?ι ?αραγ?γοί ???ικού αερίο? ?ο? ??γκεν?ρ?θηκαν ??η ?ολιβία αναζη?ούν ??ρμο?λε? για ?ην ε?ί?ε?ξη "δίκαι?ν ?ιμ?ν"

?ι κ?ρι??ερε? ??ρε? ?ρομήθεια? ???ικού αερίο? ??ον κ??μο, οι ο?οίε? κα?έ?ο?ν ?ο 70% ??ν α?οθεμά??ν ενέργεια?, ε?ιδι?κο?ν ??η ?ολιβία μη?ανι?μού? για ?ην ε?ί?ε?ξη "δίκαι?ν ?ιμ?ν" και ?αμηλ??ερη? αβεβαι??η?α? ??ε?ικά με ?α έ?οδά ?η? ?ο? ?ροκαλούν?αι α?? ?ι? διακ?μάν?ει? ?ο? ?ε?ρελαίο? ??ην αγορά.

Σάν?α ?ρο?ζ (?ολιβία), 23 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι κύριε? ??ρε? ?ρομήθεια? ???ικού αερίο? ??ον κ??μο, οι ο?οίε? κα?έ?ο?ν ?ο 70% ??ν ενεργειακ?ν α?οθεμά??ν, ε?ιδι?κο?ν ??η ?ολιβία μη?ανι?μού? για ?ην ε?ί?ε?ξη «?ίκαιε? ?ιμέ?» και κά?? αβεβαι??η?α ??ε?ικά με ?α ει?οδήμα?ά ?ο?? ?ο? ?ροκαλούν?αι α?? ?ι? διακ?μάν?ει? ??ην αγορά ?ε?ρελαίο?.

???ι, δήλ??ε ?ήμερα ο Υ?ο?ργ?? ?ολιβία? ??ν ?δρογονανθράκ?ν και (FPEG), Luis Alberto Sánchez, για ?ον ο?οίο η μεί??η α??ή? ?η? αβεβαι??η?α? είναι η "κύρια ?ρ?κλη?η ?η? αγορά?" για ?α καθαρά καύ?ιμα, ?ύμ??να με Το ??ρο?μ, ?ο ο?οίο λαμβάνει ??ρα α?? ?ην Τρί?η ??ην ??λη Santa Cruz (ανα?ολικά), ?αρακολο?θεί?αι α?? ??ο?ργού? ή άλλο?? εκ?ρο???ο?? ??ν δ?δεκα ??ρ?ν μέλη και ε??ά άλλα έθνη ?αρα?ηρη?ή.

? διορι?μ?? αρ?ικά ?κέ??ηκε να ??ε?θεί ?ρ?ί με μια ?ροεδρική ??νάν?η?η με?αξύ ??ν ??μμε?ε??ν??ν εθν?ν, αλλά έ?ει έρθει μ?νο η ??ρα ο ?ρ?εδρο? ?η? ??ημερινή? ?ο?ινέα?, Teodoro ?μ?ιάνγκ, ??ην εξο??ία α?? ?ο 1979 και ?ρ?εδρο? ?βο ?οράλε? ??η ?α Παζ ?ίμη?ε ?ήμερα.

?ίναι ?ιθαν? ??ι θα ??μμε?ά??ει ??η ??νεδρία?η αύριο Πρ?εδρο? ?η? ?ενεζο?έλα?, Nicolás Maduro. Σ?ε?ικά με ?ο?? ????ο?? ?η? ??νάν?η?η?, ο Sánchez δήλ??ε ??ι ?ρέ?ει να ε?ι?α??νθούν οι μελέ?ε? για ?η θέ??ι?η μια? μεθοδολογία? ?ο? θα δια??αλίζει ?ην αβεβαι??η?α για ?ι? ?ιμέ? δεν ε?ηρεάζε?αι "?ε ?έ?οιο βαθμ? α?? εξ??ερικού? ?αράγον?ε?" και ??ι εάν ??άρ?ει ε?ιρροή "δια?ηρούν?αι δίκαιε? ?ιμέ? ?ο? ??νε?ίζο?ν να ??μβάλλο?ν ??η ??αθερ??η?α και ?ην ενεργειακή α??άλεια μια ??ρα «

