�? αιγύ�?�?ιο�? �?ρ�?εδρο�? εγκρίνει �?η �?�?μ�?�?νία �?ελ�?νειακή�? �?�?νεργα�?ία�? με �?ην �?�?ρο�?γο�?άη

�? αιγύ�?�?ιο�? �?ρ�?εδρο�?, Abdelfatah al Sisi, εξέδ�?�?ε �?ήμερα διά�?αγμα �?ο�? εγκρίνει �?η �?�?μ�?�?νία �?�?νεργα�?ία�? με�?αξύ �?η�? �?ιγύ�?�?ο�? και �?η�? �?�?ρο�?γο�?άη�? �?�?ο �?λαί�?ιο �?ελ�?νειακ�?ν θεμά�?�?ν, �?ο�? �?�?ογρά�?ηκε �?ελε�?�?αία 28 Νοέμβριο�? 2016, �?ύμ�?�?να με �?ο δελ�?ίο �?ο�? Προέδρο�?.

�? αιγύ�?�?ιο�? �?ρ�?εδρο�? Abdelfatah al Sisi εξέδ�?�?ε �?ήμερα διά�?αγμα �?ο�? εγκρίνει �?η �?�?μ�?�?νία �?�?νεργα�?ία�? με�?αξύ �?η�? �?ιγύ�?�?ο�? και �?η�? �?�?ρο�?γο�?άη�? �?�?ο �?λαί�?ιο �?�?ν εκδ�?�?ε�?ν Τελ�?νεία, �?ο�? �?�?ογρά�?ηκε �?�?ι�? 28 Νοεμβρίο�? 2016, �?�?�?�? ανα�?έρει �?ο �?ροεδρικ�? δελ�?ίο �?ήμερα. Το διά�?αγμα, �?ο�? εγκρίθηκε α�?�? �?ο αιγ�?�?�?ιακ�? κοινοβούλιο �?�?ι�? 5 �?ο�?λίο�?, �?εριλαμβάνει �?�?νεργα�?ία και �?�?ν ενι�?�?ύ�?ε�?ν με�?αξύ �?�?ν δύο �?�?ρ�?ν και �?ην αν�?αλλαγή �?ληρο�?ορι�?ν �?ροκειμένο�? να δια�?�?αλι�?�?εί η ορθή ε�?αρμογή �?η�? �?ελ�?νειακή�? νομοθε�?ία�? και να α�?ο�?ε�?�?θούν �?αραβά�?ει�?. �? �?�?ρο�?γο�?άη εξήγαγε �?�?ην �?ίγ�?�?�?ο 2016 κε�?αλέ�? βοοειδ�?ν αξία�? $ 6.723.534, �?ο�? αν�?ι�?ρο�?�?�?εύει �?ο 58% �?ο�? �?�?ν�?λο�? �?�?ν εξαγ�?γ�?ν �?ρο�? �?ην αραβική �?�?ρα, �?�?μ�?εριλαμβανομένο�? �?ο�? μαλλιού, �?α γαλακ�?οκομικά �?ρο�?�?ν�?α και ξ�?λο�?ολ�?�?

Την 1η Σε�?�?εμβρίο�?, η Mercosur ενημέρ�?�?ε �?�?ι η �?�?μ�?�?νία ελε�?θέρ�?ν �?�?ναλλαγ�?ν �?ο�? ενέκρινε �?ο μ�?λοκ, η ο�?οία α�?αρ�?ίζε�?αι ε�?ί�?η�? α�?�? �?ην �?ργεν�?ινή, �?ην �?�?ρο�?γο�?άη και �?ην Παραγο�?άη, �?�?ογρά�?ηκε με �?ην �?ίγ�?�?�?ο �?ο 2010.

May 31, �?λ Σί�?ι �?�?ρο�?γο�?άη�? ε�?ι�?ειρημα�?ίε�? καλούν�?αι να ε�?ενδύ�?ο�?ν �?�?ην �?ίγ�?�?�?ο με�?ά �?ι�? �?�?νομιλίε�? �?�?ο �?άιρο με �?ον �?ρ�?εδρο �?η�? �?�?ρο�?γο�?άη�?, Ταμ�?αρέ �?ά�?κε�?.