? ?ενεζο?έλα έ?ει ?άν? α?? 1,2 δι?εκα?ομμύρια δολάρια ?ρέο?? ?ε αθέ?η?η, λέει ένα? ανα?ληρ??ή?

? αν?ι?ρ?εδρο? ?η? αν?ι?ολί?ε??η? ?η? ?ενεζο?έλα? José Guerra, ?ρ?εδρο? ?η? ??ι?ρο?ή? ?ικονομικ?ν ?η? ?θνική? Σ?νέλε??η? (?Ν, ?οινοβούλιο), δήλ??ε ?ήμερα ??ι η ??ρα είναι ?ε αδ?ναμία ?ληρ?μή? άν? ??ν 1.200 εκα?ομμύρια δολάρια ?ε ??κο ?ρο? ?ο?? κα???ο?? ?ο? εξ??ερικού ?ρέο?? ?ο??.

? αν?ι?ρ?εδρο? ?η? αν?ι?ολί?ε??η? ?η? ?ενεζο?έλα? José Guerra, ?ρ?εδρο? ?η? ??ι?ρο?ή? ?ικονομικ?ν ?η? ?θνική? Σ?νέλε??η? (?Ν, ?οινοβούλιο), δήλ??ε ?ήμερα ??ι η ??ρα είναι ?ε αδ?ναμία ?ληρ?μή? κα?αβολή ?ερι????ερ?ν α?? 1.200 εκα?ομμύρια δολάρια ?ε ??κο?? ??ο?? κα???ο?? ?ο? εξ??ερικού ?ρέο?? ?η?.

«? κ?βέρνη?η (κρα?ική ?ε?ρελα?κή ε?αιρεία) PDVSA δια?ηρεί?αι ?ε κα?ά??α?η αθέ?η?η? ?άν? 1.200 εκα?ομμύρια δολάρια ?ε ??κο?? α?? α??ά ?α ομ?λογα, έ??ι ενεργο?οίη?αν ?η μη ?ληρ?μή α???ν ??ν ?ληρ?μ?ν », δήλ??ε ο νομοθέ?η? ?ε δήλ??η ?ο? ??άλθηκε δημο?ιογρά??ν. ? αν?ι?ολι?ε??μενο? νομοθέ?η? δήλ??ε ??ι η εθνική οικονομική κρί?η "ε?ι?α?ύνε?αι δραμα?ικά" εν? οι ?ληρ?μέ? εξ??ερικού ?ρέο?? ?ο? έ?ει εκ?ληρ??ει η κ?βέρνη?η Nicolás ?ι ?ριμοι ?ο?? ?ελε??αίο?? μήνε? "κα?α?ιούν ?α ??ρρικνούμενα δολάρια ?ο? ?ρέ?ει να ει?έλθο?ν ??ην ?εν?ρική Τρά?εζα (BCV)."

? Guerra εί?ε ε?ί?η? ??ι κα?ά ?ο ?ρ??ο εξάμηνο ?ο? Νοεμβρίο? ε?ή?ιοι ?ροι ?α ?ρήμα?α ?ο? δημιούργη?ε ο BCV α?ξήθηκαν κα?ά 1,070%. "? ίδιο? διαβεβαί??ε ??ι α??? ?ο" ?ρήμα α?? ?ί?ο?α "δημιο?ργεί?αι α?? ?ην εκδ??ρια ον???η?α για" ?ρημα?οδ??η?η ?ο? ελλείμμα?ο? ?η? κ?βέρνη?η? και ?η? ????ε??η? PDVSA »και κα?αγγέλλει ??ι α??έ? οι ?ρακ?ικέ?« ενι??ύο?ν »?ην ??ο?ίμη?η ?η? βολιβαρία? και ?ο? ??ερ?ληθ?ρι?μού ??ο έθνο? ?ε?ρελαίο?. ? οικονομολ?γο? ε?ε?ήμανε ??ι ?λοι α??οί οι ?αράγον?ε? ??ο?ν ε?ηρεά?ει αρνη?ικά ?ην αμοιβή ??ν εργαζομέν?ν ?η? ?ενεζο?έλα?, ?ο?? ο?οίο?? ον?μα?αν "κά?ο?οι βολιβαρ?ν ?ε αθέ?η?η ??ο?ρε??ε?ν", οι ο?οίοι ?ρέ?ει ε?ί?η? να αν?ιμε???ίζο?ν καθημερινά ?ην έλλει?η ?α ?ρ??ιμα, ?α ?άρμακα και ?α ???ικά ?ρήμα?α. ? Maduro διέ?αξε α??? ?ο μήνα να ανα?ρημα?οδο?ή?ει και να αναδιαρθρ??ει "?λε? ?ι? εξ??ερικέ? ?ληρ?μέ?" ?η? ??ρα?, αν και διαβεβαί??ε ??ι θα εκκαθαρί?ει ?α 1,121 εκα?ομμύρια δολάρια ?ο? ?ρέ?ει να κα?αβληθούν ??ο?? κα???ο?? εν?? α?? ?α ομ?λογα ?η? κρα?ική? ?ε?ρελα?κή? ε?αιρεία?. ?ρι?μένα ?ρημα?ο?ι????ικά ιδρύμα?α έ?ο?ν δηλ??ει ?ε ανα??ολή ?ληρ?μ?ν ??ην α?οκαλούμενη ε?ανά??α?η Bolivarian.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%