? ??ρ??η ??οι?ημα?ίζει να ??νεργα??εί με ?ο ?ράν, αλλά οι ??βοι ?αραμένο?ν

? ??ρ??α?κή ?ν??η (??) δε?μεύε?αι θε?μικά για ?ο εμ??ριο με ?ο ?ράν και ?ο ??μ?έρον ??ν ε?αιρει?ν είναι αναμ?ι?βή?η?ο, αλλά ακολο?θεί?αι ?ο ε?ι?ειρημα?ικ? ?αξίδι ??ην ?ερ?ική ??ρα με ?α ??δια μολύβδο?.

- ? ??ρ??α?κή ?ν??η (??) δε?μεύε?αι θε?μικά για ?ο εμ??ριο με ?ο ?ράν και ?ο ??μ?έρον ??ν ε?αιρει?ν είναι αναμ?ι?βή?η?ο, αλλά ?ο ε?ι?ειρημα?ικ? ?αξίδι ??ο ?ράν Περ?ική ??ρα εξακολο?θεί να κάνει με ?α ??δια ?ο? μολύβδο?. ??α?έ? α?οκα?α??άθηκαν με?ά ?ην ??ογρα?ή ?η? ??ρηνική? ??μ??νία? ?ο 2015 με?αξύ ?ο? ?ράν και ??ν έξι μεγάλ?ν δ?νάμε?ν, ??αν ξεκίνη?ε η με?α?ορά ??νε?εί? εμ?ορικέ? α?ο??ολέ? για να εξερε?νή?ο?ν ?ι? ε?ι?ειρημα?ικέ? ε?καιρίε? μια? ??ρα? ?ο? ε?ιβαρύνον?αι για ?ρ?νια α?? ?ο διεθνέ? εμ?άργκο. ?ύο ?ρ?νια αργ??ερα οι αν?ι?ρο???είε? ακολο?θούν έρ?ον?αι ??η ??ρα και ορι?μένε? ε?αιρείε? έ?ο?ν διε?θε?ή?ει και ??ογρά?ει μνημ?νια ??μ??νία? ή ??μβ?λαια, αλλά με ?ρο??λάξει?, κ?ρί?? εκείν?ν με ε?ι?ειρή?ει? ??ι? ?Π?. Villen

?μ?ιβολίε? έ?ο?ν ε?ι??ρέ?ει για να ανεβά?ει ??α ύ?η α?? ???ε ?ρ?εδρο ??ν ?Π?, Donald Trump, α?είλη?ε λίγο ?ερι????ερο α?? ένα μήνα ?ριν να εγκα?αλεί?ει ?ην ??ρηνική ??μ??νία, αν δεν ?ρο?ο?οιηθεί και να δια?άξει ?ο ?ογκρέ?ο να α?ο?α?ί?ει εάν θα ε?ανα?έρει ?ι? κ?ρ??ει? ?ο? έ?ο?ν αρθεί. Ω????ο, η ?? ??ο??ήριξε ?θεναρά ?η ??μ??νία και ?ολλοί α?? ?ο?? ηγέ?ε? ?η? ?ραγμα?ο?οίη?αν ε?ι?κέ?ει? ?ο Νοέμβριο ?ράν, ??μ?εριλαμβανομένο? ?ο? ?ενικού ?ραμμα?έα ?η? ?οινο?ική? ?ι?λ?μα?ική? Υ?ηρε?ία?, ?η? Helga Schmid και ?ο? ??ρ??αίο? ??ι?ρ??ο? ?ε?ργία? Phil Hogan. ? Schmid ?ά?θηκε ??έρ ?η? μεγαλύ?ερη? ??νεργα?ία? με Το ?ράν, ε?ί?η? για ?ην ??ρηνική ενέργεια, και ?ον Hogan για ?ην "ομαλο?οίη?η ??ν εμ?ορικ?ν ??έ?ε?ν με ?ο ?ράν". "?έλο?με να ??νεργα??ούμε με ?ο ?ράν", δήλ??ε ο ε?ί?ρο?ο?, α?ο??ολή ??ηλού ε?ι?έδο? α?ο?ελούμενη α?? ?ερι????ερε? α?? 40 ε?ρ??α?κέ? ε?αιρείε? και α?οκάλ??ε ??ι ?ο διμερέ? εμ??ριο έ?θα?ε ?έ?ο? ?α 10.000 εκα?ομμύρια ε?ρ?. Ω????ο, οι ε?ρ??α?κέ? ε?αιρείε? ?οβούν?αι να ?ιμ?ρηθούν α?? ?ι? αμερικανικέ? κ?ρ??ει? ?ο? ?αραμένο?ν ?ε ι??ύ, ?αρά ?ην ??ογρα?ή ?η? ??ρηνική? ??μ??νία? ή α?? ?ι? νέε? ?ο? έ?ει ε?ιβάλει η ??ά?ιγκ?ον ή ?κο?εύει να ε?ιβάλει.

«???κολίε?» ή η ενδε??μενη α????ρ?η ??ν αμερικανικ?ν ??ρηνικ?ν ??μ??νο? είναι «κά?ι ?ο? ??εδιάζε?ε ανά ?ά?α ??ιγμή», δήλ??ε ο Joan Mir Piqueras, γενικ?? διε?θ?ν?ή? ?η? ι??ανική? ε?αιρεία? ?ρού??ν και λα?ανικ?ν Anecoop, ο ο?οίο? ?αξίδε?ε με ?ον ??ρ??αίο ??ί?ρο?ο ?ράν.

