? ?ενεζο?έλα ακ?ρ?νει ?η δημο?ρα?ία ??ναλλάγμα?ο? για να μην μ?ορέ?ει να ρε???ο?οιή?ει ?α ?ο?ά ?ο? έ?ει κα?αβάλει

? ??ι?ρο?ή ?ημο?ρα?ι?ν ?ο? ????ήμα?ο? νομι?μά??ν ?η? ?ενεζο?έλα? ?ο? ?ορηγεί δολάρια ?Π? με ελεγ??μενη ??ναλλαγμα?ική ι?ο?ιμία και είναι γν???ή ?? Dicom, ακύρ??ε ?η δημο?ρα?ία ??ι? 31 ??γού??ο? λ?γ? ?η? αδ?ναμία? ρε???ο?οίη?η? ??ν βραβε?θέν??ν, ανέ?εραν ?ο?ικά ??? ?ήμερα.

Caracas, 22 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ε?ι?ρο?ή δημο?ρα?ι?ν ?ο? ????ήμα?ο? νομι?μά??ν ?η? ?ενεζο?έλα? ?ο? ?ορηγεί δολάρια ?Π? με ελεγ??μενη ??ναλλαγμα?ική ι?ο?ιμία και είναι γν???ή ?? Dicom, ακύρ??ε ?η δημο?ρα?ία ??ι? 31 ??γού??ο? λ?γ? ?η? αδ?ναμία? ρε???ο?οίη?η? ??ν βραβε?θέν??ν, ανέ?εραν ?ήμερα ?α ?ο?ικά ???.

"? ??ι?ρο?ή ?ημο?ρα?ι?ν ?η? ???? Σ?ναλλαγή? ανα?έρει ??ι α?ο?ά?ι?ε να ακ?ρ??ει ?η δημο?ρα?ία αριθ. CS-SO-015-17 ??ον α?ορά ?α βραβεία ??έρ ???ικ?ν και νομικ?ν ?ρο????ν · Maldonado, ο ?ρ?εδρο? ?η? ε?ι?ρο?ή?, μέ?? μια? δήλ??η?.

? ?ενεζο?έλα? κρά?ο? έ?ει ?ο μονο??λιο ?η? ??λη?η? ??ν ξέν?ν νομι?μά??ν, ?ο? δίνει ε?ι?ειρή?ει? και ιδι??ε? με ??αθερ? ε?ι??κιο εκ??? ?η? ελεύθερη? αγορά?. ?ολλοί εμ?ειρογν?μονε?, η κ?βέρνη?η έ?ει θ??ιά?ει ?ην κα?ανομή ξένο? νομί?μα?ο? ??ον ιδι??ικ? ?ομέα για να διαθέ?ει ?α ?ρήμα?α για να ?ληρ??ει ?ο εξ??ερικ? ?ρέο?, μια δέ?με??η κε?αλαίο? για ?ο κρά?ο? να ακολο?θή?ει Χρημα?οδ??η?η.

? ?ρ?εδρο? Nicolás Maduro διέ?αξε ν?ρί?ερα α??? ?ο μήνα ?η ?ύ??α?η ε?ι?ρο?ή? για ?ην αν?ιμε???ι?η ??ν ομολογιού??ν ??ε?ικά με ?ιθανή αναδιάρθρ??η ή εξ??ερική ανα?ρημα?οδ??η?η? ?ο? ?ρέο?? ?ο? ?α? ε?ι?ρέ?ει να ??νε?ί?ει να ?ιμή?ει ?ι? οικονομικέ? δε?μεύ?ει? ?η?.

? ?ρ?εδρο? Τ?άβε? κα?ηγ?ρη?ε ?ην ανα??ά???η ??ε?ικά με ?ην κα?ανομή ?ο? ??ναλλάγμα?ο? για «?αράνομο α?οκλει?μ?» οικονομική κα?ά??α?η ?ο? ε?έβαλε η κ?βέρνη?η ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν ??η ?ενεζο?έλα, η ο?οία, ?ύμ??να με ?ην εκ?ελε??ική εξο??ία, εμ?οδίζει και εμ?οδίζει "?ην α??δο?η ??ν αν?α?οκρι??ν ?ο? ?ρη?ιμο?οιούν?αι α?? ?ο εθνικ? ?ρημα?ο?ι????ικ? ?ύ??ημα δημ??ι?ν και ιδι??ικ?ν, για ?η με?α?ορά ?ο? νομί?μα?ο? «

???ή η ε?ι?ρο?ή Dicom,» δημιο?ργεί με?αξύ άλλ?ν ??νε?ει?ν αδ?ναμία να ρε???ο?οιή?ει ??έρ ??ν ???ικ?ν ?ρο????ν και νομικέ? ?ράξει? ?ο? κρίθηκαν "??ην ?ροανα?ερθεί?α δημο?ρα?ία, ?αρά ?ι?" ?ρο??άθειε? "?ο? έ?ο?ν κα?αβληθεί. ? ?ενεζο?έλα διέ?ε?αι α?? α???ηρ? έλεγ?ο ??ναλλάγμα?ο? για ?ερι????ερο α?? ένα ?ρ?νο. δεκαε?ία, κα?ά ?ην ο?οία ?ο κρά?ο? έ?ει ?ο μονο??λιο ?η? δια?είρι?η? ??ν ??ναλλαγμα?ικ?ν μέ?α α?? ένα δ??κίνη?ο διοικη?ικ? ?ύ??ημα.

??ι?λέον, η ??ρα ?η? ?αρα?βική? ?ον ?ερα?μένο μήνα έ??α?ε δεικ??ν ??ερ?ληθ?ρι?μού (?ληθ?ρι?μ?? άν? ?ο? 50%), ?α ο?οία ?ρο??ίθεν?αι ??η ?οβαρή έλλει?η ορι?μέν?ν ?ρο?ίμ?ν, ?αρμάκ?ν και βα?ικ?ν ?ρο??ν??ν.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%