�?αλούν να �?�?�?ο�?ν �?η μεξικανική μαγεία �?ο�? α�?ειλεί�?αι α�?�? �?ον �?ο�?ρι�?μ�?

�?ια�?ορε�?ικέ�? �?ρο�?�?�?ικ�?�?η�?ε�? �?η�? μεξικανική�? κοιν�?νία�? έκκλη�?η �?ήμερα για να �?�?�?ει �?ην �?�?λη �?ο�? Real de Catorce, θε�?ρεί�?αι «μαγική �?�?λη» και Χρι�?�?ιανικ�? �?ημείο �?ρο�?κ�?νήμα�?ο�? και α�?�?�?�?θονε�?, �?ριν α�?�? �?ι�? �?�?νέ�?ειε�? �?ο�? μαζικού �?ο�?ρι�?μού �?�? �?�?�?�?�?ρε�?�?η α�?οβλή�?�?ν.

�?εξικ�?, 22 Νοεμβρίο�? (EFE) .- �?ιά�?ορε�? �?ρο�?�?�?ικ�?�?η�?ε�? �?η�? μεξικανική�? κοιν�?νία�? �?ήμερα α�?ε�?θύνο�?ν έκκλη�?η για �?η διά�?�?�?η �?ο�? �?ληθ�?�?μού �?η�? Real de Catorce, �?ο�? θε�?ρεί�?αι «μαγική �?�?λη» και �?ημείο Χρι�?�?ιανικ�? και α�?�?�?�?θονε�? �?ρο�?κ�?νήμα�?ο�?, �?ριν α�?�? �?ι�? �?�?νέ�?ειε�? �?ο�? μαζικού �?ο�?ρι�?μού �?�? �?�?�?�?�?ρε�?�?η α�?οβλή�?�?ν. "Το �?�?ρι�? μο�? �?ρα�?μα�?ίζε�?αι και κινδ�?νεύει, �?α ρεύμα�?α α�?�?�?κ�?ιάνον�?αι α�?�? �?ο ρύ�?αν�?η, �?α βο�?νά γεμίζο�?ν με �?κο�?�?ίδια και �?ο �?ο�?ίο γίνε�?αι γκρίζο εν�? �?�?νάζει για βοήθεια ", κα�?αγγέλλει ο �?κηνοθέ�?η�? Petra Puente, �?�?ο�?�?ηρικ�?ή�? �?ο�? Real de Catorce Foundation, Τε�?άρ�?η �?�?ην Π�?λη �?ο�? �?εξικού. Το Real de Catorce είναι μια ι�?�?ορική ορεινή �?�?λη 1.300 κα�?οίκ�?ν �?ο�? βρί�?κε�?αι �?�?ην κεν�?ρική �?ολι�?εία �?ο�? San Luis de Potosí και �?ο�? ο�?οίο�? ο �?ληθ�?�?μ�?�? μει�?θηκε �?�?αν �?α ορ�?�?εία αργύρο�? �?ο�? δια�?ήρη�?αν �?ην οικονομία �?ο�?�? έ�?α�?αν να είναι �?αραγ�?γικά. Πρ�?�?�?α�?α, �?μ�?�?, �?ο �?ο�?ρι�?�?ικ�? ενδια�?έρον �?η�? Real de Catorce α�?ξήθηκε λ�?γ�? �?η�? �?ην αρ�?ι�?εκ�?ονική, �?α �?ο�?ία �?η�? και �?ην ύ�?αρξη ιερ�?ν θέ�?ε�?ν για �?ον Χρι�?�?ιανι�?μ�? και για ορι�?μένο�?�? α�?�?�?�?θονε�? λαού�? �?η�? �?εριο�?ή�?. �?�?�? �?α 107 δ�?μά�?ια �?ο�? ξενοδο�?είο�? ανεβήκαμε �?�?α 600. �?�?ο�?με λάβει 1,2 εκα�?ομμύρια ε�?ι�?κέ�?�?ε�? �?ο �?ρ�?νο, 1.500 κάθε Σαββα�?οκύριακο ", εξήγη�?ε ο Puente, ο ο�?οίο�? �?�?ο�?�?ήριξε �?�?ι α�?�?�? �?�?νε�?άγε�?αι �?εριβαλλον�?ικά �?ροβλήμα�?α και δια�?ήρη�?η �?η�? κληρονομιά�?. �?δρ�?μα �?ρ�?�?εινε ένα �?�?έδιο για να �?ονί�?ει �?�?ι ο μ�?νο�? �?ρ�?�?ο�? για να α�?οκ�?ή�?ε�?ε �?ρ�?�?βα�?η �?�?ο �?�?ρι�?, �?ο ο�?οίο �?λαι�?ι�?νε�?αι α�?�? βο�?νά, είναι ένα ηλεκ�?ρικ�? �?ραμ �?ο�? δια�?�?ίζει �?ο μοναδικ�? �?ούνελ η εί�?οδο�? �?�?ην �?�?λη δεδομένο�? �?�?ι "�?α α�?�?οκίνη�?α δεν �?αιριάζο�?ν". �?�?ο κι αν είναι, ο �?κηνοθέ�?η�? �?ροειδο�?οίη�?ε �?�?ι ο �?�?�?�?ο�? �?η�? δεν είναι να μει�?�?ει �?ον αριθμ�? �?�?ν �?ο�?ρι�?�?�?ν, α�?ού η οικονομία �?η�? �?�?λη�? βα�?ίζε�?αι �?�?ην Το ίδρ�?μα �?�?ο�?�?ηρί�?θηκε α�?�? �?ρο�?�?�?ικ�?�?η�?ε�? �?�?�?�? ο Juan Ramón de la Fuente, �?ρ�?ην διε�?θ�?ν�?ή�? �?ο�? �?θνικού �?�?�?�?νομο�? Πανε�?ι�?�?ημίο�? �?ο�? �?εξικού (UNAM), ο ο�?οίο�? εξήγη�?ε �?�?ι �?ο Real de Catorce είναι "�?ολ�?�?ολι�?ι�?μικοί" άνθρ�?�?οι �?ο�? «διαβρ�?νο�?ν». «Χρειαζ�?μα�?�?ε μια ομαλή ανά�?�?�?ξη �?ο�? �?ρο�?�?α�?εύει �?ι�? �?αραδ�?�?ει�? �?ο�?�? με έναν �?ο�?ρι�?μ�? �?ο�? δια�?ηρεί και �?�?ι �?ον �?ο�?ρι�?μ�? �?ο�? κα�?α�?�?ρέ�?ει», �?ρ�?�?θε�?ε.

