? ?ραζιλία και η Παραγο?άη δηλ?νο?ν ??ι η ??μ??νία ??-Mercosur μ?ορεί να ε?ι?ε??θεί ?έ?ο?

?ι ??ο?ργοί ?ξ??ερικ?ν ?η? ?ραζιλία?, Aloysio Nunes και Παραγο?άη?, Eladio Loizaga, ε?ανέλαβαν ?ήμερα ?ην εμ?ι??ο?ύνη ?ο?? ??ι η εμ?ορική ??μ??νία ?ο? ακολούθη?ε η Mercosur και η ?ν??η για ??εδ?ν δύο δεκαε?ίε? ? ??ρ??α?κή ?ν??η (??) θα ορι??ικο?οιηθεί ?έ?ο?.

??ραζίλια, 23 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι ??ο?ργοί ?ξ??ερικ?ν ?η? ?ραζιλία?, Aloysio Nunes, και ?ην Παραγο?άη, Eladio Loizaga, ε?ανέλαβε ?ήμερα ?ην ?ε?οίθη?ή ?ο? ??ι η εμ?ορική ??μ??νία ?ο? ε?ιδι?κει εδ? και ??εδ?ν δύο δεκαε?ίε? Mercosur και η ??ρ??α?κή ?ν??η (??) για να ολοκληρ?θεί α??? ?ο έ?ο?.

«?α είναι ?ημαν?ικ? για μεγαλύ?ερη ολοκλήρ??η (Mercosur) ??ον κ??μο,» εί?ε Nunes ?ε ένα ?ύμ??νο γύρ? α?? ?ην ο?οία και οι δύο ?λε?ρέ? ??νε?ίζο?ν να εργάζον?αι με ?ην ελ?ίδα ??ι θα ??ογρα?ούν ?ο ?εκέμβριο.

"?λ?ίζο?με ??ι θα ολοκληρ?θεί ?ριν α?? ?ο ?έλο? ?ο? έ?ο??" και ??ι ?εριλαμβάνει "αμοιβαίε? δε?μεύ?ει? και ?α ο?έλη για ?ο?? ?ολί?ε? "?η? ??ρ??η? και ?η? ?ργεν?ινή?, ?η? ?ραζιλία?, ?η? ??ρο?γο?άη? και ?η? Παραγο?άη?, μέλη ?η? Mercosur, δήλ??ε ο Loizaga ?ε κοινέ? δηλ??ει? ?ρο? δημο?ιογρά?ο??. ?ραγμα?ο?οιήθηκε δια?ραγμα?εύ?ει? ??η ?ραζιλία ?ριν α?? δέκα ημέρε? και, ???? ανα?έρε?αι μέλη ??ν ?ε?νικ?ν ομάδ?ν και α?? ?ι? δύο ?λε?ρέ?, κά?οιε? δ??κολίε? εξακολο?θούν να ??ί??αν?αι ??ον α?ορά ?ο κρέα? και ?α βιοκαύ?ιμα. ?ια να ?ρο??αθή?ο?με να ξε?ερά?ο?με ?ίγο?ρα α??ά ?ο? ?αίνε?αι να είναι ?α ?ελε??αία εμ??δια, ??μ??νήθηκε να διεξα?θεί νέο? γύρο? ??ι? ?ρ?ξέλλε? με?αξύ 29 και 5 Νοεμβρίο? ?εκέμβριο?.

?ι ??ζη?ή?ει? α??έ? θα ?ραγμα?ο?οιηθούν ??εδ?ν ??ρί? ?ρονο?ριβή, ?ο?λά?ι??ον ?ύμ??να με ?ην ?ρ?θε?η ?ο? εξέ?ρα?αν ???ο η Mercosur ??ο και η ?? η ??ογρα?ή ?η? ??μ??νία? ??ο ??ο?ένο? ?ιρε?. Aires ??ι? 10 ?εκεμβρίο? ??ο ?λαί?ιο ??ο?ργική? ??νάν?η?η? ?ο? Παγκ??μιο? ?ργανι?μού ?μ?ορίο? (Π??). Σ?ι? δηλ??ει? ?ο?, ο Παραγο?άη? καγκελάριο? ??νι?ε ?ο ρ?λο ?ο? ? ?ραζιλία έ?ει α?κή?ει ??ι? δια?ραγμα?εύ?ει? α??έ? ?ο?? ?ελε??αίο?? μήνε?, κα?ά ?ι? ο?οίε? ά?κη?ε ?ην εξαμηνιαία ?ροεδρία ?η? Mercosur. ???ή η ?ερι??ρε??μενη θέ?η θα α?κηθεί α?? ?ην Παραγο?άη α?? 21 ?εκεμβρίο?, ??αν θα λάβει α?? ?η ?ραζιλία ?ην ε?ή?ια ?ύνοδο κορ??ή? ?η? Mercosur, η ο?οία θα διεξα?θεί ??η ??ραζίλια και ??ην ο?οία ο ?ρ?εδρο? ?η? Παραγο?άη?, ο Horacio Cartes, έ?ει ήδη ε?ιβεβαι??ει ?ην βοήθεια, διαβεβαί??ε ο Loizaga.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%