??ελε?θερ???ε ?η NAFTA, ?η μεγάλη ?ρ?κλη?η ?ο? ?εξικού ?ε μια ??νθήκη ?ο? ?αίνε?αι να β?θίζε?αι

?ε ??εδ?ν εν?ελ?? ?αραλ?μένα θέμα?α και ?η ??νε?ή ?ίε?η ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν, ο ?έμ??ο? γύρο? δια?ραγμα?εύ?ε?ν για ?ην ε?ικαιρο?οίη?η ?η? NAFTA είναι ?ολύ ?ερί?λοκο? και με λίγε? δ?να???η?ε? ?ρ?οδο ??ην ανανέ??η ?η? εμ?ορική? ??μ??νία?, εί?αν ?ήμερα εμ?ειρογν?μονε? ??ην Efe.

?εξικ?, 16 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ε ?α θέμα?α ??εδ?ν εν?ελ?? ?αραλ?μένα και μ?νιμη ?ίε?η α?? ?ι? ?ν?μένε? Πολι?είε?, ο ?έμ??ο? γύρο? δια?ραγμα?εύ?ε?ν για ?ην ενημέρ??η ?η? NAFTA είναι ?ολύ ?ερί?λοκο? και με λίγε? δ?να???η?ε? να ?ρο??ρή?ο?με ??ην ανανέ??η ?η? εμ?ορική? ??μ??νία?, εί?αν ?ήμερα εμ?ειρογν?μονε? ??ην Efe.

"?ίμα??ε ήδη ??α θέμα?α ríspidos και ??ο? δεν ?ρ?κει?αι να ??μ??νή?ο?με, ε?ειδή δεν ??άρ?ει θέλη?η ", εξηγεί ο Efe, Manuel Manuel Valencia, ειδικ?? ??ι? ?ιεθνεί? ??ι?ειρή?ει? ??ο Tecnológico de Monterrey. Παρά ?ην ?ρ?οδο ?ε κε?άλαια ???? ?α μικρά και με?αία (???) ή ???ο?γειονομικά μέ?ρα, ?ε ??ναν?ή?ει? μέ?ρι ?ήμερα με?αξύ ?εξικού, ?Π? ή ?ο?? καν?νε? κα?αγ?γή?, ?ο? ε?ιδι?κο?ν να ενι??ύ?ο?ν ?ην ?ερι?ερειακή ?ροέλε??η ??ν ?ρο??ν??ν.

«?ίναι θέμα ?η? ίδρ??η? και ανεβεί?ε ένα ??οθε?ικ? ι?ορρο?ία ?λα α??ά ?α ζη?ήμα?α, και μερικοί δίνο?ν, και ?ε άλλε? ??ι ", δήλ??ε η ?αλένθια, η ο?οία ?μ?? δεν ?ροβλέ?ει μεγάλα ε?ι?εύγμα?α ?ε α???ν ?ον ?έμ??ο γύρο, ο ο?οίο? ?ραγμα?ο?οιεί?αι α?? ?ι? 17 έ?? ?ι? 21 Νοεμβρίο? ??ην ??λη ?ο? ?εξικού. ?ια ?ον ανεξάρ?η?ο γερο??ια??ή ? κ. Dolores Padierna, μέλο? μια? ομάδα? οκ?? νομοθε??ν ?ο? ??νοδεύει ?ην εκ?ελε??ική εξο??ία κα?ά ?η δια?ραγμά?ε??η, α??ή η ?έμ??η ??νάν?η?η θα ?ρέ?ει να αγγίξει α??ά ?α "κολλημένα" (?αραλ?μένα) ζη?ήμα?α ??ην ?Π?, με?ά ?ην ε?ί?ε?ξη ??ναίνε?η? για "?ολύ ?ημαν?ικά" θέμα?α. ?ε?αξύ ??ν ?ιο αμ?ιλεγ?μεν?ν ζη?ημά??ν είναι ?ο αί?ημα ??ν ?Π? για αύξη?η ?ο? ?ερι?ερειακού ?εριε?ομένο? ??α α??οκίνη?α. 62,5% έ?? 85%, με ?η β?ρεια γεί?ονά 50%.

? α???α?η, αν ??άρ?ει, θα «α?ξή?ει ?ην ?ιμή ??ν α??οκινή??ν ??ην ?εριο?ή και θα έ?ει αν?ίκ???ο ι???ρ? για ?ο ?εξικ? ", δήλ??ε ο γερο??ια??ή?, ο ο?οίο? ??ενθύμι?ε ??ι ?ήμερα μ?νο ?ο 4% ?η? α??οκινη?οβιομη?ανία? έ?ει μεξικάνικο ?εριε??μενο. ? νομοθέ?η? δήλ??ε ??ι η ?ρ??α?η α??ή θα είναι η ο?οία είναι ?ρο?αν?? α?οδεκ?ή α?? ?ην ?κ?ελε??ική ??ι?ρο?ή, ?αρά ?ο γεγον?? ??ι είναι "α?αράδεκ?η". Σ?ον ίδιο γύρο θα ??ζη?ηθούν ε?ί?η? ?ο ?ε?άλαιο 19, η ε?ίλ??η δια?ορ?ν ή η κα?άργη?η άνοιγμα ??ν δια??νοριακ?ν οδικ?ν με?α?ορ?ν, ένα θέμα ?ο? άρ?ι?ε να ??ζη?εί?αι κα?ά ?ην ?ροηγούμενη ??νάν?η?η. "?ίναι α?αράδεκ?ο ?ο γεγον?? ??ι οι ?ν?μένε? Πολι?είε? θέλο?ν να διαγρά?ο?ν μια 12ε?ή δια?ραγμά?ε??η, και, ε?ί?η?, ??νε?άγε?αι ένα κ???ο? ?η? ε?οδια??ική? για ?λε? ?ι? μεξικανικέ? εξαγ?γέ? «θρήνη?ε Padierna.

