?α?αλογι?μένε? κα?ά ?ερί????η ? Odebrecht θα ?ληρ??ει ?ερι????ερα α?? 1 εκα?ομμύριο δολάρια ??ον Παναμά

?να δικα??ήριο ??ον Παναμά ε?ικ?ρ?θεί μια ??μ??νία με?αξύ ?ο? ει?αγγελέα και κα?ηγορούμενο? ??ην ???θε?η Odebrecht, οι ο?οίοι ?ληρ?νο?ν ?ερι????ερα α?? $ 1 εκα?ομμύριο μέ?? εν?? ?έναλ?ι ??μ??νία? και ?ην με?α?ρο?ή ?η? 42 μήνε? ??λάκι?η? για ?ρ???ιμο, ενημερ?μένο ?ήμερα ?ικα??ικ? ?ργανο.

Παναμά 20 Νοεμβρίο? (EFE) .- ?να δικα??ήριο ??ον Παναμά ε?ικ?ρ?θεί μια ??μ??νία με?αξύ ?ο? ει?αγγελέα και κα?ηγορούμενο? ??ην ???θε?η Odebrecht, οι ο?οίοι ?ληρ?νο?ν ?ερι????ερα α?? $ 1 εκα?ομμύριο μέ?? μια? ??μ??νία? με ?η θλί?η και η αν?αλλαγή 42 μην?ν ??η ??λακή για ?ρ???ιμο, ανέ?ερε ?ήμερα ?ο δικα??ικ? ??οκα?ά??ημα. ? ακρ?α?η ?ραγμα?ο?οιήθηκε ?ην ?ερα?μένη Παρα?κε?ή ??ο δ?δέκα?ο Ποινικ? ?ικα??ήριο ?ο? Παναμά, ?ο ο?οίο ε?ικύρ??ε ?ην έγκρι?η ?η? ??μ??νία? αριθ. 6 ?η? 22α? Σε??εμβρίο? 2017 με?αξύ ?ο? ειδικού ει?αγγελέα κα?ά ?η? δια?θορά? Zuleika Moore και ?η? ?ε?νική? ??ερά??ι?η? ?ο? κα?ηγορούμενο?, η ?α????η?α ?ο? ο?οίο? δεν ή?αν α?οκάλ??ε.

«? εργαζ?μενο? ?ο? ?αρέ?ον?αι ?ημαν?ικέ? ?ληρο?ορίε? για ?ην έρε?να, α?οδέ?θηκε ?ην ?οινική ?ο? ε?θύνη και με ?η ?ειρά ?ο? εξήγη?ε ??ι μέ?α α?? μια ε?αιρία με ?ο ?νομα ?ο? ?λαβε εκα?ομμύρια δολάρια α?? ?ην ε?αιρεία ??ΩΝ GROUP INC., ? ο?οία ελέγ?ε?αι α?? ?ο ?αράθ?ρο κλή?η? 2 Odebrecht, ?ο? ?ρη?ιμο?οιεί?αι για να ?ληρ??ει δ?ροδοκίε? για να Παναμά αξι?μα?ού?ο??, ??μ?εριλαμβανομέν?ν ο ?ρ?ην Υ?ο?ργ?? ?ημο?ί?ν ?ργ?ν Jaime Ford, ο ο?οίο? έλαβε 2 εκα?ομμύρια δολάρια. "???? ανα?έρθηκε ?η ?ε??έρα με δήλ??η ?ο? ?ικα??ικού Υ?οκα?α??ήμα?ο?, η ο?οία ?ρ??θε?ε ??ι η ακρ?α?η ? ε?ικύρ??η διεξή?θη με α?οκλει??ικ? ?ρ??ο, ?ροκειμένο? να δια??αλι??εί η ?ρο??α?ία ?ο? ??νεργά?η. ? ?οινή ?ο? ε?έβαλε ?ο ?ικα??ήριο ??ον κα?ηγορούμενο ή?αν 42 μήνε? ??λάκι?η?, έκ????η για α?κεί δημ??ιε? λει?ο?ργίε? για ?ην ίδια ?ερίοδο "και ?ην ε?ι??ρο?ή ??ο κρά?ο? ?ο? Παναμά" ύ?ο?? 1 εκα?ομμ?ρίο? δολαρί?ν ?ληρ??έ?ν εν??? 6 μην?ν ??ο ?θνικ? Ταμείο, ?ο? ο?οίο? έ?ει ήδη κα?αθέ?ει 350.000 δολάρια. ?λλά η ??ερά??ι?η ζή?η?ε ?ην αν?ικα?ά??α?η ?η? ?οινή? ??λάκι?η? για ?ι? ημέρε? ?ο? ?ρο??ίμο?, η ο?οία δεν αμ?ι?βη?ήθηκε α?? ?ον βο?λε??ή, "?ο? είναι ?ε 250 ημέρε? ?ρ???ιμο ?ε ?ο?ο??? 64 δολάρια ?ο καθένα ένα, ?ο ο?οίο κάνει ??νολικά 16.000 δολάρια, ?α ο?οία ?ρέ?ει να κα?αβληθούν ??ο ?θνικ? Ταμείο εν??? εν?? έ?ο?? και εάν δεν εκ?ληρ?θούν, ?ρέ?ει να ει?έλθο?ν ?ε μια ??λακή ", ανέ?εραν οι ?ληρο?ορίε?. Σ?ι? 15 Νοεμβρίο?, ?ο ?ικα??ικ? Τμήμα ενημέρ??ε ??ι θα διεξα?θεί ακρ?α?η για ?ην ε?ικύρ??η ??ν δηλ??ε?ν εν?? εμ?λεκ?μενο? ??ην ???θε?η Odebrecht, ?ο? ?ρογραμμα?ίζε?αι ?ην ε??μενη ημέρα, εί?ε αναβληθεί για μια νέα ημερομηνία και θα ?ραγμα?ο?οιηθεί για λ?γο?? α??άλεια? ?ί?? α?? κλει??έ? ??ρ?ε? και ??ι δημο?ί??, ???? εί?ε αρ?ικά ανακοιν?θεί. Το 12ο Ποινικ? ?ικα??ήριο ?η? ? Παναμά?, με ε?ικε?αλή? ?ον δικα??ή ?scar Carrasquilla, ε?ικύρ??ε ε?ί?η? μια α?ο?ελε?μα?ική ??μ??νία ??νεργα?ία? με?αξύ ?η? ?ι?αγγελική? Υ?ηρε?ία? ?α?α?ολέμη?η? ?η? ?ια?θορά? και ?η? Odebrecht ??ι? 9 Νοεμβρίο?, η ο?οία ?εριλαμβάνει ?ην ?ληρ?μή με ?ρ???ιμο 220 εκα?ομμ?ρί?ν ?ε δ?δεκάμηνη ?ρονική ?ερίοδο και με ?ο ?άκελο ?η? ???θε?η? ??ον Παναμά εναν?ίον ?η? ε?αιρεία? και ??ν ?ρ?ην διε?θ?ν??ν α??ή? ?η? ??ρα? για ??νεργα?ία.

