? ?ι?αγγελία ?η? ?ο?α?εμάλα? ε?ιδρομεί ??ην έδρα ?η? ?ηλε??νική? ε?αιρεία? Tigo

?ι αρ?έ? ?η? ?ο?α?εμάλα? ε?έ??α?αν ?ήμερα ?ην έδρα ?η? ?ηλε??νική? ε?αιρεία? Tigo, θ?γα?ρική ?η? αγγλική? Millicom International Cellular, ?ε αναζή?η?η ?εκμηρί??η? ??ε?ικά με ?ιθανή ?ερί????η δια?θορά?.

?ο?α?εμάλα, 23, Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι αρ?έ? ??η ?ο?α?εμάλα ει?έβαλαν ?ήμερα ?α κεν?ρικά γρα?εία ?η? ?ηλε??νική? ε?αιρεία? Tigo, θ?γα?ρική ?η? Millicom International Cellular αγγλικά, αναζη?ούν ?ην ?εκμηρί??η ?ο? ??ε?ίζε?αι με ?ιθανή ?ερί????η δια?θορά?.

? ε?ι?είρη?η α??ή, η ο?οία διεξάγε?αι α?? κοινού α?? ?ον ?ιδικ? ?ι?αγγελέα κα?ά ?η? ??ιμ?ρη?ία? (FECI) ?ο? Υ?ο?ργείο? ?ημ??ια? Υγεία? (MP) ?ιεθνού? ??ι?ρο?ή? κα?ά ?η? ??ιμ?ρη?ία? ??η ?ο?α?εμάλα (CICIG) και ?ην ?θνική Πολι?ική ????νομία (PNC) - είναι η ?έμ??η ε?ιδρομή ?ε ι????ο?ο?? ?ο? ??ε?ίζον?αι με ?ην εν λ?γ? ε?αιρεία

Σε αναζή?η?η. ??ν αρ??ν, ?ι? έρε?νε? ?ο? ?ραγμα?ο?οιούν?αι ??ην Plaza Tigo, ??ο ?ιλι?με?ρο 9,5 ?η? Carretera a El Salvador. α?? ορι?μένα ?ο?ικά μέ?α ενημέρ??η? με ?ον ?ρ?εδρο ?η? ε?αιρεία?, Mario López.

? ε?ικε?αλή? ?η? SFIC, Juan Francisco Sandoval, δήλ??ε ??ο?? δημο?ιογρά?ο?? ??ι α??ή η μέρα δεν ??λλαμβάνει κανέναν και ??ι οι ε?ιδρομέ? θα ?ρη?ίμε?αν για ?η ??λλογή ?ληρο?ορι?ν ?ο? ?ο?? ε?ι?ρέ?ει να ερε?νή?ο?ν, αλλά δεν α?οκάλ??αν ?ερι????ερα δεδομένα ε?ειδή η διαδικα?ία ή?αν ?ε εξέλιξη. ? ?ενικ?? ?ι?αγγελέα? ?η? ? βο?λε??ή? Thelma Aldana ανέ?ερε ??ι οι ε?ιδρομέ? έ?ο?ν ??έ?η με ?η δήλ??η ?? α?ο?ελε?μα?ικ?? ??νεργά?η? ?ο? ?ρ?ην διε?θ?ν?ή ?η? Telgua-Claro (ιδιοκ?η?ία? ?η? América Móvil), ?ο? Julio Porras Zadik, κα?αδικά??ηκε ?ον ?ούνιο για ?αράνομη εκλογική ?ρημα?οδ??η?η ?ο? Patriot ??μμα ?ο 2011, ??αν ?ο δίδ?μο ήρθε ??ην εξο??ία ??ο Πέρε? ?ολίνα και Roxana Baldetti, ε?εξεργάζε?αι δια?θορά?.

Σύμ??να με ?η δήλ??η Zadik, Claro ?ηλέ??νο ?ρο?έλαβε ?ον ?ρ?ην ?ρέ?βη ?η? ?ο?α?εμάλα? ??ι? ?ν?μένε? Πολι?είε? (2013-2015), Julio Ligorría, έ??ι ???ε ?ο 2011, ?λήρη? εκλογική εκ??ρα?εία, με?ολαβεί ??η ?ύγκρο??η ?η? ε?αιρεία? ?ο? με ?ο Tigo, ?ο ο?οίο ?ον διεκδίκη?ε 400 εκα?ομμύρια δολάρια α?? ?ο 1998. ? Zadik εί?ε ??ι ο Claro ι?ο?άρι?ε ?ον Tigo ??ι? ??νει??ορέ? ?ο? ? ??λλογική εκ??ρα?εία Patriota με ?ληρ?μή 15 εκα?ομμ?ρί?ν quetzales (?ερί?ο? 2 εκα?ομμύρια δολάρια), ?α ο?οία ??ο?ίθε?αι ??ι α?ο?ελούν μέρο? μια? "?ολι?ική?-εμ?ορική?" ??ρα?ηγική? ?η? Claro ?ο? ??εδιά??ηκε α?? Ligorría να ?ρο??αθή?ει να ε?ιλύ?ει ?η δια?ορά.

Ligorría ε?οίη?αν ?η ??νάν?η?η ??ο ?εξικ? με?αξύ Pérez Molina, Baldetti και ?ο? ?εξικού και ?λο??ι??ερο? άνθρ??ο? ?έμ??η ??ον κ??μο, ?άρλο? Σλιμ, ιδιοκ?ή?η America Movil, και έκανε να διαδοθούν ???ογρα?ίε? ?ο? ίδιο? α?? ?α κοιν?νικά δίκ??α, ?α ο?οία ?ύν?ομα ?ροκάλε?ε Tigo, ο ο?οίο? είδε ?ον αν?ί?αλ? ?ο? ?ρο?έγγι?η με ?ο?? μελλον?ικού? ηγέ?ε? ?η? ?ο?α?εμάλα?, ζη?ή??ε μια ??νάν?η?η για να ε?ι?ε??θεί ??μ??νία με ?ην ε?αιρεία Slim. Σ?ι? 2 Σε??εμβρίο? 2011, λιγ??ερο α?? ένα μήνα με?ά ?η ??νάν?η?η, Telgua και Tigo "??έγρα?ε μια ?ύμβα?η για ??ναλλαγή και διακανονι?μ?? ?η? δια?ορά? για ?α 400 εκα?ομμύρια δολάρια »και ?ο ?ρ?βλημα ?η? Telgua ε?ιλύθηκε« με ?η ?ρημα?οδ??η?η ?ο? ??μμα?ο? Patriot », ?ύμ??να με ?ι? ?ρ??ε? έρε?νε?. ???θε?η δια?θορά?, ο ε?ικε?αλή? ?η? CICIG, η κολομβιανή ει?αγγελέα? Iván Velásquez, εί?ε ?ον ?ούλιο ??ι η SFIC διερεύνη?η για ?ην Tigo και ?ην εθνική εν??η?α ?η? ?λ?ίδα?, ο ο?οίο? κ?βέρνη?ε α?? ?ο 2008 έ?? ?ο 2012, για να δούμε ??? η κ?βέρνη?η ?η? ?ο?α?εμάλα? θα μ?ορού?ε να ε?νοή?ει ?ην ε?αιρεία ?ηλε?ικοιν?νι?ν ?η? Lopez.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%