? ??Τ μει?νει ?ο ?ι????ικ? αν??α?ο ?ριο ??ι? ελληνικέ? ?ρά?εζε? βελ?ι?νον?α? ?η ρε?????η?α

? ??ρ??α?κή ?εν?ρική Τρά?εζα (??Τ) μεί??ε κα?ά 1.100 εκα?ομμύρια ε?ρ?, κα???ιν αι?ήμα?ο? ?η? Τρά?εζα? ?η? ?λλάδο?, ?ο αν??α?ο ?ριο ?ι????ε?ν ?ο? μ?ορούν να ζη?ηθούν α?? ?ι? ελληνικέ? ?ρά?εζε? μέ?? ?ο? μη?ανι?μού ?αρέ?ον?α? ρε?????η?α (ALS).

?θήνα, 23 Νοέμβρη (EFE) .- ? ??ρ??α?κή ?εν?ρική Τρά?εζα (??Τ) έ?ει μει?θεί κα?ά 1.100 εκα?ομμύρια ε?ρ?, κα???ιν αι?ήμα?ο? ?η? Τρά?εζα? ?η? ?λλάδα, ?ο αν??α?ο ?ριο ??ν ?ι????ε?ν ?ο? μ?ορούν να ε?αρμ??ο?ν ?ι? ?ρά?εζε? ?λληνι?μού μέ?? ?ο? μη?ανι?μού ?αρο?ή? ρε?????η?α? (ELA). ? μέγι??η ?ί????η ?ο? δια?ίθε?αι ??ι? ον???η?ε? ?η? ??ρα? ?αραμένει ??α 25.800 εκα?ομμύρια ε?ρ? έ?? 14 ?εκέμβριο?. ???? ανα?έρθηκε α?? ?ην Τρά?εζα ?η? ?λλάδο?, η μεί??η ?ο? αν??α?ο? ορίο? ?η? ?ί????η? αν?ανακλά ?ην κα?ά??α?η ρε?????η?α? ??ν ελληνικ?ν ον?ο?ή??ν, λαμβάνον?α? ????η ?η ροή κα?αθέ?ει? α?? ?ον ιδι??ικ? ?ομέα, καθ?? και έ?οδα α?? δημο?ρα?ίε? ??ι? ?ρημα?ο?ι????ικέ? αγορέ?. Τον ?ελε??αίο μήνα ?ρει? α?? ?ι? ?έ??ερι? κύριε? ελληνικέ? ?ρά?εζε?, η ?θνική Τρά?εζα ?η? ? ?λλάδα (BNG), η Eurobank και η Τρά?εζα Πειραι?? έ?ο?ν ει?έλθει ??ι? ?ρημα?ο?ι????ικέ? αγορέ? με?ά α?? ?ριε?ή α?ο??ία μέ?? ?η? ??λη?η? καλ?μμέν?ν ομολογι?ν, κ?ρί?? ?ε ον???η?ε? θε?μικά.

???ή η ε?ι??ρο?ή ??ι? αγορέ? ?ο?? ε?ι?ρέ?ει να μει??ο?ν ?ην εξάρ?η?ή ?ο?? α?? ?ι? ?ι????ει? ELA.

?ι ελληνικέ? ?ρά?εζε? έ?ο?ν λάβει δάνειο έκ?ακ?η? ανάγκη? α?? ?ην ??Τ με?ά α?? μια μέ?α Φεβρο?αρίο? ?ο? 2015 θα ??αμα?ή?ει να δέ?ε?αι ελληνικά ομ?λογα ?? εγγύη?η ??ι? ?ράξει? ανα?ρημα?οδ??η?η?.

?εδομένο? ??ι η ??Τ και ?άλι δεκ?ά ??ο ?έλο? ?ο? ?ο?νίο? 2016, η ?λληνικ? ?ρέο? ?? εγγύη?η, ??? ορο?ή έ?ε?ε α???ομα καθ?? οι ?ρά?εζε? ή?αν ?ε θέ?η να ?ρη?ιμο?οιή?ε?ε ξανά α??? ?ο μέ?ο για να α?οκ?ή?ο?ν ρε?????η?α.

Το ELA έ??ι ή?αν ??ιγμή? η μ?νη μέ?? ?η? ο?οία? οι ?ρά?εζε? θα μ?ορού?αν να έ?ο?ν ?ρ??βα?η ??η βρα???ρ?θε?μη ?ρημα?οδ??η?η μέ?? ?η? Τρά?εζα? ?η? ?λλάδο?, αν και με ??ηλ??ερο ε?ι??κιο α?? α??? ?ο? ζη?ά η ??Τ ??ι? ??νήθει? ανα?ρημα?οδ??η?η?. Το 10ε?έ? ελληνικ? ομ?λογο δια?ραγμα?ε???αν ??ι? 8.30μ.μ. ??η δε??ερογενή αγορά με 5.35% ?ήμερα και ?ο α??άλι??ρο κινδύνο? ανερ???αν ?ε 499 μονάδε? βά?η?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%