? κ?βέρνη?η ??ν ?Π?

Το Υ?ο?ργείο ?ικαιο?ύνη? ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν θα ?αρεμβάλει ?ήμερα ένα αί?ημα για ?ην ?ρ?λη?η ?η? ??γ??νε??η? με?αξύ ?η? AT & T και ?η? ομάδα? Time Warner, ενημέρ??ε ?ο?ικά μέ?α ενημέρ??η? ?ήμερα.

? ??ά?ινγκ?ον, 20 Νοεμβρίο? (EFE) .- Το Υ?ο?ργείο ?ικαιο?ύνη? ??ν ?ν?μέν?ν Πολι?ει?ν θα ??οβάλει ?ήμερα αγ?γή για να α?ο?ρέ?ει ?η ??γ??νε??η με?αξύ ?η? AT & T και ?ο? ομίλο? Time Warner, ?ύμ??να με ?α μέ?α ενημέρ??η? ?ο? ανα?έρθηκαν ?ήμερα. ?ε ?ο?ικ? ε?ί?εδο.

? ε?ημερίδα Statesman και ?ο CNN, με?αξύ άλλ?ν μέ??ν, ι???ρί??ηκε ??ι ?ο Υ?ο?ργείο ?ικαιο?ύνη? ??εδιάζει να μηνύ?ει, η ο?οία θα ??γ??νεύον?αι ??α ?έρια ?ο? ένα δικα??ή?. Πρ???α?α, διά?ορα μέ?α ενημέρ??η? ?ο? δημο?ιεύθηκε ??ι ?ο Υ?ο?ργείο ?ικαιο?ύνη? εί?ε θέ?ει ?? ?ρο???θε?η για να εγκρίνει ?η ??γ??νε??η να ?ο?λή?ει ?ο καλ?διακ? κανάλι CNN, ένα α?? ?α κο?μήμα?α ομάδα Time Warner, ή DirecTV δορ??ορικ? κανάλι, ?ο? ανήκει α?? ?ην AT & T.

AT & T ανακοίν??ε ?έρ??ι ??ι εί?ε ??ά?ει ?ε ??μ??νία για να αγορά?ει για ?ερί?ο? 85.400 εκα?ομμύρια δολάρια ομάδα Time Warner, η ο?οία ?εριλαμβάνει ?ο CNN και ΤΝΤ κανάλια και κανάλια ???αγ?γία? ???? ?ο HBO, καθ?? και ?α ??ούν?ιο ?η? Warner Bros.

? ε?ι?είρη?η, η ο?οία ?ρέ?ει να εγκριθεί α?? ?ι? αρ?έ? ?ι ?μερικανοί, θα δημιο?ργή?ει ένα ?ερά??ιο ??ο?? ?ομεί? ??ν ?ηλε?ικοιν?νι?ν και ??ν μέ??ν ενημέρ??η?.

? ?ρ?εδρο? ??ν ?Π?, Donald Trump, δια?ηρεί μια ?ικρή μά?η με ?ο CNN, ?ο ο?οίο ??νήθ?? να α?οκλει?θεί με ?ο ?νομα ??ν "?ε?δ?ν ειδή?ε?ν" και κα?ά ?η διάρκεια ?η? ?ελε??αία? εκλογική? εκ??ρα?εία? ανέ?ερε ακ?μη ??ι θα αν?ι?α?θεί ??η ??γ??νε??η.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%