�? κα�?�?�?ερη οικία �?η�? �?ργεν�?ινή�? δίνει �?ο �?ρά�?ινο �?�?�? �?�?η νομοθε�?ία, η ο�?οία δίνει �?ρο�?εραι�?�?η�?α �?�?ην εθνική δημ�?�?ια αγορά

�? �?ο�?λή �?�?ν �?ν�?ι�?ρο�?�?�?�?ν �?η�? �?ργεν�?ινή�? έδ�?�?ε �?ήμερα μι�?ή κύρ�?�?η �?ε νομο�?�?έδιο �?ο�? θα ε�?νοού�?ε �?ην εθνική �?αραγ�?γή �?�?ι�? αγορέ�? �?ο�? �?ραγμα�?ο�?οίη�?ε �?ο κρά�?ο�?, ενημερ�?μένε�? κ�?βερνη�?ικέ�? �?ηγέ�?.

�?�?ο�?ένο�? �?ιρε�?, 22 Νοεμβρίο�? (EFE) .- �? �?ο�?λή �?�?ν �?ν�?ι�?ρο�?�?�?�?ν �?η�? �?ργεν�?ινή�? έδ�?�?ε �?ήμερα μι�?ή κύρ�?�?η �?ε νομο�?�?έδιο �?ο�? ε�?νοεί �?ην εθνική �?αραγ�?γή �?�?ι�? αγορέ�? �?ο�? �?ραγμα�?ο�?οίη�?ε �?ο κρά�?ο�?, ανέ�?ερε �?�?βερνη�?ικέ�? �?ηγέ�?.

�? �?ρ�?�?οβο�?λία, �?ο�? ονομάζε�?αι "�?γορά �?ργεν�?ινή�?", θα �?η�?ι�?�?εί �?�?ρα �?�?η �?ερο�?�?ία, �?�?ο�? �?ελικά θα εγκριθεί με�?ά �?ην �?αραλαβή �?η�? α�?�? �?ο Σ�?μα �?�?ν �?ν�?ι�?ρο�?�?�?�?ν -�? �?ά�?�? �?ο�?λή - 188 �?ή�?οι �?�?έρ, �?�?μ�?εριλαμβανομέν�?ν εκείν�?ν �?ο�? Kirchnerism και �?έ�?�?ερι�? �?ή�?οι κα�?ά, �?�?ν αρι�?�?ερ�?ν νομοθέ�?�?ν. �?ε�?αξύ �?�?ν κύρι�?ν �?ημεί�?ν �?ο�? ν�?μο�? είναι η αύξη�?η �?�?ν �?α �?εριθ�?ρια �?ρο�?ίμη�?η�? για �?α �?ρο�?�?ν�?α �?η�? �?ργεν�?ινή�?, α�?�? 7% έ�?�? 15% για �?ι�? �?�?�? και α�?�? 5% έ�?�? 8% �?�?ην �?ερί�?�?�?�?η �?�?ν μεγάλ�?ν ε�?ι�?ειρή�?ε�?ν · �?�?αν �?�?οβάλλον�?αι �?ρο�?�?ορέ�? για αγαθά �?ο�? δεν �?αράγον�?αι �?�?η �?�?ρα ή για �?η δημιο�?ργία εθνικού �?ρογράμμα�?ο�? ανά�?�?�?ξη�? �?ρομηθε�?�?�?ν. �?�?ι�?λέον, θα �?ροορίζον�?αι για �?ρο�?�?ορέ�? α�?�? ε�?αιρείε�? �?η�? �?ργεν�?ινή�? �?�?ι�? αγορέ�? δημ�?�?ι�?ν διοική�?ε�?ν έ�?�? 1.3 εκα�?ομμύρια �?έ�?ο�? (�?ερί�?ο�? 74.000 δολάρια) �?�?ην �?ερί�?�?�?�?η αγαθ�?ν και 100 εκα�?ομμύρια �?έ�?ο�? (�?ερί�?ο�? 5.7 εκα�?ομμύρια δολάρια) �?ε έργα �?�?έγα�?η�? και δημ�?�?ια κ�?ίρια. �?�?ί�?η�?, θα �?�?άρξει η ε�?καιρία να βελ�?ι�?θεί η �?ρο�?�?ορά �?ο�? �?ε διαγ�?νι�?μού�? �?ε εθνικέ�? �?�?�? �?ε αγορέ�? κά�?�? �?�?ν 20 εκα�?ομμ�?ρί�?ν pesos (�?ερί�?ο�? 1,1 εκα�?ομμύρια �?έ�?ο�?). δολάρια).