Το ?εξικ? ?ροειδο?οιεί ?ο?? κινδύνο?? για ?ην ανά???ξη λ?γ? ?η? αβεβαι??η?α? ??ε?ικά με ?η NAFTA

?εξικ? ?ροειδο?οίη?ε ?ήμερα κίνδ?νοι για ?ην οικονομική ανά???ξη α?? ?ην αβεβαι??η?α ??ε?ικά με ?ο α?ο?έλε?μα ?η? ε?ικαιρο?οίη?η? ?η? Σ?μ??νία? ?λεύθερο? ?μ?ορίο? ?η? ??ρεια? ?μερική? (NAFTA), μια μέρα με?ά ?ην ολοκλήρ??η ?ο? ?έμ??ο? γύρο? δια?ραγμα?εύ?ε?ν με?αξύ ??ν ε?αίρ?ν ?η? ??μ??νία? ??ρί? ?ημαν?ική ?ρ?οδο.

?εξικ?, 22 Νοεμβρίο? (EFE) .- Το ?εξικ? ?ροειδο?οίη?ε ?ήμερα για κινδύνο?? για ?ην οικονομική ανά???ξη λ?γ? αβεβαι??η?α? ??ε?ικά με ?ο α?ο?έλε?μα ?η? ε?ικαιρο?οίη?η? ?η? Σ?μ??νία? ?λε?θέρ?ν Σ?ναλλαγ?ν ?η? ?μερική?. ??ρεια (NAFTA), μια ημέρα με?ά ?ον ?έμ??ο γύρο ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν με?αξύ ??ν ε?αίρ?ν ?η? ??μ??νία? ?ο? έληξε ??ρί? ?ημαν?ική ?ρ?οδο. ?ε?ά ?ι? ??νομιλίε? ??ην ?ρ??εύο??α Το ?εξικ?, ?ο ?εξικ?, οι ?ν?μένε? Πολι?είε? και ο ?αναδά? εξέδ??αν κοινή δήλ??η ?ην Τρί?η, ??ην ο?οία ι???ρί??ηκαν ??ι οι αρ?ηγοί δια?ραγμά?ε??η? "ε?ικεν?ρ?θηκαν ??ην ?ρο?θη?η ??ο ?ο δ?να??ν ?ερι????ερο, με ????ο να μει??ο?ν ?α κενά και να βρο?ν λύ?ει?. "Ω? α?ο?έλε?μα, ?ημει?θηκε ?ρ?οδο? ?ε ?ολλά κε?άλαια", ανέ?εραν. Τα μέρη ε?ιβεβαί??αν ?η δέ?με??ή ?ο?? να ?ρο??ρή?ο?ν ?ε ?λο?? ?ο?? ?ομεί? δια?ραγμα?εύ?ει? με ????ο ?ην ορι??ικο?οίη?η ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν ?ο ??ν?ομ??ερο δ?να?? και ??μ??νη?αν να διεξα?θεί ο έκ?ο? γύρο? δια?ραγμα?εύ?ε?ν α?? ?ι? 23 έ?? ?ι? 28 ?ανο?αρίο? 2018 ??ο ??ν?ρεαλ, ?αναδά. ?ν ?? με?αξύ, οι ομάδε? δια?ραγμά?ε??η? θα ??νε?ί?ο?ν ?ι? εργα?ίε? ?ο?? ??ι? ενδιάμε?ε? ??ναν?ή?ει? ??ην ??ά?ιγκ?ον (?Π?) ??α μέ?α ?εκεμβρίο?.

