�? �?ραζιλία �?�?�?�?�?ρεύει μέ�?ρι �?ον �?κ�?�?βριο �?ο �?αμηλ�?�?ερο έλλειμμα με �?ο εξ�?�?ερικ�? �?ε δέκα �?ρ�?νια

�? �?ραζιλία �?�?γκέν�?ρ�?�?ε �?ο�?�? �?ρ�?�?ο�?�? δέκα μήνε�? �?ο�? �?ρέ�?ον�?ο�? έ�?ο�?�? έλλειμμα �?�?ι�? διεθνεί�? �?�?ναλλαγέ�? �?η�?, ύ�?ο�?�? 3.033 εκα�?ομμ�?ρί�?ν δολαρί�?ν, �?ο �?αμηλ�?�?ερο για �?ην �?ερίοδο �?η�? �?ελε�?�?αία�? δεκαε�?ία�?, η κεν�?ρική �?ρά�?εζα.

Ρίο ν�?ε Τζανέιρο, 23 Νοεμβρίο�? (EFE) .- �?ραζιλία �?�?�?�?�?ρε�?�?εί κα�?ά �?ο�?�? �?ρ�?�?ο�?�? δέκα μήνε�? �?ο�? �?ρέ�?ον�?ο�? έ�?ο�?�?, �?ο έλλειμμα �?�?ι�? �?�?έ�?ει�? �?η�? με �?ο εξ�?�?ερικ�? �?ο�? 3.033.000 δολάρια, �?ο �?αμηλ�?�?ερο για �?ην �?ερίοδο κα�?ά �?ην �?ελε�?�?αία δεκαε�?ία, η �?εν�?ρική Τρά�?εζα ανέ�?ερε �?ήμερα.

Το λεγ�?μενο έλλειμμα �?ο�? ι�?οζ�?γίο�? �?ρε�?ο�?�?�?ν �?�?ναλλαγ�?ν �?�?η �?ραζιλία με�?αξύ �?ανο�?αρίο�? και �?κ�?�?βρίο�? �?ο�? �?ρέ�?ον�?ο�? έ�?ο�?�? ή�?αν �?�?εδ�?ν �?έν�?ε �?ορέ�? μικρ�?�?ερη α�?�? �?, �?ι έ�?ο�?ν �?�?γκεν�?ρ�?θεί α�?�? �?ο �?ην ίδια �?ερίοδο �?ο�? 2016 (16.931 εκα�?ομμύρια δολάρια) και 17 �?ορέ�? �?αμηλ�?�?ερα α�?�? �?ο�?�? �?ρ�?�?ο�?�? δέκα μήνε�? �?ο�? 2015 (53.491 εκα�?ομμύρια δολάρια), �?ύμ�?�?να με �?α �?�?οι�?εία �?ο�? οργανι�?μού έκδο�?η�?.

�?ι αριθμοί είναι �?ύμ�?�?νοι με α�?�?ού�? �?ο�? αναμένε�?αι α�?�? �?ην �?εν�?ρική Τρά�?εζα, η ο�?οία για �?ο 2017 �?ροβλέ�?ει μια αρνη�?ική δια�?ορά 16.000 εκα�?ομμ�?ρί�?ν δολαρί�?ν με�?αξύ �?�?ν �?�?ρ�?ν �?ο�? η �?ραζιλία �?�?έλνει �?�?ο εξ�?�?ερικ�? μέ�?�? εμ�?ορικ�? ι�?οζύγιο, �?ι�? �?�?ηρε�?ίε�? και �?ο ει�?�?δημα και �?ην �?αραλαβή α�?�? άλλε�? �?�?ρε�? για �?α ίδια �?α �?�?οι�?εία �?η�?.

