�?ι �?αραγ�?γοί �?�?�?ικού αερίο�? �?ο�? �?�?γκεν�?ρ�?θηκαν �?�?η �?ολιβία αναζη�?ούν �?�?ρμο�?λε�? για �?ην ε�?ί�?ε�?ξη "δίκαι�?ν �?ιμ�?ν"

�?ι κ�?ρι�?�?ερε�? �?�?ρε�? �?ρομήθεια�? �?�?�?ικού αερίο�? �?�?ον κ�?�?μο, οι ο�?οίε�? κα�?έ�?ο�?ν �?ο 70% �?�?ν α�?οθεμά�?�?ν ενέργεια�?, ε�?ιδι�?κο�?ν �?�?η �?ολιβία μη�?ανι�?μού�? για �?ην ε�?ί�?ε�?ξη "δίκαι�?ν �?ιμ�?ν" και �?αμηλ�?�?ερη�? αβεβαι�?�?η�?α�? �?�?ε�?ικά με �?α έ�?οδά �?η�? �?ο�? �?ροκαλούν�?αι α�?�? �?ι�? διακ�?μάν�?ει�? �?ο�? �?ε�?ρελαίο�? �?�?ην αγορά.

Σάν�?α �?ρο�?ζ (�?ολιβία), 23 Νοεμβρίο�? (EFE) .- �?ι κύριε�? �?�?ρε�? �?ρομήθεια�? �?�?�?ικού αερίο�? �?�?ον κ�?�?μο, οι ο�?οίε�? κα�?έ�?ο�?ν �?ο 70% �?�?ν ενεργειακ�?ν α�?οθεμά�?�?ν, ε�?ιδι�?κο�?ν �?�?η �?ολιβία μη�?ανι�?μού�? για �?ην ε�?ί�?ε�?ξη «�?ίκαιε�? �?ιμέ�?» και κά�?�? αβεβαι�?�?η�?α �?�?ε�?ικά με �?α ει�?οδήμα�?ά �?ο�?�? �?ο�? �?ροκαλούν�?αι α�?�? �?ι�? διακ�?μάν�?ει�? �?�?ην αγορά �?ε�?ρελαίο�?.

�?�?�?ι, δήλ�?�?ε �?ήμερα ο Υ�?ο�?ργ�?�? �?ολιβία�? �?�?ν �?δρογονανθράκ�?ν και (FPEG), Luis Alberto Sánchez, για �?ον ο�?οίο η μεί�?�?η α�?�?ή�? �?η�? αβεβαι�?�?η�?α�? είναι η "κύρια �?ρ�?κλη�?η �?η�? αγορά�?" για �?α καθαρά καύ�?ιμα, �?ύμ�?�?να με Το �?�?ρο�?μ, �?ο ο�?οίο λαμβάνει �?�?ρα α�?�? �?ην Τρί�?η �?�?ην �?�?λη Santa Cruz (ανα�?ολικά), �?αρακολο�?θεί�?αι α�?�? �?�?ο�?ργού�? ή άλλο�?�? εκ�?ρο�?�?�?ο�?�? �?�?ν δ�?δεκα �?�?ρ�?ν μέλη και ε�?�?ά άλλα έθνη �?αρα�?ηρη�?ή.

�? διορι�?μ�?�? αρ�?ικά �?κέ�?�?ηκε να �?�?ε�?θεί �?ρ�?ί με μια �?ροεδρική �?�?νάν�?η�?η με�?αξύ �?�?ν �?�?μμε�?ε�?�?ν�?�?ν εθν�?ν, αλλά έ�?ει έρθει μ�?νο η �?�?ρα ο �?ρ�?εδρο�? �?η�? �?�?ημερινή�? �?ο�?ινέα�?, Teodoro �?μ�?ιάνγκ, �?�?ην εξο�?�?ία α�?�? �?ο 1979 και �?ρ�?εδρο�? �?βο �?οράλε�? �?�?η �?α Παζ �?ίμη�?ε �?ήμερα.

