? ??Τ μεί??ε ?ο ερέθι?μα δι??ι βα?ίζε?αι ?ερι????ερο ??ον ?ληθ?ρι?μ? για να α?ξηθεί ??ο 2%

? ??ρ??α?κή ?εν?ρική Τρά?εζα (??Τ) μεί??ε ?ο μι?? ??ν νομι?μα?ικ?ν κινή?ρ?ν ??η ζ?νη ?ο? ε?ρ? ??α ?έλη ?κ??βρίο? λ?γ? ?ο? ??ι βα?ίζε?αι ?ερι????ερο ??ον ?ληθ?ρι?μ? ???ε να ??ά?ει ??ο ????ο ?ο? κον?ά ??ο 2%

- ? ??ρ??α?κή ?εν?ρική Τρά?εζα (??Τ) μεί??ε ?α μι?θ??ικά κίνη?ρα ??η ζ?νη ?ο? ε?ρ? κα?ά ?ο ήμι?? ??α ?έλη ?κ??βρίο? ε?ειδή βα?ίζε?αι ?ερι????ερο ??ον ?ληθ?ρι?μ? η ??Τ δήλ??ε ??ι "η μεγάλη ?λειο?η?ία ??ν μελ?ν (?ο? διοικη?ικού ??μβο?λίο? ?η? ?Τ??) ??βέρνη?η) ??ο??ήριξε "?ην ?ρ??α?η να μει?θούν α?? ?ον ?ανο?άριο οι αγορέ? ?ρε?ν μέ?ρι 30.000 εκα?ομμύρια ε?ρ? για εννέα ε?ι?λέον μήνε? και να α?ή?ο?ν ανοι??? ?έλο? ??ο ?ρ?γραμμα ε?έκ?α?η? "? ανακοίν??η μια? ημερομηνία? λήξη? θα μ?ορού?ε να ?θή?ει ?ο?? ??μμε?έ?ον?ε? ??ην αγορά να ?ρο?αρμ??ο?ν εκ ??ν ?ρο?έρ?ν ?ι? ?ιμέ?, ?ράγμα ?ο? θα μ?ορού?ε να οδηγή?ει ?ε ανε?ιθύμη?η α???ηρ??ερε? οικονομικέ? ??νθήκε?, «?ύμ??να με ?α ?ρακ?ικά.

Το ?ιοικη?ικ? Σ?μβούλιο έκρινε ε?ί?η? ??ι είναι ?ημαν?ικ? να κρα?ή?ει δεί?νει ?ην ?ροθ?μία και ?ην ικαν??η?α να αλλάξει ?ο ?ρ?γραμμα αγορά ?ρέο??, αν είναι α?αραί?η?ο, αν η κα?ά??α?η ε?ιδειν?θεί.

? ??Τ α?ο?ά?ι?ε ??ι? 26 ?κ??βρίο? για ?η μεί??η ??ν νομι?μα?ικ?ν μέ?ρ?ν ??ν??η? ?η? ζ?νη? ?ο? ε?ρ? κα?ά ?ο ήμι??, μέ?ρι ?ο ?έλο? ?ο? Σε??έμβριο ?ο? 2018, και κρα?ούμενη ?α ε?ι??κια ??ο ι??ορικ? ?αμηλ? ?ο? 0%.

?λλά η ??ρ?α ανοι??ή για να κάνε?ε αλλαγέ? ?ε αγορέ? ?ο? δημ??ιο? και ?ο? ιδι??ικού ?ρέο?? ??η ζ?νη αρι??ερά ε?ρ?, εάν η κα?ά??α?η ε?ιδειν?θεί.

??ί?η?, ε?έλεξε να ??νε?ί?ει να ?ρε?νει ?ι? ?ρά?εζε? 0,4% α?? ??ερβάλλον?α α?οθεμα?ικά μια μέρα να ?ορηγούν δάνεια ?ε ε?ι?ειρή?ει? και νοικοκ?ριά και θα ?ο?? ?ληρ?νο?ν ?, ?ι θέλο?ν μέ?ρι ?ο 2019.

? ??Τ έκανε α??έ? ?ι? α?ο?ά?ει?, ε?ειδή είναι ??αθερά, μει?μένη με?αβλη???η?α ??ι? ??ναλλαγμα?ικέ? ι?ο?ιμίε?, οικονομικέ? ??νθήκε? ?αρέ?ει οικονομική ανά???ξη και μεγαλύ?ερη α??ο?ε?οίθη?η ??ι ο ?ληθ?ρι?μ?? θα α?ξηθεί. ?ρι?μένα μέλη ?ά?θηκαν ??έρ ?η? ανακοίν??η? μια? ?α?ού? ημερομηνία? λήξη? για ?ι? αγορέ? ?ρε?ν, ε?ειδή αναμένε?αι ??ι ο ?ληθ?ρι?μ?? α?ξάνε?αι, η οικονομική ανά???ξη είναι ι???ρ??ερη α?? ?ην αναμεν?μενη, οι κίνδ?νοι έ?ο?ν μει?θεί και οι οικονομικέ? ??νθήκε? για ?ην ?ραγμα?ική οικονομία είναι ε?νο?κέ?.

A Το μέλο? ?ο? ?ιοικη?ικού Σ?μβο?λίο? έκρινε ακ?μη ??ι δεν ή?αν δικαιολογημένη η ύ?αρξη ανοικ?ού άκρο?, εκ??? εάν ??ήρ?αν κίνδ?νοι να ε?ανεμ?ανι??ούν οι α?ο?ληθ?ρι??ικέ? ?ιέ?ει? και ??ο??ήριξαν ??ι η ??έ?η με?αξύ κ???ο?? και ο?έλο?? ??ν αγορ?ν ?ρέο?? γίνον?αν ?λο και ?ιο δ??μενεί? ?ρ?νο.

?ν και αναγν?ρί??ηκε ??ι ή?αν α?αραί?η?ο για ?η δια?ήρη?η ?η? νομι?μα?ική? ε?έκ?α?η? και ??ι ή?αν ?ημαν?ικ? ??ι ?ο ?ρ?γραμμα θα ?ελει??ει κα?ά ?ρ??ο ομαλ?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%