ρή?ρα θα ??ζη?ή?ο?ν ε?ί?η?» ηλιοβα?ίλεμα «ε?ανεξέ?α?η ?ο? θα ι??ύει η ?αρού?α ??νθήκη ?ο? ι??ύει α?? ?ο 1994 κάθε ?έν?ε ?ρ?νια και θα αναγκά?ει ?ην ανα??ολή ?η?, αν κά?οιο α?? ?α ?ρία μέλη ?ο? δεν ??μ??νή?ει να ?ο ?αρα?είνει. ? ρή?ρα α??ή "δεν ?αρέ?ει μακρο?ρ?θε?μη βεβαι??η?α ??ο ε?ενδύ?ει?. Kalach. ?ά?ι ?ερι????ερο αι?ι?δοξο?, ο ε?ι?ειρημα?ία? εξήγη?ε ??ι ο εργοδ??η? ??νε?ίζει να ενι??ύει ?ο?? δε?μού? με ?ον ?μερικαν? ομ?λογ? ?ο? για να δια??αλί?ει ?η ??νέ?εια α??ή? ?η? ??νθήκη?, η ο?οία ?ήμερα Το ?εξικ? είναι ?ε μεγάλο βαθμ? εξαρ??μενη.

«Περιμένο?με ένα ?έμ??ο γύρο ?η? ?ρο?δο? (...) ?ε θέμα?α ?ερι????ερο ε?θ?γραμμι?μένε? θέ?ει?», δήλ??ε ο εκ?ρ????ο? ?η? CCE, μια ον???η?α ?ο? α?ο?ελεί μέρο? ?ο? «?έ?αρ?ο? ?ο? κοινού «και α?αρ?ίζε?αι α?? ε?αιρείε? και εμ?ειρογν?μ?ν?ν ?ο? ??μβο?λεύο?ν ?η μεξικανική δια?ραγμα?ε??ική ομάδα.

ρη?ορική ?ο? ε?ικε?αλή? ?ο? ?ε?κού ?ίκο?, Donald Trump, και η ομάδα ?ο? έ?ει ?ι? ?ελε??αίε? εβδομάδε?, Σκληρ?μένο ?ερι????ερο αν είναι δ?να??ν.

Την Τρί?η, ο ??ο?ργ?? ?μ?ορίο? ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν, Wilbur Ross, ?ροειδο?οίη?ε ??ι η διακο?ή θα είναι ιδιαί?ερα NAFTA «κα?α??ρο?ική» για ?ο ?εξικ?.

«Σε είναι ??ην ?ραγμα?ικ??η?α ?ιέζει για να κερδί?ει ?ράγμα?α «, δήλ??ε ο γερο??ια??ή?.

?ν ?? με?αξύ, ?αλένθια θε?ρούν?αι οι ?ν?μένε? Πολι?είε? και η NAFTA θα εί?ε α?ή?ει αν ήθελε να, και να α?οδοθεί α??? ?ο ?κληρ? rifirrafe ?ε μια ?ολι?ική δια?ραγμά?ε??η, ?ερι????ερο α?? εμ?ορική. ?ια ?ον εμ?ειρογν?μονα, ?ριν α?? α??ή ?ην ?ροβλε??μενη ?αράλ??η ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν, θα ?ρέ?ει να ?ρο?αθεί ένα ?ρονοδιάγραμμα. οι ??μ??νίε? ?ίθεν?αι ?ε λει?ο?ργία ?ε δ??ει?, ??μ?εριλαμβανομέν?ν ??ν ??? ??ζή?η?η θεμά??ν. ?ε?ά ?ην ε?έκ?α?η ?ο? ??ρο? με?αξύ ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν, ?α ?ρία μέρη αναμένο?ν ??ι ο εκ??γ?ρονι?μ?? θα κορ???θεί ?άρ?ιο? 2018, ?ριν α?? ?ι? ?εξικανικέ? ?ροεδρικέ? εκλογέ? ?η? 1η? ?ο?λίο?. ?ια βια?ύνη ?ο? δεν ?είθει ?ο?? ειδικού?. εκλογέ?, εί?ε ?αλένθια, ο ο?οίο? ζή?η?ε για ?ην ειρήνη ?ο? μ?αλού.

?ια Kalach, «είναι ?ιο ?ημαν?ική η ?οι??η?α ??ν δια?ραγμα?εύ?ε?ν και ??ι ?α?ύ?η?α?» για ?ην ε?ί?ε?ξη «?οι??η?α».

" ?ραμμα?έα? (?ικονομία?, Ildefonso Guajardo), ο ο?οίο? ??αμα?ά να ??ο?έρει, α?ή??ε ?ην (NAFTA) με?ά ?ι? εκλογέ?. Padierna.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%