�? Υ�?ο�?ργ�?�? ανακοιν�?νει "�?ημαν�?ικέ�? αλλαγέ�?" �?�?ην οικονομική ομάδα �?ο�? �?�?ημερινού

�? Υ�?ο�?ργ�?�? �?ικονομικ�?ν �?ο�? �?κο�?αδ�?ρ, Carlos de la Torre, ανακοίν�?�?ε �?ήμερα �?�?ι θα �?�?άρξο�?ν «�?ημαν�?ικέ�? αλλαγέ�?» �?�?ην οικονομική ομάδα �?η�? κ�?βέρνη�?η�? �?ο�? �?ένιν �?ορένο, αν και δεν ε�?εξεργά�?�?ηκε λε�?�?ομέρειε�?.

�?ί�?ο, 23 �?ο�? Νοέμβρη (EFE) .- Το �?κο�?αδ�?ρ �?�?ο�?ργ�?�? �?ικονομικ�?ν Carlos de la Torre, ανακοίν�?�?ε �?ήμερα �?�?ι θα �?�?άρξο�?ν «�?ημαν�?ικέ�? αλλαγέ�?» �?�?ο οικονομικ�? ε�?ι�?ελείο �?η�? κ�?βέρνη�?η�? �?ο�? �?ένιν �?ορένο, αν και δεν �?να�?έρει λε�?�?ομερ�?�? �?ι�? δηλ�?�?ει�? �?ο�? �?ρο�?έ�?ερε �?ε �?�?νέν�?ε�?ξη Τύ�?ο�? λίγο με�?ά �?ι�? �?�?νομιλίε�? με �?ον αρ�?ηγ�? �?ο�? κρά�?ο�?�? και ε�?ε�?ήμανε �?�?ι οι αλλαγέ�? θα �?λο�?οιηθούν "�?�?ην ε�?�?μενη �?ρ�?ν ".

" �?�?ο�?με κάνει μια αξιολ�?γη�?η και α�?�? �?ε�?νική και �?ολι�?ική ά�?ο�?η �?ρέ�?ει να ανανε�?�?ο�?με ορι�?μένε�? αρ�?έ�?. αλλαγέ�?, �?ύμ�?�?να με �?ην οικονομική �?ολι�?ική και �?ο�?�? κοιν�?νικού�? �?�?�?�?ο�?�? �?ο�? έ�?ει θέ�?ει η κ�?βέρνη�?η », εί�?ε. �?�?αν ρ�?�?ήθηκε αν �?�?μ�?εριλαμβάνε�?αι �?�?ι�? αλλαγέ�?, ε�?ε�?ήμανε μ�?νο �?�?ι αναμένει "�?�?ι". Σ�?ε�?ικά με �?ο νομο�?�?έδιο οικονομική�? ε�?ανενεργο�?οίη�?η�? �?ο�? �?�?άλθηκε �?�?ην �?ν�?�?α�?η Σ�?νέλε�?�?η για ανάλ�?�?η, ο �?�?ο�?ργ�?�? ανέ�?ερε �?�?ι �?�?άρ�?ει �?ρ�?βλε�?η και �?�?ι η εκ�?ελε�?�?ική εξο�?�?ία είναι "ε�?έλικ�?η" δ�?να�?�?�?η�?α ανάκλη�?η�? μια�? �?ρ�?�?α�?η�? �?ο�?ο�?�?�? για �?ην α�?�?�?�?ρ�?η �?�?ν �?ρημά�?�?ν α�?�? �?ι�? �?ρά�?εζε�? άν�? �?�?ν $ 5.000 �?ρημα�?ικ�?ν �?ο�?�?ν.

�?ιλ�?ν�?α�? για �?ην οικονομία, ο �?�?ο�?ργ�?�? εί�?ε �?�?ι η �? �?�?ρα έ�?ει �?ι�? οικονομικέ�? δ�?να�?�?�?η�?ε�? να καλύ�?ει �?α ε�?�?�?ερικά και εξ�?�?ερικά �?η�? �?ρέη.

"�?ιαθέ�?ο�?με �?ι�? οικονομικέ�? δ�?να�?�?�?η�?ε�? και �?ην �?ολι�?ική διάθε�?η για �?�?μμ�?ρ�?�?�?η ε�?αρκή και έγκαιρη με �?λε�? �?ι�? δε�?μεύ�?ει�? �?ο�? έ�?ει η �?ημοκρα�?ία, "δήλ�?�?ε.