?ι Πορ?ογάλοι βο?λε??έ? ??ερα??ίζον?αι ?ην εμ?ορική ??μ??νία ??-Mercosur

?ι ?ορ?ογάλοι ε?ρ?βο?λε??έ? Francisco Assis και António Marinho e Pinto ??ερα??ί??ηκαν ?ήμερα ?ην ανάγκη να ολοκληρ?θεί η εμ?ορική ??μ??νία με?αξύ ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? και ?η? Mercosur για να δοθεί η ?μερική Latina "με μεγάλη ?ημα?ία" ??ην ε?ρ??α?κή ?κηνή.

?ι?αβ?να, 23 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι ?ορ?ογάλοι ε?ρ?βο?λε??έ? Francisco Assis και António Marinho e Pinto ??ερα??ί??ηκαν ?ήμερα ?ην ανάγκη ολοκλήρ??η? ?η? εμ?ορική? ??μ??νία? με?αξύ ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? και ?η? Mercosur ?α?ινική ?μερική για να δ??ει «δέο??α ?ημα?ία» ??ην ε?ρ??α?κή ?κηνή.

Σε μια ??ζή?η?η για ?ι? ??έ?ει? με?αξύ ?η? ??ρ??η? και ?η? ?α?ινική? ?μερική? ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ??ο κέν?ρο ?η? Culturgest ?ι?αβ?να?, Assis, Πρ?εδρο? ?η? αν?ι?ρο???εία? ?ο? ??ρ??α?κού ?οινοβο?λίο? για ?ι? ??έ?ει? με ?η Mercosur, δήλ??ε ??ι η ?? εργάζε?αι για ?ην ε?ί?ε?ξη ??μ??νία? για ?η δημιο?ργία εν?? «κοινού ?ολι?ικού ??ρο?» με?αξύ ??ν δύο εδά?η.

? Assis, μέλο? ?η? ?ο?ιαλι??ική? ομάδα? ?ο? ??ρ??α?κού ??ιμελη?ηρίο?, ??νι?ε ??ι η ??μ??νία θα α?αι?ή?ει ελά?ι??ε? α?αι?ή?ει? ??ον α?ορά ?α ανθρ??ινα δικαι?μα?α, ??ον α?ορά «?α δικαι?μα?α ??ν α??ο?θ?ν?ν».

? Πορ?ογαλική ε?ρ?βο?λε??ή? αναγν?ρι?ε ??ι η ?? «εί?ε άλλε? ?ρο?εραι??η?ε?» ??ο ?αρελθ?ν, αλλά ??μ??νούν με ?η Mercosur είναι ?ήμερα ένα α?? ?α ?ο?? μέγι??ο?? ????ο?? ?ο? ε?ρ??α?κού οργάνο?, ιδί?? με?ά ?ι? αλλαγέ? ?η? κ?βέρνη?η? ??η ?ραζιλία και ?ην ?ργεν?ινή. Ω????ο, ανέ?ερε ??ι «γν?ρίζει» ?ην «αν?ί??α?η» ?η? αν?ι?ολί?ε??η? κά?οι?ν ??ρε? και ?ομεί? ?ε α??έ? ?ι? δια?ραγμα?εύ?ει?, αλλά εί?ε ??ι α??? ?ο? ε?ιδι?κε?αι είναι για ?η θερα?εία ?η? ?α?ινική? ?μερική? «?? ι?ού?αι με» και «??ρί? ??βο».

?ν ?? με?αξύ, Marinho e Pinto, αν?ι?ρ?εδρο? ?ν?ι?ρο???εία ?ο? ??ρ??α?κού ?οινοβο?λίο? για ?ι? ??έ?ει? με ?η ?ραζιλία, ?αραδέ??ηκε ??ι ο ενθο??ια?μ?? για ?η ??μ??νία ??-Mercosur έ?ει «α?ο??ρθεί» ?ρ???α?α, αλλά ορι?μένε? ε?ρ??α?κέ? ?ομεί? αν?ι?α?θεί ?ε κάθε ?ύμ??νο «?αν να ή?αν ?ο ε?άγγελμά ?ο??».

Marinho e Pinto, μέλο? ?η? ?μάδα? ??ν Φιλελε?θέρ?ν ??ο ??ρ??α?κ? ?οινοβούλιο, εί?ε ??ι η εμ?ορική ??μ??νία θα ή?αν ?ημαν?ικ?? ?αράγον?α? "ανά???ξη?" και κα?ά ??νέ?εια "ε?ημερία?" και "ε?ι?έδο? εργα?ία?" ??η ?α?ινική ?μερική και ??ο??ήριξε ??ι οι ε?ρ??α?κέ? ε?αιρείε? θα εξοικονομή?ο?ν μέ?ρι και 4.000 εκα?ομμύρια ε?ρ? ?ε έξοδα ?ελ?νεί?ν. ?ξέ?ρα?ε ε?ί?η? ?ην ανάγκη να έ?ει κανάλι α?ε?θεία? ε?ικοιν?νία? με ?η Ν??ια ?μερική: "?εν μ?ορεί να είναι ??ι ?λε? οι ε?ικοιν?νίε? ?ρέ?ει να ?ερά?ο?ν α?? ?α κρά?η ?ρά?η «, εί?ε.

? εκδήλ??η ??μμε?εί?αν ε?ί?η? ο ?ρ?εδρο? ?ο? ?ν??ι?ού?ο? για ?ην Προ?θη?η ?η? ?α?ινική? ?μερική? και ?η? ?αρα?βική?, Πάολο Neves, ο ο?οίο? εί?ε ??ι ο καλύ?ερο? ?ρ??ο? για ?ην κα?α?ολέμη?η η ????εια είναι με μια ??μ??νία ?ο? «δημιο?ργεί ?λού?ο».

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%