�? �?�?ρ�?�?η �?�?οι�?ημα�?ίζει να �?�?νεργα�?�?εί με �?ο �?ράν, αλλά οι �?�?βοι �?αραμένο�?ν

�? �?�?ρ�?�?α�?κή �?ν�?�?η (�?�?) δε�?μεύε�?αι θε�?μικά για �?ο εμ�?�?ριο με �?ο �?ράν και �?ο �?�?μ�?έρον �?�?ν ε�?αιρει�?ν είναι αναμ�?ι�?βή�?η�?ο, αλλά ακολο�?θεί�?αι �?ο ε�?ι�?ειρημα�?ικ�? �?αξίδι �?�?ην �?ερ�?ική �?�?ρα με �?α �?�?δια μολύβδο�?.

- �? �?�?ρ�?�?α�?κή �?ν�?�?η (�?�?) δε�?μεύε�?αι θε�?μικά για �?ο εμ�?�?ριο με �?ο �?ράν και �?ο �?�?μ�?έρον �?�?ν ε�?αιρει�?ν είναι αναμ�?ι�?βή�?η�?ο, αλλά �?ο ε�?ι�?ειρημα�?ικ�? �?αξίδι �?�?ο �?ράν Περ�?ική �?�?ρα εξακολο�?θεί να κάνει με �?α �?�?δια �?ο�? μολύβδο�?. �?�?α�?έ�? α�?οκα�?α�?�?άθηκαν με�?ά �?ην �?�?ογρα�?ή �?η�? �?�?ρηνική�? �?�?μ�?�?νία�? �?ο 2015 με�?αξύ �?ο�? �?ράν και �?�?ν έξι μεγάλ�?ν δ�?νάμε�?ν, �?�?αν ξεκίνη�?ε η με�?α�?ορά �?�?νε�?εί�? εμ�?ορικέ�? α�?ο�?�?ολέ�? για να εξερε�?νή�?ο�?ν �?ι�? ε�?ι�?ειρημα�?ικέ�? ε�?καιρίε�? μια�? �?�?ρα�? �?ο�? ε�?ιβαρύνον�?αι για �?ρ�?νια α�?�? �?ο διεθνέ�? εμ�?άργκο. �?ύο �?ρ�?νια αργ�?�?ερα οι αν�?ι�?ρο�?�?�?είε�? ακολο�?θούν έρ�?ον�?αι �?�?η �?�?ρα και ορι�?μένε�? ε�?αιρείε�? έ�?ο�?ν διε�?θε�?ή�?ει και �?�?ογρά�?ει μνημ�?νια �?�?μ�?�?νία�? ή �?�?μβ�?λαια, αλλά με �?ρο�?�?λάξει�?, κ�?ρί�?�? εκείν�?ν με ε�?ι�?ειρή�?ει�? �?�?ι�? �?Π�?. Villen

�?μ�?ιβολίε�? έ�?ο�?ν ε�?ι�?�?ρέ�?ει για να ανεβά�?ει �?�?α ύ�?η α�?�? �?�?�?ε �?ρ�?εδρο �?�?ν �?Π�?, Donald Trump, α�?είλη�?ε λίγο �?ερι�?�?�?�?ερο α�?�? ένα μήνα �?ριν να εγκα�?αλεί�?ει �?ην �?�?ρηνική �?�?μ�?�?νία, αν δεν �?ρο�?ο�?οιηθεί και να δια�?άξει �?ο �?ογκρέ�?ο να α�?ο�?α�?ί�?ει εάν θα ε�?ανα�?έρει �?ι�? κ�?ρ�?�?ει�? �?ο�? έ�?ο�?ν αρθεί. Ω�?�?�?�?ο, η �?�? �?�?ο�?�?ήριξε �?θεναρά �?η �?�?μ�?�?νία και �?ολλοί α�?�? �?ο�?�? ηγέ�?ε�? �?η�? �?ραγμα�?ο�?οίη�?αν ε�?ι�?κέ�?ει�? �?ο Νοέμβριο �?ράν, �?�?μ�?εριλαμβανομένο�? �?ο�? �?ενικού �?ραμμα�?έα �?η�? �?οινο�?ική�? �?ι�?λ�?μα�?ική�? Υ�?ηρε�?ία�?, �?η�? Helga Schmid και �?ο�? �?�?ρ�?�?αίο�? �?�?ι�?ρ�?�?ο�? �?ε�?ργία�? Phil Hogan. �? Schmid �?ά�?θηκε �?�?έρ �?η�? μεγαλύ�?ερη�? �?�?νεργα�?ία�? με Το �?ράν, ε�?ί�?η�? για �?ην �?�?ρηνική ενέργεια, και �?ον Hogan για �?ην "ομαλο�?οίη�?η �?�?ν εμ�?ορικ�?ν �?�?έ�?ε�?ν με �?ο �?ράν". "�?έλο�?με να �?�?νεργα�?�?ούμε με �?ο �?ράν", δήλ�?�?ε ο ε�?ί�?ρο�?ο�?, α�?ο�?�?ολή �?�?ηλού ε�?ι�?έδο�? α�?ο�?ελούμενη α�?�? �?ερι�?�?�?�?ερε�? α�?�? 40 ε�?ρ�?�?α�?κέ�? ε�?αιρείε�? και α�?οκάλ�?�?ε �?�?ι �?ο διμερέ�? εμ�?�?ριο έ�?θα�?ε �?έ�?ο�? �?α 10.000 εκα�?ομμύρια ε�?ρ�?. Ω�?�?�?�?ο, οι ε�?ρ�?�?α�?κέ�? ε�?αιρείε�? �?οβούν�?αι να �?ιμ�?ρηθούν α�?�? �?ι�? αμερικανικέ�? κ�?ρ�?�?ει�? �?ο�? �?αραμένο�?ν �?ε ι�?�?ύ, �?αρά �?ην �?�?ογρα�?ή �?η�? �?�?ρηνική�? �?�?μ�?�?νία�? ή α�?�? �?ι�? νέε�? �?ο�? έ�?ει ε�?ιβάλει η �?�?ά�?ιγκ�?ον ή �?κο�?εύει να ε�?ιβάλει.

