�?ι βρε�?ανοί μι�?θοί αν�?ιμε�?�?�?ίζο�?ν �?α ε�?ί�?εδα �?ριν α�?�? �?ην κρί�?η μέ�?ρι �?ο 2022, �?ύμ�?�?να με �?ην IFS

Το μέ�?ο ει�?�?δημα �?ο�? οι βρε�?ανοί εργά�?ε�? �?�?νει�?�?έρο�?ν �?�?α νοικοκ�?ριά �?ο�?�? μ�?ορεί να �?�?νε�?ι�?�?εί κά�?�? α�?�? �?α ε�?ί�?εδα �?ριν α�?�? �?ην κρί�?η �?ο 2022, �?ύμ�?�?να με εκ�?ιμή�?ει�? �?ο�? δημο�?ιεύθηκε �?ήμερα α�?�? �?ο �?ρε�?ανικ�? �?ν�?�?ι�?ού�?ο Φορολογικ�?ν �?ελε�?�?ν (IFS).

- Το μέ�?ο ει�?�?δημα �?ο�? οι εργαζ�?μενοι �?ο�? �?ν�?μένο�? �?α�?ιλείο�? �?�?μβάλλο�?ν �?�?α �?�?ί�?ια �?ο�?�? μ�?ορεί να �?�?νε�?ί�?ει να βρί�?κε�?αι κά�?�? α�?�? �?α ε�?ί�?εδα �?ο�? ή�?αν �?ριν α�?�? �?ην οικονομική κρί�?η �?ο�? έ�?ο�?�? 2022, �?ύμ�?�?να με εκ�?ιμή�?ει�? �?ο�? δημο�?ίε�?�?ε �?ήμερα �?ο �?ρε�?ανικ�? �?ν�?�?ι�?ού�?ο Φορολογικ�?ν �?ελε�?�?ν (IFS). �? διε�?θ�?ν�?ή�? �?ο�? κέν�?ρο�? μελέ�?η�?, Paul Johnson, δήλ�?�?ε �?αρέμβα�?η �?�?ο �?ονδίνο για �?ην αξιολ�?γη�?η �?ο�? �?ρο�?�?ολογι�?μού �?ο�? �?αρο�?�?ία�?ε �?θε�? η κ�?βέρνη�?η �?�?ι οι οικονομικέ�? �?ροο�?�?ικέ�? �?η�? �?�?ρα�?, η ο�?οία �?ροε�?οιμάζε�?αι να εγκα�?αλεί�?ει �?ην �?�?ρ�?�?α�?κή �?ν�?�?η (�?�?) �?ον �?άρ�?ιο �?ο�? 2019, Πρ�?κει�?αι για «ζο�?ερή».

Το μέ�?ο ει�?�?δημα εν�?�? εργαζ�?μενο�? �?ο 2021 θα είναι 1.400 λίρε�? (1.568 ε�?ρ�?) κά�?�? α�?�? �?ο ε�?ί�?εδο �?ο�? θα �?ροέκ�?�?�?ε αν η βρε�?ανική οικονομία εί�?ε ακολο�?θή�?ει η �?ορ�?ν�?α�? �?�?�?ικά �?άρ�?ιο �?ο�? 2016, �?ριν α�?�? �?ο δημο�?ή�?ι�?μα για �?ο «brexit» �?ον �?ούνιο �?ο�? �?ερα�?μένο�? έ�?ο�?�?, Τζ�?ν�?ον εί�?ε.

Σύμ�?�?να με �?ο βρε�?ανικ�? �?ρα�?είο �?θνικ�?ν Σ�?α�?ι�?�?ικ�?ν (ONS αγγλικά) Το �?ραγμα�?ικ�? ει�?�?δημα �?�?ν βρε�?αν�?ν εργαζομέν�?ν, λαμβάνον�?α�? �?�?�?�?η �?ον �?ληθ�?ρι�?μ�?, μει�?θηκε κα�?ά 0,5% κα�?ά �?ο�?�? �?ρει�? μήνε�? �?ριν α�?�? �?ον Σε�?�?έμβριο, �?ε �?ύγκρι�?η με �?ην αν�?ί�?�?οι�?η �?ερίοδο �?ο�? �?ροηγούμενο�? έ�?ο�?�?. «�?ίμα�?�?ε �?ε κίνδ�?νο να �?ά�?ο�?με �?�?ι μ�?νο μία, αλλά δύο δεκαε�?ίε�? αύξη�?η �?�?ν ε�?�?δ�?ν», �?ροειδο�?οίη�?ε ο διε�?θ�?ν�?ή�? �?η�? IFS, ο ο�?οίο�? εξέ�?ρα�?ε �?ην ελ�?ίδα �?�?ι οι �?ροο�?�?ικέ�? �?ο�? «�?�?οδείξ�?ε �?�?ι είναι �?�?ερβολικά α�?αι�?ι�?δοξη».

