�? �?ργεν�?ινή �?αραδέ�?ε�?αι �?ην �?ρο�?�?ορά �?�?ο δρ�?μο �?η�? ν�?μιμη�? αν�?αλλαγή�? νομι�?μά�?�?ν

�? �?εν�?ρική Τρά�?εζα �?η�? �?ργεν�?ινή�? α�?ο�?ά�?ι�?ε �?ήμερα να ε�?ι�?ρέ�?ει �?ην �?ρο�?�?ορά �?�?ον δημ�?�?ιο α�?�?οκινη�?�?δρομο �?�?ν �?�?ηρε�?ι�?ν να αλλάξει νομί�?μα�?α �?ε νομική μορ�?ή, ενημερ�?μένε�? ε�?ί�?ημε�? �?ηγέ�?.

�?�?ο�?ένο�? �?ιρε�?, 23 Νοεμβρίο�? (EFE) .- �? κεν�?ρική �?ρά�?εζα �?η�? �?ργεν�?ινή�? α�?ο�?ά�?ι�?ε �?ήμερα να ε�?ι�?ρέ�?ει �?ην �?ρο�?�?ορά �?�?ον δημ�?�?ιο α�?�?οκινη�?�?δρομο �?�?ν �?�?ηρε�?ι�?ν για ν�?μιμη αλλαγή νομι�?μά�?�?ν, ενημερ�?μένε�? �?ηγέ�?

Το μέ�?ρο εγκρίθηκε α�?�? �?ο διοικη�?ικ�? �?�?μβούλιο �?η�? νομι�?μα�?ική�? αρ�?ή�?, �?ο ο�?οίο α�?�? �?�?ρα και �?�?ο εξή�? θα ε�?ι�?ρέ�?ει �?�?ί�?ια και �?ρακ�?ορεία αν�?αλλαγή�? να �?ρο�?�?έρο�?ν �?�?ο δρ�?μο �?ην �?ραγμα�?ο�?οίη�?η �?ράξει�? αν�?αλλαγή�? �?�?ναλλάγμα�?ο�?. �?�?�?�? ανα�?έρθηκε α�?�? �?ην �?εν�?ρική Τρά�?εζα �?η�? �?ργεν�?ινή�? �?ε μια δήλ�?�?η, οι �?ορεί�? �?ρο�?θη�?η�? �?�?ν αν�?αλλακ�?ικ�?ν �?ρέ�?ει να έ�?ο�?ν ένα �?�?ρεμα ή �?ημάδι αναγν�?ρι�?η�? �?�?ι �?να�?έρε�?ε �?η �?ύνδε�?ή �?α�? με �?ο �?�?γκεκριμένο �?�?ί�?ι ή �?ρακ�?ορείο.

�?�?�?οί οι �?ορεί�? �?ρο�?θη�?η�? μ�?ορούν να �?ραγμα�?ο�?οιούν �?�?ναλλαγέ�? α�?ε�?θεία�? �?ε δημ�?�?ιο�?�? δρ�?μο�?�? ή να �?ρο�?�?έρο�?ν �?ι�? �?�?ηρε�?ίε�? �?η�? ον�?�?�?η�?α�? θα άλλαζαν έ�?�?ι �?�?�?ε να μ�?ορούν να γίνο�?ν αργ�?�?ερα �?ε μία α�?�? �?ι�? εγκα�?α�?�?ά�?ει�? �?ο�?�?. �?έ�?ρι �?�?ρα, οι νομικέ�? �?�?ναλλαγέ�? α�?�?ού �?ο�? �?ύ�?ο�? έγιναν μ�?νο μέ�?α �?ε �?ρά�?εζε�? και γρα�?εία �?�?ναλλάγμα�?ο�?, αν και �?�?ο οι δρ�?μοι ή�?αν �?άν�?α άνθρ�?�?οι �?ο�? �?ρο�?�?έρο�?ν ανε�?ί�?ημα αν�?αλλαγή νομι�?μά�?�?ν και είναι ε�?ρέ�?�? γν�?�?�?οί �?�? "�?�?�?ά". �? �?εν�?ρική Τρά�?εζα ι�?�?�?ρί�?�?ηκε �?�?ι με α�?�?�? �?ο μέ�?ρο ε�?ιδι�?κει "διε�?κολύνει �?ην �?ρ�?�?βα�?η �?�?ν �?ο�?ρι�?�?�?ν και �?ο�? ε�?ρύ�?ερο�? κοινού �?ε νομικέ�? �?ράξει�? αν�?αλλαγή�?". �? νομική δρα�?�?ηρι�?�?η�?α �?η�? αλλαγή�? είναι �?ολύ ανε�?αρκή�? �?�?ην �?ργεν�?ινή, με μ�?νο 16 �?�?ί�?ια και 20 �?ρακ�?ορεία αν�?αλλαγή�?, �?ε �?ύγκρι�?η, για �?αράδειγμα, με �?ο Περού (1.242 εμ�?�?ρο�?�? forex, 1.045 αν�?αλλακ�?ικ�?ν) ή �?ην �?ολομβία (1.436 ε�?αγγελμα�?ίε�? αν�?αλλαγή�?) », δήλ�?�?ε η δήλ�?�?η.