�?ίναι �?ιθαν�? �?�?ι θα �?�?μμε�?ά�?�?ει �?�?η �?�?νεδρία�?η αύριο Πρ�?εδρο�? �?η�? �?ενεζο�?έλα�?, Nicolás Maduro. Σ�?ε�?ικά με �?ο�?�? �?�?�?�?ο�?�? �?η�? �?�?νάν�?η�?η�?, ο Sánchez δήλ�?�?ε �?�?ι �?ρέ�?ει να ε�?ι�?α�?�?νθούν οι μελέ�?ε�? για �?η θέ�?�?ι�?η μια�? μεθοδολογία�? �?ο�? θα δια�?�?αλίζει �?ην αβεβαι�?�?η�?α για �?ι�? �?ιμέ�? δεν ε�?ηρεάζε�?αι "�?ε �?έ�?οιο βαθμ�? α�?�? εξ�?�?ερικού�? �?αράγον�?ε�?" και �?�?ι εάν �?�?άρ�?ει ε�?ιρροή "δια�?ηρούν�?αι δίκαιε�? �?ιμέ�? �?ο�? �?�?νε�?ίζο�?ν να �?�?μβάλλο�?ν �?�?η �?�?αθερ�?�?η�?α και �?ην ενεργειακή α�?�?άλεια μια �?�?ρα «

» �?ια να αν�?α�?οκριθεί �?�?ι�? �?�?νε�?εί�? αλλαγέ�? και �?ροκλή�?ει�?, θα �?ρέ�?ει να ενι�?�?�?θεί �?�?μ�?�?νίε�? �?�?νεργα�?ία�? με�?αξύ �?λ�?ν �?�?ν �?ορέ�?ν �?�?ι�? �?�?ρε�? εξαγ�?γή�? και �?�?ν κα�?αναλ�?�?�?ν, �?ε με �?κο�?�? �?η δημιο�?ργία και �?η δια�?�?άλι�?η �?�?ι �?λα �?α εμ�?λεκ�?μενα μέρη θα ε�?�?�?εληθούν με κά�?οιο �?ρ�?�?ο », δήλ�?�?ε ο Sánchez. Σ�?ην �?ερί�?�?�?�?η �?η�? �?ολιβία�?, η �?�?�?�?η �?�?ν �?ιμ�?ν �?ο�? �?�?�?ικού αερίο�? �? εξαγ�?γή �?�?η �?ραζιλία και �?ην �?ργεν�?ινή έ�?ει ε�?ηρεά�?ει �?ημαν�?ικά �?ην οικονομία �?η�?. �?�?ι�?λέον, �?�?�?�? ανα�?έρθηκε, οι �?�?ρε�? �?αραγ�?γή�? �?�?�?ικού αερίο�? �?ρέ�?ει να καθιερ�?�?ο�?ν "α�?�? κοινού, μια κα�?άλληλη μεθοδολογία �?ο�? για �?η βελ�?ι�?�?ο�?οίη�?η �?ο�? κ�?�?�?ο�?�? �?ο�? �?�?νδέε�?αι με �?ην εξερεύνη�?η και εκμε�?άλλε�?�?η �?�?ρί�? να ε�?ηρεάζει �?ην ανάκ�?η�?η �?ο�? �?�?�?ικού αερίο�? και μεγι�?�?ο�?οίη�?η �?�?ν ο�?ελ�?ν �?η�? εκμε�?άλλε�?�?η�?».

�?�?ενθύμι�?ε �?�?ι �?�?ρε�? �?�?�?�? η �?ολιβία αμ�?ι�?βή�?η�?αν �?�?ι �?α λει�?ο�?ργικά έξοδα �?�?ν �?ε�?ρελα�?κ�?ν ε�?αιρει�?ν �?αραμένο�?ν �?�?ηλά �?�?αν οι �?ιμέ�? �?ο�? αερίο�? είναι �?αμηλέ�?, γεγον�?�? �?ο�? θα η ανά�?�?�?ξη �?η�? �?ρο�?�?ορά�?, �?η�? �?αραγ�?γή�? και �?η�? αγορά�?.

