�? �?ολιβία κοιν�?νικο�?οιεί �?η �?�?ρα�?ηγική για �?ην �?ρ�?�?λη�?η �?�?�?ιμο�? νερού �?�?ι�? αγρο�?ικέ�? �?εριο�?έ�?

�? κ�?βέρνη�?η �?η�? �?ολιβία�? �?ραγμα�?ο�?οίη�?ε �?ήμερα ένα εργα�?�?ήριο για �?ην κοιν�?νικο�?οίη�?η μια�? �?�?ρα�?ηγική�? �?ο�? κα�?αρ�?ί�?�?ηκε με �?ην �?�?ο�?�?ήριξη �?η�? ι�?�?ανική�? �?�?νεργα�?ία�? και �?η�? Παναμερικανική�? Τρά�?εζα�? �?νά�?�?�?ξη�? (IDB) για �?ην ε�?έκ�?α�?η �?η�? κάλ�?�?η �?ο�? �?�?�?ιμο�? νερού και �?�?ν �?�?ηρε�?ι�?ν α�?ο�?έ�?ε�?�?η�? �?ε αγρο�?ικέ�? �?εριο�?έ�? και μικρέ�? �?�?λει�?.

�?α Παζ, 22 Νοέμβρη (EFE) .- �? κ�?βέρνη�?η �?η�? �?ολιβία�? εργα�?�?ήριο �?θε�? κοιν�?νικο�?οίη�?η�? μια �?�?ρα�?ηγική �?ο�? ανα�?�?ύ�?θηκε με �?ην �?�?ο�?�?ήριξη �?η�? ι�?�?ανική�? �?�?νεργα�?ία και �?η �?ιαμερικανική Τρά�?εζα �?νά�?�?�?ξη�? (IDB) για �?ην ε�?έκ�?α�?η �?η�? κάλ�?�?η�? �?η�? �?αρο�?ή�? �?�?�?ιμο�? νερού και α�?ο�?έ�?ε�?�?η�? �?ε αγρο�?ικέ�? �?εριο�?έ�? και μικρέ�? �?�?λει�?. Το �?εμινάριο, �?ο�? �?ραγμα�?ο�?οιήθηκε �?�?ην έδρα �?ο�? ι�?�?ανικού οργανι�?μού �?ιεθνή�? �?�?νεργα�?ία για �?ην ανά�?�?�?ξη (AECID) �?�?ην La Paz εγκαινιά�?�?ηκε α�?�? �?ον �?ρε�?βε�?�?ή �?η�? �?�?�?ανία�? Enrique Ojeda. �? αν�?ι�?ρ�?�?�?�?ο�? �?ο�? IDB, Alejandro Melandri. Το έγγρα�?ο �?ο�? �?�?ζη�?ήθηκε �?�?ο εργα�?�?ήριο είναι η «�?θνική Σ�?ρα�?ηγική για �?ο νερ�? και �?ην α�?ο�?έ�?ε�?�?η αγρο�?ικ�?ν �?εριο�?�?ν και μικρ�?ν �?�?λε�?ν», ένα μέ�?ο �?ο�? �?α καθοδηγή�?ει �?ι�? δημ�?�?ιε�? �?ολι�?ικέ�? �?η�? �?�?ρα�? με �?�?�?�?ο �?ην εδραί�?�?η �?ο�? �?�?�?�?ο�? �?η�? καθολική�? �?ρ�?�?βα�?η�? �?�?ι�? βα�?ικέ�? �?�?ηρε�?ίε�? έ�?�? �?ο έ�?ο�? 2025, δήλ�?�?ε ο �?ρ�?ο�?νού. Παρα�?ήρη�?ε �?�?ι η �?ολιβία είναι �?�?ερή�?ανη �?η�? αύξη�?η�? �?η�? κάλ�?�?η�? �?�?ν �?δά�?�?ν και �?�?ν α�?ο�?ε�?εύ�?ε�?ν, ιδί�?�? �?�?ι�? α�?�?ικέ�? �?εριο�?έ�?, αλλά αναγν�?ρι�?ε �?�?ι εξακολο�?θούν να �?�?άρ�?ο�?ν «�?ημαν�?ικά κενά �?ε ορι�?μένο�?�? �?ομεί�? �?ο�? �?ληθ�?�?μού μα�?». ιδιαί�?ερα �?�?ι�? αγρο�?ικέ�? �?εριο�?έ�?.