θα�?μάζει μια �?�?λη �?ο�? δια�?ηρεί �?ην �?ρο�?ρι�?�?ιανική �?αράδο�?η και �?ο�? μα�? ε�?ι�?ρέ�?ει να ρίξο�?με μια μα�?ιά �?�?ην �?νε�?μα�?ική �?αράδο�?η με βά�?η �?η λα�?ρεία �?η�? �?ύ�?η�? �?ο�? �?�?ήρ�?ε �?ριν α�?�? �?ην ά�?ιξη �?�?ν �?�?ρ�?�?αί�?ν », δήλ�?�?ε ο ι�?�?ορικ�?�? Víctor Sánchez, ο ο�?οίο�? έ�?ει μελε�?ή�?ει �?ο�?�? α�?�?�?�?θονε�? λαού�? �?η�? �?εριο�?ή�? για 30 �?ρ�?νια. �? μη�?ανικ�?�? Jorge Treviño Aguado, εν �?�? με�?αξύ, ανακοίν�?�?ε �?�?μ�?�?νία �?η �?�?νεργα�?ία �?ο�? �?δρύμα�?ο�? με �?ην κ�?βέρνη�?η �?ο�? δήμο�? Catorce, �?�?ο�? είναι η �?�?λη, για �?η θερα�?εία και �?η δια�?είρι�?η �?�?ν α�?οβλή�?�?ν �?ο�? �?αράγον�?αι α�?�? �?ην αύξη�?η �?�?ν ε�?ι�?κε�?�?�?ν.

�? �?ράξη, η ο�?οία Πραγμα�?ο�?οιήθηκε �?�?ο �?ο�?�?είο �?νθρ�?�?ολογία�? �?η�? �?ρ�?�?εύο�?�?α�?, με �?η �?�?μμε�?ο�?ή �?ο�? δημο�?ικού �?ροέδρο�? Catorce, Francisco Daniel Calderón, και εκ�?ρο�?�?�?�?ν �?ο�? Υ�?ο�?ργείο�? Το�?ρι�?μού �?ο�? �?εξικού.