? ?ραζιλία ?????ρεύει μέ?ρι ?ον ?κ??βριο ?ο ?αμηλ??ερο έλλειμμα με ?ο εξ??ερικ? ?ε δέκα ?ρ?νια

? ?ραζιλία ??γκέν?ρ??ε ?ο?? ?ρ??ο?? δέκα μήνε? ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο?? έλλειμμα ??ι? διεθνεί? ??ναλλαγέ? ?η?, ύ?ο?? 3.033 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν, ?ο ?αμηλ??ερο για ?ην ?ερίοδο ?η? ?ελε??αία? δεκαε?ία?, η κεν?ρική ?ρά?εζα.

Ρίο ν?ε Τζανέιρο, 23 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ραζιλία ?????ρε??εί κα?ά ?ο?? ?ρ??ο?? δέκα μήνε? ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο??, ?ο έλλειμμα ??ι? ??έ?ει? ?η? με ?ο εξ??ερικ? ?ο? 3.033.000 δολάρια, ?ο ?αμηλ??ερο για ?ην ?ερίοδο κα?ά ?ην ?ελε??αία δεκαε?ία, η ?εν?ρική Τρά?εζα ανέ?ερε ?ήμερα.

Το λεγ?μενο έλλειμμα ?ο? ι?οζ?γίο? ?ρε?ο???ν ??ναλλαγ?ν ??η ?ραζιλία με?αξύ ?ανο?αρίο? και ?κ??βρίο? ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο?? ή?αν ??εδ?ν ?έν?ε ?ορέ? μικρ??ερη α?? ?, ?ι έ?ο?ν ??γκεν?ρ?θεί α?? ?ο ?ην ίδια ?ερίοδο ?ο? 2016 (16.931 εκα?ομμύρια δολάρια) και 17 ?ορέ? ?αμηλ??ερα α?? ?ο?? ?ρ??ο?? δέκα μήνε? ?ο? 2015 (53.491 εκα?ομμύρια δολάρια), ?ύμ??να με ?α ??οι?εία ?ο? οργανι?μού έκδο?η?.

?ι αριθμοί είναι ?ύμ??νοι με α??ού? ?ο? αναμένε?αι α?? ?ην ?εν?ρική Τρά?εζα, η ο?οία για ?ο 2017 ?ροβλέ?ει μια αρνη?ική δια?ορά 16.000 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν με?αξύ ??ν ??ρ?ν ?ο? η ?ραζιλία ??έλνει ??ο εξ??ερικ? μέ?? εμ?ορικ? ι?οζύγιο, ?ι? ??ηρε?ίε? και ?ο ει??δημα και ?ην ?αραλαβή α?? άλλε? ??ρε? για ?α ίδια ?α ??οι?εία ?η?.

Το έλλειμμα για ?ο ?ρέ?ον έ?ο?, ε???ον ?ληρούν?αι, θα είναι 31,9% ?αμηλ??ερα α?? ?, ?ι ?ο 2016 (23.500 εκα?ομμύρια δολάρια), ??εδ?ν ?ρει? ?ορέ? ?αμηλ??ερα α?? ?ο 2015 (58.800 εκα?ομμύρια δολάρια) και ?ο ?αμηλ??ερο για ?α ?ελε??αία δέκα ?ρ?νια, α?? ?ο 2007, ??αν η ??ρα εί?ε ?λε?να?μα 408 εκα?ομμύρια δολάρια ??ι? ??ναλλαγέ? ?η? με ?ο εξ??ερικ?. Το καλ? α?ο?έλε?μα ??ο?? ?ρέ?ον?ε? λογαρια?μού? ?η? ?ραζιλία? μέ?ρι ??ιγμή? ?έ?ο? ο?είλε?αι κ?ρί?? ??ο ???λοι?ο η ο?οία α?? ?ον ?ανο?άριο έ?? ?ον ?κ??βριο ??γκέν?ρ??ε ?λε?να?μα 56.130 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν, θε?ικ? ???λοι?ο ?ολύ ??ηλ??ερο α?? ?ην ίδια ?ερίοδο ?ο? 2016 (36.310 εκα?ομμύρια δολάρια). ? ύ?ε?η ?ο? αν?ιμε???ιζε η ?ραζιλία κα?ά ?α δύο ?ελε??αία ?ρ?νια μεί??ε ?ημαν?ικά ?η ζή?η?η για εξ??ερικά ?ρο??ν?α και η έν?ονη ????η ??ν ει?αγ?γ?ν ?ρο??ίθε?αι ??α κέρδη ?η? ??ρα? έλαβε ?άρη ??ην έν?ονη αύξη?η ??ν ?ιμ?ν ??ι? εξ??ερικέ? αγορέ? ορι?μέν?ν α?? ?ι? ?ρ??ε? ύλε? ?ο? εξάγει, κ?ρί?? ?ε ?ι?ηρά και ορ?κ?ά. Το ??ηλ? εμ?ορικ? ?λε?να?μα αν?ι??αθμί?ο?ν ?ι? εκροέ? ?ο? ι?οζ?γίο? ??ν ??ηρε?ι?ν και ??ν ?ρημα?ο?ι????ικ?ν μέ?ρι ?ον ?κ??βριο.

?ι αριθμοί ??ν εξ??ερικ?ν λογαρια?μ?ν ?η? ?ερι?δο? αν?ανακλά ε?ί?η? ?η δια?αιν?μενη ανάκαμ?η ?η? οικονομία? ?η? ?ραζιλία? ?ο 2017, ??αν η οικονομική ανά???ξη ?ο? 0,70% αναμένε?αι με?ά α?? δύο ?ρ?νια βαθιά? ύ?ε?η?.

? οικονομία ?η? ?ραζιλία? ??ρρικν?θηκε 3,5% ?ο 2015 και εν?? άλλο? 3.6 ?ο 2016, η ο?οία οδήγη?ε ?ε δύο ??νε??μενα ?ρ?νια αρνη?ική? ανά???ξη? για ?ρ??η ?ορά α?? ?η δεκαε?ία ?ο? 1930. ? ?εν?ρική Τρά?εζα ανέ?ερε ε?ί?η? ??ι οι άμε?ε? ξένε? ε?ενδύ?ει? ??η ?ραζιλία α?ξήθηκε α?? 54.900 εκα?ομμύρια δολάρια κα?ά ?ο?? ?ρ??ο?? δέκα μήνε? ?ο? 2016 ?ε 60.000 εκα?ομμύρια δολάρια α?? ?ον ?ανο?άριο μέ?ρι και ?ον ?κ??βριο ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο??.

? ?ιμή ενι??ύει ?ην ?ρ?γν??η Σύμ??να με ?ην ο?οία η ??ρα θα ?ελει??ει ?ο 2017 με 75.000 εκα?ομμύρια δολάρια ?ε ?αραγ?γικέ? ε?ενδύ?ει? ξέν?ν. έ?ο??, ?? εκ ?ού?ο?, θα είναι ?ερι????ερο α?? ε?αρκή? για ?η ?ρημα?οδ??η?η ?ο? ελλείμμα?ο? ?ρε?ο???ν ??ναλλαγ?ν ?η? ??ρα? ?ο 2016 (23.500 εκα?ομμύρια δολάρια).

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%