» ?ια να αν?α?οκριθεί ??ι? ??νε?εί? αλλαγέ? και ?ροκλή?ει?, θα ?ρέ?ει να ενι???θεί ??μ??νίε? ??νεργα?ία? με?αξύ ?λ?ν ??ν ?ορέ?ν ??ι? ??ρε? εξαγ?γή? και ??ν κα?αναλ???ν, ?ε με ?κο?? ?η δημιο?ργία και ?η δια??άλι?η ??ι ?λα ?α εμ?λεκ?μενα μέρη θα ε???εληθούν με κά?οιο ?ρ??ο », δήλ??ε ο Sánchez. Σ?ην ?ερί????η ?η? ?ολιβία?, η ????η ??ν ?ιμ?ν ?ο? ???ικού αερίο? ? εξαγ?γή ??η ?ραζιλία και ?ην ?ργεν?ινή έ?ει ε?ηρεά?ει ?ημαν?ικά ?ην οικονομία ?η?. ??ι?λέον, ???? ανα?έρθηκε, οι ??ρε? ?αραγ?γή? ???ικού αερίο? ?ρέ?ει να καθιερ??ο?ν "α?? κοινού, μια κα?άλληλη μεθοδολογία ?ο? για ?η βελ?ι??ο?οίη?η ?ο? κ???ο?? ?ο? ??νδέε?αι με ?ην εξερεύνη?η και εκμε?άλλε??η ??ρί? να ε?ηρεάζει ?ην ανάκ?η?η ?ο? ???ικού αερίο? και μεγι??ο?οίη?η ??ν ο?ελ?ν ?η? εκμε?άλλε??η?».

??ενθύμι?ε ??ι ??ρε? ???? η ?ολιβία αμ?ι?βή?η?αν ??ι ?α λει?ο?ργικά έξοδα ??ν ?ε?ρελα?κ?ν ε?αιρει?ν ?αραμένο?ν ??ηλά ??αν οι ?ιμέ? ?ο? αερίο? είναι ?αμηλέ?, γεγον?? ?ο? θα η ανά???ξη ?η? ?ρο??ορά?, ?η? ?αραγ?γή? και ?η? αγορά?.

?ι ηγέ?ε? ??ν ε?ι?ειρή?ε?ν, ??μ?εριλαμβανομένο? ?ο? ?ροέδρο? ?η? Repsol Antonio Brufau, ??ζή?η?αν ?ι? ?ροκλή?ει? ??ν ?ιμ?ν ?ην ?ροηγούμενη ημέρα. ???ικού αερίο?, κα?αλήγον?α? εκ ??ν ο?οί?ν δεν είναι ?λέον ανα?ρο?αρμ?ζον?αι με ?ο κ???ο? ?ο? ?ε?ρελαίο?, αλλά με?ρ?ν?αι ?ε ένα ?ενάριο ?ο? «???ικού αερίο? έναν?ι ?ο? ???ικού αερίο?», ?ύμ??να με ?ι? γε?γρα?ικέ? ?εριο?έ?.

?ν?ι??μβα?ική ή ??ι???λιθο? αερίο? ή ?γρο?οιημένο? ???ικού αερίο? (LNG), ?ο ο?οίο α?ο?ελεί αν?ικείμενο δια?ραγμά?ε??η? ?ε ?λοία LNG ή δεξαμεν??λοια, αν?ι?ρο???εύο?ν ?ον αν?αγ?νι?μ? για ?α εξαγ?μενα αγ?γού? ???ικού αερίο?.

? διακ?βερνη?ική ??νάν?η?η ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ??η ?ολιβία αν?ι?ρο???εύει ε?ί?η? ??ρε? ?ο? ελέγ?ο?ν ?ο 40% ?η? ?αγκ??μια? ?αραγ?γή? ???ικού αερίο? και ?ο 60% ??ν εξαγ?γέ?ν ?γρο?οιημένο? ???ικού αερίο?.

Entre οι αρ?έ? βρί?κον?αι α??ή ?η μέρα ?ε ιδι??ικέ? ??ναν?ή?ει?, ??ρί? ?ρ??βα?η ??ον Τύ?ο, οι ??ο?ργοί ?νέργεια? και ?ιομη?ανία? ?η? Ρ??ία?, ?λεξάν?ερ Ν?βακ, ?ε?ρελαίο? ?η? ?ενεζο?έλα?, Eulogio del Pino; ??ρε? μέλη Φ?ρο?μ είναι η ?λγερία, η ?ολιβία, η ?ίγ???ο?, ??ημερινή ?ο?ινέα, ?ο ?ράν, ?η ?ιβύη, ?η Νιγηρία, ?ο ?α?άρ, ?η Ρ??ία, Τρινιν?άν? και Τομ?άγκο, ?ν?μένα ?ραβικά ?μιρά?α και η ?ενεζο?έλα.

?ζερμ?α??ζάν, ?ο? ?ράκ, Το ?αζακ??άν, οι ?ά?? Χ?ρε?, η Νορβηγία, ?ο ?μάν και ?ο Περού έ?ο?ν ?ο καθε???? ?αρα?ηρη??ν.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%