�? �?ι�?αγγελία �?η�? �?ο�?α�?εμάλα�? ε�?ιδρομεί �?�?ην έδρα �?η�? �?ηλε�?�?νική�? ε�?αιρεία�? Tigo

�?ι αρ�?έ�? �?η�? �?ο�?α�?εμάλα�? ε�?έ�?�?α�?αν �?ήμερα �?ην έδρα �?η�? �?ηλε�?�?νική�? ε�?αιρεία�? Tigo, θ�?γα�?ρική �?η�? αγγλική�? Millicom International Cellular, �?ε αναζή�?η�?η �?εκμηρί�?�?η�? �?�?ε�?ικά με �?ιθανή �?ερί�?�?�?�?η δια�?θορά�?.

�?ο�?α�?εμάλα, 23, Νοεμβρίο�? (EFE) .- �?ι αρ�?έ�? �?�?η �?ο�?α�?εμάλα ει�?έβαλαν �?ήμερα �?α κεν�?ρικά γρα�?εία �?η�? �?ηλε�?�?νική�? ε�?αιρεία�? Tigo, θ�?γα�?ρική �?η�? Millicom International Cellular αγγλικά, αναζη�?ούν �?ην �?εκμηρί�?�?η �?ο�? �?�?ε�?ίζε�?αι με �?ιθανή �?ερί�?�?�?�?η δια�?θορά�?.

�? ε�?ι�?είρη�?η α�?�?ή, η ο�?οία διεξάγε�?αι α�?�? κοινού α�?�? �?ον �?ιδικ�? �?ι�?αγγελέα κα�?ά �?η�? �?�?ιμ�?ρη�?ία�? (FECI) �?ο�? Υ�?ο�?ργείο�? �?ημ�?�?ια�? Υγεία�? (MP) �?ιεθνού�? �?�?ι�?ρο�?ή�? κα�?ά �?η�? �?�?ιμ�?ρη�?ία�? �?�?η �?ο�?α�?εμάλα (CICIG) και �?ην �?θνική Πολι�?ική �?�?�?�?νομία (PNC) - είναι η �?έμ�?�?η ε�?ιδρομή �?ε ι�?�?�?�?ο�?ο�?�? �?ο�? �?�?ε�?ίζον�?αι με �?ην εν λ�?γ�? ε�?αιρεία

Σε αναζή�?η�?η. �?�?ν αρ�?�?ν, �?ι�? έρε�?νε�? �?ο�? �?ραγμα�?ο�?οιούν�?αι �?�?ην Plaza Tigo, �?�?ο �?ιλι�?με�?ρο 9,5 �?η�? Carretera a El Salvador. α�?�? ορι�?μένα �?ο�?ικά μέ�?α ενημέρ�?�?η�? με �?ον �?ρ�?εδρο �?η�? ε�?αιρεία�?, Mario López.

�? ε�?ικε�?αλή�? �?η�? SFIC, Juan Francisco Sandoval, δήλ�?�?ε �?�?ο�?�? δημο�?ιογρά�?ο�?�? �?�?ι α�?�?ή η μέρα δεν �?�?λλαμβάνει κανέναν και �?�?ι οι ε�?ιδρομέ�? θα �?ρη�?ίμε�?αν για �?η �?�?λλογή �?ληρο�?ορι�?ν �?ο�? �?ο�?�? ε�?ι�?ρέ�?ει να ερε�?νή�?ο�?ν, αλλά δεν α�?οκάλ�?�?αν �?ερι�?�?�?�?ερα δεδομένα ε�?ειδή η διαδικα�?ία ή�?αν �?ε εξέλιξη. �? �?ενικ�?�? �?ι�?αγγελέα�? �?η�? �? βο�?λε�?�?ή�? Thelma Aldana ανέ�?ερε �?�?ι οι ε�?ιδρομέ�? έ�?ο�?ν �?�?έ�?η με �?η δήλ�?�?η �?�? α�?ο�?ελε�?μα�?ικ�?�? �?�?νεργά�?η�? �?ο�? �?ρ�?ην διε�?θ�?ν�?ή �?η�? Telgua-Claro (ιδιοκ�?η�?ία�? �?η�? América Móvil), �?ο�? Julio Porras Zadik, κα�?αδικά�?�?ηκε �?ον �?ούνιο για �?αράνομη εκλογική �?ρημα�?οδ�?�?η�?η �?ο�? Patriot �?�?μμα �?ο 2011, �?�?αν �?ο δίδ�?μο ήρθε �?�?ην εξο�?�?ία �?�?ο Πέρε�? �?ολίνα και Roxana Baldetti, ε�?εξεργάζε�?αι δια�?θορά�?.

