�? �?�?Τ μεί�?�?ε �?ο ερέθι�?μα δι�?�?ι βα�?ίζε�?αι �?ερι�?�?�?�?ερο �?�?ον �?ληθ�?ρι�?μ�? για να α�?ξηθεί �?�?ο 2%

�? �?�?ρ�?�?α�?κή �?εν�?ρική Τρά�?εζα (�?�?Τ) μεί�?�?ε �?ο μι�?�? �?�?ν νομι�?μα�?ικ�?ν κινή�?ρ�?ν �?�?η ζ�?νη �?ο�? ε�?ρ�? �?�?α �?έλη �?κ�?�?βρίο�? λ�?γ�? �?ο�? �?�?ι βα�?ίζε�?αι �?ερι�?�?�?�?ερο �?�?ον �?ληθ�?ρι�?μ�? �?�?�?ε να �?�?ά�?ει �?�?ο �?�?�?�?ο �?ο�? κον�?ά �?�?ο 2%

- �? �?�?ρ�?�?α�?κή �?εν�?ρική Τρά�?εζα (�?�?Τ) μεί�?�?ε �?α μι�?θ�?�?ικά κίνη�?ρα �?�?η ζ�?νη �?ο�? ε�?ρ�? κα�?ά �?ο ήμι�?�? �?�?α �?έλη �?κ�?�?βρίο�? ε�?ειδή βα�?ίζε�?αι �?ερι�?�?�?�?ερο �?�?ον �?ληθ�?ρι�?μ�? η �?�?Τ δήλ�?�?ε �?�?ι "η μεγάλη �?λειο�?η�?ία �?�?ν μελ�?ν (�?ο�? διοικη�?ικού �?�?μβο�?λίο�? �?η�? �?Τ�?�?) �?�?βέρνη�?η) �?�?ο�?�?ήριξε "�?ην �?ρ�?�?α�?η να μει�?θούν α�?�? �?ον �?ανο�?άριο οι αγορέ�? �?ρε�?ν μέ�?ρι 30.000 εκα�?ομμύρια ε�?ρ�? για εννέα ε�?ι�?λέον μήνε�? και να α�?ή�?ο�?ν ανοι�?�?�? �?έλο�? �?�?ο �?ρ�?γραμμα ε�?έκ�?α�?η�? "�? ανακοίν�?�?η μια�? ημερομηνία�? λήξη�? θα μ�?ορού�?ε να �?θή�?ει �?ο�?�? �?�?μμε�?έ�?ον�?ε�? �?�?ην αγορά να �?ρο�?αρμ�?�?ο�?ν εκ �?�?ν �?ρο�?έρ�?ν �?ι�? �?ιμέ�?, �?ράγμα �?ο�? θα μ�?ορού�?ε να οδηγή�?ει �?ε ανε�?ιθύμη�?η α�?�?�?ηρ�?�?ερε�? οικονομικέ�? �?�?νθήκε�?, «�?ύμ�?�?να με �?α �?ρακ�?ικά.

Το �?ιοικη�?ικ�? Σ�?μβούλιο έκρινε ε�?ί�?η�? �?�?ι είναι �?ημαν�?ικ�? να κρα�?ή�?ει δεί�?νει �?ην �?ροθ�?μία και �?ην ικαν�?�?η�?α να αλλάξει �?ο �?ρ�?γραμμα αγορά �?ρέο�?�?, αν είναι α�?αραί�?η�?ο, αν η κα�?ά�?�?α�?η ε�?ιδειν�?θεί.

�? �?�?Τ α�?ο�?ά�?ι�?ε �?�?ι�? 26 �?κ�?�?βρίο�? για �?η μεί�?�?η �?�?ν νομι�?μα�?ικ�?ν μέ�?ρ�?ν �?�?ν�?�?η�? �?η�? ζ�?νη�? �?ο�? ε�?ρ�? κα�?ά �?ο ήμι�?�?, μέ�?ρι �?ο �?έλο�? �?ο�? Σε�?�?έμβριο �?ο�? 2018, και κρα�?ούμενη �?α ε�?ι�?�?κια �?�?ο ι�?�?ορικ�? �?αμηλ�? �?ο�? 0%.

