? ?ραζιλία και η Παραγο?άη ε?αναλαμβάνο?ν ??ι η ??μ??νία ??-Mercosur μ?ορεί να ολοκληρ?θεί ?έ?ο?

?ι ??ο?ργοί ?ξ??ερικ?ν ?η? ?ραζιλία?, Aloysio Nunes και Παραγο?άη?, Eladio Loizaga, ε?ανέλαβαν ?ήμερα ?ην εμ?ι??ο?ύνη ?ο?? ??ι η εμ?ορική ??μ??νία ?ο? ε?ιδι?κει η Mercosur και η ?ν??η εδ? και ??εδ?ν δύο δεκαε?ίε? ? ??ρ??α?κή ?ν??η (??) θα ορι??ικο?οιηθεί ?έ?ο?.

??ραζίλια, 23 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι ??ο?ργοί ?ξ??ερικ?ν ?η? ?ραζιλία?, Aloysio Nunes, και ?ην Παραγο?άη, Eladio Loizaga, ε?ανέλαβε ?ήμερα ?ην ?ε?οίθη?ή ?ο? ??ι η εμ?ορική ??μ??νία ?ο? ε?ιδι?κει εδ? και ??εδ?ν δύο δεκαε?ίε? Mercosur και η ??ρ??α?κή ?ν??η (??) έ?ει ολοκληρ?θεί εν??? ?ο? ?ρέ?ον?ο? έ?ο??.

«?α είναι ?ημαν?ικ? για μεγαλύ?ερη ολοκλήρ??η (Mercosur) ??ον κ??μο,» εί?ε Nunes ??ε?ικά με ?η δ?να???η?α ?ο? ??μ??νία γύρ? α?? ?ην ο?οία και ?α δύο μέρη ??νε?ίζο?ν να εργάζον?αι με ?ην ελ?ίδα ??ι θα ??ογρα?ούν ?ον ?εκέμβριο.

"?λ?ίζο?με ??ι θα ολοκληρ?θεί ?ριν α?? ?ο ?έλο? ?ο? έ?ο??" και ??ι ?εριλαμβάνει "αμοιβαίε? δε?μεύ?ει? και ο?έλη για ?ο?? ?ολί?ε?", η ??ρ??α?κή ?ν??η και η ?ργεν?ινή, η ?ραζιλία, η ??ρο?γο?άη και η Παραγο?άη, μέλη ?η? Mercosur, ανέ?εραν ?ην Loizaga ?ε κοινή δήλ??η ?ρο? ?ην δημο?ιογρά?οι. ? ?ελε??αίο? γύρο? δια?ραγμα?εύ?ε?ν διεξή?θη ??η ??ραζίλια ?ριν α?? δέκα ημέρε? και, ?ύμ??να με ορι?μένα μέλη ??ν ?ε?νικ?ν ομάδ?ν και ??ν δύο μερ?ν, μερικοί α?? α??ού? εξακολο?θού?αν να ε?ιμένο?ν. δ??κολίε? ??ο?? ?ομεί? ?ο? κρέα?ο? και ??ν βιοκα??ίμ?ν.

?ια να ?ρο??αθή?ει να ξε?ερά?ει ?ελικά α??? ?ο? ?αίνε?αι να είναι ?ο ?ελε??αίο εμ??διο, ??μ??νήθηκε ένα νέο γύρο δια?ραγμα?εύ?ε?ν η ο?οία θα διεξα?θεί ??ι? ?ρ?ξέλλε? με?αξύ ?η? ε??μενη? 29η? Νοεμβρίο? και ?η? 5η? ?εκεμβρίο?. ???έ? οι νέε? ??ζη?ή?ει? θα διεξα?θούν ??εδ?ν ??ρί? ?ρονοδιάγραμμα, ?ο?λά?ι??ον ?ύμ??να με ?ην ?ρ?θε?η ?ο? εκδηλ?θηκε ???ο α?? ?η Mercosur ??ο και α?? ?ην ??, ??ι η ??μ??νία θα ??ογρα?εί ??ο ??ο?ένο? ?ιρε? ??ι? 10 ?εκεμβρίο?, ??ο ?λαί?ιο μια? ??ο?ργική? ??νάν?η?η? ?ο? ???μο? (Π??).

Σ?ην ομιλία ?ο?, ο ??ο?ργ?? ?ξ??ερικ?ν ?η? Παραγο?άη? ??ογράμμι?ε ?ο ρ?λο ?ο? η ?ραζιλία έ?ει α?κή?ει ?ε α??έ? ?ι? δια?ραγμα?εύ?ει? ??ν ?ελε??αί?ν μην?ν, η ο?οία κα?έ?ει ?ην ?ροεδρία εξαμηνιαία Mercosur.

???ή η ?ερι??ρο?ική θέ?η θα α?κεί?αι α?? ?ην Παραγο?άη α?? ?ι? 21 ?εκεμβρίο?, ??αν η ?ραζιλία θα λάβο?ν, ??ο ?λαί?ιο ?η? ε?ή?ια? ??ν?δο? κορ??ή? ?η? Mercosur, η ο?οία ?α ?ραγμα?ο?οιηθεί ??η ??ραζίλια και ??ην ο?οία ο ?ρ?εδρο? ?η? Παραγο?άη?, Horacio Cartes, έ?ει ήδη ε?ιβεβαι??ει ?η ??μμε?ο?ή, δήλ??ε ο Loizaga ?ήμερα.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%