? ?ραζιλία ?κο?εύει να εξοικονομή?ει 21,5 δι?εκα?ομμύρια δολάρια ?ε μι?θού? ??αλλήλ?ν ?ε δέκα ?ρ?νια

? κ?βέρνη?η ?η? ?ραζιλία? ?κο?εύει να εξοικονομή?ει 70 δι?εκα?ομμύρια δολάρια (?ερί?ο? 21,5 δι?εκα?ομμύρια δολάρια ?Π?) ?ε ε?ί?ημο?? μι?θού? για ?ην ε??μενη δεκαε?ία, ?ύμ??να με ?ημεριν? ??ο?ργ?. Σ?εδια?μ??, Dyogo Oliveira.

? κ?βέρνη?η ?η? ?ραζιλία? ?ρο?ίθε?αι να εξοικονομή?ει 70 δι?εκα?ομμύρια ρεάλ? (?ερί?ο? 21,5 δι?εκα?ομμύρια δολάρια) ?ε μι?θού? ??αλλήλ?ν κα?ά ?ην ε??μενη δεκαε?ία, Υ?ο?ργ?? Σ?εδια?μού, Dyogo Oliveira, ενημέρ??ε ?ήμερα. "? δημ??ιο? ??άλληλο? κερδίζει ?ο 70% ?ερι????ερο α?? έναν ι?οδύναμο εργαζ?μενο ??ην ιδι??ική αγορά κερδίζει", δήλ??ε ο ??ο?ργ?? ??νάν?η?η ?η? ?ραζιλία? ε?αιρεία? CCR με εγ??ριο?? και ξένο?? ε?ενδ??έ? ?ραγμα?ο?οιήθηκε ?ην Τε?άρ?η ??ο Σάο Πάολο.

Σ?ο ?λαί?ιο α???, η ?κ?ελε??ική ?ρο?είνει «να μει??ει ?ο βα?ικ? μι?θ? ??ν δημο?ί?ν ??αλλήλ?ν "έ??ι ???ε η αμοιβή ?ο?? να ξεκινά" μέ?α ??ι? ?αραμέ?ρο?? ?η? αγορά? "και, α?? εκεί, καθ '?λη ?η διάρκεια ?η? ??αδιοδρομία? ?ο?, να ?ρο??ρή?ει. 70.000 εκα?ομμύρια ρεάλ δα?αν?ν για ?α ε??μενα δέκα ?ρ?νια «δήλ??ε ο ?λιβέιρα, εν? ανα?έρει ??ι η κ?βέρνη?η έ?ει εμ?λακεί ?ε μια διαδικα?ία για ?ην ?η?ιο?οίη?η» ?λε? οι ??ηρε?ίε? δημ??ια».

??? ?ο ?ερα?μένο έ?ο?, ??αν έγινε ?ρ?εδρο? ?ι?έλ Temer, η κ?βέρνη?η ?η? ?ραζιλία? έ?ει αναλάβει μια ?ιλ?δοξη δέ?μη με?αρρ?θμί?ε?ν, ??μ?εριλαμβανομένη? μια? ?οβαρή? δημο?ιονομική? ?ρο?αρμογή?, με ????ο? ?η? εξι?ορρ??η?η? ??ν δημ??ι?ν λογαρια?μ?ν και ?η? αν?ι??ρο?ή? ?η? ύ?ε?η? ??ν δύο ?ελε??αί?ν ε??ν. ?ε?αξύ α???ν ??ν μέ?ρ?ν, ?ο? ε?ικρο?ήθηκαν α?? ?ο?? εργοδ??ε? και ε?ικρίνο?ν ?α ??νδικά?α, ?άλε?αν δύο γενικέ? α?εργίε? ?έ?ο?, ?ο ?ογκρέ?ο έ?ει ήδη εγκρίνει ένα αν??α?ο ?ριο δα?αν?ν, μια με?αρρύθμι?η ?ο? εργα?ικού δ?ναμικού, η ο?οία ανοίγει ?ην ??ρ?α για ?θην??ερη εργα?ία και ένα? ν?μο? για ?ην εξ??ερική ανάθε?η ?ργα?ία ε?ί?η?. Σ?ζη?ά ε?ί?η? μια με?αρρύθμι?η ?ο? ??ν?αξιοδο?ικού ????ήμα?ο?, η ο?οία ??ο?εύει να ενι??ύ?ει ?ι? ?ρο??οθέ?ει? για ?ην α??κ?η?η α??ού ?ο? ο?έλο??, αλλά ?α ?κάνδαλα δια?θορά? ?ο? Πέ?αξαν ?ην ?αράλ??η διαδικα?ία ?ο? Προέδρο? ??ο ?ογκρέ?ο, αν και ?ο ?κ?ελε??ικ? Σ?μα εμ?ι??εύε?αι να ??οβάλει ?ο κείμενο ?ε ?η?ο?ορία ακ?μα και ?έ?ο?.

"?ημιο?ργούμε ?ι? α?αι?ή?ει? για ?η δημιο?ργία εν?? βι??ιμη ανά???ξη (...) Πρ?κει?αι για ?κληρά μέ?ρα, αλλά α?αραί?η?α για ?η ??γκρά?η?η ??ν δημο?ί?ν δα?αν?ν «δήλ??ε ο ?λιβέιρα.

? ??ο?ργ?? ??νι?ε ??ι η ?ραζιλία» έ?ει ξε?ερα??εί μια μακρά ?ερίοδο ύ?ε?η "," ?ο βαθύ?ερο ??ην ι??ορία ", ?ο? με?αξύ 2015 και 2016 ?ροκάλε?ε μια ?????ρε?μένη ????η ?ο? ?καθάρι??ο? ?γ??ριο? Προ??ν?ο? (??Π) ?άν? α?? ε??ά ?οι? εκα?? και ??ρα ξεκινάει" ένα? μεγάλο? κύκλο? ανά???ξη «θα ?ρέ?ει να ?ο ?ελε??αίο» οκ?? έ?? δ?δεκα ?ρ?νια «

» ?ρθε η ?ρα να δι?λα?ιά?ει ?α ??οι?ήμα?α ?ραζιλία για?ί ?α ?ράγμα?α θα είναι «εί?ε ε?ενδ??έ?, και ??νι?ε ??ι» ?ρ?κλη?η "?η? οικονομία? ?η? ??ρα? ?η? Ν??ια? ?μερική?" ??νε?ίζει να είναι ο δημο?ιονομικ?? ??ρο? ".

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%