Σύμ�?�?να με �?η δήλ�?�?η Zadik, Claro �?ηλέ�?�?νο �?ρο�?έλαβε �?ον �?ρ�?ην �?ρέ�?βη �?η�? �?ο�?α�?εμάλα�? �?�?ι�? �?ν�?μένε�? Πολι�?είε�? (2013-2015), Julio Ligorría, έ�?�?ι �?�?�?ε �?ο 2011, �?λήρη�? εκλογική εκ�?�?ρα�?εία, με�?ολαβεί �?�?η �?ύγκρο�?�?η �?η�? ε�?αιρεία�? �?ο�? με �?ο Tigo, �?ο ο�?οίο �?ον διεκδίκη�?ε 400 εκα�?ομμύρια δολάρια α�?�? �?ο 1998. �? Zadik εί�?ε �?�?ι ο Claro ι�?ο�?άρι�?ε �?ον Tigo �?�?ι�? �?�?νει�?�?ορέ�? �?ο�? �? �?�?λλογική εκ�?�?ρα�?εία Patriota με �?ληρ�?μή 15 εκα�?ομμ�?ρί�?ν quetzales (�?ερί�?ο�? 2 εκα�?ομμύρια δολάρια), �?α ο�?οία �?�?ο�?ίθε�?αι �?�?ι α�?ο�?ελούν μέρο�? μια�? "�?ολι�?ική�?-εμ�?ορική�?" �?�?ρα�?ηγική�? �?η�? Claro �?ο�? �?�?εδιά�?�?ηκε α�?�? Ligorría να �?ρο�?�?αθή�?ει να ε�?ιλύ�?ει �?η δια�?ορά.

Ligorría ε�?οίη�?αν �?η �?�?νάν�?η�?η �?�?ο �?εξικ�? με�?αξύ Pérez Molina, Baldetti και �?ο�? �?εξικού και �?λο�?�?ι�?�?ερο�? άνθρ�?�?ο�? �?έμ�?�?η �?�?ον κ�?�?μο, �?άρλο�? Σλιμ, ιδιοκ�?ή�?η America Movil, και έκανε να διαδοθούν �?�?�?ογρα�?ίε�? �?ο�? ίδιο�? α�?�? �?α κοιν�?νικά δίκ�?�?α, �?α ο�?οία �?ύν�?ομα �?ροκάλε�?ε Tigo, ο ο�?οίο�? είδε �?ον αν�?ί�?αλ�? �?ο�? �?ρο�?έγγι�?η με �?ο�?�? μελλον�?ικού�? ηγέ�?ε�? �?η�? �?ο�?α�?εμάλα�?, ζη�?ή�?�?ε μια �?�?νάν�?η�?η για να ε�?ι�?ε�?�?θεί �?�?μ�?�?νία με �?ην ε�?αιρεία Slim. Σ�?ι�? 2 Σε�?�?εμβρίο�? 2011, λιγ�?�?ερο α�?�? ένα μήνα με�?ά �?η �?�?νάν�?η�?η, Telgua και Tigo "�?�?έγρα�?ε μια �?ύμβα�?η για �?�?ναλλαγή και διακανονι�?μ�?�? �?η�? δια�?ορά�? για �?α 400 εκα�?ομμύρια δολάρια »και �?ο �?ρ�?βλημα �?η�? Telgua ε�?ιλύθηκε« με �?η �?ρημα�?οδ�?�?η�?η �?ο�? �?�?μμα�?ο�? Patriot », �?ύμ�?�?να με �?ι�? �?ρ�?�?ε�? έρε�?νε�?. �?�?�?θε�?η δια�?θορά�?, ο ε�?ικε�?αλή�? �?η�? CICIG, η κολομβιανή ει�?αγγελέα�? Iván Velásquez, εί�?ε �?ον �?ούλιο �?�?ι η SFIC διερεύνη�?η για �?ην Tigo και �?ην εθνική εν�?�?η�?α �?η�? �?λ�?ίδα�?, ο ο�?οίο�? κ�?βέρνη�?ε α�?�? �?ο 2008 έ�?�? �?ο 2012, για να δούμε �?�?�? η κ�?βέρνη�?η �?η�? �?ο�?α�?εμάλα�? θα μ�?ορού�?ε να ε�?νοή�?ει �?ην ε�?αιρεία �?ηλε�?ικοιν�?νι�?ν �?η�? Lopez.