Το �?ιε�?νάμ οδηγεί �?ι�? α�?ξή�?ει�? �?�?ο άνοιγμα �?�?ν �?άρκ�?ν �?η�? Νο�?ιοανα�?ολική�? �?�?ία�?

�? �?ρημα�?ι�?�?ηριακή αγορά �?ο�? �?ιε�?νάμ οδήγη�?ε �?ήμερα �?�?ην ανοδική �?ά�?η �?�?ν �?ρημα�?ι�?�?ηρί�?ν �?η�? Νο�?ιοανα�?ολική�? �?�?ία�?, η ο�?οία ξεκίνη�?ε με κέρδη �?�?ι�? κύριε�? θέ�?ει�? �?η�? �?εριο�?ή�?.

�? �?ρημα�?ι�?�?ηριακή αγορά �?ο�? �?ιε�?νάμ �?ήμερα οδήγη�?ε �?�?ην ανοδική �?ά�?η �?�?ν �?ρημα�?ι�?�?ηρί�?ν �?η�? Νο�?ιοανα�?ολική�? �?�?ία�?, η ο�?οία ξεκίνη�?ε με κέρδη �?�?ι�? κύριε�? αγορέ�? �?ο�? κ�?�?μο�?. . Σ�?η Σιγκα�?ούρη, η αν�?αλλαγή �?�?λε�?ν-κρα�?�?ν α�?ξήθηκε κα�?ά 3,67 μονάδε�?, �?ο�?ο�?�?�? 0,11%, και ο δείκ�?η�? Straits Times έ�?�?α�?ε �?α 3.433,69.

α�?ξήθηκαν 1,97 μονάδε�?, 0,03 �?οι�? εκα�?�? και �?ο�?οθε�?ήθηκε ο δείκ�?η�? JCI �?ε 6,071,75 ολ�?κληρο. Σ�?η �?αλαι�?ία, �?ο �?ρημα�?ι�?�?ήριο �?η�? �?ο�?άλα �?ο�?μ�?ούρ α�?ξήθηκε 0,91 μονάδε�?, 0,05 KLCI έν�?�?η�? �?ε 1724,45 ακέραιοι.

Σ�?ην Τα�?λάνδη, �?ο Χρημα�?ι�?�?ήριο �?�?ανγκ�?κ �?ρο�?�?ίθεν�?αι 4,35 μονάδε�?, 0,25 �?οι�? εκα�?�?, και ο δείκ�?η�? SET διαμορ�?�?θηκε �?ε 1.717,48 ακέραιοι.

�?ολάριο �?η�? Σιγκα�?ούρη�? 1.34.