Το Moody's βελ?ι?νει ?ι? ?ροο??ικέ? ?η? ?νδία? για ?ο Baa2 λ?γ? οικονομικ?ν με?αρρ?θμί?ε?ν

? οργανι?μ?? αξιολ?γη?η? Moody's βελ?ί??ε ?ήμερα ?ο ?ημεί?μα ?ο? δημ??ιο? ?ρέο?? ?η? ?νδία? α?? ?ο Baa3 ??ο Baa2, ?ο ο?οίο εξακολο?θεί να δεί?νει μέ?ριο ?ι????ικ? κίνδ?νο και ?ι? ?ροο??ικέ? α?? ??αθερ? έ?? θε?ικ?.

Νέο ?ελ?ί, 17 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? οργανι?μ?? αξιολ?γη?η? αναβάθμι?ε ?ήμερα η Moody για ?ην αξιολ?γη?η ?η? ινδική? κ?βέρνη?η? ?ρέο?? α?? Baa3 ?ε Baa2, η ο?οία δεί?νει ακ?μη ένα ?ι????ικ? κίνδ?νο μέ?ρια και η ?ροο??ική α?? ??αθερή έ?? θε?ική. ? οργανι?μ?? αξιολ?γη?η? έκρινε ??ι "οι οικονομικέ? και θε?μικέ? με?αρρ?θμί?ει? θα ε?ι?ρέ?ο?ν, με ?ην ?άροδο ?ο? ?ρ?νο?, να βελ?ι?θεί η η δ?νη?ική ανά???ξη ?η? ?νδία? »και θα ??μβάλει ??η« ??αδιακή μεί??η ?ο? δημ??ιο? ?ρέο?? με?ο?ρ?θε?μα », ανέ?ερε ?ε δήλ??ή ?ο?.

? Moody's ?ημεί??ε ??ι ?α μέ?ρα ?η? Narendra ??δι κ?βέρνη?η «έ?ο?ν μει??ει ?ον κίνδ?νο μια? α???ομη αύξη?η ?ο? ?ρέο??», με?αξύ ??ν ο?οί?ν ανα?έρε?αι ο Φ?ρο? αγαθ?ν και ??ηρε?ι?ν (GST), αν και «?ρια ??ηλ? ?ρέο? ?νδία "Ω????ο, ο οργανι?μ?? δια?ί????ε ??ι" ?ολλά α?? α??ά ?α μέ?ρα θα ?ρεια??ούν ?ρ?νο για να δείξο?ν α?ο?ελέ?μα?α και ορι?μένα, ???? ?ο GST και η α?ο??ναρμολ?γη?η, έ?ο?ν ??ον?με??ε ?ην ανά???ξη ?ε ?ύν?ομο ?ρονικ? διά??ημα «

Υ?άρ?ο?ν ακ?μη» ?ολλά να κάνο?με «ιδιαί?ερα ??ον α?ορά ?ην ε?αρμογή ?η? GST, ?ο» αδύναμο ????ν ε?ενδύ?ε?ν ??ον ιδι??ικ? ?ομέα και ?ην? έλλει?η ?ρο?δο? ??ο γε?ργική και εργα?ική με?αρρύθμι?η ?ε εθνικ? ε?ί?εδο ", με?αξύ άλλ?ν, ?ροειδο?οίη?ε η Moody's. ? έναρξη ι??ύο? ?ο? GST οδήγη?ε ??ην ενο?οίη?η 17 έμμε??ν ??ρ?ν και ?ελ?ν ??ν κρα??ν και ?η? κεν?ρική? κ?βέρνη?η? ??ον ίδιο ??ρο και ?ροηγήθηκε μεγάλη αβεβαι??η?α ?ε ολ?κληρο ?ο ινδικ? ?αραγ?γικ? ?ύ??ημα.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%