? ?ραζιλία είναι μια ??ρα ?ο? «ξοδεύει ?ολύ και ά??ημα», ?ύμ??να με ?ην Παγκ??μια Τρά?εζα

? κ?βέρνη?η ?η? ?ραζιλία? δα?ανά ?ερι????ερο α?? ?, ?ι μ?ορεί, εκ??? α?? ?ην ανα?ο?ελε?μα?ική, ε?ειδή ?α έξοδα δεν ?ληρούν ?λήρ?? ?ο?? ????ο?? ?η? και, ?ε ?ολλέ? ?ερι????ει?, είναι άδικο ε?ειδή ??ελούν ?ο?? ?λού?ιο?? ει? βάρο? ??ν ??????ερ?ν, ?ύμ??να με έκθε?η ?ο? ?αρο??ία?ε ?ήμερα η Παγκ??μια Τρά?εζα.

Ρίο ν?ε Τζανέιρο, 21 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? κ?βέρνη?η ?η? ?ραζιλία? δα?ανά ?ερι????ερα α?? ??α μ?ορεί ε?ί?η? ανα?ο?ελε?μα?ικά, δι??ι ?ο κ???ο? δεν ικανο?οιούν ?λήρ?? ?ο?? ????ο?? ?ο??, και ?ε ?ολλέ? ?ερι????ει? είναι άδικε? ε?ειδή ??ελούν ?ο?? ?λού?ιο?? ει? βάρο? ??ν ??????ερ?ν, ?ύμ??να με μια έκθε?η ?ο? ?αρο??ιά??ηκε ?ήμερα α?? ?ην Παγκ??μια Τρά?εζα. "?ια δίκαιη ?ρο?αρμογή: ?ια ανάλ??η ?η? α?ο?ελε?μα?ικ??η?α? και ?η? ι???η?α? ??ν δα?αν?ν δημ??ια ??η ?ραζιλία ", ?ο ?νομα ?η? έκθε?η?, ε?ι?ημαίνει ??ι η αύξη?η ??ν δημο?ί?ν δα?αν?ν ?α ?ελε??αία 20 ?ρ?νια θέ?ει ?ε κίνδ?νο ?η δημο?ιονομική βι??ιμ??η?α ?η? ??ρα?, καθ?? ?ο έλλειμμα ?θάνει 8% ?ο? ??Π και ?ο ?ρέο? α?ξήθηκε α?? 51,5% ?ο 2012 ?ε 73% ?έ?ο?. ? Παγκ??μια Τρά?εζα ανα?έρει ??ι η κ?βέρνη?η ?η? ?ραζιλία? θα ?ρέ?ει να αν?ιμε???ί?ει «δύ?κολε? ε?ιλογέ?» για να ?ρο?αρμ??ει λογαρια?μού? με ?ον κίνδ?νο «β?θίζο?ν ?ί?? ??ο ??ιράλ ?ο? ?ληθ?ρι?μού και ?αμηλή? ανά???ξη?.»

Σ?ο ?λαί?ιο α??? ε?ι?ημαίνει ??ι θα ?ρέ?ει να μει??ει ?ι? δα?άνε? κα?ά 0,6% ανάλογα με ??Π ?η? ??ρα? ε?η?ί?? και μεί??η ??ν δα?αν?ν α?? ?α κρά?η και ?ο?? δήμο?? 1,29%.

Το έγγρα?ο, ?ο ο?οίο ?έρνει μια ε?ρεία ακ?ίνα ??ν δα?αν?ν και ??ν κρα?ικ?ν κοιν?νικ?ν ?ρογραμμά??ν, η ??ρα ?ρο?είνει μια ?ειρά μέ?ρ?ν ?ο? θα μ?ορού?αν να με?ριά?ει ?ην ?ίε?η για ?ο αν?ί??οι?ο ομο??ονδιακ? ?ρο??ολογι?μ? ?ε 7,07% ?ο? ??Π μέ?ρι ?ο 2026.

?ι ?ημει??ει? Παγκ??μια Τρά?εζα ??η μελέ?η ?ο? ??ι «? κοιν?νική α??άλι?η είναι η κινη?ήρια δύναμη ?η? δημο?ιονομική? ανι?ορρο?ία?» και ??ι η με?αρρύθμι?ή ?η? θα είναι ?ο μέ?ρο με ?ο μεγαλύ?ερο αν?ίκ???ο για ?ην οικονομία ?η? ?ραζιλία?.

?άν η ?ημερινή κα?ά??α?η ??νε?ί?ει ?ε δεκα?ρία ?ρ?νια, η ?ληρ?μή ??ν ??ν?άξε?ν και ??ν ??ν?άξε?ν θα εξαν?λή?ει ?ο ?ριο ?ο? αν??α?ο? ορίο? ?η? ομο??ονδιακή? κ?βέρνη?η? και δεν θα ??άρξο?ν ?ρήμα?α για μι?θού?, ??ν?ήρη?η ??ολεί?ν και νο?οκομεί?ν ή για ε?ενδύ?ει?, ?ε α???ν ?ον ?ρ??ο ?ο 2080, οι δα?άνε? για ?ην κοιν?νική α??άλι?η θα αν?ι??οι?ούν ??ο 150% ?ο? εθνικού ??Π. ??ι?λέον, η έκθε?η δεί?νει ??ι η βραζιλιάνικη κοιν?νική α??άλι?η είναι ένα άδικο ?ύ??ημα, % ??ν ε?ιδομά??ν α??αλεία? ??ελούν ?ο ?λο??ι??ερο 20% ?η? ??ρα?, εν? ?ο 18% ?ηγαίνει ??ο 40% ?ο? ??????ερο? ?ομέα ?ο? ?ληθ??μού. ? Παγκ??μια Τρά?εζα είναι ?εριορι?μένη Σ?η διάγν??η, ?α κ?βερνη?ικά ?ρογράμμα?α ??ελούν ?ο?? ?λού?ιο?? και ??ι ?ο?? ????ού? και ??ι, ?αρά ?ον ??ηλ? ?γκο ??ν δημ??ι?ν δα?αν?ν, η δημο?ιονομική ?ολι?ική δεν εί?ε ε?ι???ία μεί??η ?η? ανι???η?α? και ?η? ????εια?. ? μελέ?η ανα?έθηκε α?? ?ην ίδια ?ην κ?βέρνη?η ?η? ?ραζιλία?, η ο?οία ?ρο??αθεί να διακ??ει ?ην ?ά?η αύξη?η? ??ν εξ?δ?ν ?η? και να εγγ?ηθεί ?η ??μμ?ρ???η με ?ο ?ρ???α?α εγκριθέν αν??α?ο ?ριο δα?αν?ν, ??ο μέ?ο ?ο? ?ολι?ικού ?λαι?ίο? ?η? ??ρα? ?ο? αναμένει γενικέ? εκλογέ? ?ο 2018.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%