�? κ�?βέρνη�?η �?ο�? Περού θα με�?αβεί �?�?ο Σ�?ν�?αγμα�?ικ�? �?ικα�?�?ήριο με διά�?αγμα �?ο�? �?ογκρέ�?ο�?

�? κ�?βέρνη�?η �?ο�? Περού θα �?ρο�?�?ύγει �?�?ο Σ�?ν�?αγμα�?ικ�? �?ικα�?�?ήριο με�?ά �?ην α�?�?�?α�?η �?ο�? �?ογκρέ�?ο�? να ε�?ικ�?ρ�?�?ει έναν ν�?μο �?ο�? α�?ξάνει �?ι�? �?�?ν�?άξει�? �?�?ν �?�?ν�?αξιού�?�?ν �?�?ρα�?ι�?�?ικ�?ν και α�?�?�?νομικ�?ν, �?ήμερα ενημέρ�?�?ε �?ον �?ρ�?θ�?�?ο�?ργ�?, Mercedes Araozo.

�? κ�?βέρνη�?η �?ο�? Περού θα �?ρο�?�?ύγει �?�?ο Σ�?ν�?αγμα�?ικ�? �?ικα�?�?ήριο με�?ά �?ην α�?�?�?α�?η �?ο�? �?ογκρέ�?ο�? να ε�?ικ�?ρ�?�?ει έναν ν�?μο �?ο�? α�?ξάνει �?ι�? �?�?ν�?άξει�? �?�?ν �?�?ρα�?ι�?�?ικ�?ν και �?�?ν �?�?ρα�?ι�?�?ικ�?ν. �?�?ν�?αξιού�?ο�? μ�?ά�?�?οι, ανέ�?ερε ο �?ρ�?θ�?�?ο�?ργ�?�?, η Mercedes Araoz.

«Πρέ�?ει να �?άμε �?�?ο Σ�?ν�?αγμα�?ικ�? �?ικα�?�?ήριο. �?ια�?ί; �?�?ειδή έ�?ο�?με να �?�?ερα�?�?ι�?�?ούμε �?ο Σύν�?αγμα. �?�?�?�? είναι Το καθήκον μα�? και �?ρέ�?ει να εμ�?οδί�?ο�?με �?η θέ�?�?ι�?η ν�?μ�?ν "θε�?ρεί�?αι αν�?ι�?�?ν�?αγμα�?ικ�?", δήλ�?�?ε ο Araozi �?ε �?�?νέν�?ε�?ξη Τύ�?ο�?. �? �?ρ�?εδρο�? �?ο�? �?ογκρέ�?ο�?, Luis Galarreta, δημο�?ίε�?�?ε α�?�?ή �?ην εβδομάδα �?ην ε�?ιμονή �?ε ένα ν�?μο, �?ο�? α�?ορρί�?θηκε α�?�? �?ην εκ�?ελε�?�?ική εξο�?�?ία και �?ρο�?άθηκε α�?�? �?η �?α�?κή �?ύναμη Fujimorist, η ο�?οία διέ�?αξε να λαμβάνο�?ν οι α�?�?�?νομικοί και �?�?ρα�?ι�?�?ικοί �?�?ν�?αξιού�?οι ένα �?ο�?�? �?ο�? ι�?οδ�?ναμεί με �?ο ενεργ�? �?ρο�?�?�?ικ�?, εκ�?�?�? α�?�? �?η �?ύν�?αξη και �?α �?ρ�?�?θε�?α ο�?έλη �?�?α ο�?οία έ�?ο�?ν ήδη �?ρ�?�?βα�?η.

�? Araozi �?ημεί�?�?ε �?ήμερα, α�?�? �?ην ά�?ο�?η α�?�?ή, �?�?ι ο εκδοθεί�? ν�?μο�? είναι αν�?ι�?�?ν�?αγμα�?ικ�?�? ε�?ειδή �?ο �?ογκρέ�?ο δεν μ�?ορεί να θε�?�?ίζει καν�?νε�? �?ο�? α�?ορούν �?ι�? �?ρ�?�?οβο�?λίε�? �?ι�? δα�?άνε�? ή να κάνε�?ε αλλαγέ�? �?�?ο �?�?ν�?αξιοδο�?ικ�? �?ύ�?�?ημα.

«�?�?�?�? α�?αγορεύε�?αι ρη�?ά α�?�? �?ο Σύν�?αγμα»

�? �?ρ�?θ�?�?ο�?ργ�?�? διε�?κρίνι�?ε �?�?ι α�?�?�? δεν �?ημαίνει �?�?ι η εκ�?ελε�?�?ική εξο�?�?ία είναι ενάν�?ια �?�?ο�?�? �?�?ν�?αξιού�?ο�?�? �?�?ν �?ν�?�?λ�?ν �?�?νάμε�?ν και �?η�? �?�?�?�?νομία�?, ε�?ομέν�?�? αξιολογεί�?αι �?�?ι �?αρο�?�?ιάζει ένα έργο �?ο�? ν�?μο�? για �?η βελ�?ί�?�?η �?η�? κα�?ά�?�?α�?η�? α�?�?�?ν �?�?ν �?�?ν�?αξιού�?�?ν. Σύμ�?�?να με �?ην εκ�?ελε�?�?ική εξο�?�?ία �?ο�? Περού, ο εγκεκριμένο�? ν�?μο�? θα α�?αι�?ού�?ε α�?�? �?ο κρά�?ο�? �?ρ�?�?θε�?η δα�?άνη ύ�?ο�?�? 1.250 εκα�?ομμ�?ρί�?ν �?έλ�?ν ανά έ�?ο�? (�?ερί�?ο�? 378 εκα�?ομμύρια δολάρια)

Σε α�?�?�? �?ο �?λαί�?ιο, ο �?ρ�?ην �?�?ο�?ργ�?�? �?ικονομία�? Alonso Segura εί�?ε �?ε �?αρα�?ηρή�?ει�? �?ο�? ανα�?έρον�?αι α�?�? �?ην ε�?ημερίδα El Comercio, η ο�?οία �?η�?ί�?�?ηκε α�?�? �?ο �?ογκρέ�?ο �?ον καν�?να «�?α�?�?�? «Το �?ογκρέ�?ο δεν έ�?ει καμία �?ρ�?�?οβο�?λία δα�?αν�?ν, αλλά �?ρο�?αν�?�? �?ι�?�?εύο�?ν �?�?ι �?ο έ�?ο�?ν και α�?�?�? �?ερι�?λέκει �?�?ι μ�?νο �?ον �?ρο�?�?ολογι�?μ�? �?ο�? 2018, αλλά και �?ο�?�? μελλον�?ικού�? �?ρο�?�?ολογι�?μού�?». ειδο�?οιήθηκε.