Το Υ?ο?ργείο ?ικονομία? Το ?εξικ? εξέδ??ε δική ?ο? δήλ??η ??ην ο?οία δήλ?νε ??ι «οι ?ε?νικέ? ??ζη?ή?ει? ή?αν ?αραγ?γικέ? για ?λα ?α ζη?ήμα?α». ?ν και κανένα κε?άλαιο δεν έκλει?ε, ?ημει?θηκε ?ρ?οδο?. ο??ια??ική κα?α?ολέμη?η ?η? δια?θορά?, ?ηλε?ικοιν?νίε?, καλέ? κανονι??ικέ? ?ρακ?ικέ?, ?γειονομικά και ???ο?γειονομικά μέ?ρα, διε?κ?λ?ν?η ?ο? εμ?ορίο?, ηλεκ?ρονικ? εμ??ριο, ?ε?νικά εμ??δια ??ην ?ο εμ??ριο και ?ε αρκε?ά ?ομεακά ?αραρ?ήμα?α », δήλ??ε.

?ιαβεβαί??ε ??ι ένα? ε?ι???ημένο? εκ??γ?ρονι?μ?? ?η? NAFTA μ?ορεί να ??μβάλει ??ην εξι?ορρ??η?η ??ν εμ?ορικ?ν ??έ?ε?ν ??η ??ρεια ?μερική, ?ερι????ερε? εμ?ορικέ? ε?καιρίε? και νέε? ε?ενδ??ικέ? ε?καιρίε? »και ??νι?ε ??ι, α?? ?ην ά?ο?η ?ο? ?εξικού, οι ?ύ?οι ?ο? ??νε?άγον?αι ?εριορι?μ? ?ο? εμ?ορίο? δεν ?ληρ?νο?ν για ?ο ?κο?? α??? ού?ε α?ξάνο?ν και δήλ??ε ??ι «?ο ?εξικ? θα ??νε?ί?ει να ??μμε?έ?ει ??η διαδικα?ία α??ή με ?οβαρ? και α?ο?ι?μένο ?ρ??ο, ???? έ?ραξε μέ?ρι ??ρα, ακ?μα και αν δεν ??μ??νούμε με μερικέ? α?? ?ι? ?ρο?ά?ει? ?ο? έγιναν. "? Mauricio González, ιδρ??ικ?? ??νεργά?η? ?η? ?ολι?ική? ??μβο?λε??ική? ?ολι?ική? GEA, δήλ??ε ?ήμερα ??ην Efe ??ι κα?ά ?η γν?μη ?ο? ?ο α?ο?έλε?μα ?ο? ?έμ??ο? γύρο? "??αν λογικά α?οδεκ??, με ?ην έννοια ??ι μα? κρα?άει να ?ηγαίνο?με και ?ε ??νομιλία."

"?ανεί? δεν ξέρει ???ε θα μ?ορέ?ο?ν να ολοκληρ??ο?ν ?ι? ??νομιλίε?, αλλά ??ο ??νε?ίζε?ε να μιλά?ε, είναι καλ? για?ί α??? ?ημαίνει ??ι ??άρ?ει θέμα για δια?ραγμά?ε??η. ?έ??ερι? ??νε?εί? ημέρε? εκ?ίμη?η? ?ο? μεξικανικού ?ε??, ?ο ο?οίο έκλει?ε ?ήμερα ??ι? 18,63 μονάδε? ανά δολάριο. Ω????ο, ο εμ?ορικ?? αν?ι?ρ????ο? ??ν ?Π? Robert ? ε?αιρεία Lighthizer εξέδ??ε μια δήλ??η ?ην Τρί?η, δηλ?νον?α? ??ι, εν? έ?ει ?ημει?θεί ?ρ?οδο? ?ε ορι?μένε? α?? ?ι? ?ρο??άθειε? εκ??γ?ρονι?μού ?η? NAFTA κα?ά ?η διάρκεια ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν, ?ο? ι??ύο?ν α?? ?ο 1994, εξακολο?θεί να «ανη???εί για ?ην έλλει?η ?ρο?δο?».

?έ?ρι ??ιγμή?, δεν έ?ο?με δει ??οι?εία ??ι ο ?αναδά? ή ?ο ?εξικ? είναι ?ρ?θ?μοι να αν?ιμε???ί?ο?ν ?οβαρά ?ι? δια?άξει? ?ο? οδηγούν ?ε ι?ορρο?ημένη ??μ??νία. δια?ραγμα?εύ?ει? ??ην ??ά?ινγκ?ον "με ?οβαρ? ?ρ??ο ???ε να μ?ορέ?ο?με να δούμε ?ημαν?ική ?ρ?οδο ?ριν α?? ?ο ?έλο? ?ο? έ?ο??."

