?ιαγονιδιακή ??για, η καλλιέργεια ?η? διαμά?η? ??ο νο?ιοανα?ολικ? ?εξικ?

?εδομένο? ??ι ?ο ?εξικ? ε?έ?ρε?ε ?ην εμ?ορική ?ύ?ε??η διαγονιδιακή? ??για? ??η ?ερ??νη?ο ?ιο?κα?άν ?ο 2012, ??ρί? να ??μβο?λε??εί ?ο?? ?ο?ικού? αγρ??ε? ?ο? ??ερα??ίζον?αι ?αραδο?ιακέ? καλλιέργειε?, η Το ?ρο?ο?οιημένο ???ριο ?ο? κα?ο??ρ?θηκε με δί?λ?μα ε?ρε?ι?ε?νία? ?η? ε?αιρεία? Monsanto έγινε ο ???ρο? ?η? διαμά?η?.

?εξικ?, 23 Νοέμβρη (EFE) .- ??? ?ο ?εξικ? εξο??ιοδ??η?ε ?ην εμ?ορική ?ύ?ε??η ??ν διαγονιδιακ?ν ??για? ??η ?ερ??νη?ο ?ιο?κα?άν ?ο 2012, ??ρί? διαβούλε??η με ?ο?? ?ο?ικού? αγρ??ε? οι ο?οίοι ??ερα??ίζον?αι ?αραδο?ιακέ? καλλιέργειε?, ?ο ?ρο?ο?οιημένο ???ριο ?ο? κα?ο??ρ?θηκε με δί?λ?μα ε?ρε?ι?ε?νία? α?? ?ην ε?αιρεία Monsanto έγινε ο ???ρο? ?η? δια??νία?. Πέν?ε ?ρ?νια αργ??ερα ??νε?ίζον?αι οι νομικέ? δια?ορέ?. ?οιν??η?ε? ??ν ?άγια ?ο? κα?αγγέλλο?ν ?ην ?ρ?οδο ?η? ?ύ?ε??η? διαγονιδιακή? ??για? ?αρά ?ο γεγον?? ??ι ?ο ?ν??α?ο ?ικα??ήριο ανέ??ειλε ?ην καλλιέργεια ?ε εμ?ορική κλίμακα ?ε ορι?μένο?? δήμο?? ?ον Νοέμβριο ?ο? 2015 · Τα νο?ιοανα?ολικά κρά?η Campeche και Yucatan να δ??ο?ν ??ο?? ιθαγενεί? ?ο δικαί?μα να ζη?ή?ο?ν ?η γν?μη ?ο?? ??ε?ικά με ?ι? γε?ργικέ? δρα??ηρι??η?ε? ?ο? ε?ιθ?μούν ??ο έδα??? ?ο??. ?ι διαβο?λεύ?ει? ανα?έθηκαν η ?θνική ??ι?ρο?ή για ?ην ?νά???ξη ??ν ???ο?θ?ν?ν ?α?ν και ?η? ?ι??ο?ργική? ??ι?ρο?ή? για ?η ?ιοα??άλεια ??ν ?ενε?ικά Τρο?ο?οιημέν?ν ?ργανι?μ?ν, αλλά η διαδικα?ία έ?ει ??εδ?ν ενάμι?η ?ρ?νο. Σ?ι? 13 Νοεμβρίο? άρ?ι?ε μια νέα μά?η: οι κοιν??η?ε? ??ν ?άγια? ?ο? Χολpechén (Campeche) και οι οργαν??ει? α??ικ?ν και ανθρ??ίν?ν δικαι?μά??ν ανέ?εραν ??ι? αρ?έ? η ?ερ?μενη ?αράνομη ?ύ?ε??η ?ερι????ερ?ν α?? 23.000 ??ρέμμα?α γενε?ικά ?ρο?ο?οιημέν?ν ???ρ?ν ??για? και να δια??αλί?ει ??ι οι ???ροι είναι ιδιοκ?η?ία ?η? Monsanto.

?ι κα?ηγορίε? ?εριλαμβάνο?ν ???ογρα?ία και βίν?εο ?εκμηρί??η? ??ν καλλιέργειε? και α?οδεικ?ικά ??οι?εία ?εκα?μού glyphosate, ζιζανιοκ??νο ?ρη?ιμο?οιεί?αι κ?ρί?? για να δια??αλι??εί ??ι ?ο ?ρο?ο?οιημένο ???ριο ανα????θούν ??ρί? ζιζάνια ή ?α έν?ομα ?ο? μ?ορεί να ?α? ε?ηρεά?ο?ν.

κα?αγγελίε? ??οβλήθηκαν εν??ιον ?η? ?θνική? Υ?ηρε?ία? Υγεία?, ???άλεια? και Ποι??η?α? Τρο?ίμ?ν (Senasica) ?η? ?ραμμα?εία? ?ε?ργία?, ??ηνο?ρο?ία?, ?γρο?ική? ?νά???ξη?, ?λιεία? και Τρο?ίμ?ν (SAGARPA), ??ην ?ολι?εία ?η? Campeche.

