? ?αρέλα ολοκληρ?νει ?ην ι??ορική ε?ί?κε?η ??ην ?ίνα με ??μ??νίε? ?ο? θα α?ο?ελέ?ο?ν "ορ??ημο"

? ?ρ?εδρο? ?ο? Παναμά, Χο?άν ?άρλο? ?αρέλα, κα?έληξε ?ήμερα ?ε ι??ορική κρα?ική ε?ί?κε?η ??ην ?ίνα, η ο?οία ή?αν η ?ρ??η ??ρα εν?? ηγέ?η ?ο? Παναμά με?ά ?η ?ύνα?η διμερ?ν ??έ?ε?ν και με?ά η ο?οία αναμένε?αι να ξεκινή?ει ένα νέο ε?οικοδομη?ικ? ??άδιο ??έ?ε?ν με ?ον α?ια?ικ? γίγαν?α.

Σαγκάη (?ίνα), 21 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ?ρ?εδρο? ?ο? Παναμά, Χο?άν ?άρλο? ?αρέλα, ολοκλήρ??ε ?ήμερα μια ι??ορική κρα?ική ε?ί?κε?η ??ην ?ίνα, ?ην ?ρ??η ?ο? ?αναμαίο? ?ροέδρο? με?ά ?ην ίδρ??η ??ν διμερ?ν ??έ?ε?ν και με?ά α?? α??? αναμένε?αι να ξεκινή?ει ένα νέο ε?οικοδομη?ικ? ??άδιο ??έ?ε?ν με ?ον α?ια?ικ? γίγαν?α. ??ο?ν ?ερά?ει έξι έν?ονε? μέρε? κα?ά ?ι? ο?οίε? ο ?ρ?εδρο? έ?ει ??ράγι?η ?ρο?έγγι?ή ?η? ?ρο? ?ην ?ίνα με ?ο άνοιγμα ?η? ?ρε?βεία? ??ο Πεκίνο και ?ο ?ροξενείο ??η Σαγκάη και ?ην ??ογρα?ή 19 διμερ?ν ??μ??νι?ν.

???ή η ?ρο?έγγι?η «εί?ε ένα ε?ι???ημένο ξεκίνημα και θα ε?ι?ύ?ο?με ?ημαν?ικά ορ??ημα ?ε εμ?ορικά, οικονομικά, θαλά??ια, ?ολι?ικά θέμα?α και θέμα?α ??νεργα?ία? ", δήλ??ε ?ήμερα η ?αρέλα εν??ιον ομάδα? ε?ι?ειρημα?ι?ν ?ε μια α?? ?ι? ?ελε??αίε? ?ο? δρα??ηρι??η?ε?, η ο?οία έλαβε ??ρα ??ην ??λη ?η? Σαγκάη? (ανα?ολικά). Τον ?ερα?μένο ?ούνιο, ο Παναμά? ανακοίν??ε ?ην αναγν?ρι?η ?η? αρ?ή? "one China" και ?ην ?αύ?η ??ν δι?λ?μα?ικ?ν ??έ?ε?ν ?ο? δια?ηρού?ε. μέ?ρι ???ε με ?ην Τα?βάν, εγκαινιάζον?α? μια νέα ε?ο?ή ??ι? ??έ?ει? με?αξύ ??ν δύο ??ρ?ν.

? νέα α??ή κα?ά??α?η, Varela, δήλ??ε ?ήμερα, θα έ?ο?ν ένα «?αγκ??μιο αν?ίκ???ο» και δεί?νει ???ο ?ημαν?ικ? είναι να «ε?ιβάλει διάλογο ?άν? αν?ι?αράθε?η» και να «κα?α??ή?ει ?α?έ? ??ι οι δ?να???η?ε? ??ν κρα??ν θα ?ρέ?ει να ?ρη?ιμο?οιεί?αι μ?νο για ?ην ε?ίλ??η ??ν ?ροβλημά??ν ?ο? λαού και ??ι για αν?ιμε???ίζο?ν ο ένα? ?ον άλλον. "? κινέζο? Πρ?εδρο? Xi Jinping και η ?αρέλα, ?ο? ?αξίδε?ε ??ην ?ίνα ??νοδε??μενοι α?? αρκε?ού? ??ο?ργού? ?ο?, είδαν ?ην ?ερα?μένη Παρα?κε?ή ??ο Πεκίνο δεκαεννέα μνημ?νια ??ογρα?ή ?η? ??νεργα?ία? με?αξύ ??ν δύο ??ρ?ν, με?αξύ ??ν ο?οί?ν η ?ιθανή δημιο?ργία μια? μελλον?ική? ??μ??νία? ελεύθερο? εμ?ορίο?.

???? θα ενι??ύ?ει ?ην ?ρέ?ο??α θέ?η ?η? ?ίνα? ?? δεύ?ερο? ?ελά?η? ?ι?ρ?γα ?ο? Παναμά και κορ??αίο? ?ρομηθε??ή? ??ν αγαθ?ν ?ε Colon ?ο? Παναμά ?λεύθερη ??νη.

