? ?ολιβία κοιν?νικο?οιεί ?η ??ρα?ηγική για ?ην ?ρ??λη?η ???ιμο? νερού ??ι? αγρο?ικέ? ?εριο?έ?

? κ?βέρνη?η ?η? ?ολιβία? ?ραγμα?ο?οίη?ε ?ήμερα ένα εργα??ήριο για ?ην κοιν?νικο?οίη?η μια? ??ρα?ηγική? ?ο? κα?αρ?ί??ηκε με ?ην ??ο??ήριξη ?η? ι??ανική? ??νεργα?ία? και ?η? Παναμερικανική? Τρά?εζα? ?νά???ξη? (IDB) για ?ην ε?έκ?α?η ?η? κάλ??η ?ο? ???ιμο? νερού και ??ν ??ηρε?ι?ν α?ο?έ?ε??η? ?ε αγρο?ικέ? ?εριο?έ? και μικρέ? ??λει?.

?α Παζ, 22 Νοέμβρη (EFE) .- ? κ?βέρνη?η ?η? ?ολιβία? εργα??ήριο ?θε? κοιν?νικο?οίη?η? μια ??ρα?ηγική ?ο? ανα??ύ?θηκε με ?ην ??ο??ήριξη ?η? ι??ανική? ??νεργα?ία και ?η ?ιαμερικανική Τρά?εζα ?νά???ξη? (IDB) για ?ην ε?έκ?α?η ?η? κάλ??η? ?η? ?αρο?ή? ???ιμο? νερού και α?ο?έ?ε??η? ?ε αγρο?ικέ? ?εριο?έ? και μικρέ? ??λει?. Το ?εμινάριο, ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ??ην έδρα ?ο? ι??ανικού οργανι?μού ?ιεθνή? ??νεργα?ία για ?ην ανά???ξη (AECID) ??ην La Paz εγκαινιά??ηκε α?? ?ον ?ρε?βε??ή ?η? ???ανία? Enrique Ojeda. ? αν?ι?ρ????ο? ?ο? IDB, Alejandro Melandri. Το έγγρα?ο ?ο? ??ζη?ήθηκε ??ο εργα??ήριο είναι η «?θνική Σ?ρα?ηγική για ?ο νερ? και ?ην α?ο?έ?ε??η αγρο?ικ?ν ?εριο??ν και μικρ?ν ??λε?ν», ένα μέ?ο ?ο? ?α καθοδηγή?ει ?ι? δημ??ιε? ?ολι?ικέ? ?η? ??ρα? με ????ο ?ην εδραί??η ?ο? ????ο? ?η? καθολική? ?ρ??βα?η? ??ι? βα?ικέ? ??ηρε?ίε? έ?? ?ο έ?ο? 2025, δήλ??ε ο ?ρ?ο?νού. Παρα?ήρη?ε ??ι η ?ολιβία είναι ??ερή?ανη ?η? αύξη?η? ?η? κάλ??η? ??ν ?δά??ν και ??ν α?ο?ε?εύ?ε?ν, ιδί?? ??ι? α??ικέ? ?εριο?έ?, αλλά αναγν?ρι?ε ??ι εξακολο?θούν να ??άρ?ο?ν «?ημαν?ικά κενά ?ε ορι?μένο?? ?ομεί? ?ο? ?ληθ??μού μα?». ιδιαί?ερα ??ι? αγρο?ικέ? ?εριο?έ?.

«Το ένα ?ρί?ο ?ο? ?ληθ??μού ζει ?ε αγρο?ικέ? ?εριο?έ? και ακριβ?? ?ε α???ν ?ον ?ομέα είναι ??ο? εμ?ανίζε?αι η μεγαλύ?ερη ??ηρε?ία ελλείμμα?α ?ρ??βα?η? ???ιμο νερ? και βα?ική α?ο?έ?ε??η ». ? ??ρα?ηγική κα?αγρά?ει ?ην ?ρ?οδο ?ο? ?ημει?θηκε ??ον κλάδο ?α ?ελε??αία 20 ?ρ?νια και ?ρο?διορίζει ?α διδάγμα?α, ?ι? καλέ? ?ρακ?ικέ? και ?ο?? ?ομεί? βελ?ί??η? ?η? εμ?ειρία α?? δέκα κρα?ικά ?ρογράμμα?α ?ο? ?λο?οιήθηκαν με ?ην ??ο??ήριξη εργαζομέν?ν ανθρ??ι??ική? βοήθεια? ???? η AECID, η IDB και η CAF - ?να???ξιακή Τρά?εζα ?η? ?α?ινική? ?μερική?, ?ύμ??να με ανακοίν??η ??νεργα?ία? ???ανικά.

Το έγγρα?ο θα ?ι? γραμμέ? ?η? δρά?η? ?η? κ?βέρνη?η? και ενί????η ?ορέ?ν για ?ην ?λο?οίη?η ??ν ?ρογραμμά??ν για ?ην ύδρε??η και ?ην α?ο?έ?ε??η ??ι? αγρο?ικέ? ?εριο?έ? και ?ι μικρέ? ??λει?. ? ι??αν?? ?ρέ?βη? ??νι?ε ??ι ?αρ?λο ?ο? ο ?ημεριν?? κ??μο? έ?ει ολοένα και ?ιο ?ροηγμένε? ?ε?νολογίε?, «?ο νερ?, ???? έκαναν δέκα, εκα??, ?ίλια ?ρ?νια, ?ριν α?? 3.000 ?ρ?νια, εξακολο?θεί να είναι η ζ??ική ?ηγή ανά???ξη?. "

Ojeda ανέ?ερε ??ι ??ι? αγρο?ικέ? ?εριο?έ? και ?ι? μικρέ? κοιν??η?ε?" η ανά???ξη ??ο θέμα ?ο? νερού είναι θεμελι?δο?? ?ημα?ία? ". έ?ο?ν μια μικρή κοιν??η?α έ?ο?ν ?ρ??βα?η ??ο νερ?, έ?ο?ν ?γιειν? νερ?. "Το εθνικ? ??έδιο κοιν?νική? και οικονομική? ανά???ξη? ?η? κ?βέρνη?η? ?η? ?ολιβία? για ?ην ?ερίοδο 2016-2020 ??ο?εύει ??ην ε?ί?ε?ξη 95% ?ρ??βα?η? ??ι? ??ηρε?ίε? ύδρε??η? ??ην ?εριο?ή α??ική και 70% ??ην α?ο?έ?ε??η. ?ια ?ην αγρο?ική ?εριο?ή κα?ά ?ην ίδια ?ερίοδο ?ροβλέ?ε?αι να ε?ι?ε??θεί κάλ??η 80% ??ο νερ? και 60% ??ην α?ο?έ?ε??η, ?ύμ??να με ?ληρο?ορίε? ?ο? Υ?ο?ργείο? Περιβάλλον?ο? Περιβάλλον και Νερ?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%