? ?ργεν?ινή ?αραδέ?ε?αι ?ην ?ρο??ορά ??ο δρ?μο ?η? ν?μιμη? αν?αλλαγή? νομι?μά??ν

? ?εν?ρική Τρά?εζα ?η? ?ργεν?ινή? α?ο?ά?ι?ε ?ήμερα να ε?ι?ρέ?ει ?ην ?ρο??ορά ??ον δημ??ιο α??οκινη??δρομο ??ν ??ηρε?ι?ν να αλλάξει νομί?μα?α ?ε νομική μορ?ή, ενημερ?μένε? ε?ί?ημε? ?ηγέ?.

??ο?ένο? ?ιρε?, 23 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? κεν?ρική ?ρά?εζα ?η? ?ργεν?ινή? α?ο?ά?ι?ε ?ήμερα να ε?ι?ρέ?ει ?ην ?ρο??ορά ??ον δημ??ιο α??οκινη??δρομο ??ν ??ηρε?ι?ν για ν?μιμη αλλαγή νομι?μά??ν, ενημερ?μένε? ?ηγέ?

Το μέ?ρο εγκρίθηκε α?? ?ο διοικη?ικ? ??μβούλιο ?η? νομι?μα?ική? αρ?ή?, ?ο ο?οίο α?? ??ρα και ??ο εξή? θα ε?ι?ρέ?ει ??ί?ια και ?ρακ?ορεία αν?αλλαγή? να ?ρο??έρο?ν ??ο δρ?μο ?ην ?ραγμα?ο?οίη?η ?ράξει? αν?αλλαγή? ??ναλλάγμα?ο?. ???? ανα?έρθηκε α?? ?ην ?εν?ρική Τρά?εζα ?η? ?ργεν?ινή? ?ε μια δήλ??η, οι ?ορεί? ?ρο?θη?η? ??ν αν?αλλακ?ικ?ν ?ρέ?ει να έ?ο?ν ένα ??ρεμα ή ?ημάδι αναγν?ρι?η? ??ι ?να?έρε?ε ?η ?ύνδε?ή ?α? με ?ο ??γκεκριμένο ??ί?ι ή ?ρακ?ορείο.

???οί οι ?ορεί? ?ρο?θη?η? μ?ορούν να ?ραγμα?ο?οιούν ??ναλλαγέ? α?ε?θεία? ?ε δημ??ιο?? δρ?μο?? ή να ?ρο??έρο?ν ?ι? ??ηρε?ίε? ?η? ον???η?α? θα άλλαζαν έ??ι ???ε να μ?ορούν να γίνο?ν αργ??ερα ?ε μία α?? ?ι? εγκα?α??ά?ει? ?ο??. ?έ?ρι ??ρα, οι νομικέ? ??ναλλαγέ? α??ού ?ο? ?ύ?ο? έγιναν μ?νο μέ?α ?ε ?ρά?εζε? και γρα?εία ??ναλλάγμα?ο?, αν και ??ο οι δρ?μοι ή?αν ?άν?α άνθρ??οι ?ο? ?ρο??έρο?ν ανε?ί?ημα αν?αλλαγή νομι?μά??ν και είναι ε?ρέ?? γν???οί ?? "???ά". ? ?εν?ρική Τρά?εζα ι???ρί??ηκε ??ι με α??? ?ο μέ?ρο ε?ιδι?κει "διε?κολύνει ?ην ?ρ??βα?η ??ν ?ο?ρι???ν και ?ο? ε?ρύ?ερο? κοινού ?ε νομικέ? ?ράξει? αν?αλλαγή?". ? νομική δρα??ηρι??η?α ?η? αλλαγή? είναι ?ολύ ανε?αρκή? ??ην ?ργεν?ινή, με μ?νο 16 ??ί?ια και 20 ?ρακ?ορεία αν?αλλαγή?, ?ε ?ύγκρι?η, για ?αράδειγμα, με ?ο Περού (1.242 εμ??ρο?? forex, 1.045 αν?αλλακ?ικ?ν) ή ?ην ?ολομβία (1.436 ε?αγγελμα?ίε? αν?αλλαγή?) », δήλ??ε η δήλ??η.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%