�?ι δημ�?�?ιοι �?�?άλληλοι �?η�? Χιλή�? �?αραλύο�?ν �?ην εργα�?ία �?ε ζή�?η�?η �?ρο�?αρμογή�? μι�?θού

�?ι �?ιλιανοί δημ�?�?ιοι �?�?άλληλοι ξεκίνη�?αν �?ήμερα 48�?ρη α�?εργία �?�?ο �?λαί�?ιο δια�?ραγμα�?εύ�?ε�?ν με �?ην κ�?βέρνη�?η για βελ�?ί�?�?η μι�?θ�?ν �?ο�? θα �?ρέ�?ει να �?εθεί �?ε ι�?�?ύ �?ον �?ρο�?ε�?ή �?εκέμβριο, ενημερ�?μένο�?�? ηγέ�?ε�? �?�?ν �?�?νδικά�?�?ν �?�?ον �?ομέα.

Σαν�?ιάγο �?η�? Χιλή�?, 22 Νοέμβρη (EFE) .- �?ι Χιλή�? δημ�?�?ιοι �?�?άλληλοι άρ�?ι�?αν �?ήμερα α�?εργία 48 �?ρ�?ν, �?�?ο �?λαί�?ιο �?�?ν δια�?ραγμα�?εύ�?ε�?ν με �?ην κ�?βέρνη�?η για αύξη�?η �?�?ν μι�?θ�?ν θα �?ρέ�?ει να να �?εθεί �?ε ι�?�?ύ �?ον �?ρο�?ε�?ή �?εκέμβριο, ανέ�?εραν ηγέ�?ε�? �?�?ν �?�?νδικά�?�?ν �?ο�? κλάδο�?.

�? α�?εργία κλήθηκε α�?�? �?ην �?θνική �?ν�?�?η �?ημο�?ί�?ν Υ�?αλλήλ�?ν (Anef) και �?ο�? Προεδρείο�? �?ημ�?�?ιο�? �?ομέα�? (MSP), ο ο�?οίο�? �?�?γκεν�?ρ�?νει �?ο�?�? εργαζ�?μενο�?�? �?�?ν κ�?ρι�?�?ερ�?ν δημ�?�?ι�?ν �?�?ηρε�?ι�?ν �?η�? ν�?�?ια�? �?�?ρα�?. �?ε�?ά α�?�? αρκε�?έ�? εβδομάδε�? δια�?ραγμα�?εύ�?ε�?ν, οι εργαζ�?μενοι μεί�?�?αν �?η ζή�?η�?η �?ρ�?ικά, α�?�? �?ην αύξη�?η �?ο�? μι�?θού κα�?ά 5% �?ε 4,2%, εν�? η κ�?βέρνη�?η αύξη�?ε �?ην �?ρο�?�?ορά �?η�? α�?�? 1,9% �?ε 2,1%.

�?�?�?ή �?η �?�?ιγμή, �?η�? �?�?μ�?�?νία�?, ο �?ρ�?εδρο�? �?ο�? Anef, Carlos Insunza δήλ�?�?ε �?ήμερα, εν�? α�?�? �?ην κ�?βέρνη�?η, η ο�?οία είναι �?�?εύθ�?νη για �?η δια�?ραγμά�?ε�?�?η �?�?ν �?�?ο�?ργ�?ν �?ικονομικ�?ν, Nicolás Eyzaguirre και �?ργα�?ία�?, Alejandra Krauss, ανέ�?ερε �?�?ι α�?�?ή �?ην Πέμ�?�?η θα είναι μια νέα �?�?νάν�?η�?η με �?α �?�?νδικά�?α.

�? �?ελε�?�?αία δεν έ�?ο�?ν α�?οκλεί�?ει �?ην �?αρά�?α�?η �?η�? α�?εργία�? ε�? 'α�?ρι�?�?ον αν δεν α�?οδε�?θεί �?ο�?�? �?ρι�?μένε�? δημ�?�?ιε�? �?�?ηρε�?ίε�?, �?�?�?�? �?ο �?�?�?ικ�? �?η�?ρ�?ο, �?ο Correos και �?α �?ικα�?�?ήρια �?ικαιο�?ύνη�?, λει�?ο�?ργού�?αν κανονικά �?ήμερα, εν�? αρκε�?έ�? άλλε�?, �?�?�?�? η Πρ�?�?οβάθμια Υγεία, η ο�?οία είναι �?ο�? δια�?ειρίζον�?αι οι δήμοι, δια�?ήρη�?αν ηθικέ�? με�?α�?ο�?ί�?ει�? για να �?αρακολο�?θή�?ο�?ν ε�?είγο�?�?ε�? �?ερι�?�?�?�?ει�?