Το "γενε?ικ?" εγ?είρημα ?ο? οδήγη?ε ?ην ?ο?α?εμάλα να ηγηθεί ?η? ?εριο?ή?

DNA ?ο?α?εμάλα? «??άρ?ει ένα? ε?ι?ειρημα?ία? κοιμά?αι», ???? 8 ??ο?? 10 ανθρ??ο?? ??η ??ρα ?ο?? εα??ού? ?ο??, ???? ορίζε?αι, δήλ??ε ο ?να?ληρ??ή? EFE ?ικρέ? και ?ε?αίε? ??αιρεία ?η? οικονομία?, Ezrra Orozco.

?ο?α?εμάλα, 17 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?ι DNA ?ο?α?εμάλα? «??άρ?ο?ν ε?ι?ειρημα?ία? κοιμά?αι», ???? 8 ??ο?? 10 ανθρ??ο?? ??η ??ρα ?ο?? εα??ού? ?ο??, ???? ορίζε?αι, εί?ε Efe ?να?ληρ??ή? Υ?ο?ργ?? ?νά???ξη? ?ικρ?ν και ?ε?αί?ν ??ι?ειρή?ε?ν ?ο? Υ?ο?ργείο? ?ικονομία?, Ezrra Orozco.

?άθε ??ρα ?η? ?εριο?ή? λένε ??ι είναι ηγέ?η? ??ον ?ομέα ?η? ε?ι?ειρημα?ικ??η?α?, αλλά κανένα? δεν έ?ει ?ο ?ι? ?ρο?δο?? ?ο? έ?ει ??ά?ει η ?ο?α?εμάλα, ???? ένα νομο??έδιο για ?ην ενί????η ?η? ε?ι?ειρημα?ικ??η?α? ?ο? ??ζη?εί?αι ήδη ??ο ?ογκρέ?ο ή ένα? ?ν?ι?ρ?εδρο? ?ο? Υ?ο?ργείο? ?ικρ?ν και ?ε?αί?ν ??ι?ειρή?ε?ν, ???? α???? Orozco κα?ε?θύνει εί?ε ο αξι?μα?ού?ο?.

?λλε? ??ρε? ?η? ?εν?ρική? ?μερική? έ?ο?ν ?ρογράμμα?α ?ο? ε?ιδι?κο?ν να ??ο??ηρίξο?ν ή να ενθαρρύνει ?ο?? μελλον?ικού? ε?ι?ειρημα?ίε?, αλλά και με ?ο Υ?ο?ργείο ?ν?ι?ρ?εδρο? «εκμε?αλλεύ?ηκε» η ο?οία μ?ορεί να ενι???θεί α?? ?ο ν?μο ?ο? θα α?ή?ει ένα ?αμείο κε?αλαί?ν αρ?ική? ?θη?η? θε?μοθε?ημένο "έ??ι ???ε να μην εξαρ?ά?αι α?? ?ην ?ρο???ική βούλη?η ??ν ε?ενδ???ν ή α?? ?α ??έδια ?η? ??βέρνη?η ".

?ι ε?ι?ειρημα?ίε? έ?ο?ν ήδη γεννηθεί ??η ?ο?α?εμάλα, ?ο ?έρνο?ν ??α γονίδιά ?ο??, ?αρά ?ο γεγον?? ??ι, ?ύμ??να με ε?ί?ημα ??οι?εία ??η ?ο?α?εμάλα, ?ο 59,3% 23,4% ?ε ??νθήκε? ακραία? ????εια?.

?λλά η δια?ορά είναι ??ι ο ε?ι?ειρημα?ία? «δεν είναι α?αραί?η?ο να έ?ο?ν ?ολλά ?ρήμα?α ή λίγο», αλλά θα ?ρέ?ει να έ?ε?ε ?ο ?νεύμα ?η? «?ρ?θ?μοι και ικανοί» αναλάβει, ?ροειδο?οίη?ε ?ι? ε?ί?ημε? ??ιγμέ? ?ριν α?? ?ην α?ονομή 15 κερδι?μέν?ν έργ?ν ?ο? διαγ?νι?μού Emprende GT με $ 2.000 ?ο καθένα.

? διαγ?νι?μ?? ή?αν μέρο? ?η? Παγκ??μια? ?βδομάδα? ??ι?ειρημα?ικ??η?α, ?ο? διοργαν?θηκε ??η ?ο?α?εμάλα ??ο Heroes Fest ?ο? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ??ι? 10 και 11 Νοεμβρίο? και ?αρακολούθη?ε ?ερι????ερο?? α?? 2.000 ανθρ??ο?? για να ακού?ει ?ο?? ομιλη?έ? ?ο? ??μα?ο? ??ν ???αν?ν Alberto Levy ή ?ο?α?εμάλα? ?κηνοθέ?η? Jayro Bustamante.

