Το βάρο�? �?η�? �?ορολογία�? �?�?ην �?�?�?ανία �?έ�?�?ει �?ο 2016 και α�?ομακρύνε�?αι α�?�? εκείνο �?ο�? �?�?Σ�?

�? �?�?ε�?ική βαρύ�?η�?α �?η�? �?ορολογία�? �?�?ην �?�?�?ανία, η ο�?οία α�?ξαν�?�?αν α�?�? �?ο �?έλο�? �?ο�? 2009 �?�?ην αρ�?ή �?η�? κρί�?η�?, μει�?θηκε �?έρ�?�?ι, γεγον�?�? �?ο�? με �?η �?ειρά �?η�? να α�?ομακρ�?νθεί α�?�? �?ον μέ�?ο �?ρο �?ο�? �?�?Σ�?, ο ο�?οίο�? με �?η �?ειρά �?ο�? �?�?νέ�?ι�?ε �?ην ανοδική �?ο�? �?ορεία �?ο 2016, �?ε ε�?ί�?εδο ρεκ�?ρ.

Το �?�?ε�?ικ�? βάρο�? �?η�? �?ορολογία�? �?�?ην �?�?�?ανία, �?ο ο�?οίο α�?ξαν�?�?αν α�?�? �?ο κα�?�?�?α�?ο �?ημείο �?ο 2009 �?�?ην αρ�?ή �?η�? κρί�?η�?, μει�?θηκε �?έρ�?�?ι, �?ο ο�?οίο με �?η �?ειρά �?ο�? α�?οκλίνο�?ν κά�?�? α�?�? �?ο μέ�?ο �?ρο �?ο�? �?�?Σ�?, η ο�?οία με �?η �?ειρά �?η�? �?�?νέ�?ι�?ε �?ην ανοδική �?ο�? �?ορεία �?ο 2016 �?ε ε�?ί�?εδο ρεκ�?ρ.

�?�?�?�? είναι ένα α�?�? �?α βα�?ικά �?�?μ�?ερά�?μα�?α �?η�? (OECD), �?ύμ�?�?να με �?ην ο�?οία η �?�?�?ανία �?ήγε α�?�? �?η θέ�?η 18 �?ο 2015 �?ε 20 �?ο 2016 (α�?�? �?�?νολικά 35 �?�?ρε�?) �?�?ον α�?ορά �?η �?ορολογία �?�? �?ρο�? �?ο ακαθάρι�?�?ο εγ�?�?ριο �?ρο�?�?ν (�?�?Π). �?ιδικ�?�?ερα, οι �?�?ροι αν�?ι�?ρο�?�?�?ε�?αν �?ο 33,5% �?ο�? �?�?Π �?ο �?ροηγούμενο έ�?ο�?. �?�?�?ανία, έναν�?ι 34,3% κα�?ά μέ�?ο �?ρο �?�?ον οργανι�?μ�?, �?�?αν κα�?ά �?ο �?ροηγούμενο έ�?ο�? εί�?αν αν�?ι�?�?οι�?εί �?�?ο 33,8% (έναν�?ι 34%). �? �?�?�?ανία ή�?αν �?άν�? α�?�? �?ο μέ�?ο �?ρο �?�?Σ�? α�?�? �?ο 2004 έ�?�? και �?ο 2007, �?�?αν κορ�?�?�?θηκε 36,4% (έναν�?ι 33,7%), αλλά με �?ο ξέ�?�?α�?μα �?η�? κρί�?η�?, η κα�?ά�?�?α�?η αν�?ι�?�?ρά�?ηκε και �?�?ρ�?ν μει�?θηκαν κα�?ά 29,7% �?ο 2009 (Σε �?ύγκρι�?η με 32,3%).

Το 2016, η �?�?�?ανία ή�?αν �?ολύ �?αρ�?μοια με �?ο �?ν�?μένο �?α�?ίλειο (33,2%) και �?�?ην Πολ�?νία (33,6%), αρκε�?ά κά�?�? α�?�? �?ο ε�?ί�?εδο �?η�? (Σε δεύ�?ερο με 45,3%), η �?�?αλία (42,9%) και �?η �?ερμανία (37,6%).

�?ν�?μένε�? Πολι�?είε�? (26%) ή�?αν ανάμε�?α �?�?ι�? �?�?ρε�? Το�?ρκία (25,5%), �?ρλανδία (23%), Χιλή (20,4%) και �?εξικ�? (17,2%). �?�?�?ανία (42,5% �?ο 2015, έ�?ει μικρ�?�?ερο βάρο�? �?ε �?�?ρο�?�? με�?αξύ �?�?ν �?�?ρ�?ν �?ο�? �?�?Σ�?, με�?ά �?η �?ερμανία (30,6%), η �?αλλία (33,3%), �?ην �?λβε�?ία (35,8%), η �?α�?�?νία (36,7%) και ο �?αναδά�? (40 �?ληρούν �?ι�? �?ρο�?�?οθέ�?ει�?, α�?�? �?ην ά�?ο�?η α�?�?ή, �?�? �?�?ρα με «�?ερι�?ερειακέ�?» δομή, �?ο μοναδικ�? �?ε α�?�?ή �?ην κα�?ηγορία, η ο�?οία διακρίνε�?αι α�?�? �?ην «ομο�?�?ονδιακή» (�?�?�?�?ραλία, �?�?�?�?ρία, �?έλγιο, �?ον �?αναδά, �?η �?ερμανία, �?ο �?εξικ�?, �?ην �?λβε�?ία και οι �?ν�?μένε�? Πολι�?είε�?) και οι "unitarians" (οι �?�?�?λοι�?οι). �?ι ι�?�?ανικέ�? α�?�?�?νομε�? κοιν�?�?η�?ε�? αν�?ι�?ρο�?�?�?εύο�?ν �?ο 14% �?�?ν �?ορολογικ�?ν ε�?�?δ�?ν, �?ο�?ο�?�?�? �?αμηλ�?�?ερο α�?�? 17%, �?ο ο�?οίο αν�?ι�?ρο�?�?�?εύει κα�?ά μέ�?ο �?ρο �?εριο�?�?ν ή κρα�?�?ν �?ο�? α�?αρ�?ίζο�?ν �?ι�? οκ�?�? «ομο�?�?ονδιακ�?» �?�?ρε�? �?ο�? �?�?Σ�? (έ�?�? και 39,5% �?�?ον �?αναδά, 24,5% �?�?ην �?λβε�?ία, 23% �?�?η �?ερμανία και 19,4% �?�?ι�? �?Π�?). < �?ο 9,9% �?�?ην �?�?�?ανία (�?ο 1975 μ�?νο �?ο 4%), �?�?αν ζ�?γίζο�?ν 7,5% �?�?ι�? «ομο�?�?ονδιακέ�?» �?�?ρε�? και 11,8% �?�?ι�? «εν�?μένε�?» �?�?ρε�?.

�? ιδιαι�?ερ�?�?η�?α �?η�? �?�?�?ανία�? είναι �?�?ι η κοιν�?νική α�?�?άλι�?η κα�?αγρά�?ει �?ο 33,1% �?�?ν �?�?ρ�?ν, �?ε �?ύγκρι�?η με 21,1% κα�?ά μέ�?ο �?ρο �?ε «ομο�?�?ονδιακέ�?» �?�?ρε�? και 24,4% �?ε «εν�?μένε�?» �?�?ρε�?.