?ι βρε?ανοί μι?θοί αν?ιμε???ίζο?ν ?α ε?ί?εδα ?ριν α?? ?ην κρί?η μέ?ρι ?ο 2022, ?ύμ??να με ?ην IFS

Το μέ?ο ει??δημα ?ο? οι βρε?ανοί εργά?ε? ??νει??έρο?ν ??α νοικοκ?ριά ?ο?? μ?ορεί να ??νε?ι??εί κά?? α?? ?α ε?ί?εδα ?ριν α?? ?ην κρί?η ?ο 2022, ?ύμ??να με εκ?ιμή?ει? ?ο? δημο?ιεύθηκε ?ήμερα α?? ?ο ?ρε?ανικ? ?ν??ι?ού?ο Φορολογικ?ν ?ελε??ν (IFS).

- Το μέ?ο ει??δημα ?ο? οι εργαζ?μενοι ?ο? ?ν?μένο? ?α?ιλείο? ??μβάλλο?ν ??α ??ί?ια ?ο?? μ?ορεί να ??νε?ί?ει να βρί?κε?αι κά?? α?? ?α ε?ί?εδα ?ο? ή?αν ?ριν α?? ?ην οικονομική κρί?η ?ο? έ?ο?? 2022, ?ύμ??να με εκ?ιμή?ει? ?ο? δημο?ίε??ε ?ήμερα ?ο ?ρε?ανικ? ?ν??ι?ού?ο Φορολογικ?ν ?ελε??ν (IFS). ? διε?θ?ν?ή? ?ο? κέν?ρο? μελέ?η?, Paul Johnson, δήλ??ε ?αρέμβα?η ??ο ?ονδίνο για ?ην αξιολ?γη?η ?ο? ?ρο??ολογι?μού ?ο? ?αρο??ία?ε ?θε? η κ?βέρνη?η ??ι οι οικονομικέ? ?ροο??ικέ? ?η? ??ρα?, η ο?οία ?ροε?οιμάζε?αι να εγκα?αλεί?ει ?ην ??ρ??α?κή ?ν??η (??) ?ον ?άρ?ιο ?ο? 2019, Πρ?κει?αι για «ζο?ερή».

Το μέ?ο ει??δημα εν?? εργαζ?μενο? ?ο 2021 θα είναι 1.400 λίρε? (1.568 ε?ρ?) κά?? α?? ?ο ε?ί?εδο ?ο? θα ?ροέκ???ε αν η βρε?ανική οικονομία εί?ε ακολο?θή?ει η ?ορ?ν?α? ???ικά ?άρ?ιο ?ο? 2016, ?ριν α?? ?ο δημο?ή?ι?μα για ?ο «brexit» ?ον ?ούνιο ?ο? ?ερα?μένο? έ?ο??, Τζ?ν?ον εί?ε.

Σύμ??να με ?ο βρε?ανικ? ?ρα?είο ?θνικ?ν Σ?α?ι??ικ?ν (ONS αγγλικά) Το ?ραγμα?ικ? ει??δημα ??ν βρε?αν?ν εργαζομέν?ν, λαμβάνον?α? ????η ?ον ?ληθ?ρι?μ?, μει?θηκε κα?ά 0,5% κα?ά ?ο?? ?ρει? μήνε? ?ριν α?? ?ον Σε??έμβριο, ?ε ?ύγκρι?η με ?ην αν?ί??οι?η ?ερίοδο ?ο? ?ροηγούμενο? έ?ο??. «?ίμα??ε ?ε κίνδ?νο να ?ά?ο?με ??ι μ?νο μία, αλλά δύο δεκαε?ίε? αύξη?η ??ν ε??δ?ν», ?ροειδο?οίη?ε ο διε?θ?ν?ή? ?η? IFS, ο ο?οίο? εξέ?ρα?ε ?ην ελ?ίδα ??ι οι ?ροο??ικέ? ?ο? «??οδείξ?ε ??ι είναι ??ερβολικά α?αι?ι?δοξη».

Σύμ??να με ?ο?? ??ολογι?μού? ?ο?, ?ο εθνικ? ?ρέο? ?ν?μένο ?α?ίλειο δεν θα ε?ι??ρέ?ο?ν ??α ?ροηγούμενα ε?ί?εδα για ?ην οικονομική κρί?η ?ο? 2008 «, μέ?ρι και ?ελε??αία δεκαε?ία ?ο? 2060. "? βρε?αν?? Υ?ο?ργ?? ?ικονομία? Φίλι? Χάμμον? ανακοίν??ε ?θε? ??ο ?οινοβούλιο μεί??η κα?ά ?ο ήμι?? ??ν ?ροβλέ?ε?ν ?ο? για ?ο ?ρέ?ον έ?ο?, εκ?ίμη?η α?? 2% έ?? 1,5%.

2018, η αναμεν?μενη αύξη?η α?ξήθηκε α?? 1,6% ?ο? αναμένε?αι ?ο ?άρ?ιο ?ε 1,4%, εν? ?ο 2019 και 2020, η εκ?ελε??ική αναμένει ξεκινή?ει ?ον εν?ο?ι?μ? ?ο 2021 και ?ο 2022, με αύξη?η ?η? ?άξη? ?ο? 1,5% και 1,6%, αν?ί??οι?α.

Το ?δρ?μα ?ή?ι?μα, μια άλλη βρε?ανική ανεξάρ?η?η ερε?νη?ικ? κέν?ρο, δήλ??ε ?ήμερα ?ο? Τα ε??μενα ?ρ?νια, ?ο βιο?ικ? ε?ί?εδο ??ο ?ν?μένο ?α?ίλειο αν?ιμε???ίζει ?η μεγαλύ?ερη ?ίε?η α?? ?η δεκαε?ία ?ο? 1950. ?ι εμ?ειρογν?μονε? α??ού ?ο? θε?μού θε?ρούν ?ο "κα?α??ρο?ικ?" ?ροβλέ?ο?ν, ?ρο? ?α κά?? βρε?ανικ? ανά???ξη?, ?ύμ??να με ?ι? εκ?ιμή?ει? ?ο??, ?ημαίνει ??ι η βρε?ανική οικονομία ?ο 2022 θα έ?ο?ν ?αθεί ?ερί?ο? 42.000 εκα?ομμύρια λίρε? (47.000 εκα?ομμύρια ε?ρ?).

?νάλ??η ?ο? ?δρύμα?ο? ?νάλ??η ?ρο?θέ?ει ??ι η αύξη?η ?η? ?αραγ?γικ??η?α? μ?ορεί να ?έ?ει 0,1% ??ο ?έλο? ?ο? 2017, ?ημα?οδο?εί ?ο ?έλο? ?η? ?ειρ??ερη? δεκαε?ία? δεδομένο? ??ι η ?ερίοδο με?αξύ 1802 και 1812 ?ε ??έ?η με α??ή ?η μέ?ρη?η ??ο ?ν?μένο ?α?ίλειο. "?ι ?ροβλέ?ει? δεί?νο?ν ??ι οι οικογένειε? βρί?κον?αι ??α αρ?ικά ??άδια ?η? μεγαλύ?ερη? ?ερι?δο? ??νε??ν ????ει? ??ο ει??δημα ?ο? δια?ίθε?αι ?ε ?ερι????ερα α?? 60 ?ρ?νια, ακ?μη και ?ερι????ερο α?? α??? ?ο? ακολούθη?ε ?ην οικονομική κρί?η », δήλ??ε ο διε?θ?ν?ή? ?ο? ιδρύμα?ο?, Torsten Bell.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%