? ?ενεζο?έλα ?αράγει μ?νο ?ο 30% ??ν ?ρο?ίμ?ν ?ο? α?αι?ούν?αι για ?η δια?ήρη?η ?ο? ?ληθ??μού ?η?

? Σ?νομο??ονδία Σ?νδέ?μ?ν ?γρο?ικ?ν Παραγ?γ?ν ?η? ?ενεζο?έλα? (Fedeagro) δήλ??ε ?ήμερα ??ι η εγ??ρια ?αραγ?γή ?ρο?ίμ?ν ?η? ??ρα? ?η? ?αρα?βική? ?θάνει μ?νο ?ο 30% ?ληθ??μ? και ?ροειδο?οίη?ε ??ι ο νέο? ν?μο? για ?ι? ??μ??νηθεί?ε? ?ιμέ? θα ενι??ύ?ει ?εραι?έρ? ?ην ????η ?η? ?αραγ?γή?.

?αράκα?, 22 ?ο? Νοέμβρη (EFE) .- ? Σ?νομο??ονδία ?γρο?ικ?ν Προ??ν??ν ?η? ?ενεζο?έλα? (Fedeagro), δήλ??ε ?ήμερα ??ι η εγ??ρια ?αραγ?γή ?ρο?ίμ?ν ??άνει μ?νο ?η ??ρα ?η? ?αρα?βική? να ?αρά??ει ?ο 30% ?ο? ?ληθ??μού και ?ροειδο?οίη?ε ??ι ο νέο? ν?μο? για ?ι? ??μ??νηθεί?ε? ?ιμέ? θα ενι??ύ?ει ?εραι?έρ? ?ην ????η ?η? ?αραγ?γή?.

"?ε ?ην εθνική ?αραγ?γή εγγ??μα??ε Το ?αγη?? ?η? ?ενεζο?έλα? μ?νο κα?ά 30%, δηλαδή κάθε ?ρει? μέρε? μ?νο μια μέρα έ?ο?με εξα??αλί?ει ?αγη?? με α??? ?ο? έγινε ??η ?ενεζο?έλα ", δήλ??ε ο ?ρ?εδρο? ?η? Fedeagro, Aquiles Hopkins, ?ε ??νέν?ε?ξή ?ο? ??ο ιδι??ικ? ?ηλεο??ικ? ?ν??η Ραδιο??νία?.

Χ??κιν?, δήλ??ε ?ρομήθειε? ?ρο?ίμ?ν γίνε?αι ??η ??ρα είναι «?ολύ ?εριορι?μένη και ?ολύ λίγο», έ??ι ??νι?ε ??ι αν?ί ?ην ε?αρμογή μεγαλύ?ερο έλεγ?ο ??ν ?ιμ?ν ??ν ?ρο??ν??ν ?ο? είναι αναγκαία για ?ην ενί????η ?ο? εθνικού ?αραγ?γικού μη?ανι?μού.

«???? ?ο? μα? ανη???εί είναι ?ο έ?ο? 2018 (...) ε?ειδή ?λα ?α ??οι?εία (?α ?ρο??ν?α) μει?νον?αι ?έ?ο? », ανέ?ερε. ?μοί??, ο Χ??κιν? έκρινε ??ι ο νέο? ν?μο? για ?ι? ??μ??νηθεί?ε? ?ιμέ? ενέκρινε ?θε? η κ?βερνη?ική Σ?ν?ακ?ική Σ?νέλε??η (ANC) θα γίνει "?ερι????ερο α?? ?ο ίδιο", δι??ι με μια "?ληθ?ρι??ική και ??ερ?ληθ?ρι??ική οικονομία (...) η αναθε?ρη?η θα ?ρέ?ει ?ιθαν?? να είναι εβδομαδιαία ή διημερίδα". ?ια?ορε?ικά, ?έει, «να ??μβεί ?, ?ι έ?ει ??μβεί ?α ?ελε??αία 10 ?ρ?νια: αν?ικείμενα (?ρο??ν?α) ρ?θμιζ?μενε? ?ιμέ? ?ο? δεν αναγν?ρίζο?ν ?η διάρθρ??η ?ο? κ???ο??, ?α διαλείμμα?α ??ν ?αραγ?γ?ν και άμε?η ??νέ?εια μει?νε?αι η ?αραγ?γή. «

???ι, εί?ε ??ι οι έλεγ?οι ??ν ?ιμ?ν ??ο ?ενεζο?έλα? οικονομία» είναι ένα μεγάλο λάθο? «??ι» θα ??νε?ί?ει να οδηγεί ??έ??η ????η εγ??ρια? ?αραγ?γή? (?ο?) ?α ?ελε??αία 10 ?ρ?νια. «

? Σ?ν?ακ?ική Σ?νέλε??η ?η? ?ενεζο?έλα? ?ην Τρί?η ?έρα?ε ένα» Ν?μο? ??μ??νηθεί?α ?ιμή «?ο? έ?ει ?? ????ο να» α?ομον??ει «?αράγον?ε?» κερδο?κο?ικέ? " ??ι, ?ύμ??να με ?ην κ?βέρνη?η ?η? ?ενεζο?έλα?, έ?ο?ν διει?δύ?ει ??ο "?ύ??ημα ?ιμ?ν" ?η? ??ρα?. Σύμ??να με ?ον ?ρ?εδρο ?η? ANC, Delcy Rodríguez, "α??? είναι ένα νομικ? μέ?ο ??ην ??ηρε?ία ?ο? ανθρ??ο?? "??η μέ?η ?ο?" ?ερά??ιο? ?ολι?ικού αγ?να ενάν?ια ??ον οικονομικ? ??λεμο "??ον ο?οίο η κ?βέρνη?η κα?ηγορεί ?ην έλλει?η και άλλα ?ροβλήμα?α ?ο? αν?ιμε???ίζει η ??ρα. ? ν?μο? α???? α?ο?ελεί?αι α?? 12 άρθρα και" έ?ει ??ο?εύο?ν ??η θέ??ι?η ??ν θεμελι?δ?ν αρ??ν και θεμελί?ν ?ο? ?ρογράμμα?ο? ?ιμ?ν ?ο? ??μ??νεί?αι μέ?? ?ο? διαλ?γο? και ?η? ??ν??ε?θ?ν??η?α? με?αξύ ?ο? δημ??ιο?, ?ο? ιδι??ικού και ?ο? κοινο?ικού ?ομέα · ?ύμ??να με ?ο άρθρο 1.

? ?ενεζο?έλα ?ημεί??ε δείκ?ε? ??ερ?ληθ?ρι?μού (?ληθ?ρι?μ?? άν? ?ο? 50%) ?ον ?ερα?μένο μήνα, ?ρο?θέ?ον?α? ?ι? ?οβαρέ? ελλεί?ει? ?ο? ??έ??η ορι?μέν?ν ?ρο?ίμ?ν, ?αρμάκ?ν και βα?ικ?ν ?ρο??ν??ν.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%