? Repsol λαμβάνει ένα βραβείο για ?ο?? ?ρά?ινο?? δε?μού? ?η? ?ο? κα?α?ολεμούν ?ην αλλαγή ?ο? κλίμα?ο?

? ι??ανική ?ε?ρελα?κή ε?αιρεία Repsol έ?ει βραβε??εί με ?α ?ραβεία Petroleum Economist για ?ην ?ρ??ο?ορία ?η? ??ην έκδο?η ?ι??ο?οιημέν?ν ?ρά?ιν?ν ομολ?γ?ν για ?η μεί??η ??ν εκ?ομ??ν ??ι? δρα??ηρι??η?έ? ?η? και να βελ?ι??ει ?ην α?ο?ελε?μα?ικ??η?α ??ν εγκα?α??ά?ε?ν ?η? ?ροκειμένο? να κα?α?ολεμή?ει ?ην κλιμα?ική αλλαγή.

?ονδίνο, 23 Νοεμβρίο? (EFE) .- ? ι??ανική ?ε?ρελα?κή ε?αιρεία Repsol έ?ει α?ονεμηθεί ?α βραβεία Petroleum Economist για ?ην ?ρ??ο?ορία ?η? ??ην έκδο?η ?ι??ο?οιημέν?ν ?ρά?ιν?ν ομολ?γ?ν για ?η μεί??η ??ν εκ?ομ??ν ??ι? εργα?ίε? ?η? και να βελ?ι??ει ?ην α?οδο?ικ??η?α ??ν εγκα?α??ά?ε?ν ?η? για ?ην κα?α?ολέμη?η ?η? κλιμα?ική? αλλαγή?.

Σε ?ελε?ή ??ο ?ονδίνο, ο διε?θ?ν?ή? ε?αιρει?ν Finance and ? ??έ?η με ?ην Repsol Investors, Paul Ferneyhough, κέρδι?ε ?ο βραβείο και ??νι?ε ??ι α?ο?ελεί αναγν?ρι?η ?ο? έργο? ?η? ε?αιρεία? για ?ην κα?α?ολέμη?η ?η? κλιμα?ική? αλλαγή?.

"???? ?ο βραβείο ε?ιβεβαι?νει ?η δέ?με??ή μα? για ?ην ?εριβαλλον?ική βι??ιμ??η?α και ?ο?? ????ο?? ?ρο?εραι??η?α? μα?. κάνο?με, «εί?ε Efe Ferneyhough.

» ?ι ????οι ?ο? ε?ιδι?κει ο ίδιο? ??νέ?ι?ε να ?ηγαίνει ??η γραμμή για να ?άρει ένα μέλλον ?αμηλ?ν εκ?ομ??ν».

Τον ?ερα?μένο μήνα ?άιο έκδο?η ρε?????η?α? αξία? 500 εκα?ομμ?ρί?ν ε?ρ?, ?ο ο?οίο α?έκ?η?ε μεγάλη α?οδο?ή α?? ?ο?? ε?ενδ??έ?, η Repsol έγινε η ?ρ??η ?ε?ρελα?κή ε?αιρεία ??ον κ??μο ?ο? ?ραγμα?ο?οίη?ε ? κρι?ική ε?ι?ρο?ή ??ν βραβεί?ν ?ο? δ?θηκαν α?? ?ο διά?ημο ?εριοδικ? Petroleum Economist α?ο?ίμη?ε ?ην καινο?ομία και ?η δέ?με??η ?η? ?ε?ρελα?κή? ε?αιρεία? να μει??ει ?ι? εκ?ομ?έ?, καθ?? και ???? η βελ?ί??η ?η? α?οδο?ικ??η?α? ??ν εγκα?α??ά?ε?ν ?η? ?άρη ??α κε?άλαια ?ο? ?ροέρ?ον?αι α?? ?ρά?ινα ομ?λογα. ?έ?α α?? α??ά θα ?ρημα?οδο?ηθούν ?ερι????ερα α?? 300 έργα ?ο? θα μει??ο?ν ?ι? εκ?ομ?έ?. και να βελ?ι??ει ?ην α?ο?ελε?μα?ικ??η?α μέ?? ?η? ?ε?νολογική? καινο?ομία?.