?ι ?ημει??ει? ή?αν ?ο α?ο?έλε?μα ?έν?ε μην?ν ??νομιλίε? με?αξύ ??ν δύο εθν?ν και να εξε?ά?ο?ν ?ομεί? ???? οι με?α?ορέ? (θαλά??ιε?, ?ιδηροδρομικέ? και αερο?ορικέ?), η γε?ργία, ?ο διεθνέ? εμ??ριο, οι ε?ενδύ?ει?, η ηλεκ?ρική με?άδο?η και ?ον ?ο?ρι?μ?, ειδικά οι ?ινέζοι ?ολί?ε? ?ο? ε?ιθ?μούν να ?αξιδέ?ο?ν ??ην ??ρα ?η? ?εν?ρική? ?μερική?. ?κριβ?? ?ήμερα ?ραγμα?ο?οιήθηκε ??η Σαγκάη ?ο PanamaFest, γεγον?? ?ρο?θη?η? ?ο?ρι?μού ?ην ο?οία ?αρακολούθη?ε η ?αρέλα και ??ην ο?οία ?ονί??ηκε ο ?ολι?ι??ικ?? ?λού?ο? ?η? ??ρα? ?η? ?εν?ρική? ?μερική?, ο ο?οίο? έ?ει ι???ρού? ι??ορικού? δε?μού? με ?ην ?ίνα λ?γ? ?η? με?ανά??ε??η? ?ο? Chinos ??ον Παναμά ?α ?ελε??αία δύο αι?νε?.

???έ? ?ι? μέρε? ανακοίν??ε ε?ί?η? ??ι η κρα?ική αερο?ορική ε?αιρεία Air China θα ξεκινή?ει α?ε?θεία? ??ή?ει? με?αξύ ?η? ?ίνα? και ?ο? Παναμά με μια ενδιάμε?η ??ά?η ??ο Χιού??ον (?Π?) α?? ?ον ?άρ?ιο 2018. ?α?ά ?η διάρκεια ?η? ε?ί?κε?η?, η ?αρέλα και η αν?ι?ρο???εία ?η? ?ραγμα?ο?οίη?αν ?ολλέ? οικονομικέ? ??ναν?ή?ει? με κοιν? ????ο: να ?αρο??ιά?ο?ν ?ον Παναμά ?? ?λα???ρμα ?η? ?ίνα? για ?η ?α?ινική ?μερική ?άρη ??ην ? κεν?ρική θέ?η ?η? ??ρα? ??ην ?εριο?ή και ?ο κανάλι. "? Παναμά? θα είναι ?ο ?ημείο ει??δο? ?ολλ?ν κινεζικ?ν ε?αιρει?ν ??η ?α?ινική ?μερική", ανέ?ερε ο ?ρ?εδρο?. ? ??ρα ?η? ?εν?ρική? ?μερική? εξακολο?θεί να είναι ο ογδ??α εμ?ορικ?? ε?αίρο? ?η? ?ίνα? ??ην ?εριο?ή ?η? ?α?ινική? ?μερική? και ?η? ?αρα?βική?, με ??νολικά ?ριάν?α κινεζικέ? ε?αιρείε? ?ο? δρα??ηριο?οιούν?αι ??ην ?εριο?ή ?η? ?α?ινική? ?μερική? και ?η? ?αρα?βική?. η ο?οία αναμένε?αι να α?ξηθεί ??ο εγγύ? μέλλον.

Σήμερα ??άρ?ο?ν κινεζικέ? ε?αιρείε? ?ο? κα?α?κε?άζο?ν ένα λιμάνι κρο?αζιέρα? ??ον Παναμά, καθ?? και έργα για νερ? και ??έγα?η, ή είναι εγκα?ε??ημένοι ??ην ελεύθερη ζ?νη ?ο? Colon, με ε?ενδύ?ει? ?ο? ανήλθαν ?ε 1.000 εκα?ομμύρια δολάρια μέ?ρι ?ην καθιέρ??η δι?λ?μα?ικ?ν ??έ?ε?ν ?ον ?ούνιο. Παναμά και ?ο ?εριβάλλον ?ο? ?αξίδε?ε ?θε? ??η Σαγκάη ?ιδηροδρ?μ?ν ??ηλή? ?α?ύ?η?α? για να δο?ν α?? ?ρ??ο ?έρι, ?ο μεγαλύ?ερο ??ον κ??μο, κινεζικ? ?ύ??ημα και να ?ρο??αθή?ει να ?λο?οιή?ει ?ο ??έδιο εν?? γρήγορη γραμμή ε?ιβα??ν και εμ?ορε?μά??ν ??η γει?ονική ????α Ρίκα, α?? ??ο? θα μ?ορού?ε να ε?εκ?αθεί αργ??ερα και ??ην ???λοι?η ?ε?οαμερική, έργο για ?ο ο?οίο η ?αρέλα αναμένει κινεζική ??ο??ήριξη.

? Paula Escalada Medrano

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%