«�?�?�?κολίε�?» ή η ενδε�?�?μενη α�?�?�?�?ρ�?η �?�?ν αμερικανικ�?ν �?�?ρηνικ�?ν �?�?μ�?�?νο�? είναι «κά�?ι �?ο�? �?�?εδιάζε�?ε ανά �?ά�?α �?�?ιγμή», δήλ�?�?ε ο Joan Mir Piqueras, γενικ�?�? διε�?θ�?ν�?ή�? �?η�? ι�?�?ανική�? ε�?αιρεία�? �?ρού�?�?ν και λα�?ανικ�?ν Anecoop, ο ο�?οίο�? �?αξίδε�?ε με �?ον �?�?ρ�?�?αίο �?�?ί�?ρο�?ο �?ράν.

«Φ�?�?ικά και �?�?άρ�?ο�?ν �?�?βοι, αλλά μέ�?ρι �?�?ιγμή�? δεν �?�?άρ�?ει �?Π�? αν�?ί�?οινα. �?�?ι�?λέον, μιλάμε για ένα �?�?οθε�?ικ�? κ�?ρ�?�?ει�? και �?�?ρα με �?λη �?ην �?�?ο�?�?ήριξη �?η�? �?�? αι�?θαν�?μα�?�?ε α�?�?αλεί�? », δήλ�?�?ε �?�?ην Efe.

�? Piqueras, �?�?�?�? άλλοι ε�?ι�?ειρημα�?ίε�?, θε�?ρη�?ε θε�?ική �?η" α�?ο�?α�?ι�?�?ική και �?�?αθερή δέ�?με�?�?η �?η�? �?�? " �?�?ερα�?�?ι�?�?ούν �?ι�? ε�?ι�?ειρή�?ει�? �?ο�?�?, εάν �?Π�? �?ιοθε�?εί δρα�?�?ικά μέ�?ρα.

�?ια �?ην �?ρα, ο �?ε�?κ�?�? �?ίκο�? δήλ�?�?ε �?�?ι δεν έ�?ει �?κο�?�? να εμ�?οδί�?ει �?ο εμ�?�?ριο με�?αξύ �?η�? �?�? και �?ο�? �?ράν, αν και έ�?ει �?ροειδο�?οίη�?ε �?�?ι δεν θα �?�?νεργα�?�?εί με ε�?αιρείε�? �?ο�? �?�?νδέον�?αι με �?ο�?�? �?ηδεμ�?νε�? �?η�? �?�?ανά�?�?α�?η�?, �?ο�? είναι �?ολύ �?αρού�?ε�? �?�?ην ιρανική οικονομία αλλά κ�?ρ�?θηκαν α�?�? �?ι�? �?Π�? για �?ην "�?�?ο�?�?ήριξή �?ο�?�? �?ρομοκρα�?ία ". Σύμ�?�?να με ιρανικά μέ�?α ενημέρ�?�?η�?, α�?�?ή �?ην εβδομάδα �?ο αμερικανικ�? Υ�?ο�?ργείο �?ικονομικ�?ν ε�?έβαλε κ�?ρ�?�?ει�? εναν�?ίον δ�?ο ιρανικ�?ν ε�?αιρει�?ν για �?ο�?�? �?ερ�?μενο�?�? δε�?μού�? �?ο�?�? με �?ο�?�? �?ηδεμ�?νε�?, �?ε μια κίνη�?η η ο�?οία �?εριελάμβανε και δύο γερμανικέ�? ε�?ι�?ειρή�?ει�?. Πολλέ�? ε�?ρ�?�?α�?κέ�? ε�?αιρείε�? �?οβούν�?αι �?�?ι θα ε�?ενδύ�?ο�?ν �?�?ο �?ράν εξαι�?ία�? α�?�?�?ν �?�?ν μονομερ�?ν κ�?ρ�?�?ε�?ν α�?�? �?ι�? �?Π�?, αν και αρκε�?έ�? α�?�? �?ι�? μεγάλε�?, �?�?�?�? η Airbus, η Total και Siemens, έ�?ο�?ν ήδη �?�?ογρά�?ει �?�?μβ�?λαια αξία�? εκα�?ομμ�?ρί�?ν.