«Φ??ικά και ??άρ?ο?ν ??βοι, αλλά μέ?ρι ??ιγμή? δεν ??άρ?ει ?Π? αν?ί?οινα. ??ι?λέον, μιλάμε για ένα ??οθε?ικ? κ?ρ??ει? και ??ρα με ?λη ?ην ??ο??ήριξη ?η? ?? αι?θαν?μα??ε α??αλεί? », δήλ??ε ??ην Efe.

? Piqueras, ???? άλλοι ε?ι?ειρημα?ίε?, θε?ρη?ε θε?ική ?η" α?ο?α?ι??ική και ??αθερή δέ?με??η ?η? ?? " ??ερα??ι??ούν ?ι? ε?ι?ειρή?ει? ?ο??, εάν ?Π? ?ιοθε?εί δρα??ικά μέ?ρα.

?ια ?ην ?ρα, ο ?ε?κ?? ?ίκο? δήλ??ε ??ι δεν έ?ει ?κο?? να εμ?οδί?ει ?ο εμ??ριο με?αξύ ?η? ?? και ?ο? ?ράν, αν και έ?ει ?ροειδο?οίη?ε ??ι δεν θα ??νεργα??εί με ε?αιρείε? ?ο? ??νδέον?αι με ?ο?? ?ηδεμ?νε? ?η? ??ανά??α?η?, ?ο? είναι ?ολύ ?αρού?ε? ??ην ιρανική οικονομία αλλά κ?ρ?θηκαν α?? ?ι? ?Π? για ?ην "??ο??ήριξή ?ο?? ?ρομοκρα?ία ". Σύμ??να με ιρανικά μέ?α ενημέρ??η?, α??ή ?ην εβδομάδα ?ο αμερικανικ? Υ?ο?ργείο ?ικονομικ?ν ε?έβαλε κ?ρ??ει? εναν?ίον δ?ο ιρανικ?ν ε?αιρει?ν για ?ο?? ?ερ?μενο?? δε?μού? ?ο?? με ?ο?? ?ηδεμ?νε?, ?ε μια κίνη?η η ο?οία ?εριελάμβανε και δύο γερμανικέ? ε?ι?ειρή?ει?. Πολλέ? ε?ρ??α?κέ? ε?αιρείε? ?οβούν?αι ??ι θα ε?ενδύ?ο?ν ??ο ?ράν εξαι?ία? α???ν ??ν μονομερ?ν κ?ρ??ε?ν α?? ?ι? ?Π?, αν και αρκε?έ? α?? ?ι? μεγάλε?, ???? η Airbus, η Total και Siemens, έ?ο?ν ήδη ??ογρά?ει ??μβ?λαια αξία? εκα?ομμ?ρί?ν.

? ??μ??νία Total, μέρο? μια? κοινο?ραξία? ?ο? θα ε?ενδύ?ει ?ερι????ερα α?? 4.200 εκα?ομμύρια ε?ρ? ??ον ?ομέα ?ο? ???ικού αερίο? South Pars, ?αραμένει ?ε α?ού η γαλλική ?ε?ρελα?κή ε?αιρεία δήλ??ε ??ι θα ?ρέ?ει να ?ην ε?ανεξε?ά?ει εάν αλλάξει ?ο καθε???? κ?ρ??ε?ν. ?α?ά ?η γν?μη εν?? αν?ι?ρο???ο? ε?ρ??α?κή? ε?αιρεία? με έδρα ?ο ?ράν, η ο?οία ?ρο?ίμη?ε ?ην αν?ν?μία, οι ?ερι????ερε? ε?αιρείε? έρ?ον?αι με "?αμηλ? ?ρο?ίλ", ??ρί? να δια?ημίζο?ν ?ι? δρα??ηρι??η?έ? ?ο? ή ?α ?αξίδια ?ο? ??ην ?ερ?ική ??ρα. Υ?άρ?ει η ε?ιθ?μία να "?ον?άρε?ε ?ερι????ερα" ??ην ιρανική αγορά αλλά η "αβεβαι??η?α" ?αραμένει, εξήγη?ε α??ή ?ην ?ηγή ??ην Efe, η ο?οία έδειξε αύξη?η ??ν εμ?ορικ?ν ??ναλλαγ?ν, αλλά λίγε? ?ημαν?ικέ? ??μβά?ει? ή μεγάλε? ε?ενδύ?ει?. Τα ?ροβλήμα?α ?ρημα?οδ??η?η? έργ?ν, ε?ειδή η ιρανική κ?βέρνη?η δεν δίνει κρα?ικέ? εγγ?ή?ει?, καθ?? και ?ην α?ροθ?μία ??ν μεγάλ?ν ε?ρ??α?κ?ν ?ρα?εζ?ν να ??νεργα??ούν με ?ράν για κ?ρ??ει? α?? ?ι? ?Π?. ?ι ε?ρ??α?κέ? εξαγ?γέ? ?ρο? ?ο ?ράν ?εριλαμβάνο?ν, με?αξύ άλλ?ν, κομμά?ια μη?ανημά??ν, εξο?λι?μ? με?α?ορ?ν και ?αρμακε??ικά ?ρο??ν?α, εν? ο ?ομέα? ?ι ?δρογονάνθρακε? έ?ο?ν ε?ί?η? ?ολλέ? δ?να???η?ε?. Ω????ο, η ??αθερ??η?α και η ?ημα?ία ?η? ε?ι?ειρημα?ική? δρα??ηρι??η?α? ??ι? ?Π? ??νε?ίζει να ζ?γίζει ?ερι????ερο και, ???? ο ??ο?ργ?? ?ο? ?ράν ?ι ξένοι, Abás Araqchí, "καμία ε?ρ??α?κή ??ρα δεν θα ?ά?ει ?ην αμερικανική αγορά λ?γ? ?η? θέ?η? ?η? ??ην ιρανική αγορά".

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%