Το ?οινοβούλιο εγκρίνει ?η ??νει??ορά ?η? Νικαράγο?α ??ο Πολ?μερέ? Ταμείο ??ενδύ?ε?ν

? ?θνο??νέλε??η (?οινοβούλιο) ?η? Νικαράγο?α ενέκρινε ?ήμερα ?ην ?ρ??οβο?λία ?η? Σ?μ??νία? για ?ην ίδρ??η ?ο? ?ολ?μερού? ε?ενδ??ικού ?αμείο? III (Fomin III), ?ο ο?οίο δια?ειρίζε?αι η Τρά?εζα ?ιαμερικανική Τρά?εζα ?νά???ξη? (IDB).

? ?θνο??νέλε??η (?οινοβούλιο) ?η? Νικαράγο?α ενέκρινε ?ήμερα ?ην ?ρ??οβο?λία ?η? Σ?μ??νία? για ?ην ίδρ??η ?ο? Πολ?μερού? Ταμείο? ??ενδύ?ε?ν ??? (FOMIN III), η ο?οία είναι δια?ειρίζε?αι η ?ιαμερικανική Τρά?εζα ?νά???ξη? (BID).

?ε 86 ?ή?ο?? ??έρ, η Νικαράγο?α ?οινοβούλιο ενέκρινε ?η ??μβολή ?η? Νικαράγο?α? να Fomin III, η ο?οία ορίζε?αι ??ο 5 εκα?ομμύρια ??ν δολαρί?ν για ?ην ?ερίοδο 2019-2023, δήλ??ε ??ην ?λομέλεια ο κ?βερνη?ικ?? αν?ι?ρ?εδρο? Wálmaro Gutiérrez. ? Fomin III ε?ι?ρέ?ει ??η Νικαράγο?α να είναι μέρο? ??ν ??ρ?ν ?η? ?α?ινική? ?μερική? και ?η? ?αρα?βική? ?ο? λαμβάνο?ν ?ρημα?οδ??η?η για ?ο?? ε?άλ??ο?? ?ληθ??μού? ?ο??, δήλ??ε ο ?κο??ιέρε?.

«? ?ρ?κλη?η ?ο? έ?ο?με είναι να ?έρει ?ον γε?ργικ? ?ομέα Fomin, μονάδε? ?αραγ?γική, ?ρο? ?ην ύ?αιθρο, ?ε ??νε?αιρι?μού? », δήλ??ε ο αξι?μα?ού?ο?. ??ι?λέον, η ??νει??ορά α??ή ?αραδέ?ε?αι ??ι η ??ρα ?η? ?εν?ρική? ?μερική?« ?ρο?θεί ?ην ανά???ξη ?ο? ιδι??ικού ?ομέα », ανέ?ερε.

? Fomin ?ρημα?οδο?εί ?ο ?ρ?γραμμα βιοαερίο? ??η Νικαράγο?α με κε?άλαιο ύ?ο?? 6 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν και έ?ει ε???εληθεί ?ερί?ο? 6.000 οικογένειε? ?ε αγρο?ικέ? ?εριο?έ? α??ή? ?η? ??ρα?. ? Νικαράγο?α είναι μία α?? ?ι? 38 δ?ρη?έ? ?ο? ?ολ?μερού? ε?ενδ??ικού ?αμείο?, ?ο ο?οίο βοήθη?ε να ε?ενδύ?ει και να εκ?ελέ?ει έργα α?? ?η δημιο?ργία ?ο? ??η δεκαε?ία ?ο? 1990. ?ε ?ην ε?καιρία α??ή, η Π?Π ??? ?ο?? δ?ρεά? ύ?ο?? 340 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν, ?ο ο?οίο θα λει?ο?ργή?ει για ?η ?ρημα?οδ??η?η ??εδί?ν α?? ?ο 2019 έ?? ?ο 2023.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%