?ε?αξύ ??ν ?ιο αμ?ιλεγ?μεν?ν ?ημεί?ν ?η? ?έμ??η? ??νάν?η?η? δια?ραγμά?ε??η ή?αν ?ο αί?ημα ??ν ?Π? ?ο μεγαλύ?ερο μέρο? ?ο? αμερικανικού εμ?ορικού ελλείμμα?ο? με ?ο ?εξικ?, ο???ε η κ?βέρνη?η ?ο? αμερικανικού ?ροέδρο? Ν??ναλν? Τράμ? έ?ει ?ιέ?ει για ?ην αλλαγή ??ν καν?ν?ν ?ο? διέ?ο?ν ?η με?α?οίη?η ???οκινη?οβιομη?ανία ??η ??ρεια ?μερική.

Το ?εξικ? και ο ?αναδά? δήλ??αν ??ι οι ?ρο?ά?ει? ??ν ?Π? ??ε?ικά με ?ο?? "καν?νε? κα?αγ?γή?" είναι α?αράδεκ?ε?. Υ?άρ?ο?ν ε?ί?η? δια?ορέ? με?αξύ ??ν ε?αίρ?ν για ?ην ε?ίλ??η ??ν δια?ορ?ν και ?ην εγκ?ρ??η?α ?η? ίδια? ?η? ??μ??νία?, με?αξύ άλλ?ν. ? έλλει?η ??ναίνε?η? ??α θέμα?α α??ά οδήγη?ε ?ήμερα ?ην Τρά?εζα ?ο? ?εξικού να ?ροειδο?οιή?ει για κινδύνο?? για ?ι? ?ροο??ικέ? για ?ην οικονομική ανά???ξη ?η? ??ρα? για ?ο ?ρέ?ον έ?ο?, η ο?οία α??ή ?ην Τε?άρ?η μει?θηκε α?? ένα διά??ημα με?αξύ 2,0 και 2,5% ?ε ένα α?? ?α 1,8 έ?? 2,3%, λ?γ? ??ν ?ει?μ?ν ?ο? Σε??εμβρίο? ? ?ει?μ??, ο ο?οίο? ά?η?ε 471 νεκρού?, "καθι??ά αναγκαία ?ην αναθε?ρη?η ?ρο? ?α κά?? ??ν ?ροβλέ?ε?ν ανά???ξη? για ?ο 2017", αν και οι ??νέ?ειέ? ?ο? ??ην οικονομική δρα??ηρι??η?α "?αίνε?αι ή?αν μέ?ρια και με?αβα?ικά », δήλ??ε ?ο ίδρ?μα έκδο?η?.

" Ω????ο, είναι ?ημαν?ικ? να ?ημει?θεί ??ι η ι?ορρο?ία ??ν κινδύν?ν για ?ην ανά???ξη έ?ει ε?ιδειν?θεί και είναι λοξή ?ρο? ?α κά??, κ?ρί?? λ?γ? ?η? αβεβαι??η?α? ?ο? ??νδέε?αι με ?ην ε?αναδια?ραγμά?ε??η ?η? Σ?μ??νία? ?λεύθερ?ν Σ?ναλλαγ?ν ?η? ??ρεια? ?μερική? (NAFTA) ", εξήγη?ε η κεν?ρική ?ρά?εζα. ???ή η αβεβαι??η?α ??ει δια?ηρή?ει "?ε ??οβαθμι?μένα ε?ί?εδα ε?ενδύ?ε?ν και είναι ?ιθαν?? μία α?? ?ι? αι?ίε? ?η? ε?ιβράδ?ν?η? ?η? κα?ανάλ??η?", ?ρ??θε?ε.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%