�?ι εξε�?α�?�?έ�? θα �?�?νε�?ί�?ο�?ν να �?�?�?�?ούν �?ον �?εκέμβριο λ�?γ�? �?η�? «έλλει�?η�? εμ�?ι�?�?ο�?ύνη�?» �?η�? �?�?Τ

�?ι εξε�?α�?�?έ�? �?η�? κ�?κλο�?ορία�? θα κρα�?ή�?ο�?ν κα�?ά �?η διάρκεια �?ο�? �?εκεμβρίο�? �?ην α�?εργία �?ο�? ακολούθη�?αν α�?�? �?ον �?ερα�?μένο �?ούνιο, εν�?�?ει �?η�? «έλλει�?η�? �?εβα�?μού, έλλει�?η�? �?εβα�?μού και έλλει�?η�? �?ρο�?ο�?ή�?» �?ο�? διε�?θ�?ν�?ή �?ενικ�?�? �?ραμμα�?έα�? �?η�? �?�?κλο�?ορία�?, �?κρεγκ�?ριο Σερράνο, �?ύμ�?�?να με �?ον �?ρ�?εδρο �?η�? ομάδα�?, Χοακίν Χιμένα�?.

�?αδρί�?η, 23 Νοεμβρίο�? (EFE) .- �?ι εξε�?α�?�?έ�? �?η�? κ�?κλο�?ορία�? θα δια�?ηρή�?ο�?ν κα�?ά �?η διάρκεια �?ο�? �?εκεμβρίο�? �?ην α�?εργία �?ο�? ακολούθη�?αν α�?�? �?ον �?ερα�?μένο �?ούνιο �?ε �?�?έ�?η με �?ην «έλλει�?η �?εβα�?μού, έλλει�?η�? �?εβα�?μού και έλλει�?η�? εξέ�?α�?η «ο �?ενικ�?�? �?ιε�?θ�?ν�?ή�? �?η�? κ�?κλο�?ορία�?, Gregorio Serrano, �?ύμ�?�?να με Efe, δήλ�?�?ε ο �?ρ�?εδρο�? �?η�? ομάδα�?, Joaquín Jiménez.

�?�?�?ή ή�?αν η αν�?ίδρα�?η �?�?ν εξε�?α�?�?�?ν, �?ο�? �?�?�?�?ειρ�?θηκε �?�?ην έν�?�?η Asextra, �?�?η �?�?νέν�?ε�?ξη Τύ�?ο�? �?ο�? έδ�?�?ε ο Serrano �?ην Τρί�?η, �?�?ην ο�?οία ανέ�?ερε �?ι�? �?ρο�?�?ορέ�? �?ο�? ξεκίνη�?ε η DGT για να α�?οκλεί�?ει �?η �?ύγκρο�?�?η �?ο�? �?ροκάλε�?ε ανα�?�?ολή �?�?ν 193.000 δοκιμ�?ν �?ε ολ�?κληρη �?ην �?�?�?ανία.

�? Serrano δεν θε�?ρη�?ε �?�?ι οι δια�?ραγμα�?εύ�?ει�? έ�?ε�?αν θύμα�?α, αλλά δήλ�?�?ε �?�?ι η κα�?ά�?�?α�?η έ�?ει �?�?ά�?ει "�?�?ο �?ριο" λ�?γ�? �?η�? �?ρ�?θε�?η�? �?�?ν εξε�?α�?�?�?ν να " �?έρει θέ�?ει�?, έ�?�?ι ανακοίν�?�?ε �?�?ι η �?�?νε�?ιζ�?μενη α�?εργία �?ο �?εκέμβριο, �?ο ήμι�?�? �?�?ν ελά�?ι�?�?�?ν �?�?ηρε�?ι�?ν θέ�?�?ι�?ε, εν�? εν�?�?μα�?�?νει νέα θα ε�?ι�?α�?ύνει αξι�?μα�?ού�?οι.

�?ια �?ο�?�? εξε�?α�?�?έ�?, η �?�?νέν�?ε�?ξη Τύ�?ο�? έ�?�?α�?ε �?ην ανοι�?�?ή διαδικα�?ία δια�?ραγμά�?ε�?�?η�? και για �?ην ο�?οία, �?�?�?�? εί�?ε ο Jiménez, ζ�?γίζο�?ν "δ�?�?�?ε ένα διάλειμμα" �?ον �?εκέμβριο �?κε�?�?�?μενο�? �?ην ιδι�?�?η�?α �?ο�? �?ολί�?η. �?�?�?�? δήλ�?�?ε, εν�? �?ερίμεναν να α�?αν�?ή�?ο�?ν �?�?ην �?ρο�?�?ορά �?ο�?, ο γενικ�?�? διε�?θ�?ν�?ή�? ενήργη�?ε με «άδικο» �?ρ�?�?ο και έ�?�?α�?ε �?ην �?ρο�?έγγι�?η. �?�?αν μια δια�?ραγμά�?ε�?�?η, αν και ή�?αν μακριν�? «, �?ρ�?�?θε�?ε

�?�?�?ι, �?ο �?εκέμβριο η α�?εργία θα �?αραμείνει με �?ο�?�? ίδιο�?�? �?ρο�?�? �?�?�?�? μέ�?ρι �?�?ρα. κάθε �?ε�?�?έρα, Τρί�?η και Την Τε�?άρ�?η.

�?�?ι�?λέον, Asextra �?�?�? κρί�?η αί�?η�?η αναιρέ�?ε�?�? �?�? διοικη�?ικέ�? δια�?ορέ�?, αν ε�?ιβεβαι�?νει �?ην κ�?κλο�?ορία �?ο�? καθορίζει �?ι�? ελά�?ι�?�?ε�? �?�?ηρε�?ία �?ο�? 50%.

Χιμένε�? �?�?ο�?�?ήριξε �?�?ι οι εξε�?ά�?ει�? κ�?κλο�?ορία�? δεν α�?ο�?ελούν βα�?ική �?�?ηρε�?ία, ο�?�?�?ε δεν �?ρειάζε�?αι να καθορι�?�?ούν α�?�?ά �?α ελά�?ι�?�?α �?ρια, �?�?�?�? α�?οδεικνύε�?αι α�?�? �?ο γεγον�?�? �?�?ι η κ�?κλο�?ορία δεν έ�?ει γίνει μέ�?ρι �?�?ρα. Υ�?ενθύμι�?ε �?ρ�?εδρο�? �?η�? Asextra �?�?ι η α�?εργία δεν ε�?ηρεάζει δύο ημέρε�? κάθε εβδομάδα�? και �?�?ι οι �?�?�?λοι�?ε�? μέρε�? ακολο�?θεί �?ο 60% �?ο�? εργα�?ικού δ�?ναμικού.