Το ε�?ρ�? α�?ξάνε�?αι �?�?α 1,1828 δολάρια

Το ε�?ρ�? �?ημεί�?�?ε άνοδο �?ήμερα �?�?ην ε�?ρ�?�?α�?κή αγορά �?�?ναλλάγμα�?ο�? και �?�?ι�? 07:00 GMT άλλαξε �?ε 1,1828 δολάρια έναν�?ι 1,1786 δολαρί�?ν �?ο�? α�?ο�?έλε�?ε αν�?ικείμενο δια�?ραγμά�?ε�?�?η�? �?ην Τε�?άρ�?η �?�?ι�? 16:00 GMT.

Φρανκ�?ούρ�?η (�?ερμανία) 23 Νοεμβρίο�? (EFE) .- Το ε�?ρ�? ενι�?�?ύθηκε �?�?ι�? ε�?ρ�?�?α�?κέ�? �?�?ναλλαγέ�? �?�?ην αγορά �?ο�? �?ήμερα �?�?ναλλάγμα�?ο�? και �?�?ι�? 7.00 GMT δια�?ραγμα�?ε�?�?�?αν �?�?α $ 1,1828 έναν�?ι $ 1,1786 για να είναι δια�?ραγμά�?ε�?�?η�? �?ην Τε�?άρ�?η �?�?ι�? 16:00 GMT.

�? �?�?ρ�?�?α�?κή �?εν�?ρική Τρά�?εζα (�?�?Τ) �?θε�? �?ο�? η �?�?ναλλαγμα�?ική ι�?ο�?ιμία ανα�?ορά�? �?ο�? ε�?ρ�?�?α�?κού νομί�?μα�?ο�? �?�?α $ 1,1749.