?η?ούν ?ρο??λακ?ική ??λακή για ?ον ?ιε?θύνον?α Σύμβο?λο ?η? Uber ?ργεν?ινή? ?ο? κα?ηγορεί?αι για ?οροδια??γή

??ο?ένο? ?ιρε? ?ι?αγγελία ζη?ά ?ιε?θύν?ν Σύμβο?λο? ε?ιμέλεια ?ο? Uber ?ργεν?ινή, Mariano Otero Xavier, θε?ρ?ν?α? ??ι ??άρ?ει «κίνδ?νο? ??ή?η» και ??ι μ?ορεί να εμ?οδί?ει ?ην για?ί διερε?νά ?ην ε?αιρεία ?ο? με ?ην ?αρα?ά?η?η ?η? ?οροδια??γή?, ενημερ?μένε? δικα??ικέ? ?ηγέ? ?ρο? ?ην Efe ?ήμερα.

??ο?ένο? ?ιρε?, 22η Νοεμβρίο? (EFE) .- ? δί?ξη ?ο? ??ο?ένο? ?ιρε? α?ε?θύνει έκκλη?η για ?ρολη??ική κρά?η?η για Uber ?ιε?θύν?ν Σύμβο?λο? ?η? ?ργεν?ινή?, Mariano Otero Xavier, θε?ρ?ν?α? ??ι ??άρ?ει «κίνδ?νο? ??ή?η?» και α??? θα μ?ορού?ε να εμ?οδί?ει ?ην αι?ία ?ο? διερε?νά ?ην ε?αιρεία ?α? για ?οροδια??γή, ενημέρ??ε ?ήμερα ?ι? δικα??ικέ? ?ηγέ? ?η? Efe.

Σ?α μέ?α Νοεμβρίο?, Το δημ??ιο ει??δημα (AGIP) δια?ί????ε ??ι η Uber α?έ??γε 1.044.659,27 pesos (?ερί?ο? 59.700 δολάρια, με ?ρέ?ο??α ??ναλλαγμα?ική ι?ο?ιμία) ??ο?? ??ρο?? ε?ί ?ο? ακαθάρι??ο? ει?οδήμα?ο? ?ο? αν?ι??οι?ού?ε ??η ?ρή?η 2016.

?ε?ά α?? α???, ο ει?αγγελέα?, Martín Lapadú, εί?ε ζη?ή?ει ?ην ?ρολη??ική ??λάκι?η Otero, ο ο?οίο?, ?? ε?αιρεία με?α?ορά? ε?ιβα??ν, ?ρε?νε?αι με ένα ?ο έγκλημα ?η? «ε?ιδεινούμενη? ?οροδια??γή?». ? ει?αγγελέα? έκανε ?ο αί?ημα α???, θε?ρ?ν?α? ??ι ??άρ?ει κίνδ?νο? διαρροή? και ?αρεμ??δι?η? ?η? έρε?να?. Τρί?η, ο ε?ικε?αλή? ?ο? Ποινικού ?ικα??ηρίο?, Σ?μβα?ικέ? και Πλημμελειοδικ?ν αριθμ? 21, Cristina Lara, ?ορηγεί?αι «α?ερι?ρι??η ελε?θερία» ??ον κα?ηγορούμενο.

?ιλ?ν?α? ??ην EFE, Lapadú α?οκάλ??ε ??ι ?ην ε??μενη μέρα ?ρο???γή «??ο ?ύνολ? ?η?» α??ή δικα??ική α???α?η.

Σύμ??να με ?ον ει?αγγελέα, ο ο?οίο? ερεύνη?ε ?ην ???θε?η με ?η ?ονάδα ?γκλημα?ολογικ?ν ?ρε?ν?ν ?ο? Φ?ρο? Σ?μα?ο? Judicial Investigations (CIJ), η ε?αιρεία εί?ε ένα δίκ??ο ξέν?ν και εθνικ?ν ε?αιρει?ν για να καλύ?ει ?ο ?ρημα?οοικονομικ? κύκλ?μα και έ??ι να είναι ?ε θέ?η να α?ο?ύγει ?ο?? ??ρο??.

Lapadú ε?έμεινε ??ι ?αρά ?ο γεγον?? ??ι η ε?αιρεία με?α?ορ?ν έ?ει "?ριν α?? ένα ?ρ?νο" με εθνικ? α?οκλει?μ? ??ην ε?αρμογή για κινη?ά ?ηλέ??να και ??ολογι??έ?, δεν έ?ει ακ?μη κλει??ά.

?ί?ε ε?ί?η? ??ι ?ι? ε??μενε? ημέρε? θα ζη?ή?ει νέε? ακροά?ει? για ?ην αξιολ?γη?η ??ν «διαδικα??ικ?ν κινδύν?ν,» ?α άλλα μέλη ?η? ε?αιρεία? ?ο? εμ?λέκον?αι ??ην ???θε?η.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%