Ποιο? ε?ιδι?κει να αναλάβει, Orozco, λέει, «δεν θα ?ρέ?ει να α?οκ?ή?ο?ν δάνεια για ο?οιοδή?ο?ε λ?γο,» είναι «?ο?λά?ι??ον ??νι??ά?αι», αλλά αν? 'α??ού «?ο ?ά?μα για ?ην ?ρο?θη?η ?η? ε?ι?ειρημα?ικ??η?α? είναι ακριβ?? ??ο αρ?ικ? κε?άλαιο. "

?εν είναι δ?ρεά" ?? δ?ρο βοήθεια? ", αλλά ?ο κε?άλαιο εκκίνη?η? είναι «?ια μη ε?ι??ρε??έα ε?ενδύ?ε?ν» ?ο ο?οίο α?ονέμε?αι α?? μια κρι?ική ε?ι?ρο?ή και μεθοδολογίε? ?ο? ε?αρμ?ζον?αι ??ο «ε?ι?ειρημα?ικ? οικο?ύ??ημα».

?αι ?οιο? ?ο?ίζει ?ο ε?ι?ειρημα?ικ? οικο?ύ??ημα «είναι οι άνθρ??οι ?ο? θα έ?ει εμ??δια, ?ροβλήμα?α, ?ροβλήμα?α ?ε ?ολλού? ?ομεί?, αλλά ???? ?ο νερ?, αναζη?ούν».

Ezrra Orozco είναι ένα? ε?ι?ειρημα?ία? ??ο δ??ικ? ?μήμα ?η? ??ρα? ?η? ?εν?ρική? ?μερική?, ??ο Τμήμα ?γίο? ?άρκο?, ??ο? ο ?α??ού? ?ο? ξεκίνη?ε ?ο κλ???ο??αν?ο?ργικ?ν ε?ι?ειρή?ε?ν.

Υ?άρ?ει ο αξι?μα?ικ?? ήξερε ??ι θα ?ρέ?ει να δοθεί ?ί?ο?α δεν ή?αν ?λα??ά, αλλά έμαθε να α?οθηκεύ?ε?ε και να δια?ειρι??εί?ε «κε?άλαιο κινδύνο? ", λίγα ?ρήμα?α ?ο? ?άν?α εξοικονομούν εί?ε για να ε?ενδύ?ο?ν εί?ε για ο?οιαδή?ο?ε ?ιθαν??η?α. Χιλιάδε? ?ράγμα?α μ?ορούν να ??μβούν, ?ο? εμ?οδίζο?ν ?ι? ε?ενδύ?ει? ή ?ην ε?ι?ειρημα?ικ??η?α και ??η ?ο?α?εμάλα ??άρ?ο?ν flagella ???? εκβια?μού?, ?ο? ?ο 2016 ε?ηρέα?ε ?ο?ο??? 43,1 ανά 100.000 κα?οίκο??, με 7.125 ??νολικά κα?αγγελίε?, ?ύμ??να με ?ην ?θνική Πολι?ική ????νομία.

?λλά, ?ύμ??να με Orozco, ακ?μη ??ι θα ?ρέ?ει να α?ο?ε??θεί.

Σ?η ?ο?α?εμάλα, κα?αλήγει, «αναλαμβάνει ?ον ε?ι?ειρημα?ία», ε?ειδή «?ραγμα?ική ????εια δεν είναι οικονομικ?, αλλά ???ική».

???οί ?ο? ??ο?έρο?ν α?? ?ην ?είνα δεν είναι ??ορεί?ε να μιλή?ε?ε για ?ην ε?ι?ειρημα?ικ??η?α, εξηγεί - για?ί ?ρειάζε??ε άλλα είδη ?ρογραμμά??ν - αλλά μ?ορ? να μιλή?? για ?ην ε?ι?ειρημα?ικ??η?α ?ε έναν αναλ?άβη?ο και, ??ην ?ραγμα?ικ??η?α, για ??οιον δεν κάνει κά?οια ?αραγ?γική δρα??ηρι??η?α «??η ?ο?α?εμάλα είναι 3,6 εκα?ομμύρια ανθρ??ο??, ?ύμ??να με ?ην Global Entrepreneurship Monitor (GEM, ??α αγγλικά).

Emiliano ?ά??ρο Saenz

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%