�? �?ραζιλία και η Παραγο�?άη δηλ�?νο�?ν �?�?ι η �?�?μ�?�?νία �?�?-Mercosur μ�?ορεί να ε�?ι�?ε�?�?θεί �?έ�?ο�?

�?ι �?�?ο�?ργοί �?ξ�?�?ερικ�?ν �?η�? �?ραζιλία�?, Aloysio Nunes και Παραγο�?άη�?, Eladio Loizaga, ε�?ανέλαβαν �?ήμερα �?ην εμ�?ι�?�?ο�?ύνη �?ο�?�? �?�?ι η εμ�?ορική �?�?μ�?�?νία �?ο�? ακολούθη�?ε η Mercosur και η �?ν�?�?η για �?�?εδ�?ν δύο δεκαε�?ίε�? �? �?�?ρ�?�?α�?κή �?ν�?�?η (�?�?) θα ορι�?�?ικο�?οιηθεί �?έ�?ο�?.

�?�?ραζίλια, 23 Νοεμβρίο�? (EFE) .- �?ι �?�?ο�?ργοί �?ξ�?�?ερικ�?ν �?η�? �?ραζιλία�?, Aloysio Nunes, και �?ην Παραγο�?άη, Eladio Loizaga, ε�?ανέλαβε �?ήμερα �?ην �?ε�?οίθη�?ή �?ο�? �?�?ι η εμ�?ορική �?�?μ�?�?νία �?ο�? ε�?ιδι�?κει εδ�? και �?�?εδ�?ν δύο δεκαε�?ίε�? Mercosur και η �?�?ρ�?�?α�?κή �?ν�?�?η (�?�?) για να ολοκληρ�?θεί α�?�?�? �?ο έ�?ο�?.

«�?α είναι �?ημαν�?ικ�? για μεγαλύ�?ερη ολοκλήρ�?�?η (Mercosur) �?�?ον κ�?�?μο,» εί�?ε Nunes �?ε ένα �?ύμ�?�?νο γύρ�? α�?�? �?ην ο�?οία και οι δύο �?λε�?ρέ�? �?�?νε�?ίζο�?ν να εργάζον�?αι με �?ην ελ�?ίδα �?�?ι θα �?�?ογρα�?ούν �?ο �?εκέμβριο.

"�?λ�?ίζο�?με �?�?ι θα ολοκληρ�?θεί �?ριν α�?�? �?ο �?έλο�? �?ο�? έ�?ο�?�?" και �?�?ι �?εριλαμβάνει "αμοιβαίε�? δε�?μεύ�?ει�? και �?α ο�?έλη για �?ο�?�? �?ολί�?ε�? "�?η�? �?�?ρ�?�?η�? και �?η�? �?ργεν�?ινή�?, �?η�? �?ραζιλία�?, �?η�? �?�?ρο�?γο�?άη�? και �?η�? Παραγο�?άη�?, μέλη �?η�? Mercosur, δήλ�?�?ε ο Loizaga �?ε κοινέ�? δηλ�?�?ει�? �?ρο�? δημο�?ιογρά�?ο�?�?. �?ραγμα�?ο�?οιήθηκε δια�?ραγμα�?εύ�?ει�? �?�?η �?ραζιλία �?ριν α�?�? δέκα ημέρε�? και, �?�?�?�? ανα�?έρε�?αι μέλη �?�?ν �?ε�?νικ�?ν ομάδ�?ν και α�?�? �?ι�? δύο �?λε�?ρέ�?, κά�?οιε�? δ�?�?κολίε�? εξακολο�?θούν να �?�?ί�?�?αν�?αι �?�?ον α�?ορά �?ο κρέα�? και �?α βιοκαύ�?ιμα. �?ια να �?ρο�?�?αθή�?ο�?με να ξε�?ερά�?ο�?με �?ίγο�?ρα α�?�?ά �?ο�? �?αίνε�?αι να είναι �?α �?ελε�?�?αία εμ�?�?δια, �?�?μ�?�?νήθηκε να διεξα�?θεί νέο�? γύρο�? �?�?ι�? �?ρ�?ξέλλε�? με�?αξύ 29 και 5 Νοεμβρίο�? �?εκέμβριο�?.

�?ι �?�?ζη�?ή�?ει�? α�?�?έ�? θα �?ραγμα�?ο�?οιηθούν �?�?εδ�?ν �?�?ρί�? �?ρονο�?ριβή, �?ο�?λά�?ι�?�?ον �?ύμ�?�?να με �?ην �?ρ�?θε�?η �?ο�? εξέ�?ρα�?αν �?�?�?ο η Mercosur �?�?ο και η �?�? η �?�?ογρα�?ή �?η�? �?�?μ�?�?νία�? �?�?ο �?�?ο�?ένο�? �?ιρε�?. Aires �?�?ι�? 10 �?εκεμβρίο�? �?�?ο �?λαί�?ιο �?�?ο�?ργική�? �?�?νάν�?η�?η�? �?ο�? Παγκ�?�?μιο�? �?ργανι�?μού �?μ�?ορίο�? (Π�?�?). Σ�?ι�? δηλ�?�?ει�? �?ο�?, ο Παραγο�?άη�? καγκελάριο�? �?�?νι�?ε �?ο ρ�?λο �?ο�? �? �?ραζιλία έ�?ει α�?κή�?ει �?�?ι�? δια�?ραγμα�?εύ�?ει�? α�?�?έ�? �?ο�?�? �?ελε�?�?αίο�?�? μήνε�?, κα�?ά �?ι�? ο�?οίε�? ά�?κη�?ε �?ην εξαμηνιαία �?ροεδρία �?η�? Mercosur. �?�?�?ή η �?ερι�?�?ρε�?�?μενη θέ�?η θα α�?κηθεί α�?�? �?ην Παραγο�?άη α�?�? 21 �?εκεμβρίο�?, �?�?αν θα λάβει α�?�? �?η �?ραζιλία �?ην ε�?ή�?ια �?ύνοδο κορ�?�?ή�? �?η�? Mercosur, η ο�?οία θα διεξα�?θεί �?�?η �?�?ραζίλια και �?�?ην ο�?οία ο �?ρ�?εδρο�? �?η�? Παραγο�?άη�?, ο Horacio Cartes, έ�?ει ήδη ε�?ιβεβαι�?�?ει �?ην βοήθεια, διαβεβαί�?�?ε ο Loizaga.