«Το ένα �?ρί�?ο �?ο�? �?ληθ�?�?μού ζει �?ε αγρο�?ικέ�? �?εριο�?έ�? και ακριβ�?�? �?ε α�?�?�?ν �?ον �?ομέα είναι �?�?ο�? εμ�?ανίζε�?αι η μεγαλύ�?ερη �?�?ηρε�?ία ελλείμμα�?α �?ρ�?�?βα�?η�? �?�?�?ιμο νερ�? και βα�?ική α�?ο�?έ�?ε�?�?η ». �? �?�?ρα�?ηγική κα�?αγρά�?ει �?ην �?ρ�?οδο �?ο�? �?ημει�?θηκε �?�?ον κλάδο �?α �?ελε�?�?αία 20 �?ρ�?νια και �?ρο�?διορίζει �?α διδάγμα�?α, �?ι�? καλέ�? �?ρακ�?ικέ�? και �?ο�?�? �?ομεί�? βελ�?ί�?�?η�? �?η�? εμ�?ειρία α�?�? δέκα κρα�?ικά �?ρογράμμα�?α �?ο�? �?λο�?οιήθηκαν με �?ην �?�?ο�?�?ήριξη εργαζομέν�?ν ανθρ�?�?ι�?�?ική�? βοήθεια�? �?�?�?�? η AECID, η IDB και η CAF - �?να�?�?�?ξιακή Τρά�?εζα �?η�? �?α�?ινική�? �?μερική�?, �?ύμ�?�?να με ανακοίν�?�?η �?�?νεργα�?ία�? �?�?�?ανικά.

Το έγγρα�?ο θα �?ι�? γραμμέ�? �?η�? δρά�?η�? �?η�? κ�?βέρνη�?η�? και ενί�?�?�?�?η �?ορέ�?ν για �?ην �?λο�?οίη�?η �?�?ν �?ρογραμμά�?�?ν για �?ην ύδρε�?�?η και �?ην α�?ο�?έ�?ε�?�?η �?�?ι�? αγρο�?ικέ�? �?εριο�?έ�? και �?ι μικρέ�? �?�?λει�?. �? ι�?�?αν�?�? �?ρέ�?βη�? �?�?νι�?ε �?�?ι �?αρ�?λο �?ο�? ο �?ημεριν�?�? κ�?�?μο�? έ�?ει ολοένα και �?ιο �?ροηγμένε�? �?ε�?νολογίε�?, «�?ο νερ�?, �?�?�?�? έκαναν δέκα, εκα�?�?, �?ίλια �?ρ�?νια, �?ριν α�?�? 3.000 �?ρ�?νια, εξακολο�?θεί να είναι η ζ�?�?ική �?ηγή ανά�?�?�?ξη�?. "

Ojeda ανέ�?ερε �?�?ι �?�?ι�? αγρο�?ικέ�? �?εριο�?έ�? και �?ι�? μικρέ�? κοιν�?�?η�?ε�?" η ανά�?�?�?ξη �?�?ο θέμα �?ο�? νερού είναι θεμελι�?δο�?�? �?ημα�?ία�? ". έ�?ο�?ν μια μικρή κοιν�?�?η�?α έ�?ο�?ν �?ρ�?�?βα�?η �?�?ο νερ�?, έ�?ο�?ν �?γιειν�? νερ�?. "Το εθνικ�? �?�?έδιο κοιν�?νική�? και οικονομική�? ανά�?�?�?ξη�? �?η�? κ�?βέρνη�?η�? �?η�? �?ολιβία�? για �?ην �?ερίοδο 2016-2020 �?�?ο�?εύει �?�?ην ε�?ί�?ε�?ξη 95% �?ρ�?�?βα�?η�? �?�?ι�? �?�?ηρε�?ίε�? ύδρε�?�?η�? �?�?ην �?εριο�?ή α�?�?ική και 70% �?�?ην α�?ο�?έ�?ε�?�?η. �?ια �?ην αγρο�?ική �?εριο�?ή κα�?ά �?ην ίδια �?ερίοδο �?ροβλέ�?ε�?αι να ε�?ι�?ε�?�?θεί κάλ�?�?η 80% �?�?ο νερ�? και 60% �?�?ην α�?ο�?έ�?ε�?�?η, �?ύμ�?�?να με �?ληρο�?ορίε�? �?ο�? Υ�?ο�?ργείο�? Περιβάλλον�?ο�? Περιβάλλον και Νερ�?.