?μ??ριο, ??? και ?ύλο, βα?ικά θέμα?α ?η? νέα? ??μ??νία? με?αξύ ?η? Χιλή? και ?η? ??

? ρ?λο? ??ν ??? ??ην οικονομία και ?ην έν?αξη ??ν γ?ναικ?ν ??ο διεθνέ? εμ??ριο είναι μερικά α?? ?α βα?ικά ?ημεία ?ο? εκ??γ?ρονι?μού ?η? ??μ??νία? ?ύνδε?η? με?αξύ ?η? Χιλή? και ?η? ??ρ??α?κή ?ν??η (??).

Σαν?ιάγο ?η? Χιλή?, 23 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ρ?λο? ??ν ??? ??ην οικονομία και η έν?αξη ??ν γ?ναικ?ν ??ο διεθνέ? εμ??ριο είναι μερικά α?? ?α βα?ικά ?ημεία ?ο? εκ??γ?ρονι?μού ?η? ??μ??νία ?ύνδε?η? με?αξύ ?η? Χιλή? και ?η? ??ρ??α?κή? ?ν??η? (??).

«? ????ο? ?ο? εκ??γ?ρονι?μού ?η? ??μ??νία? α??ή? είναι ??ι είναι ?ί?? μέ?ρι και ?ην ?ρέ?ο??α κ??μο», δήλ??ε ο ?ρέ?βη? ?η? ?? ??η Χιλή, ?η Σ?έλλα ?ερβο?δάκη, ?ο? ??μμε?εί?ε α??ή ?ην Πέμ??η ?ε ?εμινάριο ?ο? διοργάν??ε η ?? και ?ο Υ?ο?ργείο ?ξ??ερικ?ν ?η? Χιλή?. ? ????ο? ?η? ??νάν?η?η?, ??ην ο?οία ? ?να?ληρ??ή? Υ?ο?ργ?? ?ξ??ερικ?ν ?η? Χιλή?, κ. Edgardo Rivero, αναμεν??αν να αναλύ?ει ?ον εκ??γ?ρονι?μ? ?η? ??μ??νία? ?ύνδε?η? με?αξύ ?η? Χιλή? και ?η? ??, μια διαδικα?ία ?ο? άρ?ι?ε ??ι? 16 Νοεμβρίο? ?ρ?ξέλλε?. Σύμ??να με ?ον ?ρε?βε??ή ?η? ??, η ε?ικαιρο?οίη?η ?η? ??μ??νία? ?ύνδε?η?, η ο?οία ?ρονολογεί?αι α?? ?ο 2002, ?εριλαμβάνει "?η ??νεκ?ίμη?η ?ο? ?ημαν?ικού ρ?λο? ??ν ??? ??ην οικονομία, ?ην έν?αξη ??ν γ?ναικ?ν ??ο διεθνέ? εμ??ριο και η ??μβολή ?ο? ελεύθερο? εμ?ορίο? ??ην εκ?λήρ??η ??ν ?????ν ?η? αει??ρο? ανά???ξη?. "? ?ν?ι?ρ?εδρο? ?η? Χιλή? εν ?? με?αξύ δήλ??ε ??ι η ??ρα ?η? Ν??ια? ?μερική? και η ?? έ?ο?ν "αλλάξει ?ολύ" α?? ?ο 2002 και ?α????ρονα έ?ο?ν ενι???θεί οι διμερεί? ??έ?ει?.

"Σε α??ά ?α 15 ?ρ?νια ?η? ??μ??νία?, η ?? έγινε η ?ρί?ο? μεγαλύ?ερο? εμ?ορικ?? ε?αίρο? «, δήλ??ε ο Riveros, ο ο?οίο? ?ρ??θε?ε ??ι άλλε? ????έ? ?η? ??έ?η? ?ο?? ?αραμένο?ν αμε?άβλη?ε?, ???? η αμοιβαία δέ?με??η για ?ην διεθνή ειρήνη και α??άλεια.

Σ?ον ?ομέα ?ο? εμ?ορίο?, η ι??ύο??α ??μ??νία ?ύνδε?η? βοήθη?ε ??ην αύξη?η ??ν εμ?ορικ?ν ρο?ν - ?ο διμερέ? εμ??ριο έ?θα?ε ?α 18,8 δι?εκα?ομμύρια δολάρια ?ο 2016 - και ??νέβαλε ??ην δια?ορο?οίη?η ?η? οικονομία? ?η? Χιλή?. ? ?ενικ?? ?ιε?θ?ν?ή? ?ιεθν?ν ?ικονομικ?ν Σ?έ?ε?ν, Paulina Nazal, ??νι?ε ??ι ?εμινάρια ???? ?ο Σαν?ιάγκο ε?ι?ρέ?ο?ν ?ν??μά???η ?ρο?ά?ε?ν ?η? κοιν?νία? ??ν ?ολι??ν ??ι? δια?ραγμα?εύ?ει?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%