?ια έν??η ?ρημα?οοικονομικ?ν ?αραγ?γ?ν ε?ιβεβαι?νει ?ην "αθέ?η?η" ?η? ?ενεζο?έλα? και ?η? PDVSA

?ια διεθνή? έν??η ?η? αγορά? ?ρημα?οοικονομικ?ν ?αραγ?γ?ν ε?ιβεβαί??ε ?ήμερα ομ???να ??ι η ?ενεζο?έλα και η κρα?ική ?ε?ρελα?κή ε?αιρεία PDVSA ??έ??η?αν "αθέ?η?η", ?ράγμα ?ο? ανοίγει ?ο δρ?μο για να ζη?ή?ει ?ην α??άλι?η ?η? αθέ?η?η? ?ρέο??.

Νέα Υ?ρκη, 16η, Νοέμβρη (EFE) .- ?ια διεθνή? έν??η ??ν ?αραγ?γ?ν ?ρημα?οοικονομικ?ν ?ρο??ν??ν ??ην αγορά ?ήμερα, ε?ιβεβαί??ε ομ???να ??ι η ?ενεζο?έλα και η κρα?ική ε?αιρεία ?ε?ρελαίο? PDVSA ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκαν «default», ?ο ?ο ο?οίο ανοίγει ?ο δρ?μο για να διεκδική?ει ?ην α??άλι?η ?η? αθέ?η?η? ?ρέο??. ? α???α?η εγκρίθηκε α?? ?ην ?μερικανική ??ι?ρο?ή ?η? ?ιεθνού? ?ν??η? ?ν?αλλαγ?ν Swaps και Παραγ?γ?ν (ISDA) α?? ένα μεγάλο ερ??ημα ?ριν α?? αρκε?έ? ημέρε? ??ε?ικά με ?α κρα?ικά ομ?λογα ?η? ?ενεζο?έλα? και εκείνα ?η? ?ε?ρελα?κή? ε?αιρεία? α??ή? ?η? ??ρα?. ?ι δεκα?έν?ε εκ?ρ????οι ?η? ε?ι?ρο?ή? ?ή?ι?αν κα?α?α?ικά ?ο αν η ?ενεζο?έλα εί?ε ?ροκαλέ?ει ?η μη κα?αβολή ??ν ομολ?γ?ν ?η?. ?ο? ?ροκλήθηκε α?? ?ην α?ο???ία ?ληρ?μή? ?ι????ε?ν α?? ?η ?ενεζο?έλα, α?ο?ά?ι?ε να ??ναν?ηθεί ξανά ?η ?ε??έρα "για να ??νε?ί?ει ?ι? ??ζη?ή?ει? ??ε?ικά με ?ι? ενέργειε?" ?ε εκκρεμ??η?α.

? α???α?η α??ή ανοίγει ?ο δρ?μο για ?η διεκδίκη?η ?η? α??άλι?η? ?ι????ε?ν ?ο?ά ?η? αθέ?η?η?, αλλά ο ?ρ??ο? με ?ον ο?οίο δρο?ν, ??μ?εριλαμβανομέν?ν ??ν ?ο??ν ?ο? αν?ι??οι?ούν ??ι? αμοιβέ?, θα ?ο? θα α?ο?α?ι??εί αργ??ερα α?? ε?ι?ρο?ή ?η? ISDA. Σ?η ?ημερινή ?η?ο?ορία ??μμε?εί?αν εκ?ρ????οι ?ρημα?ο?ι????ικ?ν ιδρ?μά??ν ???? JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BNP Paribas, Citibank, η Deutsche Bank και η Societe Generale.

? ανακοίν??η, η ο?οία αναμένε?αι ?ε ?ρημα?οοικονομικά μέ?α, γν???ά ημέρε? με?ά ?ην δια?ορε?ική αξιολ?γη?η? ?ι??ολη??ική? ικαν??η?α? θα μει??ει ?ο ε?ί?εδο ?η? «default» ή ?ην ανα??ολή ?ληρ?μ?ν για διά?ορα ?ρημα?ο?ι????ικά μέ?α ?η? ?ενεζο?έλα? και ?η? PDVA λ?γ? καθ???ερή?ε?ν ?ληρ?μ?ν ή μη ??μμ?ρ???η?. ?ίναι ε?ί?η? γν????, εν? η κ?βέρνη?η ?η? ?ενεζο?έλα? ?ρο??αθεί δια?ραγμα?ε??εί με ?ο?? ?ι????έ? ?α? για ?ην αναδιάρθρ??η ?ο? εξ??ερικού ?ρέο?? ?η?.

Σύμ??να με ε?ί?ημε? εκ?ιμή?ει?, η ?ενεζο?έλα έ?ει ??νολικ? ?ρέο? ??ν ?ερί?ο? 150.000 εκα?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%