Το βάρο? ?η? ?ορολογία? ??ην ???ανία ?έ??ει ?ο 2016 και α?ομακρύνε?αι α?? εκείνο ?ο? ??Σ?

? ??ε?ική βαρύ?η?α ?η? ?ορολογία? ??ην ???ανία, η ο?οία α?ξαν??αν α?? ?ο ?έλο? ?ο? 2009 ??ην αρ?ή ?η? κρί?η?, μει?θηκε ?έρ??ι, γεγον?? ?ο? με ?η ?ειρά ?η? να α?ομακρ?νθεί α?? ?ον μέ?ο ?ρο ?ο? ??Σ?, ο ο?οίο? με ?η ?ειρά ?ο? ??νέ?ι?ε ?ην ανοδική ?ο? ?ορεία ?ο 2016, ?ε ε?ί?εδο ρεκ?ρ.

Το ??ε?ικ? βάρο? ?η? ?ορολογία? ??ην ???ανία, ?ο ο?οίο α?ξαν??αν α?? ?ο κα???α?ο ?ημείο ?ο 2009 ??ην αρ?ή ?η? κρί?η?, μει?θηκε ?έρ??ι, ?ο ο?οίο με ?η ?ειρά ?ο? α?οκλίνο?ν κά?? α?? ?ο μέ?ο ?ρο ?ο? ??Σ?, η ο?οία με ?η ?ειρά ?η? ??νέ?ι?ε ?ην ανοδική ?ο? ?ορεία ?ο 2016 ?ε ε?ί?εδο ρεκ?ρ.

???? είναι ένα α?? ?α βα?ικά ??μ?ερά?μα?α ?η? (OECD), ?ύμ??να με ?ην ο?οία η ???ανία ?ήγε α?? ?η θέ?η 18 ?ο 2015 ?ε 20 ?ο 2016 (α?? ??νολικά 35 ??ρε?) ??ον α?ορά ?η ?ορολογία ?? ?ρο? ?ο ακαθάρι??ο εγ??ριο ?ρο??ν (??Π). ?ιδικ??ερα, οι ??ροι αν?ι?ρο???ε?αν ?ο 33,5% ?ο? ??Π ?ο ?ροηγούμενο έ?ο?. ???ανία, έναν?ι 34,3% κα?ά μέ?ο ?ρο ??ον οργανι?μ?, ??αν κα?ά ?ο ?ροηγούμενο έ?ο? εί?αν αν?ι??οι?εί ??ο 33,8% (έναν?ι 34%). ? ???ανία ή?αν ?άν? α?? ?ο μέ?ο ?ρο ??Σ? α?? ?ο 2004 έ?? και ?ο 2007, ??αν κορ???θηκε 36,4% (έναν?ι 33,7%), αλλά με ?ο ξέ??α?μα ?η? κρί?η?, η κα?ά??α?η αν?ι??ρά?ηκε και ??ρ?ν μει?θηκαν κα?ά 29,7% ?ο 2009 (Σε ?ύγκρι?η με 32,3%).

Το 2016, η ???ανία ή?αν ?ολύ ?αρ?μοια με ?ο ?ν?μένο ?α?ίλειο (33,2%) και ??ην Πολ?νία (33,6%), αρκε?ά κά?? α?? ?ο ε?ί?εδο ?η? (Σε δεύ?ερο με 45,3%), η ??αλία (42,9%) και ?η ?ερμανία (37,6%).

?ν?μένε? Πολι?είε? (26%) ή?αν ανάμε?α ??ι? ??ρε? Το?ρκία (25,5%), ?ρλανδία (23%), Χιλή (20,4%) και ?εξικ? (17,2%). ???ανία (42,5% ?ο 2015, έ?ει μικρ??ερο βάρο? ?ε ??ρο?? με?αξύ ??ν ??ρ?ν ?ο? ??Σ?, με?ά ?η ?ερμανία (30,6%), η ?αλλία (33,3%), ?ην ?λβε?ία (35,8%), η ?α??νία (36,7%) και ο ?αναδά? (40 ?ληρούν ?ι? ?ρο??οθέ?ει?, α?? ?ην ά?ο?η α??ή, ?? ??ρα με «?ερι?ερειακέ?» δομή, ?ο μοναδικ? ?ε α??ή ?ην κα?ηγορία, η ο?οία διακρίνε?αι α?? ?ην «ομο??ονδιακή» (????ραλία, ????ρία, ?έλγιο, ?ον ?αναδά, ?η ?ερμανία, ?ο ?εξικ?, ?ην ?λβε?ία και οι ?ν?μένε? Πολι?είε?) και οι "unitarians" (οι ???λοι?οι). ?ι ι??ανικέ? α???νομε? κοιν??η?ε? αν?ι?ρο???εύο?ν ?ο 14% ??ν ?ορολογικ?ν ε??δ?ν, ?ο?ο??? ?αμηλ??ερο α?? 17%, ?ο ο?οίο αν?ι?ρο???εύει κα?ά μέ?ο ?ρο ?εριο??ν ή κρα??ν ?ο? α?αρ?ίζο?ν ?ι? οκ?? «ομο??ονδιακ?» ??ρε? ?ο? ??Σ? (έ?? και 39,5% ??ον ?αναδά, 24,5% ??ην ?λβε?ία, 23% ??η ?ερμανία και 19,4% ??ι? ?Π?). < ?ο 9,9% ??ην ???ανία (?ο 1975 μ?νο ?ο 4%), ??αν ζ?γίζο?ν 7,5% ??ι? «ομο??ονδιακέ?» ??ρε? και 11,8% ??ι? «εν?μένε?» ??ρε?.

? ιδιαι?ερ??η?α ?η? ???ανία? είναι ??ι η κοιν?νική α??άλι?η κα?αγρά?ει ?ο 33,1% ??ν ??ρ?ν, ?ε ?ύγκρι?η με 21,1% κα?ά μέ?ο ?ρο ?ε «ομο??ονδιακέ?» ??ρε? και 24,4% ?ε «εν?μένε?» ??ρε?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%