�? �?�?�?ανία �?ρο�?�?έρει �?�?νεργα�?ία με �?ην �?ολομβία για �?ην �?�?ν�?�?η �?ο�? �?οιο�?ικού �?ο�?ρι�?μού

�? �?ρ�?εδρο�? �?ο�? �?ν�?�?ι�?ού�?ο�? για �?ην ι�?�?ανική �?ο�?ρι�?�?ική �?οι�?�?η�?α (ICTE), Miguel Mirones, �?ήμερα �?ρο�?έ�?ερε �?�?ην �?ολομβία �?ην �?�?ο�?�?ήριξη �?η�? �?�?ρα�? �?ο�? για �?ην �?�?ν�?�?η �?ο�? �?ο�?ρι�?μού �?ο�?, �?�?�?�? δήλ�?�?ε, διαμένει ένα �?ημαν�?ικ�? με�?ά �?ην �?�?ογρα�?ή �?η�? ειρηνε�?�?ική�? διαδικα�?ία�?.

Cali (�?ολομβία), 23 �?ο�? Νοεμβρίο�? (EFE) .- �? �?ρ�?εδρο�? �?ο�? �?ν�?�?ι�?ού�?ο�? για �?ην ι�?�?ανική Ποι�?�?η�?α�? Το�?ρι�?μού (ICTE), Miguel Mirones, �?ην �?ολομβία και �?ήμερα �?ρο�?�?έρε�?αι η �?�?ήριξη �?η�? �?�?ρα�? �?ο�? για �?ην ενί�?�?�?�?η �?ο�? �?ο�?ρι�?μού, εί�?ε, βι�?νει μια ριζική με�?αμ�?ρ�?�?�?η α�?�? �?ην �?�?ογρα�?ή �?η�? ειρηνε�?�?ική�? διαδικα�?ία�?.

«Σ�?ην �?ολομβία είναι γν�?�?�?έ�? και α�?ο�?ιμ�?ν�?αι �?ροορι�?μού�? �?ε �?λο �?ον κ�?�?μο, αλλά �?�?άρ�?ει ένα �?ρ�?�?θε�?ο �?ραγμα�?ικ�?�?η�?α, �?�?νέ�?εια �?η�? ειρηνε�?�?ική�? διαδικα�?ία�?, και �?�?ήρξε �?ο άνοιγμα �?�?ν α�?ολύ�?�?�? άγν�?�?�?ο, �?�?�?ικά και �?μορ�?α �?�?η δ�?να�?�?�?η�?α �?�?ν εδα�?�?ν �?�?ν ε�?ενδύ�?ε�?ν και �?η�? ανά�?�?�?ξη�?, «Mirones εί�?ε Efe.

Υ�?�? �?ην έννοια α�?�?ή, �?�?νι�?ε �?�?ι "είναι μια θα�?μά�?ια ε�?καιρία να ανα�?�?�?�?θεί μια �?ο�?ρι�?�?ική �?ολι�?ική �?ο�? �?ο�?�? κάνει" έναν �?�?ρο για �?ον �?ομέα α�?�?�? και ανέ�?ερε �?�?ι "η �?�?�?ανία και ο �?ο�?ρι�?�?ικ�?�? �?ομέα�? �?�?�?ανικά θέλο�?ν να �?�?ο�?�?ηρίξο�?ν και να είναι οι �?�?μμε�?έ�?ον�?ε�? �?ε α�?�?ή �?η διαδικα�?ία «.

Mirones μίλη�?ε κα�?ά �?ην έναρξη �?η�? IV �?ιεθνέ�? Σ�?νέδριο Ποι�?�?η�?α�? Το�?ρι�?μού, �?ο�? �?ραγμα�?ο�?οιήθηκε για �?ρ�?�?η �?ορά �?α�?ινική �?μερική και �?�?γκεν�?ρ�?νει �?ήμερα �?�?ο Cali (νο�?ιοδ�?�?ικά) �?ερί�?ο�? 500 ε�?ι�?ειρημα�?ίε�?, εμ�?ειρογν�?μονε�? και εκ�?ρο�?�?�?ο�?�? �?ο�? �?ο�?ρι�?�?ικού �?ομέα �?η�? �?�?�?ανία�? και �?η�? �?ολομβία�?. �?α�?ά �?ην �?έ�?αρ�?η έκδο�?η �?ο�? �?�?νεδρίο�?, η �?ι �?�?μμε�?έ�?ον�?ε�? μ�?ορούν να �?�?μμε�?ά�?�?ο�?ν �?ε οκ�?�? ομάδε�? εργα�?ία�? για �?ον �?ο�?ρι�?μ�?, �?ην ειρήνη και �?ην ανά�?�?�?ξη, �?ον γα�?�?ρονομικ�? �?ο�?ρι�?μ�?, �?α κλειδιά για �?η δια�?είρι�?η �?ο�?ρι�?�?ικ�?ν ρο�?ν, �?η �?�?νεργα�?ική οικονομία, �?ι�? βιομη�?ανίε�? δημιο�?ργική και βι�?�?ιμη ανά�?�?�?ξη, με�?αξύ άλλ�?ν.

