?ι εξε?α??έ? θα ??νε?ί?ο?ν να ????ούν ?ον ?εκέμβριο λ?γ? ?η? «έλλει?η? εμ?ι??ο?ύνη?» ?η? ??Τ

?ι εξε?α??έ? ?η? κ?κλο?ορία? θα κρα?ή?ο?ν κα?ά ?η διάρκεια ?ο? ?εκεμβρίο? ?ην α?εργία ?ο? ακολούθη?αν α?? ?ον ?ερα?μένο ?ούνιο, εν??ει ?η? «έλλει?η? ?εβα?μού, έλλει?η? ?εβα?μού και έλλει?η? ?ρο?ο?ή?» ?ο? διε?θ?ν?ή ?ενικ?? ?ραμμα?έα? ?η? ??κλο?ορία?, ?κρεγκ?ριο Σερράνο, ?ύμ??να με ?ον ?ρ?εδρο ?η? ομάδα?, Χοακίν Χιμένα?.

?αδρί?η, 23 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι εξε?α??έ? ?η? κ?κλο?ορία? θα δια?ηρή?ο?ν κα?ά ?η διάρκεια ?ο? ?εκεμβρίο? ?ην α?εργία ?ο? ακολούθη?αν α?? ?ον ?ερα?μένο ?ούνιο ?ε ??έ?η με ?ην «έλλει?η ?εβα?μού, έλλει?η? ?εβα?μού και έλλει?η? εξέ?α?η «ο ?ενικ?? ?ιε?θ?ν?ή? ?η? κ?κλο?ορία?, Gregorio Serrano, ?ύμ??να με Efe, δήλ??ε ο ?ρ?εδρο? ?η? ομάδα?, Joaquín Jiménez.

???ή ή?αν η αν?ίδρα?η ??ν εξε?α???ν, ?ο? ????ειρ?θηκε ??ην έν??η Asextra, ??η ??νέν?ε?ξη Τύ?ο? ?ο? έδ??ε ο Serrano ?ην Τρί?η, ??ην ο?οία ανέ?ερε ?ι? ?ρο??ορέ? ?ο? ξεκίνη?ε η DGT για να α?οκλεί?ει ?η ?ύγκρο??η ?ο? ?ροκάλε?ε ανα??ολή ??ν 193.000 δοκιμ?ν ?ε ολ?κληρη ?ην ???ανία.

? Serrano δεν θε?ρη?ε ??ι οι δια?ραγμα?εύ?ει? έ?ε?αν θύμα?α, αλλά δήλ??ε ??ι η κα?ά??α?η έ?ει ??ά?ει "??ο ?ριο" λ?γ? ?η? ?ρ?θε?η? ??ν εξε?α???ν να " ?έρει θέ?ει?, έ??ι ανακοίν??ε ??ι η ??νε?ιζ?μενη α?εργία ?ο ?εκέμβριο, ?ο ήμι?? ??ν ελά?ι???ν ??ηρε?ι?ν θέ??ι?ε, εν? εν??μα??νει νέα θα ε?ι?α?ύνει αξι?μα?ού?οι.

?ια ?ο?? εξε?α??έ?, η ??νέν?ε?ξη Τύ?ο? έ??α?ε ?ην ανοι??ή διαδικα?ία δια?ραγμά?ε??η? και για ?ην ο?οία, ???? εί?ε ο Jiménez, ζ?γίζο?ν "δ???ε ένα διάλειμμα" ?ον ?εκέμβριο ?κε???μενο? ?ην ιδι??η?α ?ο? ?ολί?η. ???? δήλ??ε, εν? ?ερίμεναν να α?αν?ή?ο?ν ??ην ?ρο??ορά ?ο?, ο γενικ?? διε?θ?ν?ή? ενήργη?ε με «άδικο» ?ρ??ο και έ??α?ε ?ην ?ρο?έγγι?η. ??αν μια δια?ραγμά?ε??η, αν και ή?αν μακριν? «, ?ρ??θε?ε

???ι, ?ο ?εκέμβριο η α?εργία θα ?αραμείνει με ?ο?? ίδιο?? ?ρο?? ???? μέ?ρι ??ρα. κάθε ?ε??έρα, Τρί?η και Την Τε?άρ?η.

??ι?λέον, Asextra ??? κρί?η αί?η?η αναιρέ?ε?? ?? διοικη?ικέ? δια?ορέ?, αν ε?ιβεβαι?νει ?ην κ?κλο?ορία ?ο? καθορίζει ?ι? ελά?ι??ε? ??ηρε?ία ?ο? 50%.

Χιμένε? ??ο??ήριξε ??ι οι εξε?ά?ει? κ?κλο?ορία? δεν α?ο?ελούν βα?ική ??ηρε?ία, ο???ε δεν ?ρειάζε?αι να καθορι??ούν α??ά ?α ελά?ι??α ?ρια, ???? α?οδεικνύε?αι α?? ?ο γεγον?? ??ι η κ?κλο?ορία δεν έ?ει γίνει μέ?ρι ??ρα. Υ?ενθύμι?ε ?ρ?εδρο? ?η? Asextra ??ι η α?εργία δεν ε?ηρεάζει δύο ημέρε? κάθε εβδομάδα? και ??ι οι ???λοι?ε? μέρε? ακολο?θεί ?ο 60% ?ο? εργα?ικού δ?ναμικού.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%