«Πρέ?ει να διερε?νηθεί ?οια είναι η ε?θύνη έ?ει Senasica Monsanto, η ο?οία ?ρέ?ει να δια?ηρηθεί μια α???ηρή αλ??ίδα ?η? ε?ιμέλεια? να γν?ρίζο?ν ανά ?ά?α ??ιγμή ??ο? ο ???ρο? ?ο? ??λούν?αι και ?ο? καλλιεργεί ?ο «Ραμίρεζ εί?ε Efe Naayeli, δικηγ?ρο? ?οινο?ή??ν Σ?λλογική Chenes.

? Monsanto λέει ??ι δεν έ?ει ?ο?λή?ει ?ο ???ρο ?ο? Campeche ??για? για να ??μμορ??θεί με ?ην α???α?η ?ο? ?ικα??ηρίο? και θέ?ει ??? αμ?ι?βή?η?η ?ην ε?ιβί??η ??ν ι???ρι?μ?ν α???ν.

«Να ??οθέ?ο?με ??ι 25.000 εκ?άρια (sic) Τα γενε?ικά ?ρο?ο?οιημένα ??για? ?αίνε?αι ε?ικίνδ?νη ??ι "?ο γεγον?? ??ι ??άρ?ει καλλιεργημένη ??για δεν μ?ορεί να είναι ένα ε?ι?είρημα για να ?ει κανεί? ??ι είναι γενε?ικά ?ρο?ο?οιημένο". Πρέ?ει να ??άρξει μεγάλη ?ρο?ο?ή ??ι? δηλ??ει? ?ο? γίνον?αι γι 'α???. ?α ?αμ?έ??ε αγρ??ε? καλλιέργεια ??για? και μ?ορεί να ??είρει ??μβα?ικά ??για? «, εξήγη?ε.

Το 2016, ανέ?ερε Senasica καλλιέργειε? και εμ?ορία διαγονιδιακ?ν ??για? με δί?λ?μα ε?ρε?ι?ε?νία? ?η? Monsanto και ?ο? ή?αν δύο δια?ορε?ικ?ν ?ύ??ν, ?ο? ονομάζε?αι MON-04032-6 και MON-89788-1, ή ένα? ??νδ?α?μ?? α???ν. ?ενε?ικά ?ρο?ο?οιημένοι οργανι?μοί. Σ?ι? κα?αγγελίε? ?η? 13η? Νοεμβρίο?, οι ?άγια και οι οργαν??ει? ζη?ούν ε?ί?η? α?? ?η Senasica να διερε?νή?ει ?ην ?αρο??ία ?οικιλία? ??για? ?η? Monsanto δεν έ?ει εγκριθεί ??η ??ρα και θα μ?ορού?ε να ??ά?ει ??η Campeche μέ?? ?η? μαύρη? αγορά?. Σ?ε?ικά με ?ο θέμα Ojeda ??νι?ε: «Υ?άρ?ο?ν νομικοί μη?ανι?μοί για ?ην κα?α?ολέμη?η α???ν ??ν ?ύ??ν αγορ?ν. ένα ?ολύ ι???ρ? καθε???? βιοα??άλεια? ??ο ?εξικ? ?ο? ε?ι?ρέ?ει ??ην αρ?ή ?ε α??ή ?ην ?ερί????η να ?ραγμα?ο?οιή?ει ?ην α?αραί?η?η έρε?να για να κα?αλάβει α?? ?ού ?ροέρ?ον?αι ?α ?ρο??ν?α α??ά και να ?α εμ?οδί?ει α?? α??έ? οι ?αράνομε? αγορέ? «

Ω????ο, οι κα?αγγέλλον?ε? δεν αι?θάνον?αι ?ο ίδιο.» Σε ένα ?ύ??ημα βιοα??άλεια? οι μεξικανικέ? αρ?έ? ?ρέ?ει να γν?ρίζο?ν ?ού ?ο γενε?ικά ?ρο?ο?οιημένο ?ρο??ν. ???? δεν ??νέβη με ?ην άδεια ?η? Monsanto ??ο Holpechén. βιοα??άλεια ??η ??ρα μα?, ??ι μ?νο λει?ο?ργεί και εξ??ηρε?εί ?ο?? ?κο?ού? ??ν ε?αιρει?ν ???? η Monsanto με ?ην οικονομική ?ιλοδοξίε? ??ον ?ομέα α??? «, εί?ε

??? ?ο 2012, η ?????θνική ??ι?ρο?ή για ?η γν??η και ?η ?ρή?η ?η? βιο?οικιλ??η?α? (Conabio) ανέ?εραν ?αρα???ίε? ??α ?ειραμα?ικά και ?ειραμα?ικά ??άδια ?η? καλλιέργεια? γενε?ικά ?ρο?ο?οιημένη? ??για? α?? ?η Monsanto, ε?ειδή ??άρθηκαν ?ιλιάδε? εκ?άρια α??ού ?ο? ?ρο??ν?ο? εκ??? ??ν ε?ι?ρε??μεν?ν ?εριμέ?ρ?ν και ?ε ???ικέ? ?ρο??α?ε??μενε? ?εριο?έ?.

?εδομέν?ν α???ν ??ν ?αρα???ι?ν, η Conabio αρνήθηκε να ????ή?ει ?ην έγκρι?η α??ή? καλλιέργεια ?η? Monsanto για ?ιθανέ? ε?ι????ει? ??η βιο?οικιλ??η?α ??η ?ερ??νη?ο ?ιο?κα?άν, η ο?οία ?εριλαμβάνει ?ι? ?ολι?είε? Campeche, Yucatán και Quintana Roo.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%