�?ι ηγέ�?ε�? �?�?ν ε�?ι�?ειρή�?ε�?ν, �?�?μ�?εριλαμβανομένο�? �?ο�? �?ροέδρο�? �?η�? Repsol Antonio Brufau, �?�?ζή�?η�?αν �?ι�? �?ροκλή�?ει�? �?�?ν �?ιμ�?ν �?ην �?ροηγούμενη ημέρα. �?�?�?ικού αερίο�?, κα�?αλήγον�?α�? εκ �?�?ν ο�?οί�?ν δεν είναι �?λέον ανα�?ρο�?αρμ�?ζον�?αι με �?ο κ�?�?�?ο�? �?ο�? �?ε�?ρελαίο�?, αλλά με�?ρ�?ν�?αι �?ε ένα �?ενάριο �?ο�? «�?�?�?ικού αερίο�? έναν�?ι �?ο�? �?�?�?ικού αερίο�?», �?ύμ�?�?να με �?ι�? γε�?γρα�?ικέ�? �?εριο�?έ�?.

�?ν�?ι�?�?μβα�?ική ή �?�?ι�?�?�?λιθο�? αερίο�? ή �?γρο�?οιημένο�? �?�?�?ικού αερίο�? (LNG), �?ο ο�?οίο α�?ο�?ελεί αν�?ικείμενο δια�?ραγμά�?ε�?�?η�? �?ε �?λοία LNG ή δεξαμεν�?�?λοια, αν�?ι�?ρο�?�?�?εύο�?ν �?ον αν�?αγ�?νι�?μ�? για �?α εξαγ�?μενα αγ�?γού�? �?�?�?ικού αερίο�?.

�? διακ�?βερνη�?ική �?�?νάν�?η�?η �?ο�? �?ραγμα�?ο�?οιήθηκε �?�?η �?ολιβία αν�?ι�?ρο�?�?�?εύει ε�?ί�?η�? �?�?ρε�? �?ο�? ελέγ�?ο�?ν �?ο 40% �?η�? �?αγκ�?�?μια�? �?αραγ�?γή�? �?�?�?ικού αερίο�? και �?ο 60% �?�?ν εξαγ�?γέ�?ν �?γρο�?οιημένο�? �?�?�?ικού αερίο�?.

Entre οι αρ�?έ�? βρί�?κον�?αι α�?�?ή �?η μέρα �?ε ιδι�?�?ικέ�? �?�?ναν�?ή�?ει�?, �?�?ρί�? �?ρ�?�?βα�?η �?�?ον Τύ�?ο, οι �?�?ο�?ργοί �?νέργεια�? και �?ιομη�?ανία�? �?η�? Ρ�?�?ία�?, �?λεξάν�?ερ Ν�?βακ, �?ε�?ρελαίο�? �?η�? �?ενεζο�?έλα�?, Eulogio del Pino; �?�?ρε�? μέλη Φ�?ρο�?μ είναι η �?λγερία, η �?ολιβία, η �?ίγ�?�?�?ο�?, �?�?ημερινή �?ο�?ινέα, �?ο �?ράν, �?η �?ιβύη, �?η Νιγηρία, �?ο �?α�?άρ, �?η Ρ�?�?ία, Τρινιν�?άν�? και Τομ�?άγκο, �?ν�?μένα �?ραβικά �?μιρά�?α και η �?ενεζο�?έλα.

�?ζερμ�?α�?�?ζάν, �?ο�? �?ράκ, Το �?αζακ�?�?άν, οι �?ά�?�? Χ�?ρε�?, η Νορβηγία, �?ο �?μάν και �?ο Περού έ�?ο�?ν �?ο καθε�?�?�?�? �?αρα�?ηρη�?�?ν.