�? �?ρημα�?ι�?�?ηριακή αγορά �?ο�? �?εξικού �?άνει 0,19% �?�?ην αρ�?ή �?η�? �?�?νεδρία�?η�?

�?είκ�?η�? Τιμ�?ν (IPC) �?ο�? Χρημα�?ι�?�?ηρίο�? �?ο�? �?εξικού (BMV) ανέ�?ερε �?ήμερα μεί�?�?η �?�?ν 90,27 μονάδε�? (0,19%) κα�?ά �?α �?ρ�?�?α �?�?άδια �?η�? �?�?νεδρία�?, για να εγκα�?α�?�?αθούν �?ε 48.106,62 μονάδε�?.

�?εξικ�?, 23 Νοέμβρη (EFE) .- �?είκ�?η�? Τιμ�?ν (IPC) �?ο�? Χρημα�?ι�?�?ηρίο�? �?ο�? �?εξικού (BMV) ανέ�?ερε �?ήμερα μεί�?�?η �?�?ν 90,27 μονάδε�? (0,19%) κα�?ά �?α �?ρ�?�?α �?�?άδια �?η�? �?�?νεδρία για να εγκα�?α�?�?αθούν �?ε 48,106.62 μονάδε�?.

Σ�?α �?ρ�?�?α λε�?�?ά αν�?αλλά�?θηκαν 822.790 �?ί�?λο�?�?, για �?α ο�?οία κα�?αβλήθηκαν �?ερί�?ο�? 33,9 εκα�?ομμύρια �?έ�?ο�? �?εξικού (�?ερί�?ο�? 1,8 εκα�?ομμύρια δολάρια). �?�?�? �?ι�? 67 ε�?αιρείε�? �?ο�? δια�?ραγμα�?εύον�?αι �?�?ι�? �?ρ�?�?ε�? �?�?ιγμέ�? �?η�? �?�?νεδρία�?η�?, 27 κέρδι�?αν, 32 έ�?α�?αν και 8 �?αρέμειναν αμε�?άβλη�?ε�?. �? μεγαλύ�?ερη �?ρο�?�?ορά αν�?ι�?�?οι�?εί �?�?ην κα�?α�?κε�?α�?�?ική ε�?αιρεία �?η�? �?�?έγη�? Corpovael (CADU A), με 2,85%, εν�? η �?ιο έν�?ονη μεί�?�?η είναι για �?ην κα�?α�?κε�?α�?�?ική ε�?αιρεία Consorcio Ara (ARA), με 2,97%.