Το έλλειμμα για �?ο �?ρέ�?ον έ�?ο�?, ε�?�?�?ον �?ληρούν�?αι, θα είναι 31,9% �?αμηλ�?�?ερα α�?�? �?, �?ι �?ο 2016 (23.500 εκα�?ομμύρια δολάρια), �?�?εδ�?ν �?ρει�? �?ορέ�? �?αμηλ�?�?ερα α�?�? �?ο 2015 (58.800 εκα�?ομμύρια δολάρια) και �?ο �?αμηλ�?�?ερο για �?α �?ελε�?�?αία δέκα �?ρ�?νια, α�?�? �?ο 2007, �?�?αν η �?�?ρα εί�?ε �?λε�?να�?μα 408 εκα�?ομμύρια δολάρια �?�?ι�? �?�?ναλλαγέ�? �?η�? με �?ο εξ�?�?ερικ�?. Το καλ�? α�?ο�?έλε�?μα �?�?ο�?�? �?ρέ�?ον�?ε�? λογαρια�?μού�? �?η�? �?ραζιλία�? μέ�?ρι �?�?ιγμή�? �?έ�?ο�? ο�?είλε�?αι κ�?ρί�?�? �?�?ο �?�?�?λοι�?ο η ο�?οία α�?�? �?ον �?ανο�?άριο έ�?�? �?ον �?κ�?�?βριο �?�?γκέν�?ρ�?�?ε �?λε�?να�?μα 56.130 εκα�?ομμ�?ρί�?ν δολαρί�?ν, θε�?ικ�? �?�?�?λοι�?ο �?ολύ �?�?ηλ�?�?ερο α�?�? �?ην ίδια �?ερίοδο �?ο�? 2016 (36.310 εκα�?ομμύρια δολάρια). �? ύ�?ε�?η �?ο�? αν�?ιμε�?�?�?ιζε η �?ραζιλία κα�?ά �?α δύο �?ελε�?�?αία �?ρ�?νια μεί�?�?ε �?ημαν�?ικά �?η ζή�?η�?η για εξ�?�?ερικά �?ρο�?�?ν�?α και η έν�?ονη �?�?�?�?η �?�?ν ει�?αγ�?γ�?ν �?ρο�?�?ίθε�?αι �?�?α κέρδη �?η�? �?�?ρα�? έλαβε �?άρη �?�?ην έν�?ονη αύξη�?η �?�?ν �?ιμ�?ν �?�?ι�? εξ�?�?ερικέ�? αγορέ�? ορι�?μέν�?ν α�?�? �?ι�? �?ρ�?�?ε�? ύλε�? �?ο�? εξάγει, κ�?ρί�?�? �?ε �?ι�?ηρά και ορ�?κ�?ά. Το �?�?ηλ�? εμ�?ορικ�? �?λε�?να�?μα αν�?ι�?�?αθμί�?ο�?ν �?ι�? εκροέ�? �?ο�? ι�?οζ�?γίο�? �?�?ν �?�?ηρε�?ι�?ν και �?�?ν �?ρημα�?ο�?ι�?�?�?�?ικ�?ν μέ�?ρι �?ον �?κ�?�?βριο.

�?ι αριθμοί �?�?ν εξ�?�?ερικ�?ν λογαρια�?μ�?ν �?η�? �?ερι�?δο�? αν�?ανακλά ε�?ί�?η�? �?η δια�?αιν�?μενη ανάκαμ�?η �?η�? οικονομία�? �?η�? �?ραζιλία�? �?ο 2017, �?�?αν η οικονομική ανά�?�?�?ξη �?ο�? 0,70% αναμένε�?αι με�?ά α�?�? δύο �?ρ�?νια βαθιά�? ύ�?ε�?η�?.

�? οικονομία �?η�? �?ραζιλία�? �?�?ρρικν�?θηκε 3,5% �?ο 2015 και εν�?�? άλλο�? 3.6 �?ο 2016, η ο�?οία οδήγη�?ε �?ε δύο �?�?νε�?�?μενα �?ρ�?νια αρνη�?ική�? ανά�?�?�?ξη�? για �?ρ�?�?η �?ορά α�?�? �?η δεκαε�?ία �?ο�? 1930. �? �?εν�?ρική Τρά�?εζα ανέ�?ερε ε�?ί�?η�? �?�?ι οι άμε�?ε�? ξένε�? ε�?ενδύ�?ει�? �?�?η �?ραζιλία α�?ξήθηκε α�?�? 54.900 εκα�?ομμύρια δολάρια κα�?ά �?ο�?�? �?ρ�?�?ο�?�? δέκα μήνε�? �?ο�? 2016 �?ε 60.000 εκα�?ομμύρια δολάρια α�?�? �?ον �?ανο�?άριο μέ�?ρι και �?ον �?κ�?�?βριο �?ο�? �?ρέ�?ον�?ο�? έ�?ο�?�?.

�? �?ιμή ενι�?�?ύει �?ην �?ρ�?γν�?�?η Σύμ�?�?να με �?ην ο�?οία η �?�?ρα θα �?ελει�?�?ει �?ο 2017 με 75.000 εκα�?ομμύρια δολάρια �?ε �?αραγ�?γικέ�? ε�?ενδύ�?ει�? ξέν�?ν. έ�?ο�?�?, �?�? εκ �?ού�?ο�?, θα είναι �?ερι�?�?�?�?ερο α�?�? ε�?αρκή�? για �?η �?ρημα�?οδ�?�?η�?η �?ο�? ελλείμμα�?ο�? �?ρε�?ο�?�?�?ν �?�?ναλλαγ�?ν �?η�? �?�?ρα�? �?ο 2016 (23.500 εκα�?ομμύρια δολάρια).