�?μ�?�?ριο, �?�?�? και �?ύλο, βα�?ικά θέμα�?α �?η�? νέα�? �?�?μ�?�?νία�? με�?αξύ �?η�? Χιλή�? και �?η�? �?�?

�? ρ�?λο�? �?�?ν �?�?�? �?�?ην οικονομία και �?ην έν�?αξη �?�?ν γ�?ναικ�?ν �?�?ο διεθνέ�? εμ�?�?ριο είναι μερικά α�?�? �?α βα�?ικά �?ημεία �?ο�? εκ�?�?γ�?ρονι�?μού �?η�? �?�?μ�?�?νία�? �?ύνδε�?η�? με�?αξύ �?η�? Χιλή�? και �?η�? �?�?ρ�?�?α�?κή �?ν�?�?η (�?�?).

Σαν�?ιάγο �?η�? Χιλή�?, 23 Νοεμβρίο�? (EFE) .- �? ρ�?λο�? �?�?ν �?�?�? �?�?ην οικονομία και η έν�?αξη �?�?ν γ�?ναικ�?ν �?�?ο διεθνέ�? εμ�?�?ριο είναι μερικά α�?�? �?α βα�?ικά �?ημεία �?ο�? εκ�?�?γ�?ρονι�?μού �?η�? �?�?μ�?�?νία �?ύνδε�?η�? με�?αξύ �?η�? Χιλή�? και �?η�? �?�?ρ�?�?α�?κή�? �?ν�?�?η�? (�?�?).

«�? �?�?�?�?ο�? �?ο�? εκ�?�?γ�?ρονι�?μού �?η�? �?�?μ�?�?νία�? α�?�?ή�? είναι �?�?ι είναι �?ί�?�? μέ�?ρι και �?ην �?ρέ�?ο�?�?α κ�?�?μο», δήλ�?�?ε ο �?ρέ�?βη�? �?η�? �?�? �?�?η Χιλή, �?η Σ�?έλλα �?ερβο�?δάκη, �?ο�? �?�?μμε�?εί�?ε α�?�?ή �?ην Πέμ�?�?η �?ε �?εμινάριο �?ο�? διοργάν�?�?ε η �?�? και �?ο Υ�?ο�?ργείο �?ξ�?�?ερικ�?ν �?η�? Χιλή�?. �? �?�?�?�?ο�? �?η�? �?�?νάν�?η�?η�?, �?�?ην ο�?οία �? �?να�?ληρ�?�?ή�? Υ�?ο�?ργ�?�? �?ξ�?�?ερικ�?ν �?η�? Χιλή�?, κ. Edgardo Rivero, αναμεν�?�?αν να αναλύ�?ει �?ον εκ�?�?γ�?ρονι�?μ�? �?η�? �?�?μ�?�?νία�? �?ύνδε�?η�? με�?αξύ �?η�? Χιλή�? και �?η�? �?�?, μια διαδικα�?ία �?ο�? άρ�?ι�?ε �?�?ι�? 16 Νοεμβρίο�? �?ρ�?ξέλλε�?. Σύμ�?�?να με �?ον �?ρε�?βε�?�?ή �?η�? �?�?, η ε�?ικαιρο�?οίη�?η �?η�? �?�?μ�?�?νία�? �?ύνδε�?η�?, η ο�?οία �?ρονολογεί�?αι α�?�? �?ο 2002, �?εριλαμβάνει "�?η �?�?νεκ�?ίμη�?η �?ο�? �?ημαν�?ικού ρ�?λο�? �?�?ν �?�?�? �?�?ην οικονομία, �?ην έν�?αξη �?�?ν γ�?ναικ�?ν �?�?ο διεθνέ�? εμ�?�?ριο και η �?�?μβολή �?ο�? ελεύθερο�? εμ�?ορίο�? �?�?ην εκ�?λήρ�?�?η �?�?ν �?�?�?�?�?ν �?η�? αει�?�?ρο�? ανά�?�?�?ξη�?. "�? �?ν�?ι�?ρ�?εδρο�? �?η�? Χιλή�? εν �?�? με�?αξύ δήλ�?�?ε �?�?ι η �?�?ρα �?η�? Ν�?�?ια�? �?μερική�? και η �?�? έ�?ο�?ν "αλλάξει �?ολύ" α�?�? �?ο 2002 και �?α�?�?�?�?ρονα έ�?ο�?ν ενι�?�?�?θεί οι διμερεί�? �?�?έ�?ει�?.

"Σε α�?�?ά �?α 15 �?ρ�?νια �?η�? �?�?μ�?�?νία�?, η �?�? έγινε η �?ρί�?ο�? μεγαλύ�?ερο�? εμ�?ορικ�?�? ε�?αίρο�? «, δήλ�?�?ε ο Riveros, ο ο�?οίο�? �?ρ�?�?θε�?ε �?�?ι άλλε�? �?�?�?�?έ�? �?η�? �?�?έ�?η�? �?ο�?�? �?αραμένο�?ν αμε�?άβλη�?ε�?, �?�?�?�? η αμοιβαία δέ�?με�?�?η για �?ην διεθνή ειρήνη και α�?�?άλεια.

Σ�?ον �?ομέα �?ο�? εμ�?ορίο�?, η ι�?�?ύο�?�?α �?�?μ�?�?νία �?ύνδε�?η�? βοήθη�?ε �?�?ην αύξη�?η �?�?ν εμ�?ορικ�?ν ρο�?ν - �?ο διμερέ�? εμ�?�?ριο έ�?θα�?ε �?α 18,8 δι�?εκα�?ομμύρια δολάρια �?ο 2016 - και �?�?νέβαλε �?�?ην δια�?ορο�?οίη�?η �?η�? οικονομία�? �?η�? Χιλή�?. �? �?ενικ�?�? �?ιε�?θ�?ν�?ή�? �?ιεθν�?ν �?ικονομικ�?ν Σ�?έ�?ε�?ν, Paulina Nazal, �?�?νι�?ε �?�?ι �?εμινάρια �?�?�?�? �?ο Σαν�?ιάγκο ε�?ι�?ρέ�?ο�?ν �?ν�?�?μά�?�?�?η �?ρο�?ά�?ε�?ν �?η�? κοιν�?νία�? �?�?ν �?ολι�?�?ν �?�?ι�? δια�?ραγμα�?εύ�?ει�?.