Παρο�?�?ιάζο�?ν �?�?ο�?�? αγρ�?�?ε�? ένα έργο �?αράδο�?η�? γη�? για �?ο�?�? �?�?�?�?ού�? �?η�? Παραγο�?άη�?

�? κ�?βέρνη�?η �?η�? Παραγο�?άη�? �?αρο�?�?ία�?ε �?ήμερα �?�?ι�? κύριε�? αγρο�?ικέ�? οργαν�?�?ει�? ένα �?�?έδιο ν�?μο�? �?ο�? ε�?ιδι�?κει να �?αρα�?�?ρή�?ει δημ�?�?ιε�? εκ�?ά�?ει�? �?ε ά�?ομα �?ο�? ομαδο�?οιούν�?αι �?�?ον �?ομέα �?η�? �?�?�?�?εια�? και �?η�? �?�?�?�?εια�?. ακραία �?�?�?�?εια.

�? κ�?βέρνη�?η �?η�? Παραγο�?άη�? �?αρο�?�?ία�?ε �?ήμερα �?�?ι�? κύριε�? αγρο�?ικέ�? οργαν�?�?ει�? ένα νομο�?�?έδιο �?ο�? ε�?ιδι�?κει να �?αρα�?�?ρή�?ει δημ�?�?ιε�? εκ�?ά�?ει�? �?ε ανθρ�?�?ο�?�? �?ο�? ομαδο�?οιούν�?αι ο �?ομέα�? �?η�? �?�?�?�?εια�? και �?η�? ακραία�? �?�?�?�?εια�?. "�?εν είναι μια ε�?ιδ�?�?η�?η, είναι μια ελεύθερη με�?αβίβα�?η �?η�? δημ�?�?ια�? γη�? �?ε αγρο�?ικέ�? οικογένειε�?, δια�?ρονικά, γεγον�?�? �?ο�? δια�?�?αλίζει �?�?ι δεν μ�?ορεί να γίνει �?ο�?λή�?ει «, δήλ�?�?ε ο Justo αμέ�?�?�? Cardenas, ε�?ικε�?αλή�? �?ο�? �?θνικού �?ν�?�?ι�?ού�?ο�? �?γρο�?ική�? �?νά�?�?�?ξη�? και γη�? (Indert).

Παραγο�?άη είναι μία α�?�? �?ι�? �?�?ρε�? με �?ην �?ιο άνι�?η κα�?ο�?ή �?η�? γη�?, �?�?ο�? λιγ�?�?ερο α�?�? �?ο 3% �?ο�? �?ληθ�?�?μού κα�?έ�?ει �?ο 85% �?η�? γη�?, �?ύμ�?�?να με �?ην Oxfam.

Cardenas �?ρ�?�?θε�?ε, INDERT μια δήλ�?�?η �?�?ι �?ο έργο "�?�?ο�?ελεί μια καμ�?ή �?�?ην ι�?�?ορία �?η�? �?�?ρα�?, ειδικά ε�?ειδή έ�?ει μια ολοκληρ�?μένη �?ρο�?έγγι�?η �?η�? ανά�?�?�?ξη�? για να ξε�?ερά�?ει �?η �?�?�?�?εια και �?ην ακραία �?�?�?�?εια". �?�?ι η �?ρ�?�?οβο�?λία είναι ε�?ι�?ακ�?ική, α�?ού ο �?ομέα�? �?�?ον ο�?οίο θα κα�?ε�?θ�?νθεί δεν έ�?ει ε�?�?�?εληθεί α�?�? �?ην οικονομική ανά�?�?�?ξη �?η�? �?�?ρα�?. "Υ�?ήρξε μακροοικονομική ανά�?�?�?ξη, αλλά δεν έ�?�?α�?ε ε�?άλ�?�?ε�? οικογένειε�? για �?ην αν�?ιμε�?�?�?ι�?η �?η�? �?�?�?�?εια�?, �?αρά �?ι�? διαδο�?ικέ�? κ�?βερνή�?ει�? �?�?ν δια�?�?ρ�?ν �?ομέ�?ν �?ο�? �?�?νέβη «, εί�?ε.

Cardenas εξήγη�?ε �?�?ι �?ο �?�?έδιο �?�?εδιάζει να εν�?�?μα�?�?�?ει �?ημεία, �?�?�?�? η �?ρ�?�?βα�?η �?�?ην κοιν�?νική �?�?έγα�?η, �?ρ�?�?βα�?η �?ε �?ι�?�?�?�?ει�? και �?ε�?νική βοήθεια για �?ην �?αραγ�?γικ�?�?η�?α.

�? �?ρ�?�?οβο�?λία, η ο�?οία θα λαμβάνει �?�?�?�?η �?ο�?�? κανονι�?μού�? και �?ι�? εμ�?ειρίε�? �?�?ρ�?ν �?�?�?�? η Την �?ολομβία, �?η �?ραζιλία και �?ην �?�?ρο�?γο�?άη, �?αρο�?�?ιά�?�?ηκε �?�?ο�?�? εκ�?ρο�?�?�?ο�?�? �?η�? Παραγο�?άη�? Campesino �?ίνημα �?ο�? Σ�?ν�?ονι�?�?ή �?ο�? �?γρο�?ικού �?ργα�?ικού και �?�?�?ικού, �?ην �?εν�?ρική �?ο�? Campesino �?ργανι�?μοί και �?ο�?�? ιθαγενεί�? και �?ην εθνική ομο�?�?ονδία �?�?ν αγρο�?�?ν.