�? �?�?μ�?�?νία Total, μέρο�? μια�? κοινο�?ραξία�? �?ο�? θα ε�?ενδύ�?ει �?ερι�?�?�?�?ερα α�?�? 4.200 εκα�?ομμύρια ε�?ρ�? �?�?ον �?ομέα �?ο�? �?�?�?ικού αερίο�? South Pars, �?αραμένει �?ε α�?ού η γαλλική �?ε�?ρελα�?κή ε�?αιρεία δήλ�?�?ε �?�?ι θα �?ρέ�?ει να �?ην ε�?ανεξε�?ά�?ει εάν αλλάξει �?ο καθε�?�?�?�? κ�?ρ�?�?ε�?ν. �?α�?ά �?η γν�?μη εν�?�? αν�?ι�?ρο�?�?�?ο�? ε�?ρ�?�?α�?κή�? ε�?αιρεία�? με έδρα �?ο �?ράν, η ο�?οία �?ρο�?ίμη�?ε �?ην αν�?ν�?μία, οι �?ερι�?�?�?�?ερε�? ε�?αιρείε�? έρ�?ον�?αι με "�?αμηλ�? �?ρο�?ίλ", �?�?ρί�? να δια�?ημίζο�?ν �?ι�? δρα�?�?ηρι�?�?η�?έ�? �?ο�? ή �?α �?αξίδια �?ο�? �?�?ην �?ερ�?ική �?�?ρα. Υ�?άρ�?ει η ε�?ιθ�?μία να "�?ον�?άρε�?ε �?ερι�?�?�?�?ερα" �?�?ην ιρανική αγορά αλλά η "αβεβαι�?�?η�?α" �?αραμένει, εξήγη�?ε α�?�?ή �?ην �?ηγή �?�?ην Efe, η ο�?οία έδειξε αύξη�?η �?�?ν εμ�?ορικ�?ν �?�?ναλλαγ�?ν, αλλά λίγε�? �?ημαν�?ικέ�? �?�?μβά�?ει�? ή μεγάλε�? ε�?ενδύ�?ει�?. Τα �?ροβλήμα�?α �?ρημα�?οδ�?�?η�?η�? έργ�?ν, ε�?ειδή η ιρανική κ�?βέρνη�?η δεν δίνει κρα�?ικέ�? εγγ�?ή�?ει�?, καθ�?�? και �?ην α�?ροθ�?μία �?�?ν μεγάλ�?ν ε�?ρ�?�?α�?κ�?ν �?ρα�?εζ�?ν να �?�?νεργα�?�?ούν με �?ράν για κ�?ρ�?�?ει�? α�?�? �?ι�? �?Π�?. �?ι ε�?ρ�?�?α�?κέ�? εξαγ�?γέ�? �?ρο�? �?ο �?ράν �?εριλαμβάνο�?ν, με�?αξύ άλλ�?ν, κομμά�?ια μη�?ανημά�?�?ν, εξο�?λι�?μ�? με�?α�?ορ�?ν και �?αρμακε�?�?ικά �?ρο�?�?ν�?α, εν�? ο �?ομέα�? �?ι �?δρογονάνθρακε�? έ�?ο�?ν ε�?ί�?η�? �?ολλέ�? δ�?να�?�?�?η�?ε�?. Ω�?�?�?�?ο, η �?�?αθερ�?�?η�?α και η �?ημα�?ία �?η�? ε�?ι�?ειρημα�?ική�? δρα�?�?ηρι�?�?η�?α�? �?�?ι�? �?Π�? �?�?νε�?ίζει να ζ�?γίζει �?ερι�?�?�?�?ερο και, �?�?�?�? ο �?�?ο�?ργ�?�? �?ο�? �?ράν �?ι ξένοι, Abás Araqchí, "καμία ε�?ρ�?�?α�?κή �?�?ρα δεν θα �?ά�?ει �?ην αμερικανική αγορά λ�?γ�? �?η�? θέ�?η�? �?η�? �?�?ην ιρανική αγορά".