?ι αγορέ? ?η? ?. ?ά?ιννα ??νοδεύο?ν ?ην Wall Street με ?ρά?ινα α?ο?ελέ?μα?α

?ι κύριε? αγορέ? ?η? ?α?ινική? ?μερική? έκλει?αν ?ήμερα με ?ρά?ινο ?ρ?μα, ?ε αρμονία με ?α καλά α?ο?ελέ?μα?α ?η? Wall Street, ?ην κύρια ανα?ορά ?η?.

??ογκο?ά, 16 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι κύριε? αγορέ? ?η? ?α?ινική? ?μερική? κα?έληξαν ?ήμερα ??ην ?ρά?ινη, ?ύμ??να με ?α καλά α?ο?ελέ?μα?α ?η? Wall Street, ?η? κύρια? Σ?ο δα???λίδι ?η? Νέα? Υ?ρκη?, οι δείκ?ε? βιομη?ανία? Dow Jones, ο κύριο? δείκ?η?, α?ξήθηκαν κα?ά 0,80% ??ι? 23.458,36 μονάδε?, ?ο Selective S & P 500 ?ρο??ρη?ε ?ο 0,82% και έληξε ??ι? 2.585, ??ν?ο?? και ο Nasdaq α?ξήθηκε 1,30 έ?? 6.793,29 ακέραιοι%.

?ι δια?ραγμα?εύ?ει? ημέρα ?αρακ?ηρί??ηκαν α?? ?ην ε?ι???ία ?η? αλ??ίδα? και ?η? ?ε?νολογία? ε?ι?είρη?η Walmart Cisco Σ???ήμα?α, καθ?? και η ?ορολογική με?αρρύθμι?η ?ο? ?ρο?θεί ο ?μερικαν?? ?ρ?εδρο? Donald Trump. Το νομο??έδιο εγκρίθηκε α?? ?η ?ο?λή ??ν ?ν?ι?ρο????ν και ??ρα η ?ερο??ία είναι ??ο?ρε?μένη να δε?θεί ?ρ??α?η, η ο?οία έ?ει ??ο??εί ορι?μένε? ?ρο?ο?οιή?ει?, ??αν ?η?ίζε?αι ?ο ?εκέμβριο, αν και αναμένε?αι να ?ημει?θούν εμ??δια.

???ά ?α νέα έμειναν ?ε ένα δεύ?ερο ?α ??οι?εία ?η? αγορά? εργα?ία? ?η? ??ρα?, η ο?οία ή?αν ?ειρ??ερη α?? ?ην αναμεν?μενη, ??αν ?ην ?ερα?μένη εβδομάδα έ??α?αν ?ι? 10.000 αι?ή?ει? για ?αρο?έ? ανεργία?, οι ο?οίε? ανήλθαν ?ε 249.000 ?ο ?ύνολο, ?ο μέγι??ο ε?ί?εδ? ?ο? ?ον ?ελε??αίο μήνα και μι??. ? καλή ενέργεια ??ν α?ο?ελε?μά??ν έ??α?ε ??η ?α?ινική ?μερική. 72.511 μονάδε?, με?ά ?ην εκ?έλε?η ??ν εργα?ι?ν 9,265 εκα?ομμύρια ρεάλ (2.824 εκα?ομμύρια δολάρια).

Σ?ο ?ιμ?νι ?ο? ?εξικού, ?ο? ?είκ?η Τιμ?ν και οι ?ρο??ορέ? (IPC) κέρδι?ε 0,12% και έκλει?ε ??ι? 47,747.69 μονάδε?, με?ά α?? ?ην ε?ι?ειρημα?ική δρα??ηρι??η?α α?? 12.212 εκα?ομμύρια ?έ?ο? ?εξικού (640.300.000 δολάρια).

Σ?ο ??ο?ένο? ?ιρε?, ?ο ?έρβαλ δείκ?η? ?ημεί??ε αύξη?η 3,54% και ή?αν ?ε 27.244,52 ακέραιο??, ?ε μια ??νεδρία με ?ρημα?οοικονομικ? ?γκο 865,15 εκα?ομμ?ρί?ν ?ε??ν??ν ?ργεν?ινή? (?ερί?ο? 49,47 εκα?ομμύρια δολάρια). ??ί?η?, η IPSA ?ο? ?ρημα?ι??ηρίο? ?ο? Σαν?ιάγο εκ?ιμήθηκε 0,77% και ?ελεί??ε ??ι? 5,314.53 μονάδε?, με?ά α?? ?ι? κινή?ει? ?ο? 239,141,616,617 (?ερί?ο? 378,98 εκα?ομμύρια δολάρια) Χιλή? ?έ?α.

Σ?ην ?ολομβία? ρ?θμ?? εκ?έλε?η? κε?αλαιο?οίη?η? (COLCAP) ανήλθε ?ε 0,42% 1.436,59 μονάδε?, με?ά α?? αν?αλλαγή ρ?λ?ν για 121,846.93 εκα?ομμύρια ?ολομβία? ?έ?ο? (40,4 εκα?ομμύρια $).

??? ?ην άλλη ?λε?ρά, ο ?ενικ?? ?είκ?η? S & P / BVL Περού μει?θηκε κα?ά 0,21% ?ε 19.385,70 ακέραιο??, με 17.125.807 ??λε? (?ερί?ο? 5.271.101 δολάρια). ? Montevideo έκλει?ε ??ρί? ?αραλλαγέ? και με 115,75 μονάδε?, με?ά α?? αγορά και ??λη?η ?ρεογρά??ν για 55.698.408 ??ρο?γο?ανικά ?έ?α (?ερί?ο? 1.888.558 δολάρια). ? εξέλιξη ??ν ?ρημα?ι??ηρί?ν ?η? ?α?ινική? ?μερική? ή?αν η ?? εξή?:

Σημεία ?γορά? ?λεί?ιμο

Σ?? Π???? + 2,38% 72,511

?????? 47,747.69 + 0,12%

27.244,52

5314.53 SANTIAGO + 0,77%

1436.59 ???????? + 0,42%

LIMA -0,21% 19 385, 115,75

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%