"? Repsol α?οδεικνύει ??ι είναι ηγέ?η? ??ον ?ομέα ?η?, καθ?? ε??ιάζει ??ην ?αρο?ή οικονομικά ?ρο?ι?ή? ενέργεια? ?ε ένα ??ο ?λαί?ιο ?ο? ο?οίο? μει?νει ε?ί?η? ?ον αν?ίκ???? ?ο? ??ο ?εριβάλλον », δήλ??ε ο Ferneyhough.

??ον α?ορά ?ι? ?ροκλή?ει? ?ο? θέ?ει η κλιμα?ική αλλαγή και οι ε?ιδ??ει? ?ο? ?ομέα ?η? ενέργεια?, εί?ε ??ι ??άρ?ο?ν «ορι?μένε? ε?αιρείε? ?ο? ε?ικεν?ρ?νον?αι ??ι? ανανε??ιμε? ?ηγέ?».

Σημεί??ε, ?????ο, ??ι ο ????ο? ?η? Repsol δεν είναι μ?νο να ανα??ύξο?ν α??? ?ο είδο? ?η? ενέργεια?, αλλά εξα??αλι??εί ??ι ????ο? «για ?α ?ράγμα?α ?ο? κάνο?με ?ο καλύ?ερο δ?να??» και ?ροκαλούν «λιγ??ερε? ε?ι????ει? ??ο ?εριβάλλον», ???? εί?ε, «κάνο?με».

?λένη Robertson, ??ν?άκ?η? ?η? Petroleum Economist, δήλ??ε, ?ε δηλ??ει? ?ρο? ?ην Efe, ??ι ο ????ο? ??ν βραβεί?ν είναι να αν?αμεί?ει "?ι? ε?αιρείε? και ?α ά?ομα ?ο? κάνο?ν ?ραγμα?ικά ?ρ?οδο ?η βιομη?ανία και ?ην αν?ιμε???ι?η ??ν ?ροκλή?ε?ν ?ο? αν?ιμε???ίζο?με ??ρα ?ο? έ?ο?ν με?α?ρα?εί ?α ?ελε??αία δέκα ?ρ?νια. "???? ?ημαίνει, ?ρ??θε?ε," να ?αρά??ο?με ??ον κ??μο ενέργεια ?ο? είναι ?α????ρονα, α??αλή και βι??ιμη «

???ι, ??νι?ε ??ι ?ο βραβείο α?ονέμε?αι α?? Repsol είναι μια αναγν?ρι?η για ?ην ύ?αρξη» βα?ικ?? ?αίκ?η? και καινο??μο?, κινη?ήρια δύναμη ?η? αλλαγή? μέ?α ??η βιομη?ανία, «έ?ει κάνει ?ημαν?ική ??νει??ορά «??ον ?ομέα ?η? καθαρή? ενέργεια? και ?η βι??ιμη».

Ρ?μ?ερ??ον ??νι?ε ??ι ?ο θέμα ??ν ?ρά?ιν?ν ομολ?γ?ν, με ?κο?? να «εξα??αλί?ει ?ρημα?οδ??η?η για ?α έργα η καθαρή ενέργεια "δημιο?ργεί" ένα ?ροηγούμενο ?ο? θα ακολο?θή?ει για ?ον ???λοι?ο κλάδο. "Petroleum Economist είναι μία α?? ?ι? ?αλαι??ερε? δημο?ιεύ?ει? ??ον ενεργειακ? ?ομέα ?ο? ειδικεύε?αι ??ην ανάλ??η μακροοικονομικ? και γε??ολι?ικ?. ? κρι?ική ε?ι?ρο?ή ??ν βραβεί?ν, η ο?οία ??γκρο?ήθηκε α?? ανεξάρ?η?ο?? εμ?ειρογν?μονε? α?? ?λο?? ?ο?? ?ομεί? ?η? διεθνού? ενεργειακή? βιομη?ανία?, ή?αν ο γραμμα?έα? γενική ?ο? ?Π??, Mohammad Sanusi Barkindo, και ο ε?ικε?αλή? ?ο? ?μήμα?ο? ?ιομη?ανία? Πε?ρελαίο? και ?γορέ? ?ιεθνή ?ργανι?μ? ?νέργεια?, Neil Atkinson.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%