Mirones εί�?ε �?�?ι με�?ά �?ο �?�?νέδριο, �?ο ο�?οίο θα ολοκληρ�?θεί αύριο, αναμένε�?αι ε�?ί�?η�? να «ολοκληρ�?�?ο�?ν �?ι�? �?�?νομιλίε�?» με�?αξύ �?ο�? ICTE, ο �?ήμαρ�?ο�? �?ο�? Cali και �?η�? κ�?βέρνη�?η�? �?ο�? �?μήμα�?ο�? Valle del Cauca και να �?ρο�?θή�?ο�?ν �?ο �?ιλο�?ικ�? �?ρ�?γραμμα �?ο�? �?�?�?�?ήμα�?ο�? �?οι�?�?η�?α�? �?ο�? �?ο�?ρι�?μού, �?ο ο�?οίο ανα�?�?ύ�?�?ο�?ν μαζί.

�? εκ�?ελε�?�?ική εξο�?�?ία �?ξήγη�?ε �?�?ι με α�?�?�? �?ο έργο ελ�?ίζο�?ν να "με�?α�?ρέ�?ο�?ν �?ην �?αλι και �?ην κοιλάδα �?ο�? Cauca �?ε εθνική και ιβηροαμερικανική ανα�?ορά �?η�? �?ο�?ρι�?�?ική�? �?οι�?�?η�?α�?", να εγγ�?ηθούν �?�?ο�?�? �?αξιδι�?�?ε�? �?ρο�?�?ν�?α και �?�?ηρε�?ίε�? �?ο�?ρι�?μού �?ο�? αν�?α�?οκρίνε�?αι �?�?ι�? �?ρο�?δοκίε�? και �?α �?οιο�?ικά �?ρ�?�?�?�?α. �?�?�? �?ην �?λε�?ρά �?ο�?, ο κ�?βερνή�?η�? �?η�? Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, εί�?ε �?�?ην Efe �?�?ι α�?�?�? �?ο γεγον�?�? είναι μια ε�?καιρία να ε�?ι�?ημάνο�?με ε�?ί�?η�? �?ο �?ο�?ρι�?�?ικ�? δ�?ναμικ�? �?η�? �?�?λη�?, �?ο �?μήμα, �?ον �?ολομβιαν�? �?ιρηνικ�? και �?ο�?�? κα�?οίκο�?�? �?ο�?. "Τ�?ρα �?ο�? είμα�?�?ε ειρηνικοί �?ι�?�?εύο�?με �?�?ι μ�?ορεί�?ε να γν�?ρί�?ε�?ε �?λα α�?�?ά �?εριο�?έ�? �?ο�? εί�?αν κλεί�?ει �?ροηγο�?μέν�?�? ε�?ειδή οι αν�?άρ�?ε�? ή�?αν εκεί, αλλά είναι �?μορ�?οι. Τ�?νι�?ε.

�?�?�? �?ην άλλη �?λε�?ρά, ο δήμαρ�?ο�? �?ο�? Cali, Maurice Armitage �?�?νι�?ε �?η �?ημα�?ία �?η�? �?�?ήριξη�? �?ο�? λαμβάνο�?ν α�?�? μια �?�?ρα �?ο�? «ξέρει �?ην �?οι�?�?η�?α και ε�?αγγελμα�?ίε�? �?ον �?ο�?ρι�?μ�? «

» �?�?�?�? είναι �?ημαν�?ικ�? για �?ην �?άλι, Valle del Cauca �?ολομβία και �?�?�?ικά, �?�?ολογίζο�?ν �?�?ην �?�?ο�?�?ήριξη α�?�? ε�?ά�? (...) είναι ενήμεροι για �?ην αλλαγή �?ο�? λαμβάνει η �?�?ρα �?ρο�?�? εκμε�?άλλε�?�?η�? �?�?ν δ�?να�?ο�?ή�?�?ν μα�? για �?ο�?ρι�?μ�? και με �?ην �?�?ο�?�?ήριξή �?α�? �?ίγο�?ρα "ο �?ομέα�? α�?�?�?�? θα α�?ξηθεί", ανέ�?ερε.