�?ι Πορ�?ογάλοι βο�?λε�?�?έ�? �?�?ερα�?�?ίζον�?αι �?ην εμ�?ορική �?�?μ�?�?νία �?�?-Mercosur

�?ι �?ορ�?ογάλοι ε�?ρ�?βο�?λε�?�?έ�? Francisco Assis και António Marinho e Pinto �?�?ερα�?�?ί�?�?ηκαν �?ήμερα �?ην ανάγκη να ολοκληρ�?θεί η εμ�?ορική �?�?μ�?�?νία με�?αξύ �?η�? �?�?ρ�?�?α�?κή�? �?ν�?�?η�? και �?η�? Mercosur για να δοθεί η �?μερική Latina "με μεγάλη �?ημα�?ία" �?�?ην ε�?ρ�?�?α�?κή �?κηνή.

�?ι�?αβ�?να, 23 Νοεμβρίο�? (EFE) .- �?ι �?ορ�?ογάλοι ε�?ρ�?βο�?λε�?�?έ�? Francisco Assis και António Marinho e Pinto �?�?ερα�?�?ί�?�?ηκαν �?ήμερα �?ην ανάγκη ολοκλήρ�?�?η�? �?η�? εμ�?ορική�? �?�?μ�?�?νία�? με�?αξύ �?η�? �?�?ρ�?�?α�?κή�? �?ν�?�?η�? και �?η�? Mercosur �?α�?ινική �?μερική για να δ�?�?ει «δέο�?�?α �?ημα�?ία» �?�?ην ε�?ρ�?�?α�?κή �?κηνή.

Σε μια �?�?ζή�?η�?η για �?ι�? �?�?έ�?ει�? με�?αξύ �?η�? �?�?ρ�?�?η�? και �?η�? �?α�?ινική�? �?μερική�? �?ο�? �?ραγμα�?ο�?οιήθηκε �?�?ο κέν�?ρο �?η�? Culturgest �?ι�?αβ�?να�?, Assis, Πρ�?εδρο�? �?η�? αν�?ι�?ρο�?�?�?εία�? �?ο�? �?�?ρ�?�?α�?κού �?οινοβο�?λίο�? για �?ι�? �?�?έ�?ει�? με �?η Mercosur, δήλ�?�?ε �?�?ι η �?�? εργάζε�?αι για �?ην ε�?ί�?ε�?ξη �?�?μ�?�?νία�? για �?η δημιο�?ργία εν�?�? «κοινού �?ολι�?ικού �?�?ρο�?» με�?αξύ �?�?ν δύο εδά�?η.

�? Assis, μέλο�? �?η�? �?ο�?ιαλι�?�?ική�? ομάδα�? �?ο�? �?�?ρ�?�?α�?κού �?�?ιμελη�?ηρίο�?, �?�?νι�?ε �?�?ι η �?�?μ�?�?νία θα α�?αι�?ή�?ει ελά�?ι�?�?ε�? α�?αι�?ή�?ει�? �?�?ον α�?ορά �?α ανθρ�?�?ινα δικαι�?μα�?α, �?�?ον α�?ορά «�?α δικαι�?μα�?α �?�?ν α�?�?ο�?θ�?ν�?ν».

�? Πορ�?ογαλική ε�?ρ�?βο�?λε�?�?ή�? αναγν�?ρι�?ε �?�?ι η �?�? «εί�?ε άλλε�? �?ρο�?εραι�?�?η�?ε�?» �?�?ο �?αρελθ�?ν, αλλά �?�?μ�?�?νούν με �?η Mercosur είναι �?ήμερα ένα α�?�? �?α �?ο�?�? μέγι�?�?ο�?�? �?�?�?�?ο�?�? �?ο�? ε�?ρ�?�?α�?κού οργάνο�?, ιδί�?�? με�?ά �?ι�? αλλαγέ�? �?η�? κ�?βέρνη�?η�? �?�?η �?ραζιλία και �?ην �?ργεν�?ινή. Ω�?�?�?�?ο, ανέ�?ερε �?�?ι «γν�?ρίζει» �?ην «αν�?ί�?�?α�?η» �?η�? αν�?ι�?ολί�?ε�?�?η�? κά�?οι�?ν �?�?ρε�? και �?ομεί�? �?ε α�?�?έ�? �?ι�? δια�?ραγμα�?εύ�?ει�?, αλλά εί�?ε �?�?ι α�?�?�? �?ο�? ε�?ιδι�?κε�?αι είναι για �?η θερα�?εία �?η�? �?α�?ινική�? �?μερική�? «�?�? ι�?ού�?αι με» και «�?�?ρί�? �?�?βο».

�?ν �?�? με�?αξύ, Marinho e Pinto, αν�?ι�?ρ�?εδρο�? �?ν�?ι�?ρο�?�?�?εία �?ο�? �?�?ρ�?�?α�?κού �?οινοβο�?λίο�? για �?ι�? �?�?έ�?ει�? με �?η �?ραζιλία, �?αραδέ�?�?ηκε �?�?ι ο ενθο�?�?ια�?μ�?�? για �?η �?�?μ�?�?νία �?�?-Mercosur έ�?ει «α�?ο�?�?ρθεί» �?ρ�?�?�?α�?α, αλλά ορι�?μένε�? ε�?ρ�?�?α�?κέ�? �?ομεί�? αν�?ι�?α�?θεί �?ε κάθε �?ύμ�?�?νο «�?αν να ή�?αν �?ο ε�?άγγελμά �?ο�?�?».

Marinho e Pinto, μέλο�? �?η�? �?μάδα�? �?�?ν Φιλελε�?θέρ�?ν �?�?ο �?�?ρ�?�?α�?κ�? �?οινοβούλιο, εί�?ε �?�?ι η εμ�?ορική �?�?μ�?�?νία θα ή�?αν �?ημαν�?ικ�?�? �?αράγον�?α�? "ανά�?�?�?ξη�?" και κα�?ά �?�?νέ�?εια "ε�?ημερία�?" και "ε�?ι�?έδο�? εργα�?ία�?" �?�?η �?α�?ινική �?μερική και �?�?ο�?�?ήριξε �?�?ι οι ε�?ρ�?�?α�?κέ�? ε�?αιρείε�? θα εξοικονομή�?ο�?ν μέ�?ρι και 4.000 εκα�?ομμύρια ε�?ρ�? �?ε έξοδα �?ελ�?νεί�?ν. �?ξέ�?ρα�?ε ε�?ί�?η�? �?ην ανάγκη να έ�?ει κανάλι α�?ε�?θεία�? ε�?ικοιν�?νία�? με �?η Ν�?�?ια �?μερική: "�?εν μ�?ορεί να είναι �?�?ι �?λε�? οι ε�?ικοιν�?νίε�? �?ρέ�?ει να �?ερά�?ο�?ν α�?�? �?α κρά�?η �?ρά�?η «, εί�?ε.

�? εκδήλ�?�?η �?�?μμε�?εί�?αν ε�?ί�?η�? ο �?ρ�?εδρο�? �?ο�? �?ν�?�?ι�?ού�?ο�? για �?ην Προ�?θη�?η �?η�? �?α�?ινική�? �?μερική�? και �?η�? �?αρα�?βική�?, Πάολο Neves, ο ο�?οίο�? εί�?ε �?�?ι ο καλύ�?ερο�? �?ρ�?�?ο�? για �?ην κα�?α�?ολέμη�?η η �?�?�?�?εια είναι με μια �?�?μ�?�?νία �?ο�? «δημιο�?ργεί �?λού�?ο».