Σύμ�?�?να με �?ο�?�? �?�?ολογι�?μού�? �?ο�?, �?ο εθνικ�? �?ρέο�? �?ν�?μένο �?α�?ίλειο δεν θα ε�?ι�?�?ρέ�?ο�?ν �?�?α �?ροηγούμενα ε�?ί�?εδα για �?ην οικονομική κρί�?η �?ο�? 2008 «, μέ�?ρι και �?ελε�?�?αία δεκαε�?ία �?ο�? 2060. "�? βρε�?αν�?�? Υ�?ο�?ργ�?�? �?ικονομία�? Φίλι�? Χάμμον�? ανακοίν�?�?ε �?θε�? �?�?ο �?οινοβούλιο μεί�?�?η κα�?ά �?ο ήμι�?�? �?�?ν �?ροβλέ�?ε�?ν �?ο�? για �?ο �?ρέ�?ον έ�?ο�?, εκ�?ίμη�?η α�?�? 2% έ�?�? 1,5%.

2018, η αναμεν�?μενη αύξη�?η α�?ξήθηκε α�?�? 1,6% �?ο�? αναμένε�?αι �?ο �?άρ�?ιο �?ε 1,4%, εν�? �?ο 2019 και 2020, η εκ�?ελε�?�?ική αναμένει ξεκινή�?ει �?ον εν�?ο�?ι�?μ�? �?ο 2021 και �?ο 2022, με αύξη�?η �?η�? �?άξη�? �?ο�? 1,5% και 1,6%, αν�?ί�?�?οι�?α.

Το �?δρ�?μα �?ή�?ι�?μα, μια άλλη βρε�?ανική ανεξάρ�?η�?η ερε�?νη�?ικ�? κέν�?ρο, δήλ�?�?ε �?ήμερα �?ο�? Τα ε�?�?μενα �?ρ�?νια, �?ο βιο�?ικ�? ε�?ί�?εδο �?�?ο �?ν�?μένο �?α�?ίλειο αν�?ιμε�?�?�?ίζει �?η μεγαλύ�?ερη �?ίε�?η α�?�? �?η δεκαε�?ία �?ο�? 1950. �?ι εμ�?ειρογν�?μονε�? α�?�?ού �?ο�? θε�?μού θε�?ρούν �?ο "κα�?α�?�?ρο�?ικ�?" �?ροβλέ�?ο�?ν, �?ρο�? �?α κά�?�? βρε�?ανικ�? ανά�?�?�?ξη�?, �?ύμ�?�?να με �?ι�? εκ�?ιμή�?ει�? �?ο�?�?, �?ημαίνει �?�?ι η βρε�?ανική οικονομία �?ο 2022 θα έ�?ο�?ν �?αθεί �?ερί�?ο�? 42.000 εκα�?ομμύρια λίρε�? (47.000 εκα�?ομμύρια ε�?ρ�?).

�?νάλ�?�?η �?ο�? �?δρύμα�?ο�? �?νάλ�?�?η �?ρο�?θέ�?ει �?�?ι η αύξη�?η �?η�? �?αραγ�?γικ�?�?η�?α�? μ�?ορεί να �?έ�?ει 0,1% �?�?ο �?έλο�? �?ο�? 2017, �?ημα�?οδο�?εί �?ο �?έλο�? �?η�? �?ειρ�?�?ερη�? δεκαε�?ία�? δεδομένο�? �?�?ι η �?ερίοδο με�?αξύ 1802 και 1812 �?ε �?�?έ�?η με α�?�?ή �?η μέ�?ρη�?η �?�?ο �?ν�?μένο �?α�?ίλειο. "�?ι �?ροβλέ�?ει�? δεί�?νο�?ν �?�?ι οι οικογένειε�? βρί�?κον�?αι �?�?α αρ�?ικά �?�?άδια �?η�? μεγαλύ�?ερη�? �?ερι�?δο�? �?�?νε�?�?ν �?�?�?�?ει�? �?�?ο ει�?�?δημα �?ο�? δια�?ίθε�?αι �?ε �?ερι�?�?�?�?ερα α�?�? 60 �?ρ�?νια, ακ�?μη και �?ερι�?�?�?�?ερο α�?�? α�?�?�? �?ο�? ακολούθη�?ε �?ην οικονομική κρί�?η », δήλ�?�?ε ο διε�?θ�?ν�?ή�? �?ο�? ιδρύμα�?ο�?, Torsten Bell.