�?λλά η �?�?ρ�?α ανοι�?�?ή για να κάνε�?ε αλλαγέ�? �?ε αγορέ�? �?ο�? δημ�?�?ιο�? και �?ο�? ιδι�?�?ικού �?ρέο�?�? �?�?η ζ�?νη αρι�?�?ερά ε�?ρ�?, εάν η κα�?ά�?�?α�?η ε�?ιδειν�?θεί.

�?�?ί�?η�?, ε�?έλεξε να �?�?νε�?ί�?ει να �?ρε�?νει �?ι�? �?ρά�?εζε�? 0,4% α�?�? �?�?ερβάλλον�?α α�?οθεμα�?ικά μια μέρα να �?ορηγούν δάνεια �?ε ε�?ι�?ειρή�?ει�? και νοικοκ�?ριά και θα �?ο�?�? �?ληρ�?νο�?ν �?, �?ι θέλο�?ν μέ�?ρι �?ο 2019.

�? �?�?Τ έκανε α�?�?έ�? �?ι�? α�?ο�?ά�?ει�?, ε�?ειδή είναι �?�?αθερά, μει�?μένη με�?αβλη�?�?�?η�?α �?�?ι�? �?�?ναλλαγμα�?ικέ�? ι�?ο�?ιμίε�?, οικονομικέ�? �?�?νθήκε�? �?αρέ�?ει οικονομική ανά�?�?�?ξη και μεγαλύ�?ερη α�?�?ο�?ε�?οίθη�?η �?�?ι ο �?ληθ�?ρι�?μ�?�? θα α�?ξηθεί. �?ρι�?μένα μέλη �?ά�?θηκαν �?�?έρ �?η�? ανακοίν�?�?η�? μια�? �?α�?ού�? ημερομηνία�? λήξη�? για �?ι�? αγορέ�? �?ρε�?ν, ε�?ειδή αναμένε�?αι �?�?ι ο �?ληθ�?ρι�?μ�?�? α�?ξάνε�?αι, η οικονομική ανά�?�?�?ξη είναι ι�?�?�?ρ�?�?ερη α�?�? �?ην αναμεν�?μενη, οι κίνδ�?νοι έ�?ο�?ν μει�?θεί και οι οικονομικέ�? �?�?νθήκε�? για �?ην �?ραγμα�?ική οικονομία είναι ε�?νο�?κέ�?.

A Το μέλο�? �?ο�? �?ιοικη�?ικού Σ�?μβο�?λίο�? έκρινε ακ�?μη �?�?ι δεν ή�?αν δικαιολογημένη η ύ�?αρξη ανοικ�?ού άκρο�?, εκ�?�?�? εάν �?�?ήρ�?αν κίνδ�?νοι να ε�?ανεμ�?ανι�?�?ούν οι α�?ο�?ληθ�?ρι�?�?ικέ�? �?ιέ�?ει�? και �?�?ο�?�?ήριξαν �?�?ι η �?�?έ�?η με�?αξύ κ�?�?�?ο�?�? και ο�?έλο�?�? �?�?ν αγορ�?ν �?ρέο�?�? γίνον�?αν �?λο και �?ιο δ�?�?μενεί�? �?ρ�?νο.

�?ν και αναγν�?ρί�?�?ηκε �?�?ι ή�?αν α�?αραί�?η�?ο για �?η δια�?ήρη�?η �?η�? νομι�?μα�?ική�? ε�?έκ�?α�?η�? και �?�?ι ή�?αν �?ημαν�?ικ�? �?�?ι �?ο �?ρ�?γραμμα θα �?ελει�?�?ει κα�?ά �?ρ�?�?ο ομαλ�?.