Carrasquilla ε?ικ?ρ?μένο ??ι?λέον, οι μαρ??ρίε? ?ο? Andre Rabello, ο ο?οίο? ή?αν ??εύθ?νο? για ?ι? ε?ι?ειρή?ει? Odebrecht ??ον Παναμά για αρκε?ά ?ρ?νια, και δύο οικονομικ?ν ?ορέ?ν ?η? ε?ι?είρη?η? Olivio Rodrigues Junior και Luiz Eduardo da Rocha Soares και κα?έθε?ε ?ι? ??οθέ?ει? εναν?ίον ?η? για ξέ?λ?μα ?ρημά??ν, με?αξύ άλλ?ν εγκλημά??ν. ?α?ά ?ην εν λ?γ? ακρ?α?η, ο ει?αγγελέα? α?οκάλ??ε ??ι ο Rabello ομολ?γη?ε ??ι έ?ει κα?αβάλει ?ερι????ερα α?? 80 εκα?ομμύρια ε?ρ?. δολάρια ?ε αξι?μα?ού?ο?? και ιδι??ε? ?ο? Παναμά, εκ ??ν ο?οί?ν ?ερί?ο? 55,8 εκα?ομμύρια δολάρια ?ε δύο ?αιδιά ?ο? ?ρ?ην Παναμά Προέδρο? Ρικάρν?ο ?αρ?ινέλι (2009-2014).

?ηλεδιά?κε?η α?? ?ο ?αναμα?κ? ?ροξενείο ??ο Σάο Πάολο, ε?ικύρ??ε ?α δεδομένα ?ο? ?ρο?έ?ερε η Παναμά, εν? ε?ε?ήμανε ??ο?? ?ρ?ην ??ο?ργού? ?η? Martinelli -Frank De Lima, Demetrio Papdimitriu και Jaime Ford- ?αράνομα ?η λή?η ?ρημά??ν α?? ?ον κα?α?κε?α??ή.

??ί?η?, José Domingo Arias (?ρ?ην ?ροεδρικ?? ??ο?ή?ιο?), ο ο?οίο? ?ύμ??να με Rabello έλαβε 10 εκα?ομμύρια δολάρια για ?ην εκ??ρα?εία ?ο? για ?ην ?ροεδρία ?ο 2014.

Σ?ην ?ερί????η ??ν δ?ροδοκι?ν ε?εξεργα?ία Odebrecht ??ον Παναμά 63 ά?ομα, με?αξύ ??ν ο?οί?ν δύο ?αιδιά Martinelli, για ??άρ?ει εν?ολή αναζή?η?η? και κα?ά??ε?η?. ? Odebrecht, η ο?οία έ??α?ε ??ον Παναμά ?ο 2006 και έ?ει 8.000 εργαζ?μενο?? ??η ??ρα, είναι ο κύριο? εργολάβο? ?ο? Παναμά και ???ή ?η ??ιγμή εκ?ελεί εργα?ίε? για ?ερι????ερα α?? 3.000 εκα?ομμύρια δολάρια, ?ύμ??να με ε?ί?ημα ??οι?εία.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%