�? �?�?Τ μει�?νει �?ο �?ι�?�?�?�?ικ�? αν�?�?α�?ο �?ριο �?�?ι�? ελληνικέ�? �?ρά�?εζε�? βελ�?ι�?νον�?α�? �?η ρε�?�?�?�?�?η�?α

�? �?�?ρ�?�?α�?κή �?εν�?ρική Τρά�?εζα (�?�?Τ) μεί�?�?ε κα�?ά 1.100 εκα�?ομμύρια ε�?ρ�?, κα�?�?�?ιν αι�?ήμα�?ο�? �?η�? Τρά�?εζα�? �?η�? �?λλάδο�?, �?ο αν�?�?α�?ο �?ριο �?ι�?�?�?�?ε�?ν �?ο�? μ�?ορούν να ζη�?ηθούν α�?�? �?ι�? ελληνικέ�? �?ρά�?εζε�? μέ�?�? �?ο�? μη�?ανι�?μού �?αρέ�?ον�?α�? ρε�?�?�?�?�?η�?α (ALS).

�?θήνα, 23 Νοέμβρη (EFE) .- �? �?�?ρ�?�?α�?κή �?εν�?ρική Τρά�?εζα (�?�?Τ) έ�?ει μει�?θεί κα�?ά 1.100 εκα�?ομμύρια ε�?ρ�?, κα�?�?�?ιν αι�?ήμα�?ο�? �?η�? Τρά�?εζα�? �?η�? �?λλάδα, �?ο αν�?�?α�?ο �?ριο �?�?ν �?ι�?�?�?�?ε�?ν �?ο�? μ�?ορούν να ε�?αρμ�?�?ο�?ν �?ι�? �?ρά�?εζε�? �?λληνι�?μού μέ�?�? �?ο�? μη�?ανι�?μού �?αρο�?ή�? ρε�?�?�?�?�?η�?α�? (ELA). �? μέγι�?�?η �?ί�?�?�?�?η �?ο�? δια�?ίθε�?αι �?�?ι�? ον�?�?�?η�?ε�? �?η�? �?�?ρα�? �?αραμένει �?�?α 25.800 εκα�?ομμύρια ε�?ρ�? έ�?�? 14 �?εκέμβριο�?. �?�?�?�? ανα�?έρθηκε α�?�? �?ην Τρά�?εζα �?η�? �?λλάδο�?, η μεί�?�?η �?ο�? αν�?�?α�?ο�? ορίο�? �?η�? �?ί�?�?�?�?η�? αν�?ανακλά �?ην κα�?ά�?�?α�?η ρε�?�?�?�?�?η�?α�? �?�?ν ελληνικ�?ν ον�?ο�?ή�?�?ν, λαμβάνον�?α�? �?�?�?�?η �?η ροή κα�?αθέ�?ει�? α�?�? �?ον ιδι�?�?ικ�? �?ομέα, καθ�?�? και έ�?οδα α�?�? δημο�?ρα�?ίε�? �?�?ι�? �?ρημα�?ο�?ι�?�?�?�?ικέ�? αγορέ�?. Τον �?ελε�?�?αίο μήνα �?ρει�? α�?�? �?ι�? �?έ�?�?ερι�? κύριε�? ελληνικέ�? �?ρά�?εζε�?, η �?θνική Τρά�?εζα �?η�? �? �?λλάδα (BNG), η Eurobank και η Τρά�?εζα Πειραι�?�? έ�?ο�?ν ει�?έλθει �?�?ι�? �?ρημα�?ο�?ι�?�?�?�?ικέ�? αγορέ�? με�?ά α�?�? �?ριε�?ή α�?ο�?�?ία μέ�?�? �?η�? �?�?λη�?η�? καλ�?μμέν�?ν ομολογι�?ν, κ�?ρί�?�? �?ε ον�?�?�?η�?ε�? θε�?μικά.

�?�?�?ή η ε�?ι�?�?ρο�?ή �?�?ι�? αγορέ�? �?ο�?�? ε�?ι�?ρέ�?ει να μει�?�?ο�?ν �?ην εξάρ�?η�?ή �?ο�?�? α�?�? �?ι�? �?ι�?�?�?�?ει�? ELA.

�?ι ελληνικέ�? �?ρά�?εζε�? έ�?ο�?ν λάβει δάνειο έκ�?ακ�?η�? ανάγκη�? α�?�? �?ην �?�?Τ με�?ά α�?�? μια μέ�?α Φεβρο�?αρίο�? �?ο�? 2015 θα �?�?αμα�?ή�?ει να δέ�?ε�?αι ελληνικά ομ�?λογα �?�? εγγύη�?η �?�?ι�? �?ράξει�? ανα�?ρημα�?οδ�?�?η�?η�?.

�?εδομένο�? �?�?ι η �?�?Τ και �?άλι δεκ�?ά �?�?ο �?έλο�? �?ο�? �?ο�?νίο�? 2016, η �?λληνικ�? �?ρέο�? �?�? εγγύη�?η, �?�?�? ορο�?ή έ�?ε�?ε α�?�?�?ομα καθ�?�? οι �?ρά�?εζε�? ή�?αν �?ε θέ�?η να �?ρη�?ιμο�?οιή�?ε�?ε ξανά α�?�?�? �?ο μέ�?ο για να α�?οκ�?ή�?ο�?ν ρε�?�?�?�?�?η�?α.

Το ELA έ�?�?ι ή�?αν �?�?ιγμή�? η μ�?νη μέ�?�? �?η�? ο�?οία�? οι �?ρά�?εζε�? θα μ�?ορού�?αν να έ�?ο�?ν �?ρ�?�?βα�?η �?�?η βρα�?�?�?ρ�?θε�?μη �?ρημα�?οδ�?�?η�?η μέ�?�? �?η�? Τρά�?εζα�? �?η�? �?λλάδο�?, αν και με �?�?ηλ�?�?ερο ε�?ι�?�?κιο α�?�? α�?�?�? �?ο�? ζη�?ά η �?�?Τ �?�?ι�? �?�?νήθει�? ανα�?ρημα�?οδ�?�?η�?η�?. Το 10ε�?έ�? ελληνικ�? ομ�?λογο δια�?ραγμα�?ε�?�?�?αν �?�?ι�? 8.30μ.μ. �?�?η δε�?�?ερογενή αγορά με 5.35% �?ήμερα και �?ο α�?�?άλι�?�?ρο κινδύνο�? ανερ�?�?�?αν �?ε 499 μονάδε�? βά�?η�?.