?ι ?ρημα?ι??ηριακέ? αγορέ? ?η? ?α?ινική? ?μερική? κον?ά ??ην άνοδο ??ο μέ?ο ??ν αμ?ιβολι?ν ??ι? ???λοι?ε? αγορέ?

? ?λειο?η?ία ??ν ?ρημα?ι??ηριακ?ν αγορ?ν ?η? ?α?ινική? ?μερική? έκλει?ε ??ηλ??ερα ?ε μια ημέρα ?ο? ?αρακ?ηρί??ηκε α?? αμ?ιβολίε? ??ι? αγορέ?, α?ού έμαθε ??ι οι κ?βερνή?ε? ?η? αμερικανική? κεν?ρική? ?ρά?εζα?. ??ε?ικά με ?ην ?ρ?οδο ?η? οικονομία?, αλλά ανη???ούν για ?ην ??ηλή α?ο?ίμη?η ??ν ?ρημα?οοικονομικ?ν ?εριο??ιακ?ν ??οι?εί?ν.

? ?λειο?η?ία ??ν ?ρημα?ι??ηρί?ν ?η? ?α?ινική? ?μερική? έκλει?ε ??ηλ??ερα ?ε μια ημέρα ?ο? ?αρακ?ηρί??ηκε α?? αμ?ιβολίε? ??ι? αγορέ? α?ού ?ληρο?ορήθηκε ??ι οι κ?βερνή?ε? ?η? κεν?ρική? ?ρά?εζα? ?Π? ολοκληρ?θηκε ?ε 6.867,36 ??ν?ο??, θέ?ον?α? νέο ρεκ?ρ. οι ?ορεί? εκμε?άλλε??η? ??ο ?αρκέ ?η? Νέα? Υ?ρκη? διοργάν??αν μια ?ειρά α?ξή?ε?ν και α?ο???ι?ν α?ού ?ληρο?ορήθηκαν ??ι οι κ?βερνή?ε? ?η? ?μο??ονδιακή? Τρά?εζα? ??ν ?Π? ή?αν αι?ι?δοξοι ?ελε??αία ??νάν?η?η για ?ην οικονομία, αλλά εξέ?ρα?ε ?ην ανη???ία ?ο? για ?ιθανέ? οικονομικέ? ανι?ορρο?ίε?.

?γορέ? με?ο??ν ??ι? ?Π?. έ?ο??, ?άρη ?ε μια γενική αύξη?η ??ν ε?αιρικ?ν κερδ?ν και ?ι? ?ροο??ικέ? για ?ην έγκρι?η ?η? ?ορολογική? με?αρρύθμι?η? κ?βέρνη?η Donald Trump.

?ν ?? με?αξύ, ??η γηραιά ή?ειρο, ?ήμερα ?ρο??ρη?αν ??ο ?ονδίνο (+ 0,10%) και ??η ?αδρί?η (0,21%), εν? η Φρανκ?ούρ?η ??ο??ρη?ε 1,16%. α?ξήθηκε ??η ζ?νη ?ο? ε?ρ? κα?ά 1,2 μονάδε? ?ο Νοέμβριο ?ε ?ύγκρι?η με ?ον ?ροηγούμενο μήνα (μέγι??ο α?? ?ο 2001). Σε α??? ?ο ?λαί?ιο, οι ?ερι????ερε? αγορέ? ?η? ?α?ινική? ?μερική? έκλει?αν ??ηλ??ερα, με με εξαίρε?η ?ο Σάο Πάολο, ??ο? οι ε?ενδ??έ? ?εριμένο?ν ?η με?αρρύθμι?η ?η? κοιν?νική? α??άλι?η? ?η? κ?βέρνη?η? ?η? ?ραζιλία?. ?ροεδρικέ? α?ορροή.

???ι, ο δείκ?η? Ibovespa έκλει?ε ??ι? 74.518 Sao Paulo δεί?νει ?ρο? ?α κά?? 0,1%, με ?ι? κινή?ει? 9590 εκα?ομμύρια ρεάλ (2,970 εκα?ομμύρια δολάρια).

?ν και η μεξικάνικη ?λα?εία 0,02% και ο δείκ?η? ??ν ?ιμ?ν και οι ?ρο??ορέ? (IPC) ?αρα?ηρήθηκε ή?αν ?ε 48,196.89 μονάδε?, με?ά α?? 14.809 ??ναλλαγέ? εκα?ομμύρια (794,9 εκα?ομμύρια δολάρια). ? δείκ?η? Merval ?ο? ??ο?ένο? ?ιρε? α?ξήθηκε κα?ά 0,22% και ανήλθε ?ε 27.326,34 μονάδε?, α?ού εί?ε ?θά?ει ?ε ?ρημα?οοικονομικ? ?γκο 650,8 εκα?ομμ?ρί?ν δολαρί?ν. ??ν ?ε???ν (37,29 εκα?ομμύρια δολάρια). Το κολομβιαν? ?αρκέ κέρδι?ε 0,21% ??ον δείκ?η Colcap, ο ο?οίο? ?αρέμεινε ??α 1.451,49 ε?ρ?, με?ά α?? ??ναλλαγέ? για 83.917,92 εκα?ομμύρια ?ε?ού? ?ολομβιανοί (?ερί?ο? 28,2 εκα?ομμύρια δολάρια).

? δείκ?η? S & P / Περού BVL ?ενική έκλει?ε ??ι? 19.886 μονάδε? με?ά ?ην άνοδο 0,60% ?ε μια ?ερίοδο κα?ά ?ην ο?οία έγιναν αν?ικείμενο δια?ραγμά?ε??η? 303.751.612 ?έλμα?α (93.909.913 δολάρια).

?αι ?ο ?ο?ο??? ?η? Global Bonds ?ον?εβιδέο Χρημα?ι??ήριο άνοδο 0,04% ?ήμερα και έκλει?ε ??ι? 115,89 μονάδε?, με δρα??ηρι??η?ε? 12.657.748 ??ρο?γο?άη? ?έ?ο ( ? εξέλιξη ??ν ?ρημα?ι??ηριακ?ν αγορ?ν ?η? ?α?ινική? ?μερική? ή?αν η εξή?: Σημεία κλει?ίμα?ο? ?η? αγορά? SAO PAULO -0,1% 74,518

48196.89 + 0,02%

??ο?ένο? ?ιρε? + 0,22% 27.326,34

SANTIAGO -1.35% 5128.87

?ολομβία + + 0.60% 19.886

MONTEVIDEO + 0.04% 115.89

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%