? ?ερο??ία εγκρίνει αύξη?η ??ν μι?θ?ν κα?ά 4% για ?ο?? εκ?αιδε??ικού? ?η? Παραγο?άη? ??ο?? ?ρο??ολογι?μού?

? ?ερο??ία ?η? Παραγο?άη? ενέκρινε ?ην αύξη?η ?ο? 4% για ?α δημ??ια διδα?καλία? ?ο? θα ?ρο?θέ?ει ??ο ?ύνολο 12% α?? ?ην ?κ?ελε??ική για ?α ε??μενα ?έ??ερα ?ρ?νια, η ο?οία ?ληροί εν μέρει ??ν αι?ημά??ν ?ο? ?ομέα, ?ο? εκδηλ?θηκε ?ριν α?? ?ο ?ογκρέ?ο κα?ά ?η διάρκεια ?η? μελέ?η? ?ο? ?ενικού ?θνικού Προ??ολογι?μού (PGN).

??ο?ν?ι?ν, 22 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ?ερο??ία ?η? Παραγο?άη? ενέκρινε ?ην αύξη?η ?ο? 4% για ?α δημ??ια διδα?καλία? ?ο? θα ?ρο?θέ?ει ??ο 12% ?ο? ορίζει η ?κ?ελε??ική για ?α ε??μενα ?έ??ερα ?ρ?νια, ?ο? αν?α?οκρίνε?αι εν μέρει ??ι? α?αι?ή?ει? ?ο? ?ομέα, η ο?οία εκδηλ?θηκε μ?ρο??ά α?? ?ο Σ?νέδριο κα?ά ?η διάρκεια ?η? μελέ?η? ?ο? ?ενικού ?θνικού Προ??ολογι?μού (PGN). ?ι? ?ρο?δοκίε? ?η?, μια αύξη?η κα?ά 12% ?ον ?ανο?άριο ???? ορίζε?αι α?? ?ην κ?βέρνη?η και ???? εγκρίθηκε α?? ?η ?ο?λή ??ν ?ν?ι?ρο????ν ??ι? αρ?έ? ?ο? μήνα και η ο?οία ??ρα, με?ά ?ην αν?ιμε???ι?η ?ο? PGN ??η ?ερο??ία, εν? οι εκ?αιδε??ικοί ?η? δημ??ια? εκ?αίδε??η? ?η? Παραγο?άη? ζή?η?αν ε?ή?ια αύξη?η κα?ά 20%, εί?αν ?ροηγο?μέν?? α?ο?ιμηθεί ???? θε?ικά μέ?η.

? αύξη?η εγκρίθηκε κα?ά ?η διάρκεια ?η? ??γκεκριμένη? μελέ?η? ?ο? κάθε ?αρ?ο??λακίο? ?η? κ?βέρνη?η? κα?ά ?η διάρκεια ?η? ??ν?δο? ??η ?ερο??ία για να ??ζη?ή?ο?ν ?ο PNG 2018, η ο?οία ή?αν ?ο? εγκρίθηκε με γενικέ? ?ρο?ο?οιή?ει? και θα ?ρέ?ει να ?ερά?ει α?? ?η νομοθε?ική διαδικα?ία α?? ?η ?ο?λή ??ν ?ν?ι?ρο????ν ?ι? ε??μενε? ημέρε? για μια ?ελική α???α?η.

Νοέμβριο? καθηγη?έ? ?η? δημ??ια? εκ?αίδε??η? ?η? Παραγο?άη? ή?αν ?ε ε?αγρύ?νη?η για δύο ημέρε? ??ην ?λα?εία μ?ρο??ά α?? ?ο ?ογκρέ?ο, α?? ??ο? είδαν ?ην α??ρρι?η ?η? ?ο?λή? ??ν ?ν?ι?ρο????ν ??ο αί?ημά ?ο?? αύξη?η ??ν μι?θ?ν, δίνον?α? ?ροέγκρι?η ?ε ?αμηλ??ερη έργο και ??ερα??ί??ηκε α?? ?ον εκ?ελε??ικ?.

Παραγο?άη? Πρ?εδρο? Horacio Cartes, εί?ε ?ην ?ρ??η ?ο? Σε??εμβρίο? η κ?βέρνη?η θα διαθέ?ει ?ερι????ερα α?? 100 εκα?ομμύρια δολάρια ε?η?ί?? για ?η βελ?ί??η ?ο? μι?θού ??ν εκ?αιδε??ικ?ν ??ον δημ??ιο ?ομέα για ?α ε??μενα ?έ??ερα ?ρ?νια με?ά α?? εβδομάδε? δια?ραγμα?εύ?ε?ν με ?α ??νδικά?α. ? κ?βέρνη?η ?ροέβλε?ε ?ην ε?ένδ??η α??ού ?ο? αριθμού κάθε ?ρ?νο κα?ά ?α ε??μενα ?έ??ερα ?ρ?νια, για να εξα??αλί?ει μια κλιμακ??ή αύξη?η α?? 2 (354 δολάρια) ?ε 3 εκα?ομμύρια εγγ?ή?ει? (531 δολάρια) ?ο μήνα ?ε ?λο?? ?ο?? εκ?αιδε??ικού?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%