? κα?άρρε??η ?ο? Σαν?ιάγκο με?ά ?ι? εκλογέ? ?ημα?οδο?εί μια ημέρα δια?ραγμά?ε??η? ??η ?α?ινική ?μερική

? κα?άρρε??η ?η? ?ρημα?ι??ηριακή? αγορά? ?ο? Σαν?ιάγο με?ά ?ι? εκλογέ? ?η? ??ριακή? ??η Χιλή ?ημάδε?ε ?ην ημέρα ??ν ??ναλλαγ?ν ??η ?α?ινική ?μερική, ??ο? οι ?ρει? κύριε? αγορέ? δεν λει?ο?ργού?αν ?? διακο?έ?, εν? η Wall Street, η ??ξίδα ?η? ?εριο?ή?, ανακ?ά?αι έδα?ο?.

??ογκο?ά, 20 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? κα?άρρε??η ?η? ?ρημα?ι??ηριακή? αγορά? ?ο? Σαν?ιάγκο με?ά ?ι? εκλογέ? ?η? ??ριακή? ??η Χιλή ?ημα?οδ??η?ε ?η ?ημερινή ημέρα δια?ραγμά?ε??η? ??η ?α?ινική ?μερική, ??ο? οι ?ρει? κύριε? αγορέ? δεν είναι λει?ο?ργούν λ?γ? ??ν ε?ί?ημ?ν αργι?ν, εν? η Wall Street, η ??ξίδα ?η? ?εριο?ή?, ?ην ανάκ?η?η ?ο? εδά?ο??.

?ε?ά ?ο κλεί?ιμο με κ?κκινο ?ρ?μα ?ην Παρα?κε?ή ??ο δά?εδο ?η? Νέα? Υ?ρκη?, ο δείκ?η? Dow Jones α?ξήθηκε 0,31% και ολοκληρ?θηκε ?ε 23.430.33 ακεραίο??. ?ι ε?ενδ??έ? ?η? μεγαλύ?ερη? αγορά? ??ον κ??μο ??νέ?ι?αν ?ήμερα να δίνο?ν ?ρο?ο?ή ??η ?ορολογική με?αρρύθμι?η ?ο? ?ρο?θεί ο ?μερικαν?? ?ρ?εδρο? Donald Trump με?ά ?ην έγκρι?ή ?ο? ??η ?ο?λή ??ν ?ν?ι?ρο????ν και με . Eye για ?η διαδικα?ία ??η ?ερο??ία

??ί?η?, ??ι? ?ερι????ερε? ε?ρ??α?κέ? αγορέ? κ?ριαρ?ούν ?ην ανοδική ?ά?η, ?ο? ενθαρρύνε?αι α?? ?ην ?ρ?οδο ??ν μεγάλ?ν αξι?ν: Φρανκ?ούρ?η ?ρο??ρή?ει 0.50 %, Το ?ιλάνο 0,44%, ?ο Παρί?ι 0,40%, η ?αδρί?η 0,15% και ?ο ?ονδίνο 0,12%. ?ν ?? με?αξύ, ?α ?ερι????ερα ?ρημα?ι??ήρια ?η? ?α?ινική? ?μερική? έκλει?αν με κέρδη, αν και η ημέρα δεν ?ι κινή?ει? ??ην ?εριο?ή ?αρακ?ηρί??ηκαν α?? ?ην κα?άρρε??η ?ο? IPSA, ?ο? ή?αν ο κύριο? δείκ?η? ?ο? ?ρημα?ι??ηρίο? ?ο? Santiago, ο ο?οίο? έκλει?ε ??ι? 5.076.02. ?ημεί??ε, ?ην ?ειρ??ερη μέρα ?ο? ?ε ?ερι????ερα α?? έξι ?ρ?νια. ? κάθοδο? έλαβε ??ρα μια ημέρα με?ά ?ι? εκλογέ? ?η? ??ριακή?, γεγον?? ?ο? ε?ιβεβαί??ε ??ι ο ?ρ?ην ?ρ?εδρο? Σεμ?α??ιάν Πίνερα και ο ο ανεξάρ?η?ο? γερο??ια??ή? Alejandro Guillier θα αμ?ι?βη?ή?ει ?ην Προεδρία ?η? Χιλή? ?ε δεύ?ερο γύρο ??ι? 17 ?εκεμβρίο?. ?ε ?ην ????η α??ή, οι ?ο?ικέ? ενέργειε? έ?α?αν 15 εκα?ομμύρια δολάρια ?ε κε?αλαιο?οίη?η ?ρημα?ι??ηριακή? αγορά? ?ε μια ??νεδρία με ένα ?ο?? με?ο??ν ?ο? δια?ραγμα?εύον?αι για 197.856.108.481 ?άρια ?η? Χιλή? (?ερί?ο? 310,11 εκα?ομμύρια δολάρια). Σ?ο αν?ίθε?ο ?εδίο, ?ο ?ολομβία? ?αρκέ κέρδι?ε 0,19% ??ο δείκ?η ?ο? Colcap, η ο?οία ανήλθε ?ε 1.446,28 ακέραιοι, με?ά α?? ??ναλλαγέ? 137,203.24 εκα?ομμύρια ?ολομβιανή ?έ?ο? (45.560.000 δολάρια).

S & P / BVL Περού ?ενική έκλει?ε ??ι? 19,583.30 μονάδε? με?ά ?ην άνοδο 0,33% ?ε μια ?ερίοδο ??ην ο?οία δια?ραγμα?εύον?αι 29.441.443 ?έλμα?α (US $ 9.075.661).

?αι η Global Bond Index Το Χρημα?ι??ήριο ?ο? ?ον?εβιδέο ?ρο??ρη?ε ?ο?λά?ι??ον 0,009% και ολοκληρ?θηκε ?ε 115,78 μονάδε?, με λει?ο?ργίε? 36,190.436 ?ε?ού? ?η? ??ρο?γο?ανία? (1.232.693 δολάρια). ?α?ινική ?μερική ή?αν ?? εξή?:

Σημεία ?γορά? ?λεί?ιμο

Σ?? Π???? διακο?έ?

?εξικ? για διακο?έ?

??ο?ένο? ?ιρε? ?ιακο?έ?

SANTIAGO -5,86% 5,076.02

?ολομβία + 0,19% 1,446,28 LIMA + 0,33% 19,583,30 < 115,78

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%