? ε?ιθε?ρη?η ??ο?ρε?νει ?ο?? εμ??ρο?? να μει??ο?ν ?ο 30% ??ν ?ιμ?ν ??ην αγορά ?η? ?ενεζο?έλα?

?ι κ?βερνη?ικοί ε?ιθε?ρη?έ? ?η? ?ενεζο?έλα? ε?ο??εύον?αν ?ήμερα εκα?ον?άδε? ε?ι?ειρή?ει? ?ε αγορέ? ?ε ολ?κληρη ?η ??ρα, ??ο? ??ο?ρέ??αν ?ι? ?ιμέ? να μει?θούν κα?ά 30%, ?ροκειμένο? να ?εριορι??ούν ?α "?εριθ?ρια κέρδη ", ?ην κα?α?ολέμη?η ?η?" κερδο?κο?ία? "και" να ?ρο??έρο?ν ένα ?αρούμενο Χρι??ούγεννα "??ο?? λαού? ?η? ??ρα? ?η? ?αρα?βική?.

Caracas, 22 Νοεμβρίο? (EFE) .- ??ιθε?ρη?έ? ?η? κ?βέρνη?η? ?η? ?ενεζο?έλα? ε?ο??εύον?αν ?ήμερα εκα?ον?άδε? ε?ι?ειρή?ει? ??ι? αγορέ? ?η? ??ρα?, ??ο? ??ο?ρέ??αν ?ι? ?ιμέ? να μει?θούν έ?? και 30% για να ?εριορί?ο?ν "?εριθ?ρια κέρδο??", κα?α?ολέμη?η "κερδο?κο?ία?" και "?ρο??ορά ε??άρι???ν Χρι??ο?γένν?ν" ??ο?? κα?οίκο?? ?η? ?αρα?βική? ??ρα?.

"? δι?ρθ??η ??ν ?ιμ?ν δια?ά??ε?αι ?ε ?λα ??α είναι (...) ??ο?με ?αραγγείλει εκ????ει? ?ο? κ?μαίνον?αι α?? 10% έ?? 30% ??ν ?ερι????ερ?ν ?ρο??ν??ν », δήλ??ε κα?ά ?η διάρκεια ?η? ε?ιθε?ρη?η? ο ε?ικε?αλή? ?η? ?θνική? ??ο??εία? για ?ο ? ??ερά??ι?η ??ν κοιν?νικοοικονομικ?ν δικαι?μά??ν (Sundde), William Contreras. ? ε?ιθε?ρη?ή? εξήγη?ε ??ι η ???κε?ή α?ο?ελεί μέρο? ?ο? εθνικού ??εδίο? για ?ην ε?ιθε?ρη?η ?ερί?ο? 12.000 κα?α??ημά??ν και ?ην κα?α?ολέμη?η ?η? «κερδο?κο?ία?» και ?η? «α?οθήκε??ή?». ?α?ά ?η διάρκεια ?η? ε?ί?κε?η?, ??ην ο?οία ?ο?λά?ι??ον δύο έμ?οροι ??νελή?θη?αν ε?ειδή δεν ??λού?αν ?ρο??ν?α και ?????ρεύον?αν, αρκε?οί ?ιμ?ρήθηκαν ?ύμ??να με ?ι? δια?άξει? εναν?ίον ?η? «κερδο?κο?ία?», ?ο? «μ?ο?κο?άζ» και άλλ?ν μορ??ν. Σύμ??να με ?ην αναγν?ρι?μένη οικονομε?ρική οικονομική ??μβο?λε??ική ε?αιρεία, η ?ενεζο?έλα ??νή?ε ??ερ?ληθ?ρι?μ? ?κ??βριο, ??αν ?ην εγγρα?ή για ?ρ??η ?ορά ??ην ι??ορία ?ο? ?ληθ?ρι?μού ?άν? α?? 50%.

? α??αμά?η?η ??ο?ίμη?η ?ο? ??ολίβαρ έναν?ι ?ο? δολαρίο? ??ο -?ε ελεύθερη αγορά ?ο ?εριθ?ριο αλλαγή? ?ο? έ?ει θέ?ει η κ?βέρνη?η - έ?ει ?ροκαλέ?ει μια μη βι??ιμη έκρηξη ?ιμ?ν ?ε μια αγορά ?ο? ει?άγει με δολάρια ?α ?ερι????ερα ?ρο??ν?α με?ά ?ην ????η δραμα?ική εγ??ρια ?αραγ?γή κα?ά ?α ?ελε??αία ?ρ?νια.

? κ?βέρνη?η κα?ηγορεί ?ην κα?ά??α?η α??ή ένα? «οικονομικ?? ??λεμο?» ?Π? αν?ι?ολί?ε??η? και ??ν εμ??ρ?ν ?ο? κερδο?κο?ούν λιγο??ά δολάρια ?ο? δια?ίθεν?αι α?? ?ην κ?βέρνη?η για ?ην ε?ί?ημη ?ιμή και ορί??ε ?ην ?ιμή ?ύμ??να με ?ην ?αράλληλη δολαρίο?.

«εν??ει? και ανεξάρ?η?οι οικονομολ?γοι, εν ?? με?αξύ, κα?ηγ?ρη?ε ?ο κα?ά??α?η ?η? ανεξέλεγκ?η? διεύρ?ν?η? ?η? νομι?μα?ική? βά?η? ??ο?? μ?ολιβάρο?? και ?η? ανε?άρκεια? ?ο? ?ο?ού ??ν δολαρί?ν με ?ο ε?ί?ημο ε?ι??κιο ?ο? ?ορήγη?ε η κ?βέρνη?η, οι ??νθήκε? ?ο? ??ροδο?ούν ?ην ?η? ζή?η?η? και, ε?ομέν??, η ?ιμή ?η? ?αράλληλη? δολαρίο?.

?ι καμ?άνιε? ???? α??έ? ?ι? μέρε? εκ?ελεί Sundde έ?ο?ν οδηγή?ει ??ο ?αρελθ?ν ?ο κλεί?ιμο ??ν ε?ι?ειρή?ε?ν και ?ην εξα?άνι?η ??ν ?ρο??ν??ν α?? ?ι? αγορέ?, ??ο?ρε?νον?α? ?ο?? ??λη?έ? να ?ρο??έρο?ν ?ο ?ρο??ν με ζημία.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%