�? �?αναδά�? θα διαθέ�?ει 31.600 εκα�?ομμύρια δολάρια �?ε ένα εθνικ�? �?�?έδιο �?�?έγα�?η�?

�? καναδική κ�?βέρνη�?η ανακοίν�?�?ε �?ήμερα �?�?ι θα διαθέ�?ει 40.000 εκα�?ομμύρια δολάρια �?αναδά (31.600 εκα�?ομμύρια δολάρια �?Π�?) �?ε ένα εθνικ�? �?�?έδιο �?�?έγα�?η�? για να με�?ριά�?ει �?η �?οβαρή έλλει�?η Προ�?ι�?ή �?�?έγα�?η.

�? καναδική κ�?βέρνη�?η ανακοίν�?�?ε �?ήμερα �?�?ι θα διαθέ�?ει 40.000 εκα�?ομμύρια δολάρια �?αναδά (31.600 εκα�?ομμύρια δολάρια �?Π�?) �?ε ένα εθνικ�? �?�?έδιο για να ανακο�?�?ί�?ει �?η �?οβαρή έλλει�?η οικονομικά �?ρο�?ι�?ή�? �?�?έγη�?. Το �?�?έδιο, �?ο ο�?οίο ανακοιν�?θηκε �?ήμερα �?�?ο Τορ�?ν�?ο α�?�? �?ον καναδικ�? �?ρ�?θ�?�?ο�?ργ�? Justin Trudeau, �?εριλαμβάνει �?ην κα�?α�?κε�?ή 100.000 Προ�?ι�?ή �?�?έγα�?η, ε�?ι�?κε�?ή άλλ�?ν 300.000 κοιν�?νικ�?ν μονάδ�?ν �?ο�? ήδη �?�?άρ�?ο�?ν και μεί�?�?η �?ο�? αριθμού �?�?ν α�?�?έγ�?ν κα�?ά 50%. �? καναδική κ�?βέρνη�?η θέλει ε�?ί�?η�? �?ρο�?�?α�?εύο�?ν 385.000 ιδιοκ�?ή�?ε�? �?�?ι�?ιού, �?�?�?ε να μ�?ορούν να δια�?ηρή�?ο�?ν οικονομικά �?ρο�?ι�?ή �?�?έγα�?η και να �?αρά�?�?ο�?ν οικονομική βοήθεια �?ε 300.000 νοικοκ�?ριά μέ�?�? εν�?�? �?αμείο�? �?ο�? ονομάζε�?αι Benefit �?αναδά �?α�?οικία�?.

Το αμοιβαίο κε�?άλαιο θα �?αρέ�?ει οικογένειε�? �?ε ανάγκη με ε�?ή�?ια ε�?ιδ�?�?η�?η ενοικία�?η�? ύ�?ο�?�? μέ�?ρι $ 2.500 (US $ 1.975). �? ε�?ιδ�?�?η�?η θα αρ�?ί�?ει �?�?ι�? ε�?αρμ�?ζε�?αι α�?�? �?ο έ�?ο�? 2020 και θα λήξει �?ο 2028.

�? Trudeau δήλ�?�?ε �?�?ην �?αρο�?�?ία�?η �?ο�? �?�?εδίο�? �?�?ι "�?α δικαι�?μα�?α �?�?έγα�?η�? είναι ανθρ�?�?ινα δικαι�?μα�?α, ο καθένα�? αξίζει έναν α�?�?αλή �?�?�?ο και "�? έλλει�?η �?ρο�?ι�?ή�? �?�?έγη�? �?ε �?�?λει�? �?�?�?�? �?ο Τορ�?ν�?ο, �?ο �?ανκούβερ ή �?ο �?άλγκαρι έ�?ει γίνει ένα �?οβαρ�? �?ρ�?βλημα για �?ολλέ�? οικογένειε�?.

�? ηγέ�?η�? �?ο�? αν�?ι�?ολι�?ε�?�?μενο�? Νέο�? �?ημοκρα�?ικού �?�?μμα�?ο�? (NPD), �?ο�? �?ο�?ιαλδημοκρα�?ικού �?ρο�?ανα�?ολι�?μού, ο Jagmeet Singh, ο ο�?οίο�? ε�?έκρινε �?ο �?�?έδιο �?η�? καναδική�? κ�?βέρνη�?η�? �?�?ι είναι ανε�?αρκέ�?, δήλ�?�?ε �?�?ι �?�?άρ�?ει �?οβαρή Προ�?ι�?ή �?�?εγα�?�?ική κρί�?η �?ε ολ�?κληρη �?η �?�?ρα.