�?ι εργαζ�?μενοι �?η�? Siemens διαμαρ�?ύρον�?αι �?�?ο �?ερολίνο κα�?ά �?ην ανακοίν�?�?η �?ερικο�?�?ν

�?ι εργαζ�?μενοι �?η�? Siemens διαδήλ�?�?αν �?ήμερα �?�?ο �?ερολίνο κα�?ά �?ην ανακοίν�?�?η �?ο�? γερμανικού βιομη�?ανικού ομίλο�? για �?ην ε�?αρμογή �?�?εδίο�? αναδιάρθρ�?�?η�? με �?ο ο�?οίο θα μει�?�?ο�?ν �?ι�? 6.900 θέ�?ει�? εργα�?ία�? �?λοι �?ο�?�?, οι μι�?οί α�?�? α�?�?ού�? �?�?η �?ερμανία και 1100 �?�?ην �?�?�?λοι�?η �?�?ρ�?�?η.

�?ερολίνο, 23 Νοεμβρίο�? (EFE) - �?ι εργαζ�?μενοι �?η�? Siemens διαμαρ�?�?ρήθηκαν �?ήμερα �?�?ο �?ερολίνο με �?ην ανακοίν�?�?η �?η�? γερμανική�? βιομη�?ανική�? ομάδα�? να ε�?αρμ�?�?ει ένα �?�?έδιο αναδιάρθρ�?�?η�? �?ο�? θα μει�?�?ει �?α 6.900 θέ�?ει�? εργα�?ία�? �?ε �?λο �?ον κ�?�?μο, οι μι�?οί α�?�? α�?�?ού�? �?�?η �?ερμανία και 1.100 �?�?ην �?�?�?λοι�?η �?�?ρ�?�?η.

�?κα�?�? α�?�?οκίνη�?α με �?αν�? ενάν�?ια �?�?ι�? �?ερικο�?έ�? �?ερι�?δε�?�?ε �?ο κέν�?ρο �?η�? �?ρ�?�?εύο�?�?α�?, �?�?ο�? �?ήμερα διοργαν�?νε�?αι �?�?η �?ερμανία η ε�?ή�?ια �?�?νάν�?η�?η �?�?ν ε�?ι�?ρο�?�?ν ε�?ι�?ειρή�?ε�?ν �?η�? Siemens και ο �?ο�?ιαλδημοκρά�?η�? Martin Schulz �?�?ναν�?ήθηκε με �?ο�?�? εργαζ�?μενο�?�? για να �?ο�?�? δείξει �?ημιο�?ργία αν�?ιγρά�?�?ν α�?�?αλεία�?

«Πάρ�?ε �?α μεγάλα κέρδη, εν�? �?ο κλεί�?ιμο μονάδ�?ν. �? Siemens έ�?ει κάνει �?, �?ι δεν είναι κοιν�?νική, είναι ανεύθ�?νο �?ίμα�?�?ε δί�?λα �?�?ο�?�? εργαζ�?μενο�?�?.», �?ήλ�?�?ε ο Schulz Twitter �?ο�? λογαρια�?μού.

�?ιλ�?ν�?α�? �?�?ην ε�?ημερίδα «Sueddeutsche Zeitung», ο �?ρ�?εδρο�? �?ο�? �?�?νδικά�?ο�? IG-Metall, Jörg Hofmann, κάλε�?ε �?ι�? ε�?ενδύ�?ει�? διοίκη�?η �?ο�? ομίλο�? για �?η δημιο�?ργία θέ�?ε�?ν εργα�?ία�? και �?ροειδο�?οίη�?ε �?�?ι η οργάν�?�?η �?ο�? "�?ρ�?κει�?αι να �?ο εγκα�?α�?�?ή�?ει", αν και ε�?ε�?ήμανε �?�?ι η α�?εργία είναι η �?ελε�?�?αία λύ�?η διαμαρ�?�?ρία�?. �? �?ρ�?εδρο�? �?ο�? �?�?μβο�?λίο�? εργαζομέν�?ν �?η�? Siemens, Birgit Steinborn, διαβεβαί�?�?ε �?�?ι δεν είναι εναν�?ίον εν�?�? δομικού με�?α�?�?ημα�?ι�?μού �?η�? ομάδα�?, αλλά �?�?ι γίνε�?αι «ει�? βάρο�? �?�?ν εργαζομέν�?ν». �? Siemens �?�?εδιάζει να ε�?ηρεά�?ει ιδιαί�?ερα αρκε�?έ�? γερμανικέ�? �?εριο�?έ�?, για �?αράδειγμα, �?ο κλεί�?ιμο δύο εργο�?�?α�?ί�?ν �?�?ο κρα�?ίδιο �?η�? Σαξονία�? και η �?ερικο�?ή �?�?ν 870 θέ�?ε�?ν εργα�?ία�? �?�?ο �?ερολίνο �?ροβλέ�?ε�?αι. Σ�?ι�? κα�?α�?�?ρημένε�? διαδηλ�?�?ει�? �?�?η Σαξονία �?ρο�?�?έθηκαν �?�?ο �?ην �?ερα�?μένη εβδομάδα και ο �?ερι�?ερειακ�?�? �?ρ�?θ�?�?ο�?ργ�?�? �?�?�?ν�?ο Ραμέλο�?, ο ο�?οίο�? κα�?αγγέλλει �?�?ι οι �?ερικο�?έ�? �?λή�?�?ο�?ν ιδιαί�?ερα �?ην ανα�?ολή �?η�? �?ερμανία�?, με λιγ�?�?ερη βιομη�?ανική ανά�?�?�?ξη α�?�? �?η δύ�?η.